logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0913-10-1/2004

 

Opole, 27.05.2004r.

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr     7/2004

 

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

16.03.-31.05.2004r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

PIOTR WĄSATY – inspektor, kierownik zespołu

 

WITOLD GRACA – główny specjalista, członek zespołu

 

MACIEJ WUJEC – inspektor, członek zespołu

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

PIOTR WĄSATY: 13/2004

WITOLD GRACA: 15/2004

MACIEJ WUJEC: 14/2004

 

Przedmiot kontroli

Prawidłowość i legalność postępowań o zamówienie publiczne oraz prawidłowość i efektywność realizacji zamówień publicznych przeprowadzonych w 2002 i 2003 roku.

 

Okres objęty kontrolą

lata: 2002 i 2003

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

ZDZISŁAW STAŻYŃSKI – Naczelnik Wydziału IM

TERESA KWASIK- Kierownik Referatu PZP

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

TERESA KWASIK – Kierownik Referatu PZP

MAGDALENA BRULEWSKA – inspektor
w Referacie PZP

GRAŻYNA CZAPLA – Zastępca Naczelnika Wydziału GNGiK

ANNA PLEWKA – Naczelnik Wydziału Budżetu

TOMASZ FILIPKOWSKI – Naczelnik Wydziału FK

JAN ZAPRZAŁ – Naczelnik Wydziału Komunikacji

 

 

 I. Techniki zastosowane podczas postępowania

 

         W trakcie postępowania kontrolnego w Referacie PiZP została sprawdzona dokumentacja wybranych postępowań o zamówienie publiczne. Przedmiotowe postępowania wybrano na podstawie zestawienia zamówień zrealizowanych w latach 2002 – 2003, przyjmując kryterium wartości i rodzaju zamówienia (dostawa, usługa, roboty budowlane), tak aby zapewnić różnorodność zamówień poddanych szczegółowej analizie. Na etapie przygotowania postępowania kontrolnego wytypowano łącznie 27 obiektów kontroli. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności kontrolnych (rozpoznania) wytypowano 7 obiektów, które poddano szczegółowej analizie. Dokumenty zostały sprawdzone pod kątem:

·       zgodności trybu postępowania z ustawą

·       kompletności

·       rzetelności sporządzenia

·       legalności postępowania komisji

 

         Ponadto, zespół kontrolny zbadał czy zamówienie zostało wykonane terminowo i czy zamawiający zastosował wobec wykonawcy przysługujące mu w tym zakresie postanowienia umowne. Przy badaniu terminowości zamówienia zostały wzięte pod uwagę okoliczności towarzyszące realizacji zamówienia m.in. zdarzenia losowe, działania siły wyższej, itp. aby rezultat wykonanej analizy był jak najbardziej obiektywny. W badaniu zostały wykorzystane:

1.  dokumenty źródłowe,

2.  wyjaśnienia pracowników,

3.  analizy ogólnodostępne (GUS, UZP),

4.  analizy zespołu kontrolnego,

5.  opinie prawne.

 

         Badaniu zostały poddane faktyczne nakłady poniesione na realizację zamówienia. Ponieważ w dotychczasowej praktyce zespoły kontrolne natrafiały na rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z oferty przetargowej a kwotą ostatecznie fakturowaną, w przedmiotowej kontroli ten właśnie element został poddany szczegółowemu badaniu. Ponadto w rozliczeniu wykonania zamówienia zostały uwzględnione postanowienia umowne dotyczące terminu wykonania zamówienia (uzyskane z wcześniejszego etapu analizy). W badaniu zostały wykorzystane:

1.  dokumenty źródłowe,

2.  wyjaśnienia pracowników,

3.  analizy ogólnodostępne (GUS, UZP),

4.  analizy zespołu kontrolnego,

5.  opinie prawne.

 

         W postępowaniu kontrolnym zostały wykorzystane dodatkowo dwa formularze:

-      kwestionariusz samooceny,

-      kwestionariusz kontroli wewnętrznej.

Wyniki analizy z wykorzystaniem wyżej wymienionych formularzy posłużyły do określenia stanu kontroli wewnętrznej, na wszystkich etapach postępowania o zamówienie publiczne: od zaplanowania do końcowego rozliczenia. Dane otrzymane w ten sposób zostały wykorzystane także do zidentyfikowania głównych obszarów ryzyka powstania nieprawidłowości.

 

         W dokumentowaniu czynności kontrolnych - z uwagi na znaczną ilość dokumentów - zostały także wykorzystane oględziny i odpisy z dokumentacji źródłowej.

  

II. Kryteria

 

1.  Podstawą prawną postępowań prowadzonych w Referacie  - w badanym okresie -  była ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych(Dz.U.02.72.664). Ustawa określa ogólne zasady organizowania postępowań oraz udzielania zamówień publicznych. Wraz z przedmiotową ustawą zastosowanie  - w wybranych dziedzinach  - znajdują następujące rozporządzenia:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

a)   z dnia 28 grudnia 1994r.

Załączniki do pobrania: 2004-11-17 13:09:34 - wystąpienie pokontrolne (74.50 kB)

Ilość odwiedzin: 18890
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Wąsaty
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Wąsaty
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2004-11-12 13:41:37
Data udostępnienia informacji: 2004-11-12 13:41:37
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-18 08:34:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner