logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
minus Analizy
   minus Analiza skarg i wniosków
      minus 2004
      minus 2005
      minus 2006
      minus 2007
      minus 2008
      minus 2009
      minus 2010
      minus 2011
      minus 2012
      minus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
      minus 2019
      minus 2020
   plus Oceny jednostek miejskich
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 ANALIZA

przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w
2004 roku

w Urzędzie Miasta Opola

Do Urzędu Miasta Opola w 2004 roku wpłynęło łącznie 160 skarg, z czego 3 skargi zostały przekazane do załatwienia według właściwości następującym jednostkom: Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Opolu, Straży Miejskiej w Opolu i Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Do rozpatrzenia w 2004 r. pozostało 157 skarg, z czego: 135 skarg rozpatrywały zgodnie z właściwością wydziały Urzędu Miasta Opola, a 22 skargi rozpatrywała Rada Miasta Opola.

Po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających, 108 skarg uznano za nieuzasadnione, 29 skarg za częściowo uzasadnione, 19 skarg za uzasadnione, a 1 skarga pozostała bez rozpatrzenia, ponieważ Rada Miasta Opola nie podjęła rozstrzygnięcia.

Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu – rozpatrzył 88 skarg, które po przeprowa-dzonych postępowaniach wyjaśniających uznano za:

– 13 uzasadnione,

– 21 częściowo uzasadnione,

– 54 nieuzasadnione.


Skargi uzasadnione dotyczyły:

– dewastacji pobocza ul. Partyzanckiej przez parkujące samochody.

Po zakończeniu prac związanych z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej tej ulicy, Miejski Zarząd Dróg przystąpił do naprawy i utwardzenia pobocza ulicy, co zapobiegnie jego dewastacji.

– niedokonania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii aktualizacji danych o nieruchomości.

Po interwencji skarżącego zaktualizowano dane dotyczące nieruchomości związane z poborem podatku od nieruchomości zarówno w Wydziale Gospodarki Nierucho-mościami, Geodezji i Kartografii, jak i w Wydziale Budżetu. Skarżącego prze-proszono za zaistniałą sytuacje i zapewniono, że podobna sytuacja więcej się nie powtórzy.

– przyznania zbyt niskiej kwoty pomocy finansowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydając decyzję naruszył art. 107 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż decyzja nie zawierała uzasadnienia prawnego oraz faktycznego przyznania niskiej kwoty pomocy finansowej. Uwagi skarżącego zostały wykorzystane w trakcie kontroli, która została przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

– łamania procedur administracyjnych przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa potraktował jednostronnie dowód w postaci kserokopii zgłoszenia rozpoczęcia budowy domu. Dokument ten nie został w żaden sposób zweryfikowany pod kątem jego autentyczności. W tym przypadku nie uczyniono tego i naruszono art. 81 Kpa. Pracownikowi prowadzącemu sprawę zwrócono uwagę na obowiązek przestrzegania postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego.

– działań Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w sprawie zaplanowanej inwestycji przy ul. Kulczyńskiego.

Błędem pracowników Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa było nie powiadomienie skarżących o toczącym się postępowaniu administracyjnym oraz odmowa udostępnienia im akt sprawy. Błąd ten został usunięty i przywrócono tok postępowania właściwy dla tej sprawy. Wydano decyzję umarzającą kwestionowane postępowanie o warunkach zabudowy, o czym powiadomiono właścicieli sąsiednich działek, bez względu na to czy są stroną w postępowaniu czy nie.

– przewlekłego załatwiania sprawy przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

Wydział prowadzący sprawę wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (adaptacja pokoju biurowego na sklep) po około półtorej miesiąca od złożenia przedmiotowego wniosku oraz nie powiadomił strony, że nie zostanie dochowany dwumiesięczny termin do wydania decyzji zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast sama decyzja, po uzyskaniu wymaganych ustawą o planowaniu przestrzennym w tym zakresie uzgodnień została wydana bez zbędnej zwłoki.

– opieszałości w załatwianiu sprawy przez Wydział Lokalowy.

Wydział Lokalowy udzielił odpowiedzi na wniosek skarżącego po okresie
2,5 miesiąca oraz nie powiadomił o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie miesięcznym. Wobec pracownika, który dopuścił się przekroczenia ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.

– nieterminowego załatwienia sprawy przez Referat Nieruchomości Skarbu Państwa. W wyniku wydania przez Wojewodę Opolskiego decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta – kierownik Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa przez okres 4 miesięcy nie podjął żadnych czynności administracyjnych w celu wydania decyzji. Osobę winna powyższego zaniedbania nie można było ukarać, ponieważ zwolniła się z pracy w Urzędzie Miasta. Obecnie kierownik ww. Referatu wydał decyzję w przedmiotowej sprawie bez zbędnej zwłoki. Wnoszącego skargę przeproszono za przewlekłe załatwianie jej sprawy.

– nieprzestrzegania przez firmę zarządzającą szaletami miejskimi godzin otwierania i zamykania szaletów. Podjęto niezbędne kroki mające na celu wyegzekwowanie od zarządcy miejskich szaletów stosowania się do wszystkich warunków wynikających z zawartej umowy.

– nieudzielenia pełnej odpowiedzi na pisma posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii w sprawie własności nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 71.

Posłowi udzielono wyczerpującej odpowiedzi w kwestii dotyczącej praw własności do nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 7 oraz obywatelstwa spadkobierców tej nieruchomości.

– niewłaściwego sposobu załatwiania sprawy wymiany prawa jazdy przez pracownika Wydziału Komunikacji.

Pracownik przyjmując dowód wpłaty za wymianę prawa jazdy nie sprawdził, że naczelnik Wydziału poprawił imię interesanta na poprawne. Wniosek o wydanie prawa jazdy został złożony ze złym imieniem. Interesantowi zwrócono 70,00 zł za wydanie nowego prawa jazdy z poprawnym imieniem oraz przeproszono za utrudnienia związane z wymiana prawa jazdy.

– nierozpatrzenie wniosku o przydział mieszkania do remontu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Wydział Lokalowy, pilotujący sprawę, nie dostarczył na czas niezbędnych informacji do rozpatrzenia wniosku strony, tj. wywiadu środowiskowego przygotowywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dlatego też Społeczna Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniach w dniach 7 i 10 grudnia 2004 r. nie mogła rozpatrzyć powyższego wniosku.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 12 stycznia 2005 r. wniosek skarżącego został rozpatrzony warunkowo pod warunkiem, że zostanie dostarczony wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Mimo monitów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie przedłożył takiego wywiadu.

– braku odpowiedzi na pismo skierowane do Zastępcy Prezydenta Miasta.

Wydział Polityki Społecznej Referat Spraw Społecznych nie dotrzymał ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi na pismo skarżącego. Podjęto odpowiednie działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości powyższego błędu.


Skargi częściowo uzasadnione dotyczyły:

– przewlekłego załatwiania sprawy przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

Skargę uznano w części dotyczącej niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego w sprawie uzupełnienia wniosku. Pracownikowi Wydziału zwrócono uwagę, aby bardziej rygorystycznie przestrzegał przepisów prawa budowlanego. Zarzut dotyczący przewlekłego załatwiania sprawy przez Wydział nie znalazł uzasadnienia.

– przydziału mieszkania o wyższym standardzie i sposobu udzielania pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej trzykrotnego zaproponowania lokalu mieszkalnego do zamiany, które w żadnej mierze nie poprawiały aktualnych warunków mieszkaniowych wnoszącej skargę. W momencie zwolnienia się mieszkania o odpowiednim dla skarżącej standardzie, zostanie ono jej zapro-ponowane. Natomiast zarzut dotyczący negatywnego czy złośliwego stosunku pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wobec skarżącej przy przyznawaniu pomocy finansowej nie znalazł uzasadnienia (2 skargi).

– wymeldowanie skarżącej z mieszkania i zameldowania na czas określony w tym mieszkaniu drugiej żony i dziecka byłego męża wnoszącej skargę.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej odmowy ponownego zameldo-wania skarżącej w mieszkaniu, z którego została wymeldowana. Wnosząca skargę ma możliwość zameldowania się w mieszkaniu, którego jest współwłaścicielem. Natomiast zarzut dotyczący zameldowania na czas określony innych osób w tym mieszkaniu jest nieuzasadniony.

– nieudzielania odpowiedzi na wielokrotnie składane wnioski do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii o wykup działki.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi przez Wydział na dwa pisma skarżącej. Jednakże skarżąca była informowana na bieżąco przez pracownika Wydziału o możliwości rozpatrzenia jej wniosków. Wnoszącą skargę przeproszono za brak pisemnej odpowiedzi na jej wnioski i zobowiązano pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii do przestrzegania procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast zarzut dotyczący odmowy sprzedaży działki nie znalazł uzasadnienia.

– przewlekłego załatwiania wniosku o wykonanie remontu w zajmowanym lokalu mieszkalnym oraz rozliczenia funduszu remontowego.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej nieudzielenia w terminie odpowiedzi na wniosek w sprawie remontu mieszkania. Skarżącą przeproszono za nieterminowe załatwienie jej wniosku i zaproponowano termin przeprowadzenia wizji w mieszkaniu w celu ustalenia zakresu prac remontowych, jednakże uzależniając ich wykonanie od zabezpieczenia niezbędnych środków w budżecie miasta oraz uwzględnienia tych prac w planie remontów i konserwacji tej nieruchomości. Natomiast zarzut dotyczący nie przedstawienia pisemnego rozliczenia funduszu remontowego nie znalazł uzasadnienia, bowiem remonty wykonywane przez wspólnotę są poprzedzone podjęciem uchwały w tym zakresie.

– likwidacji skupu złomu zlokalizowanego przy ul. Rejtana w Opolu oraz braku reakcji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na uciążliwości tego skupu.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej uciążliwości związanych z działalnością skupu złomu. Wobec firmy prowadzącej skup złomu wszczęto postępowanie. W przypadku stwierdzenia naruszeń zezwolenia na prowadzenie powyższej działalności zostanie ono cofnięte. Natomiast zarzut dotyczący braku działania ze strony Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w powyższej sprawie uznano za nieuzasadniony.

– usunięcia ogrodzenia i budynku gospodarczego postawionego w ul. Dzikiej Róży w Opolu oraz braku reakcji na wcześniejsze zgłoszenie tego problemu.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej postawienia w ul. Dzikiej Róży budynku gospodarczego i ogrodzenia. Usytuowanie tych budowli jest nielegalne, gdyż znajdują się one na gruncie będącym własnością gminy Opole. Dlatego też zobowiązano Miejski Zarząd Dróg do podjęcia niezbędnych działań mających na celu usunięcie nielegalnej zabudowy przedmiotowej ulicy. Natomiast zarzut dotyczący braku reakcji ze strony Urzędu Miasta na zgłaszany wcześniej powyższy problem uznano za nieuzasadniony, albowiem brak jest dokumentów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii świadczących o wcześniejszym zgłaszaniu tego problemu.

– funkcjonowania stoisk w pasażu handlowym przy ul. 1 Maja w Opolu.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej niewykonania wszystkich czynności mających na celu stwierdzenie legalności postawienia przy ul. 1 Maja tego pasażu. W związku z powyższym wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Zarzuty dotyczące bezczynności Straży Miejskiej w zakresie tolerowania nielegalnej działalności w tym obiekcie i żądanie rozwiązania umowy dzierżawy z innym kupcem są nieuzasadnione.

– postępowania Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej ustalenia stron w prowadzonym postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę i bezpodstawnego żądania dostarczenia opinii kominiarskiej oraz wydania decyzji w powyższej sprawie wcześniej niż przeprowadzona została wizja lokalna z udziałem pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Urzędnicy prowadzący to postępowanie zostali pouczeni i zobowiązani do prawidłowego i rzetelnego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast zarzuty dotyczące podpisywania pism i decyzji przez zastępcę naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa bez wskazania, iż czyni to z upoważnienia nie znalazł uzasadnienia, jak również zarzut dotyczący nagminnego wzywania stron.

– sposobu załatwiania spraw dotyczących udzielenia pomocy finansowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Skargę uznano za uzasadniona w części dotyczącej trybu doręczania decyzji administracyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Polecono dyrektorowi ww. jednostki opracowanie nowych zasad doręczania decyzji administracyjnych. Zasady zostały opracowane, a decyzje doręczają osoby bezrobotne zatrudnione na umowę zlecenie. Zarzut dotyczący sposobu prowadzenia wywiadów środowisko-wych oraz wysokość przyznawanych środków na pomoc społeczną nie znalazł uzasadnienia.

– sposobu rozliczenia kosztów ogrzewania, kosztów związanych ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków oraz wymiany stolarki okiennej w kuchni.

Skargę uznano za uzasadniona w części dotyczącej niezaliczenia do wymiany w 2005 r. stolarki okiennej w kuchni pomimo, że w 2002 r. została zakwalifikowana do wymiany oraz sposobu rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody i odpro-wadzania ścieków. W celu ustalenia pilności wymiany stolarki okiennej w kuchni, została przeprowadzona wizja w mieszkaniu, na której ustalono, że w 2005 r. nie zachodzi potrzeba wymiany tej stolarki. Okno zostanie wymienione zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ponadto przeprowadzono ponowną analizę rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej, z której wynika, że została ona przeprowadzona poprawnie.

Zarzut dotyczący niewłaściwego sposobu rozliczania kosztów związanych z dostawą zimnej wody i odprowadzaniem ścieków będzie poddany analizie i w przypadku potwierdzenia się zarzutów nastąpi korekta poniesionych opłat.

– wstąpienia w stosunek najmu mieszkania po zmarłym dziadku.

Skargę uznano za uzasadnioną w części dotyczącej nierzetelnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ww. sprawie przez pracowników Wydziału Lokalowego. Pracownicy zostali pouczeni i zobowiązani do wnikliwego badania spraw i prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyj-nego. Zarzut dotyczący odmowy przydziału mieszkania zajmowanego bezumownie nie znalazł uzasadnienia, albowiem nie zostało potwierdzone, że osoba zaintere-sowana zamieszkiwała ze swoim dziadkiem do chwili jego śmierci pomimo, że posiadała tam meldunek.

– braku odpowiedzi przez Wydział Lokalowy na pismo skierowane przez Spółkę z o.o.

Ilość odwiedzin: 18021
Skrócony opis: ANALIZA przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2004 roku w Urzędzie Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-09-22 08:46:55
Data udostępnienia informacji: 2004-09-22 08:46:55
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-10 11:52:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner