logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                            PREZYDENT MIASTA OPOLA

                                               45 – 015 Opole Rynek - Ratusz

                            Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.

Rozbiórka budynku mieszkalnego w Opolu przy ul. Piastów 10.

 

Termin realizacji zamówienia : 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wadium –   nie dotyczy.   Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola pok. 301 po uprzednim dokonaniu wpłaty kwoty 10 zł. w kasie Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 7 – 8

I p, pok. 110 w godz. 8.00 – 14.30.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami w zakresie:

przedmiotu zamówienia jest Pan Bronisław Berendowicz – Pracownik Wydziału Lokalowego Pl. Wolności 7-8 pok. 123 ,  tel.45-11-935.

procedury przetargowej  jest Pani Teresa Kwasik – Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok.302, Pl. Wolności 7 – 8, tel. 4511 – 921.

 

 Kryterium wyboru ofert:

 Cena                                                 100 %

Termin składania ofert upływa dnia   19     maja 2004 r. o godz.   11.00 .  

Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Pl. Wolności 7 – 8 III p., pok.301.         

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia     19    maja 2004 r. o godz.  11.30.    w  Wydziale Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych – Sala Narad III p – druga klatka schodowa, Pl. Wolności 7-8.  

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oferent winien wykazać dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób i podmiotów w tym kierownika budowy, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zawodowych, oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego  wydanymi przez tą Izbę w  odniesieniu do kierownika budowy w zakresie branży ogólnobudowlanej

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferent winien złożyć wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat  robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot zamówienia  min. 1 szt.

3. Posiadają aktualne zezwolenie  starosty  na sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi (azbest).

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent winien złożyć stosowne oświadczenia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Oferent winien złożyć stosowne oświadczenia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.           

Ilość odwiedzin: 1994
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: Rozbiórka budynku mieszkalnego w Opolu przy ul. Piastów 10.
Podmiot udostępniający: Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-04-30 11:19:54
Data udostępnienia informacji: 2004-04-30 11:19:54
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-30 11:25:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner