Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
    Szkoły ponadgimnazjalne
    Gimnazja
    Szkoły podstawowe
       PSP Nr 1
       PSP Nr 2
       Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
       PSP Nr 7
       PSP Nr 8
       PSP Nr 9
       PSP Nr 10
       PSP Nr 11
       PSP Nr 14
       PSP Nr 15
       Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
       PSP Nr 20
       PSP Nr 21
       PSP Nr 24
       PSP Nr 25
       PSP Nr 26
       Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
       PSP Nr 29
       ZSS
    Przedszkola
    Żłobki
    Placówki oświatowe
    Ogród Zoologiczny
    Galeria Sztuki Współczesnej
    Estrada Opolska
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
    Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
    Straż Miejska
    Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
    Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
    MOPOBiUwO
    Zakłady Opieki Zdrowotnej
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    MZD
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    Dom Dziecka
    Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
    Powiatowy Urząd Pracy
    Miejski Ośrodek Kultury
    Miejska Biblioteka Publiczna
    Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    Opolski Teatr Lalki i Aktora
    Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
    Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
    Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Opolu

 

Informacje o jednostce:

 


 
Lp.
Hasła
Informacje
1.
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
2.
Adres
45 – 061 Opole, ul. Katowicka 35
3.
Nr telefonu
sekretariat 077/ 454-2885
księgowość 077/ 442-7087
4.
Fax
077/ 454-2885
5.
e-mail
6.
Adres strony www.
7.
Dyrektor
mgr Mirosław Śnigórski
8.
Wicedyrektor
mgr Grażyna Danielko
9.
Wicedyrektor
mgr Roman Stelmaszyk
10.
Główny księgowy
mgr Monika Pijanka
11.
Inne stanowiska kierownicze wraz
z nazwiskami osób zajmujących je
Kierownik administracyjny
mgr Roman Golasik
12.
Podmiot udostępniający dane: nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
13.
Odpowiedzialny za treść:
mgr Mirosław Śnigórski

 

 
2. Struktura w załączniku
 
 
3. Majątek:

 
Lp.
Majątek
Kwota w zł.
1.
Budynki
2.156.048,40
2.
Grunt
4.370
3.
Pozostałe środki trwałe
130.685,02

 
Razem
2.291.103,42

 
 
4. Budżet 

 
Szkoła § 80101
Lp.
Składniki budżetu
Kwota w zł.
1.
Płace i pochodne
2.227.600
2.
Pozostałe wydatki
333.200
3.
Remont sali gimnastycznej
100.000

 
Razem
2.560.800
 
Świetlica § 85401
Lp.
Składniki budżetu
Kwota w zł.
1.
Płace i pochodne
263.550
2.
Pozostałe wydatki
26.300

 
Razem
289.850
5. Statut w załączniku

 
6. Wykaz regulaminów:
 
I. Regulaminy, instrukcje i zasady postępowania.
1.     Regulamin pracy.
2.     Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.
3.     Regulamin oceniania pracy nauczycieli.
4.     Regulamin dyżurów nauczycieli.
5.     Regulamin wychowawcy klasowego.
6.     Regulamin przyznawania nauczycielom nagród dyrektora szkoły.
7.     Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi.
 
8.     Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora.
9.     Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
10.   Regulamin przeprowadzania kontroli finansowych.
11.   Regulamin kontroli wewnętrznej.
12.   Instrukcja księgowa obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
13.   Zakładowy plan kont.
14.   Obieg dokumentów finansowo – księgowych.
15.   Zasady dotycz. przechowywania akt i dokumentów.
16.   Zasady i kryteria określające podział środków finansowych ma wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
17.   Zasady i organizacja tworzenia klas sportowych.
18.   Zasady pracy dydaktycznej z uczniami dysfunkcyjnymi.
19.   Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wycieczek.
20.   Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom.
21.   Procedury kontroli procesów finansowych.
22.   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 
II. W Statucie Szkoły znajdują się Regulaminy:
1.     Regulamin pracy Rady Pedagogicznej.
2.     Regulamin Rady Rodziców.
3.     Regulamin Rady Szkoły.
4.     Regulamin Samorządu Szkolnego.
5.     Zasady organizowania wycieczek.
6.     Wewnątrzszkolny System Oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów.

 
III. Udostępnianie dokumentów.
Wszystkie regulaminy są ogólnie dostępne. Znajdują się one:
1.     U Dyrektora Szkoły – wszystkie,
2.     W pokoju nauczycielskim – dotycz. organizacji pracy szkoły, pracy nauczyciela i Rady Pedagogicznej,
3.     W bibliotece szkolnej – jak wyżej,
4.     W Dziale Księgowości – dotycz. budżetu i finansów.
7.     Wybrane regulaminy w załączniku.
 
8.     Rejestry, ewidencja, archiwa
 
1.     Rejestr akt osobowych pracowników
2.     Rejestr wypadków
3.     Rejestr wydawanych legitymacji
4.     Księga ewidencji dzieci
5.     Księga ewidencji uczniów
6.     Rejestr wydawanych świadectw
7.     Rejestr wydawanych decyzji
8.     Rejestr kontroli
Archiwum zawiera akta osobowe pracowników, arkusze ocen i dzienniki lekcyjne.
 
9. Zamówienia publiczne.
Szkoła nie prowadzi obecnie postępowań o zamówienia publiczne
 
9.     Kontrole
 

 

Termin kontroli
Instytucja kontrolująca
Cel kontroli
Rok szkolny 2010/2011
03.11.2010
Kuratorium Ośwaty
Nadzór pedagogiczny
16.12.2010
UM Opola
Umowy z UKS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 

 

Lp.
Zagadnienie
Informacja
1.
Miejsce przyjmowania interesantów
Sekretariat szkoły
2.
W jakich dniach i godzinach
Poniedziałek – piątek
w godz. 8.00 – 16.00
3.
W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw
W sekretariacie szkoły zgłaszane są sprawy do rozwiązania. Sekretarz szkoły przyjmuje interesantów oraz pocztę /ewidencja w księdze korespondencji/ przekazuje sprawy do:
- dyrektora szkoły,
- działu kadr,
- księgowości,
- kierownika gospodarczego,
- pedagoga szkolnego,
- szkolnej służby zdrowia,
- wychowawców i nauczycieli
w zależności od tematu sprawy i kompetencji poszczególnych pracowników.
4.
Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 22.12. 1999r. e sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
5.
W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej /skróconej/, korespondencja
Korespondencja, po zaewidencjonowaniu, kierowana jest do dyrektora szkoły, który dekretuje sprawy do załatwienie w/g kompetencji poszczególnych pracowników.
6.
W jakiej kolejności załatwiane są sprawy
Na bieżąco, zgodnie z datą wpływu i KPA –
  • sądowe,
  • personalne uczniów i pracowników,
  • interwencje,
  • korespondencja bieżąca.

 


 

 

 

Załączniki do pobrania: 2004-07-19 17:48:24 - Wybrane regulaminy (41.47 kB)
2011-09-28 10:57:22 - Struktura organizacyjna (93.50 kB)
2011-09-28 11:00:34 - Statut szkoły (697.00 kB)
2011-09-28 11:02:33 - Regulamin pracy (143.50 kB)
2011-09-28 11:04:42 - Procedura wewnętrzna SIO (41.00 kB)

Ilość odwiedzin: 21267
Nazwa dokumentu: PSP Nr 2
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Mirosław Śnigórski
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Mirosław Śnigórski
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 16:00:12
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 16:00:12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-27 08:16:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...