logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

               

 

               Z-ca kierownika  działu uzgodnień i zajęcia pasa drogowego – 1 etat

.................................................................................................................................

 

(nazwa stanowiska pracy)

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie /kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie :  wyższe techniczne

Kserokopia  dyplomu

f) staż pracy : minimum 4  lata pracy

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

 

g)  znajomość obsługi komputera  w tym Word  Excel

Informacja w CV

 

 

 

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych  na stanowiskach związanych z wydawaniem decyzji

 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku     trwania stosunku  pracy  

 

b) znajomość ustaw : prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych wraz z aktami  wykonawczymi, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz KPA

Informacja w CV

c) komunikatywność , dyspozycyjność, dobre umiejętności organizacyjne, wysoka kultura osobista

Informacja w CV

d ) prawo jazdy kat B

 Kserokopia prawa jazdy

  • Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.   
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

               Uzgadnianie i opiniowanie wniosków i dokumentacji dotyczących :

          a/  lokalizacji w pasie  drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych  Gminy Opole obiektów i    

               urządzeń  budowlanych  nie związanych  z potrzebami zarządzania drogami  i potrzebami ruchu

               drogowego,

        b /  lokalizacji w pasie  drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych  Gminy Opole obiektów i 

               urządzeń  budowlanych   związanych  z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu   

              drogowego,

c/  włączeń  nieruchomości  do dróg publicznych  i dróg wewnętrznych Gminy  Opole    (budowa,

     przebudowa, remont zjazdów),

        d/  budowy, przebudowy i remontu pasów drogowych dróg publicznych i dróg   wewnętrznych  Gminy      

            Opole w związku z inwestycją nie drogową,

  

    

 

  e)  opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasów drogowych dróg publicznych i

            wewnętrznych Gminy Opole,

                  Sporządzanie projektów pism oraz innych dokumentów w obszarze działania Działu.

4.       Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Obrońców Stalingradu 66 , drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5 .W miesiącu listopadzie 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,00% .

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)         dokumenty wymienione powyżej

b)         życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902) i podpisem.

  c)         list motywacyjny,

  d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

 e)          dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy kierownika  działu uzgodnień i zajęcia pasa drogowego   w terminie do dnia  15 grudnia  2017r  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu – z siedzibą w Opolu 45-512, ul. Obrońców Stalingradu 66 . Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiani

                                                                                                   

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                 Zbigniew Bahryj                       

 

Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Skrócony opis: Z-ca kierownika działu uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 08:00:17
Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 08:00:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-04 08:05:25

Wersja do wydruku...

corner   corner