logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Prrezydent Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej zadania: budowa budynku zaplecza technicznego i sali prób dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
2. Prezydent Miasta Opola
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola - na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w okresie od lutego 2004 r. do stycznia 2006 r.
3. Prezydent Miasta Opola
Ochrona budynków Urzędu Miasta Opola przy ulicach: Rynek-Ratusz, Plac Wolności 7-8, Sienkiewicza 4-6, Budowlanych 4, Żeromskiego 3 , Sempołowskiej 3.
4. Prezydent Miasta Opola
Administrowanie cmentarzami komunalnymi w mieście Opolu
5. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy Obwodnicy Piastowskiej od Obwodnicy Północnej do ul. Krapkowickiej w ciągu drogi krajowej nr 45 wraz z geodezyjnym podziałem nieruchomości.
6. Prezydent Miasta Opola
Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej kolektora "K" w Śródmieściu miasta Opola oraz wykonanie instalacji technologicznych zbiornika retencyjnego ZR-2 przy ul. Żwirki i Wigury w Opolu
7. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług remontowo-konserwacyjnych w zakresie prac ogólnobudowlanych (murarskich, stolarskich, ślusarskich, ciesielskich) w administrowanych zasobach przez Feroma Sp. z o.o.
8. Prezydent Miasta Opola
Prace instalacyjne: wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, CWU i gazowe (wraz z towarzyszącymi robotami) w administrowanych zasobach przez Feroma sp.z o.o.
9. Prezydent Miasta Opola
Obsługa bankowa budżetu miasta Opola
10. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług konserwacyjno - remontowych w zakresie robót dekarskich w administrownych zasobach przez Feroma sp.z o.o.
11. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług konserwacyjno - remontowych w zakresie robót zduńskich w administrowanych zasobach przez Feroma sp.z o.o
12. Prezydent Miasta Opola
Obsługa bankowa budżetu miasta Opola
13. MZD w Opolu
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Styki w Opolu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
14. Prezydent Miasta Opola
15. Prezydent Miasta Opola
Pielęgnacja i konserwcaja terenów zieleni miasta Opola z wyłączeniem parku osiedlowego ZWM i parku na Wyspie Bolko
16. Prezydent Miasta Opola
Remont band na stadionie żużlowym przy ul. Wschodniej
17. Prezydent Miasta Opola
Pielęgnacja i konserwacja cmentarzy komunalnych na terenie miasta Opola
18. Prezydent Miasta Opola
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie czystości na terenach parku osiedlowego ZWM i na Wyspie Bolko.
19. MZD w Opolu
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Styki w Opolu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
20. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa oświetlenia ulic: Żwirki i Wigury, Mozarta oraz placu przed Filharmonią w Opolu
21. MZD w Opolu
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
22. Prezydent Miasta Opola
Uzupełnienie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych przy Al. Przyjaźni w Oplu
23. MZD w Opolu
Projekt budowlano-wykonawczy budowy przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Teligi w Opolu ( droga powiatowa nr 2001 O )
24. MZD w Opolu
Projekt budowlano-wykonawczy budowy przepustu na rzece Olszynka w ciągu ul. Wilczka w Opolu ( droga gminna nr 103656 O ).
25. MZD w Opolu
na wykonanie projektu budowlano wykonawczego, organizacji ruchu i sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych przez ul. Hallera wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy
26. SP ZOZ "Śródmieście"
Zakup materiałów, drobnego sprzętu medycznego, odczynników i środków dezynfekcyjnych
27. PUP w Opolu
28. Prezydent Miasta Opola
Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tonerów i atramentów do drukarek komputerowych
29. Prezydent Miasta Opola
Administrowanie cmentarzami komunalnymi
30. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Krapkowickiej
31. SP ZOZ "Śródmieście"
DOSTAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 3 diff WRAZ Z ODCZYNNIKAMI
32. MZD
Wykonanie analizy techniczno-cenowej przebudowy wiaduktu w ul. Wschodniej
33. Miejski Zarząd Dróg W Opolu
Wykonanie analizy akustycznej przy Obwodnicy Północnej miasta Opola na odc. od 104+225 km do 105+147 km od ul. Gminnej wraz z propozycją przegród akustycznych
34. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług asenizacyjnych w administrowanych zasobach przez Feroma sp.z.o.o
35. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w administrowanych zasobach przez Feroma sp.z o.o.
36. Prezydent Miasta Opola
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Oświęcimskiej w Opolu na odcinku od km 8 + 634,00 do km 8 + 934,50
37. Prezydent Miasta Opola
Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków dla obrębu Groszowice miasta Opola
38. Prezydent Miasta Opola
Remont dachu głównego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu ul. Osmańczyka 22
39. Prezydent Miasta Opola
Remont SP ZOZ Śródmieście - remont posadzek i pomieszczeń
40. MZD w Opolu
na: Obsługę geodezyjną zadań
41. MZD w Opolu
Przeglądów podstawowych na obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Opola ( dla 55 obiektów )
42. Prezydent Miasta Opola
Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Opolu ul. Koszyka 21
43. Prezydent Miasta Opola
Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu ul. Kościuszki 43 - remont dachu
44. Prezydent Miasta Opola
Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu ul. Kościuszki 43 - rozbiórka budynku myjni
45. Prezydent Miasta Opola
Budowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Olsztyńska - I etap
46. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa i rozbudowa budynku małpiarni - słoniarni na schronisko dla goryli
47. Prezydent Miasta Opola
rozbudowa strażnicy OSP Grudzice w Opolu - II etap stan wykończeniowy z instalacjami
48. MZD w Opolu
Koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 45 w Opolu długości ok. 2,2 km
49. Prezydent Miasta Opola
Budowa Obwodnicy Północnej m.Opola od ul.Częstochowskiej do ul.Strzeleckiej, Budowa węzła komunikacyjnego w ciągu ulicy Niemodlińskiej
50. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa budynku techniczno - biurowego na Archiwum Urzędu Miasta Opola
51. Prezydent Miasta Opola
52. Prezydent Miasta Opola
Remont ulicy Erenburga w Opolu.
53. MZD w Opolu
Ekspertyza techniczno-naukowa kładki dla pieszych nad rzeką Odrą w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu
54. Prezydent Miasta Opola
Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych w rejonie II zarządzanym przez Turhand - ret w Opolu
55. Prezydent Miasta Opola
Ubezpieczenie OC, mienia Urzędu Miasta Opola oraz NNW Pracowników (kasjerów)
56. SP ZOOZ Śródmieście
DOSTAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 3 diff WRAZ Z ODCZYNNIKAMI
57. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług konserwacyjno - remontowych w zakresie robót zduńskich w administrowanych zasobach przez Feroma sp.z o.o.
58. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego nad remontem mostu Piastowskiego nad rzeką Odrą w ciągu ul. Katedralnej w Opolu
59. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług konserwacyjno - remontowych w zakresie robót dekarskich w administrowanych zasobach przez Feroma sp.z o.o.
60. Prezydent Miasta Opola
Stałe świadczenie usług asenizacyjnych w administrowanych zasobach przez Feroma Sp. z o.o.
61. Prezydent Miasta Opola
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie czystości na terenach parku osiedlowego ZWM i na Wyspie Bolko
62. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ulicy Reymonta (opracowanie dokumentacji)
63. Prezydent Miasta Opola
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 remont instalacji grzewczej, wymiana schodów
64. Prezydent Miasta Opola
Eksploatacja rowów komunalnych
65. Prezydent Miasta Opola
Remont mostu Piastowskiego nad rz. Odrą w ciągu ul. Katedralnej w Opolu; Budowa II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap
66. Prezydent Miasta Opola
Zakup drukarek
67. Prezydent Miasta Opola
usługi związane z pielęgnacją i odnową żywopłotów oraz odchwaszczanie mis ziemnych i rond w ciągu ulic miasta Opola
68. Prezydent Miasta Opola
Remont mostu Piastowskiego nad rz. Odrą w ciągu ul. Katedralnej w Opolu
69. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa budynku wielorodzinnego w Opolu, ulica Luboszycka 22
70. Prezydent Miasta Opola
Przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w Opolu przy ul. Walecki 8-10
71. Prezydent Miasta Opola
Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków dla obrębu Grudzice miasta Opola
72. Prezydent Miasta Opola
Rozbiórka budynku mieszkalnego w Opolu przy ul. Piastów 10.
73. Prezydent Miasta Opola
Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Opola
74. Prezydent Miasta Opola
Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji)
75. MZD w Opolu
Przebudowę skrzyżowania ulic Spychalskiego-Piłsudskiego-Wrocławskiej w Opolu wraz z budową sygnalizacji świetlnej
76. Prezydent Miasta Opola
Budowa II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap
77. Prezydent Miasta Opola
Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza w Opolu
78. Prezydent Miasta Opola
Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Opolu przy ul. Chabrów 65
79. Prezydent Miasta Opola
Budowa cmentarza komunalnego Półwieś - etap I (kwatera przy Alei zasłużonych)
80. Prezydent Miasta Opola
Remont sanitariatów przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, przy ul. Kościuszki 43
81. Prezydent Miasta Opola
Zakup 20-miejscowego busa dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
82. MZD w Opolu
Opracowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej wraz z poszerzeniem odcinka drogi krajowej nr 94 w Opolu-Bierkowicach
83. Prezydent Miasta Opola
Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu ul. Kościuszki 43 - remont dachu
84. Prezydent Miasta Opola
wykonanie, dostawa i montaż okien drewnianych i okien z PVC w mieszkaniach komunalnych zarządzanych przez Turhand-RET Sp. z o.o. w Opolu - rejon II
85. MZD
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych przy Obwodnicy Północnej miasta Opola od ul. Gminnej
86. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie projektu odwodnienia połaci dachowych przy ul. Robotniczej nr 1 do 31 oraz ul. Armii Krajowej 14 - 15 wraz z właczeniem tego odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej.
87. Prezydent Miasta Opola
Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu ul. Kościuszki 39-41 - remont zaplecza sali gimnstaycznej
88. Prezydent Miasta Opola
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - rowów o charakterze rolniczym na terenie miasta Opola).
89. MOPR
UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ NR 17/21 I 18/10 ORAZ BUDOWA OGRODZENIA W REJONIE BUDYNKU ORS SZANSA W OPOLU UL. MAŁOPOLSKA 20A
90. Prezydent Miasta Opola
Wydanie albumu promocyjnego "Pradziad kraina wielu możliwości"
91. Prezydent Miasta Opola
Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Opolu ul. Koszyka 21
92. Prezydent Miasta Opola
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rosponda-Podlesice i ul. Groszowicka wraz z przebudową rowu-I etap
93. Prezydent Miasta Opola
Budowa dróg w rejonie ul. Zielonogórksa - Wieluńska - III etap - budowa nawierzchni ul. Wieluńska 1, Wieluńska 2 oraz chodniki - dz. Kolonia Gosławicka w Opolu
94. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa oświetlenia ulic Zwirki i Wigury, Mozarta oraz plac przed filharmonia, etap I; przebudowa oświetlenia ulic Żwirki i Wigury.
95. Prezydent Miasta Opola
Budowa drogi i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Rosponda-Podlesie, dz. Grudzice w Opolu
96. PUP w Opolu
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie obsługi komputera
97. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie projektu odwodnienia połaci dachowych przy ul. Robotniczej nr 1 do 31 oraz ul. Armii Krajowej 14 - 15 wraz z włączeniem tego odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej
98. Prezydent Miasta Opola
Administrowanie strefą płatnego parkowania.
99. Prezydent Miasta Opola
Usługi zwiazane z usuwaniem drzew słabych i zamierajacych
100. MZD w Opolu
Przebudowa przepustu na Potoku Olszynka w ciągu ul. Wilczka w Opolu
101. Prezydent Miasta Opola
PSP Nr 2 - remont sali gimnastycznej
102. MZD w Opolu
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu na ul. Wschodniej w Opolu
103. Prezydent Miasta Opola
Utrzymanie i modernizacja dróg rolnych - bieżące utrzymanie dróg transpostu rolnego na terenie miasta Opola
104. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa skrzyżowania ul. Sosnkowskiego - Pużka - Wiejska w Opolu na typ małe rondo
105. Prezydent Miasta Opola
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych miasta Opola

Ilość odwiedzin: 21615
Nazwa dokumentu: Zamówienia publiczne w 2004 roku
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2003-12-18 12:59:21
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18 12:59:21
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-26 14:18:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner