logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 PROTOKÓŁ KONTROLI NR 38/2003

           

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

 

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli 

 od 29 grudnia do 15 stycznia 2004 r.

Imię i nazwisko kontrolującego jednostkę stanowisko służbowe

 

Wiesław Pałczyński - starszy specjalista

Maciej  Wujec - inspektor

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

 

 

55,56/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r.

 

Przedmiot kontroli

 

1. Ocena sposobu realizacji wniosków pokontrolnych   wniesionych przez Wojewodę Opolskiego w następstwie przeprowadzonej kontroli dotyczącej organizacji, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i      wniosków przez organy gminy Opole w 2003 r.

 

Okres objęty kontrolą

Od II kwartału do końca 2003 roku

 

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

 

Agnieszka Jurowicz –  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego


Dokumenty do kontroli przedkładali i wyjaśnień udzielali z ramienia jednostki kontrolowanej: 

1.

Agnieszka Jurowicz

Naczelnik  Wydziału Organizacyjnego

2.

Renata Odelska

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

I          Podstawy prawne

1.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (teks jedn.Dz.U. z 2002 r. Nr. 98 poz. 1071 z pózn. zm)

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz 46 ),.

3.      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie   

Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych  (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz.1319),

4.      Zarządzenie  Nr OR.II-152/8/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 marca

2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu       .

5.      Zarządzenie Nr, OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu

II.                Cel kontroli

1. Sprawdzenie i  ocena prawidłowości wdrożenia  poleceń Prezydenta Miasta Opola wydanych Naczelnikom Wydziałów Urzędu i jednostkom organizacyjnym podległym, w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z dnia 13.03.2003 r. wniesionych przez Wojewodę Opolskiego w następstwie przeprowadzonej kontroli, przez Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej organizacji, ewidencjonowania, i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Opole.

III.             Techniki zastosowane podczas postępowania

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie analizy rejestru skarg i wniosków w 2003 r. prowadzonego przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola oraz wyjaśnień udzielonych przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy objętych tematyką kontroli. Wymienione dokumenty zostały poddane analizie w następującym zakresie:

a)       prawidłowości prowadzonych postępowań,

b)      kompletności dokumentacji,

c)       rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji,

IV.              Ustalenia:

4.1Ustalenia kontroli i zalecenia pokontrolne Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

W dniach od 3-4 marca 2003 r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Opole. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przypadki naruszenia obowiązku prowadzącego postępowanie administracyjne wynikające z art., 36 k.p.a., aby skargi i wnioski rozpatrywane były terminowo zgodnie z art. 12, art.231 i art. 243 oraz art. 237 § 1 i 3 i art. 244 § 1 i 2 w związku z art. 35 § 1 i 3 k.p.a.

2. Przypadki braku zajęcia stanowiska co do wszystkich spraw poruszanych w skargach.

3. Przypadki powoływania się w odpowiedziach na wnioski na nie odpowiednią podstawę prawną.

Zalecenia pokontrolne wydane przez Wojewodę Opolskiego w dniu 13 marca 2003 r. wykazujące nieprawidłowości natury formalno prawnej w zakresie załatwiania skarg przez organy gminy Opole dotyczyły między innymi:

- nieprzestrzegania obowiązujących terminów załatwiania skarg,

- nie ustosunkowania się do wszystkich spraw poruszanych w skargach,

- nie powoływanie w odpowiedziach na skargi odpowiedniej podstawy prawnej,

  na  podstawie której odpowiedź została udzielona.

  4.2              Stan prawny

Rejestrowanie skarg i wniosków wpływających do organów gminy Opole, przekazywanie do załatwienia merytorycznie właściwym wydziałom i jednostkom, bieżący nadzór na terminowością załatwiania skarg, egzekwowanie ostatecznego terminu ich załatwienia należy do Wydziału Organizacyjnego, a regulują to zapisy § 11 ust 2 oraz § 14 ust 2  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  wprowadzonego  Zarządzeniem  Nr OR.II-0152-13/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2003 roku.  Czynności te należą  do zakresu obowiązków Pani Renaty Odelskiej – inspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola.( akta kontr. nr 03/38/I/s.3-5).

Zgodnie z § 16 ust 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, wprowadzonego  wspomnianym Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Opola, do zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej  i Audytu Urzędu  należy rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Naczelników Wydziałów,  a także innych skarg i wniosków powierzonych przez Prezydenta z uwagi na ich szczególną tematykę lub charakter.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w  art. 57 określa generalnie sposób obliczania terminów. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie innych sposobu ich określania, niż wskazane w tych przepisach.

Obliczanie terminów oparte jest na następujących zasadach:

a/ terminy liczone w dniach kończą się z upływem ostatniego dnia, z tym że nie wlicza się tego dnia, którym nastąpiło zdarzenie będące początkiem terminu, np. zgodnie z art.129 § 2 odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Dzień doręczenia (ogłoszenia decyzji) jest zdarzeniem będącym początkiem terminu, a zatem zgodnie z art.57 §1 dnia tego nie uwzględnia się.

b/ termin określony w tygodniach kończy się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi tygodnia, np. jeżeli termin dwutygodniowy  zaczął biec w piątek 1 lipca, termin upływa w piątek 15 lipca o godz. 24 ( Iserzon, Komentarz, s. 132), 

c/ termin określony w miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia w ostatnim miesiącu, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdy tego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Terminy ustawowe wyznaczone dla stron i uczestników postępowania, np. termin załatwienia sprawy ( art. 35 § 3) nie mogą  być przez organ prowadzący postępowanie ani skracane, ani przedłużane. Zachowanie terminu ustawowego jest warunkiem skuteczności czynności procesowej dokonanej przez stronę. Uchybienie terminu ustawowego powoduje zatem bezskuteczność czynności procesowej strony (Iserzon, Komentarz, s. 131). Uchybienie terminu dokonania czynności procesowej przez organ administracji publicznej nie powoduje bezskuteczności czynności procesowej, następstwem prawnym może być natomiast wadliwość tej czynności, np. uchylenie decyzji w trybie wznowienia postępowania po upływie terminu wskazanego w art. 146 § 2, czy stwierdzenie nieważności decyzji po upływie terminu wskazanego w art. 156 § 2 jest rażącym naruszeniem prawa. Uchybienie ustawowego terminu załatwienia sprawy powoduje następstwa określone w art. 36 –38 KPA.

4.3              Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, Pan Prezydent zobowiązał pisemnie 17 marca 2003 r. Naczelników Wydziałów pismem K-I- 09111/2/2003 do realizacji następujących zaleceń Wojewody Opolskiego:

Ilość odwiedzin: 17274
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2004-11-12 13:13:43
Data udostępnienia informacji: 2004-11-12 13:13:43
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-16 12:00:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner