logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony ( dot. poz. 3) oraz  przetarg ustny ograniczony ( do właścicieli  działek sąsiadujących z działkami będącymi przedmiotem przetargu - dot. poz. 1 i 2)   na sprzedaż  niezabudowanych ( dot. poz. 1 ) zabudowanej ( dot. poz. 2 i 3)  nieruchomości  gruntowych  położonych w Opolu przy:

1.                ul. Zielonej obejmującej  działkę  Nr 117/2 pow. 0,0236 ha, karta mapy 82, obręb Nowa Wieś Królewska, KW 77359. 

Uzbrojenie techniczne w ul. Zielonej: en. elektr., woda, gaz, kanal. sanit.

     Cena wywoławcza ustalona została na kwotę  8.000,00 zł.                   wadium – 800,00 zł.

2.         ul. Groszowickiej obejmującej  działki  NrNr 1257/47 i 1295/49 o  pow. 0,0481 ha, karta mapy  

  3,  obręb Grudzice,  KW 76570 i 80552. 

Uzbrojenie techniczne w ul. Groszowickiej: en. elektr., wod. – kanal. , gaz.

    Cena wywoławcza ustalona została na kwotę  21.200,00 zł.                   wadium – 2.000,00 zł.

    Na działce nr 1295/49 usytuowana jest stodoła przeznaczona do rozbiórki.

3.        ul. Oświęcimskiej  1/108 obejmującej  działkę  Nr 1/108 o pow. 0,8490 ha, karta mapy 2, obręb Grotowice,  KW 82396. 

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., woda, kanalizacja.

Ww. nieruchomość zabudowana jest 2 potrójnymi komorami zespolonymi przeznaczonymi do rozbiórki.

     Cena wywoławcza ustalona została na kwotę  106.950,00 zł.                   wadium – 10.000,00 zł.

Uwaga: Ww. nieruchomości gruntowe znajdują się w obszarze istniejących funkcji:

-           poz. 1 -  zabudowy  mieszkaniowej zagrodowej i gospodarczej wraz z urządzeniami tow.

-          poz. 2 – upraw rolnych, łąk i łęgów – działka przeznaczona jest na powiększenie warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanej

-          poz. 3 – przemysłowo – składowo - magazynowej

Przetarg  odbędzie  się w dniu 24 maja 2004 godz. 900  w   Urzędzie  Miasta  Opola - Pl. Wolności 7/8, sala konferencyjna III p., 2 klatka schodowa.

Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są do:

1.    złożenia  do dnia 21 maja 2004 r.  w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Inwestycji Miejskich – Referat  Przetargów  i  Zamówień   Publicznych,  Pl. Wolności 7/8, p. 301  pisemnego oświadczenia     o     zapoznaniu  się z  przepisami   prawnymi   i warunkami  przetargu ( formularz oświadczenia, przepisy prawne oraz warunki w tut. Wydziale ).

Składający oświadczenie winien przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika  jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji- dot. firm.

Uwaga: Przystępujący do przetargu na sprzedaż działek z poz. 1 i 2 winni w ww. terminie przedłożyć akt własności nieruchomości sąsiadujących z działkami będącymi przedmiotem przetargu. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości gruntowych jest ograniczony z uwagi na fakt, iż  nie są one samodzielnymi działkami budowlanymi ( nie posiadają dojazdu).

2.     dokonania w ww. terminie, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 1 wpłaty/wniesienia  wadium w wyżej wymienionej wysokości  na konto Urzędu Miasta  Opola Bank Millenium  S.A. I o/Opole Nr 19116022020000000060137843 bądź złożenia oryginału listu gwarancyjnego do kasy Urzędu Miasta Opola- Rynek Ratusz-do godz. 14.00.

Wpłacone  wadium  ulega przepadkowi  wyłącznie w razie  uchylenia się uczestnika,    który przetarg  wygra, od zawarcia  umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych  uczestników  przetargu  podlega zwrotowi.

Wygrywający  przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej  w  przetargu   przed zawarciem  umowy notarialnej,  której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków związanych z nabyciem  ww. nieruchomości  na  własność.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd  Miasta  Opola ( Pl. Wolności 7/8) Wydział Inwestycji Miejskich – Referat  Przetargów i Zamówień Publicznych, p. 301, tel. 4511 – 841 w dniach pracy Urzędu w godz. 1000 -  1300.

PREZYDENT MIASTA OPOLA    zastrzega  sobie  prawo odwołania przetargu w części lub w całości.

 

 

 

 

przygotowała:

podinsp. Anna Bystrzykowska

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1574
Nazwa dokumentu: sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
Skrócony opis: ul.Zielona, Groszowicka, Oświęcimska
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-05-17 07:42:29
Data udostępnienia informacji: 2004-05-17 07:42:29
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-17 07:45:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner