logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   minus Szkoły podstawowe
      minus PSP Nr 1
      minus PSP Nr 2
      minus Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
      minus PSP Nr 7
      minus PSP Nr 8
      minus PSP Nr 9
      minus PSP Nr 10
      minus PSP Nr 11
      minus PSP Nr 14
      minus PSP Nr 15
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
      minus PSP Nr 20
      minus PSP Nr 21
      minus PSP Nr 24
      minus PSP Nr 25
      minus PSP Nr 26
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      minus PSP Nr 29
      minus ZSS
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus MOPOBiUwO
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   plus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Dom Dziecka
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Opolu

 

Informacje o jednostce:

 


 
Lp.
Hasła
Informacje
1.
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
2.
Adres
45 – 061 Opole, ul. Katowicka 35
3.
Nr telefonu
sekretariat 077/ 454-2885
księgowość 077/ 442-7087
4.
Fax
077/ 454-2885
5.
e-mail
6.
Adres strony www.
7.
Dyrektor
mgr Mirosław Śnigórski
8.
Wicedyrektor
mgr Grażyna Danielko
9.
Wicedyrektor
mgr Roman Stelmaszyk
10.
Główny księgowy
mgr Monika Pijanka
11.
Inne stanowiska kierownicze wraz
z nazwiskami osób zajmujących je
Kierownik administracyjny
mgr Roman Golasik
12.
Podmiot udostępniający dane: nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
13.
Odpowiedzialny za treść:
mgr Mirosław Śnigórski

 

 
2. Struktura w załączniku
 
 
3. Majątek:

 
Lp.
Majątek
Kwota w zł.
1.
Budynki
2.273.804
2.
Grunt
4.370
3.
Pozostałe środki trwałe
190.276

 
Razem
2.476.451

 
 
4. Budżet 

 
Szkoła § 80101
Lp.
Składniki budżetu
Kwota w zł.
1.
Płace i pochodne
2.964.589
2.
Pozostałe wydatki
319.874

 
Razem
2.284.464
 
Świetlica § 85401
Lp.
Składniki budżetu
Kwota w zł.
1.
Płace i pochodne
414.501
2.
Pozostałe wydatki
27.252

 
Razem
441.754
5. Statut w załączniku

 
6. Wykaz regulaminów:
 
I. Regulaminy, instrukcje i zasady postępowania.
1.     Regulamin pracy.
2.     Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.
3.     Regulamin oceniania pracy nauczycieli.
4.     Regulamin dyżurów nauczycieli.
5.     Regulamin wychowawcy klasowego.
6.     Regulamin przyznawania nauczycielom nagród dyrektora szkoły.
7.     Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi.
 
8.     Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora.
9.     Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
10.   Regulamin przeprowadzania kontroli finansowych.
11.   Regulamin kontroli wewnętrznej.
12.   Instrukcja księgowa obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
13.   Zakładowy plan kont.
14.   Obieg dokumentów finansowo – księgowych.
15.   Zasady dotycz. przechowywania akt i dokumentów.
16.   Zasady i kryteria określające podział środków finansowych ma wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
17.   Zasady i organizacja tworzenia klas sportowych.
18.   Zasady pracy dydaktycznej z uczniami dysfunkcyjnymi.
19.   Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wycieczek.
20.   Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom.
21.   Procedury kontroli procesów finansowych.
22.   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 
II. W Statucie Szkoły znajdują się Regulaminy:
1.     Regulamin pracy Rady Pedagogicznej.
2.     Regulamin Rady Rodziców.
3.     Regulamin Rady Szkoły.
4.     Regulamin Samorządu Szkolnego.
5.     Zasady organizowania wycieczek.
6.     Wewnątrzszkolny System Oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów.

 
III. Udostępnianie dokumentów.
Wszystkie regulaminy są ogólnie dostępne. Znajdują się one:
1.     U Dyrektora Szkoły – wszystkie,
2.     W pokoju nauczycielskim – dotycz. organizacji pracy szkoły, pracy nauczyciela i Rady Pedagogicznej,
3.     W bibliotece szkolnej – jak wyżej,
4.     W Dziale Księgowości – dotycz. budżetu i finansów.
7.     Wybrane regulaminy w załączniku.
 
8.     Rejestry, ewidencja, archiwa
 
1.     Rejestr akt osobowych pracowników
2.     Rejestr wypadków
3.     Rejestr wydawanych legitymacji
4.     Księga ewidencji dzieci
5.     Księga ewidencji uczniów
6.     Rejestr wydawanych świadectw
7.     Rejestr wydawanych decyzji
8.     Rejestr kontroli
Archiwum zawiera akta osobowe pracowników, arkusze ocen i dzienniki lekcyjne.
 
9. Zamówienia publiczne.
Szkoła nie prowadzi obecnie postępowań o zamówienia publiczne
 
9.     Kontrole
 

 

Termin kontroli
Instytucja kontrolująca
Cel kontroli
Rok szkolny 2010/2011
03.11.2010
Kuratorium Ośwaty
Nadzór pedagogiczny
16.12.2010
UM Opola
Umowy z UKS
 Rok szkolny 2014/2015/2016
 17.03.2015
 Sanepid Opole
 waga tornistrów
 12.06.2015
 Kuratorium Opole
 Org.PPP
 22.06.2015
 Kuratorium Opole
 Przestrzeganie prawa oświatowego
06.07.2015 Kuratorium Opole Postępowanie wyjaśniające
24.11.2015 Kuratorium Opole Przestrzeganie higieny warunków nauczania
     

 

 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 

 

Lp.
Zagadnienie
Informacja
1.
Miejsce przyjmowania interesantów
Sekretariat szkoły
2.
W jakich dniach i godzinach
Poniedziałek – piątek
w godz. 8.00 – 16.00
3.
W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw
W sekretariacie szkoły zgłaszane są sprawy do rozwiązania. Sekretarz szkoły przyjmuje interesantów oraz pocztę /ewidencja w księdze korespondencji/ przekazuje sprawy do:
- dyrektora szkoły,
- działu kadr,
- księgowości,
- kierownika gospodarczego,
- pedagoga szkolnego,
- szkolnej służby zdrowia,
- wychowawców i nauczycieli
w zależności od tematu sprawy i kompetencji poszczególnych pracowników.
4.
Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 22.12. 1999r. e sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
5.
W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej /skróconej/, korespondencja
Korespondencja, po zaewidencjonowaniu, kierowana jest do dyrektora szkoły, który dekretuje sprawy do załatwienie w/g kompetencji poszczególnych pracowników.
6.
W jakiej kolejności załatwiane są sprawy
Na bieżąco, zgodnie z datą wpływu i KPA –
  • sądowe,
  • personalne uczniów i pracowników,
  • interwencje,
  • korespondencja bieżąca.

 


 

 

 

Załączniki do pobrania: 2004-07-19 17:48:24 - Wybrane regulaminy (41.47 kB)
2011-09-28 10:57:22 - Struktura organizacyjna (93.50 kB)
2011-09-28 11:00:34 - Statut szkoły (697.00 kB)
2011-09-28 11:02:33 - Regulamin pracy (143.50 kB)
2011-09-28 11:04:42 - Procedura wewnętrzna SIO (41.00 kB)

Ilość odwiedzin: 24093
Nazwa dokumentu: PSP Nr 2
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Mirosław Śnigórski
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Mirosław Śnigórski
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Krzeszowska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 16:00:12
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 16:00:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 14:53:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner