logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
         minus Wydział Finansowo-Księgowy
         minus Wydział Oświaty
         minus Wydział Oświaty
         minus Biuro Urbanistyczne
         minus Biuro Urbanistyczne
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus ARCHIWUM NABORÓW
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ds. rozliczeń finansowych 5

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe ekonomiczne

 

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów(w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy

Nie wymagany

2.

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

c)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

d) znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

e) znajomość przepisów ustawy     o rachunkowości, ustawy o     finansach publicznych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

f) umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

g)  dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, staranność, operatywność, samodzielność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie,  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami,  a w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym;
 2. Przestrzeganie regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Miasta Opola oraz Kodeksu Etyki obowiązującego w Urzędzie Miasta Opola;
 3. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną;
 4. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym  faktur, rachunków, delegacji, rozliczeń zaliczek wpływających z wydziałów;
 5. Kompletowanie dokumentów, sprawdzanie zgodności z wprowadzonymi procedurami, sprawdzanie klasyfikacji budżetowej, przygotowywanie do realizacji (przelewy-gotówka);
 6. Stały monitoring wykonania budżetu wydatków, poprzez analizę poziomu i stanu wykorzystania  planu finansowego wydatków budżetowych przy wprowadzaniu dokumentów obciążających ten plan (zobowiązań, zaangażowania);
 7. Monitorowanie zagrożeń i informowanie przełożonych o możliwości wystąpienia naruszenia przepisów prawa powszechnego lub regulacji wewnętrznych jednostki;
 8. Sporządzanie przelewów i zestawień do realizacji;
 9. Prowadzenie rejestru zaliczek stałych i okresowych pobieranych przez pracowników Urzędu;
 10. Odbieranie z systemów bankowych wyciągów i ich przekazywanie do właściwych komórek księgowości;
 11.  Przekazywanie oraz ewidencja dotacji, środków budżetowych w rozbiciu na zadania własne i zlecone, zgodnie z budżetem na dany rok;
 12. Uzgadnianie sald przekazanych środków i dotacji z podległymi jednostkami;
 13. Wykonywanie zadań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych
  z funduszy pomocowych;
 14. Praca w elektronicznym systemie obiegu dokumentów „SOD” w tym przyjmowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, sporządzanie dokumentów oraz zakładanie spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (JRWA),przygotowanie korespondencji wychodzącej;
 15. Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi  zadaniami;
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika i/lub wynikających z przepisów prawa;
 17. Dbałość o mienie znajdujące się na wyposażeniu, ład i estetykę miejsca pracy;

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Ratusza, na 4 półpiętrze (obiekt z windą, w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka, przeważnie siedząca, samodzielna z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

5. W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  1,91%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.ze zmianami)” i podpisem;

 1. list motywacyjny;
 1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola.
 1. dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Ds. rozliczeń finansowych 5  w terminie do dnia 26 lutego 2018 (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.                    

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

            W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2016 poz. 922 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Gmina Miasta Opola – Prezydent Miasta Opola - z siedzibą w Opolu 45-015, Rynek-Ratusz. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

* W przypadku osób niepełnosprawnych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.48.2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r.

Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo-Księgowy
Skrócony opis: stanowisko ds. rozliczeń finansowych 5
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Flis-Baranek
Osoba, która odpowiada za treść: Kornelia Greupner
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Flis-Baranek
Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 10:44:18
Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 10:44:18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 11:01:21

Wersja do wydruku...

corner   corner