logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 58 z dnia 2004.04.19 POZYCJA 19222

Opole: remont ulicy Erenburga w Opolu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole, do kontaktów: W zakresie przedmiotu zamówienia:

* Jadwiga Kochanowska

Adres: Miejski Zarząd Dróg, 45-573 Opole, Aleja Przyjaźni 9.

W zakresie procedury przetargowej:

* Teresa Kwasik

Adres: Urząd Miasta Opola, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pokój 302, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, W zakresie przedmiotu zamówienia:

* Jadwiga Kochanowska

Adres: Miejski Zarząd Dróg, 45-573 Opole, Aleja Przyjaźni 9.

W zakresie procedury przetargowej:

* Teresa Kwasik

Adres: Urząd Miasta Opola, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pokój 302, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. Kierunkowy (077): Teresa Kwasik - 4511921, Jadwiga Kochanowska - 4543767, fax (077) 4549844, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: Wydz.Inw.Miejs.-Referat Przetrgów i Zamówień Publicznych,pok.301,(po uprzednim dokonaniu wpłaty w Kasie UM Opola,Pl.Wolności,pok.110, 8.00-14.30), Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 4511921, fax (077) 4549844, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych - pokój 301, IIIp., Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 4511921, fax (077) 4549844, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont ulicy Erenburga w Opolu.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe związane z przebudową ulicy klasy D zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez Pracownię Projektową PROKOM w Opolu.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Budowa prowadzona będzie na ulicy Erenburga w Opolu, w dzielnicy Nowa Wieś Królewska.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: Powyżej 60.000 euro.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: *Roboty drogowe - powierzchnia 1348 m kw.*Kanalizacja deszczowa, *Oświetlenie uliczne, *Organizacja ruchu.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 11.000 PLN

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamowienia, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 18.06.2004, cena - 28.00 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.06.2004 godzina 10:00

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.06.2004 godzina 10:30, Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych - Opole, Plac Wolności 7-8, sala narad III piętro, druga klatka schodowa.


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

2) Data wysłania ogłoszenia: 14.04.2004

 

Ilość odwiedzin: 2120
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: Remont ulicy Erenburga w Opolu.
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-04-19 12:03:05
Data udostępnienia informacji: 2004-04-19 12:03:05
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-19 12:07:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner