logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy:

  1. ul. Oleskiej obejmującej działkę nr 73/6 o pow. 0,1845 ha, karta mapy 17, Opole, KW 78184.
  2. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 360.000,00 zł. wadium: 36.000,00 zł.

    Dojazd do ww. działki jest zapewniony przez działkę gminną oznaczoną nr 73/5 przeznaczoną na poszerzenie ul. Oleskiej.

  3. ul. Oleskiej obejmującej działkę nr 9/12 o pow. 0,5042 ha, karta mapy 17, Opole, KW 75666.
  4. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 797.600,00 zł. wadium: 70.000,00 zł.

    Dojazd do ww. działki jest zapewniony przez działki gminne oznaczone nrnr 9/13, 5/14 ( docelowo stanowić będą drogi) oraz działki nrnr 5/13 i 9/14 ( przeznaczone na poszerzenie ul. Oleskiej).

  5. ul. Oleskiej obejmującej działki nrnr 3/8, 73/7 o pow. 0,5686 ha, karta mapy 17, Opole, KW 75926, KW 78184.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 800.000,00 zł. wadium: 80.000,00 zł.

Dojazd do ww. działki jest zapewniony przez działki gminne oznaczone nr 73/5 i nr 3/7 przeznaczone na poszerzenie ul. Oleskiej.

W ul. Oleskiej znajdują się urządzenia: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej.

WW. działki przeznaczone są pod realizację usług nieuciążliwych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2004 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Opola - Pl. Wolności 7/8,sala konferencyjna III p., II klatka schodowa.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. złożenia do dnia 7 maja 2004 r. w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Inwestycji Miejskich-Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7 / 8, p.301 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami prawnymi i warunkami przetargu ( formularz oświadczenia, przepisy prawne oraz warunki w tut. Wydziale ).

Składający oświadczenie winien przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji ( dot. firm ).

2. dokonania w ww. terminie, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 1 wpłaty/wniesienia wadium w wyżej podanej wysokości na konto Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. I o/Opole Nr 19116022020000000060137843 bądź złożenia oryginału listu gwarancyjnego w kasie Urzędu Miasta- Rynek Ratusz-do godz. 14.00.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków związanych z nabyciem ww. nieruchomości na własność.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola ( Pl. Wolności 7/8) Wydział Inwestycji Miejskich- Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, p. 301, tel. 4511 – 841 w dniach pracy Urzędu w godz. 1000 - 1300.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części lub w całości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

podinsp. Anna Bystrzykowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1505
Nazwa dokumentu: sprzedaż działek pod usługi nieuciążliwe
Skrócony opis: ul.Oleska
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-04-22 14:56:03
Data udostępnienia informacji: 2004-04-22 14:56:03
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-22 15:03:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner