logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus 2004
      minus Podatek od nieruchomości
         minus Zwolnienia od podatku
      minus Podatek od środków transportowych
      minus Opłata za psa
      plus Opłata za targowisko
      minus Opłata administracyjna
      minus Opłaty w SPP
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UCHWAŁA NR XXIX/267/04

Rady Miasta Opola

z dnia 29 kwietnia 2004r.  

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i czynszu za najem lokalu użytkowego dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała obejmuje:

1) zwolnienia od podatku od nieruchomości,

2) zwolnienia z czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Opole.

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nowo wybudowane budynki, budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,

2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,

3) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, bądź rozbudową przedsiębiorstwa.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały.

§ 3

Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 2.

§ 4

Najemca lokalu użytkowego, który uzyska wcześniejszą zgodę wynajmującego na dokonanie w lokalu wymiany lub modernizacji:

1) instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej,

2) stolarki: drzwiowej, okiennej,

będzie zwolniony z czynszu do wysokości 100% poniesionych kosztów na wymianę lub modernizację, na podstawie przedłożonego do zatwierdzenia kosztorysu. Wartości robót będą rozliczane wg kosztorysu powykonawczego na podstawie cen minimalnych w danym okresie rozliczeniowym (SEKOCENBUD).

§ 5

1. Zwolnienia, o których mowa w § 1, są pomocą regionalną na nowe inwestycje.

2. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielanej przez gminę.

§ 6

1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy, o której mowa w § 1, zobowiązany jest przedłożyć informacje dotyczące:

1) nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,

2) wielkości planowanych i poniesionych nakładów inwestycyjnych,

3) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat, poprzedzających datę od której będzie przysługiwało zwolnienie.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

§ 7

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd Urząd Miasta Opola co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2 i 3, są zobowiązani do zapłaty należnego podatku lub czynszu wraz z odsetkami od dnia, w którym przedsiębiorca utracił prawo do zwolnienia.

§ 8

1. Przepisy uchwały nie mają zastosowania dla pomocy przekraczającej 100 tys. euro dla przedsiębiorcy, z uwzględnieniem pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia.

2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe, tj. sektorze motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz żeglugi morskiej.

3. Zwolnień, o których mowa w § 1, nie stosuje się wobec przedsiębiorców:

1) prowadzących działalność handlową, zarówno detaliczną, jak i hurtową w budynku na powierzchni większej niż 200 m2,

2) zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu gminy Opole.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Ilość odwiedzin: 6641
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXIX/267/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i czynszu za najem lokalu użytkowego dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycj
Podmiot udostępniający: Referat Wymiaru Podatków
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Wyskwarska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Wyskwarska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Wyskwarska
Data wytworzenia informacji: 2004-04-23 10:15:54
Data udostępnienia informacji: 2004-04-23 10:15:54
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-15 08:38:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner