logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A
Prezydent Miasta Opole
Opole

Treść ogłoszenia:

Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza w Opolu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole, do kontaktów: W zakresie przedmiotu zamówienia: Elżbieta Jezierska - Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM Opola,
Teresa Kwasik - Wydział Inwestycji Miejskich UM Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.
    2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Opola
Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, W zakresie przedmiotu zamówienia: Elżbieta Jezierska - Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz, pok. 43B, Teresa Kwasik - Wydział Inwestycji Miejskich UM Opola, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pok. 302, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. Kierunkowy (077): Teresa Kwasik-4511921, Elżbieta Jezierska - 4511898., fax (077) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.
    3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydz.Inw.Miejs. Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok.301,(po uprzednim dokonaniu wpłaty w Kasie UM Opola,Pl.Wolności,pok.110, 8.00-14.30), Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 4511921, fax (077) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.
    4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Opola
Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych - pokój 301, IIIp., Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 4511921, fax (077) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)    Opis
    1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza w Opolu.
    1.3)  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - instalacyjne związane z remontem pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza w Opolu (wraz z wymianą okien i dostawą wyposażenia) zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez arch. Małgorzatę Adamowicz-Nowacką oraz arch. Marka Nowackiego.
    1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Opole, Rynek - Ratusz..
    1.5)  Nomenklatura
    1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
    1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
    1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
    2)    Wielkość lub zakres zamówienia
    2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60.000 euro. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - szczegółowo okreslony został w Specyfikacji istotnych warunków tego zamowienia oraz w przedmiarze robót będącym integralną częścią Specyfikacji.
    3)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)  Wymagane wadium: 10.000 PLN.
    2)    Warunki uczestnictwa
    2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie powyższego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: TRYBY
 IV.1)    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: /S 0 - 0.
    1.3)  Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
    2)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    3)    Informacje administracyjne
    3.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 25.06.2004, cena - 25.00.
    3.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  25.06.2004 r. godzina 11:00.
    3.3)  Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.
    3.4)  Data, godzina i miejsce: 25.06.2004, godzina 11:30, Urząd Miasta Opola, Wydział Inwestycji Miejskich, Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Opole, Plac Wolności 7-8, sala narad II piętro, druga klatka schodowa..

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 VI.1)    Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.
2)    Data wysłania ogłoszenia: 26.04.2004.

Ilość odwiedzin: 2832
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza w Opolu
Podmiot udostępniający: Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Syposz
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Syposz
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-04-30 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2004-04-30 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-30 14:05:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner