logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                            PREZYDENT MIASTA OPOLA

                                               45 – 015 Opole Rynek - Ratusz

                            Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.

Ubezpieczenie OC , mienia  Urzędu Miasta Opola oraz  NNW

Pracowników ( kasjerów)

 

Termin realizacji zamówienia : 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej z wyjątkiem przypadku określonego w SIWZ

Wadium – nie dotyczy. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola pok. 301 po uprzednim dokonaniu wpłaty kwoty 7 zł. w kasie Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 7 – 8

I p, pok. 110 w godz. 8.00 – 14.00.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami : jest Broker

Marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o.

45-062 Opole Kościuszki 23/7

w imieniu Brokera – Zbigniew Marschall  tel 0601-550-622 w godz. 10.00-15.00

 

 Kryterium wyboru ofert:

 

 Ocena ofert w zakresie ubezpieczenia OC -Zadanie A

-     cena oferty                                                                        50%

-     klauzule dodatkowe                                                          20%

-     wyłączenia standardowe ochrony ubezpieczeniowej       5%

-     warunki ubezpieczenia                                                     25%

 

 Ocena ofert w zakresie ubezpieczenia mienia-ZADANIE B-C-D-E

- cena oferty                                               50%

- klauzule dodatkowe                                 20%

- warunki ubezpieczenia (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej)                                      30%

 

 Termin składania ofert upływa dnia 05 maja 2004 r. o godz12.00.  

Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Pl. Wolności 7 – 8 III p., pok.301.         

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05  maja 2004 r. o godz. 12.15  w  Wydziale Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych – Sala Narad III p – druga klatka schodowa, Pl. Wolności 7-8.  

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

    osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferent winien złożyć wykaż wykonanych

    w ciągu ostatnich trzech lat usług, z podaniem ich  odbiorców.

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    Oferent winien złożyć stosowne oświadczenia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych

    warunków zamówienia.

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia

    2004 r. Prawo zamówień publicznych.

   Oferent winien złożyć stosowne oświadczenia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych

    warunków zamówienia.           

 

 

Ilość odwiedzin: 2061
Nazwa dokumentu: usługi
Skrócony opis: Ubezpieczenie OC, mienia Urzędu Miasta Opola oraz NNW Pracowników (kasjerów)
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-04-19 12:58:27
Data udostępnienia informacji: 2004-04-19 12:58:27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-19 13:09:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner