logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 PROTOKÓŁ  KONTROLI  NR  14/2004

 

Jednostka kontrolowana                             Wydział Kultury Sportu i Turystyki

                                                                       Urzędu Miasta Opola

 

Nazwa organu sprawującego                         Prezydent Miasta Opola

nadzór

 

Termin przeprowadzenia kontroli                   od 14.10. 2004  do  22. 10. 2004 r.

 

 

Imię i nazwisko kontrolującego                     Agnieszka  Dornfeld  -sam.referent

jednostkę – stanowisko służb.                      Wiesław Pałczyński   -  st.specjalista

 

Upoważnienie do przeprowadzenia              Nr. 36,37/2004 z dnia 13.10.2004 r.

kontroli

 

 Przedmiot kontroli                                    Sprawdzenie prawidłowości

                                                                  przyznawania i rozliczania dotacji

                                                                  dla stowarzyszeń i klubów sportowych

 

Okres objęty kontrolą                                 za lata 2002-2003 r.

 

Imię i Nazwisko kierownika                         Janusz Sidor – Naczelnik Wydziału

jednostki kontrolowanej                             Kultury Sportu i Turystyki UM Opola

                                                                   Stefan Zdziechowski – z-ca Naczelnika

                                                                   WKS i T   UM Opola

   

Dokumenty do kontroli przedkładali i wyjaśnień udzielali z ramienia jednostki kontrolowanej:

 

1. Janusz Sidor                                             Naczelnik Wydziału WKS i T UM Opola

 

2. Stefan Zdziechowski                                z-ca Naczelnika  WKS i T UM Opola

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148 z póź. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 września 2002 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póż. zm.),

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.- o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

5. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 59, poz. 688 ze zm.),

6. Rozporządzenie ministra gospodarki,  pracy i polityki społecznej z dnia 29 października  2003 r.- w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ.U. Nr 193, poz.1891),

7. Uchwała Rady Miasta Nr  XXIII/353/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

8. Uchwała Rady Miasta Nr LV/655/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

9. Zarządzenie  Nr OR.II-0155-31/2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie z budżetu miasta dotacji na realizację zadań dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

10. Zarządzenie Nr Or.I-0152-21/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.]

 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  KONTROLI

 Do zakresu działania Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola należy zgodnie z § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu m.in.:

- obsługa środków budżetowych przeznaczonych na upowszechnianie kultury i sportu,

- prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi,

- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji do wysokości 10.000 zł. podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU

 W 2003 r. określało ją Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r.  sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału i ustalenia szczegółowego podziału czynności, które dzieliło Wydział na następujące stanowiska pracy:

  1. stanowisko ds. upowszechniania, nadzoru, koordynacji i współpracy z instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi,
  2. stanowisko ds. upowszechniania i współpracy z jednostkami i stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz ochrony dóbr kultury,
  3. stanowisko ds. miejskiej informacji turystycznej,
  4. stanowisko ds. wojewódzkiej informacji turystycznej.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2004 Naczelnika Wydziału z dnia 1 lutego 2004 r. wprowadziło dodatkowo do zakresu podległości  służbowej Naczelnika:

      1. stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wraz z tym zarządzeniem zostało utworzonych pięć stanowisk pracy w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM Opola. Na przestrzeni dwóch lat  są to jedyne zarządzenia wewnętrzne wprowadzone przez Naczelnika  w/w Wydziału.

W okresie objętym kontrolą Naczelnikiem Wydziału była Pani Dorota Michniewicz, która aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Z dniem 1 sierpnia 2004 r. na stanowisko Naczelnika Wydziału został powołany Pan Janusz Sidor.

Sprawy będące przedmiotem kontroli w Wydziale są prowadzane przez przez  Z-cę Naczelnika  Pana Stefana Zdziechowskiego, zgodnie z posiadanym zakresem  obowiązków służbowych ( akta kontr. str. 13-15 )

 

REJESTRY- PROCEDURY- TRYB

 Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że sprawy dotyczące przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta  Opola dla stowarzyszeń i klubów sportowych, jako podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, do  marca 2003 r. były prowadzone przez Wydział Organizacyjny Urzędu. Zgodnie z poleceniem Prezydenta z dniem 31 marca 2003 r. protokolarnie zostały przejęte przez Wydział Kultury Sportu i Turystyki ( akta kontr. str. 1-5 )

Wspomniany protokół  jest zestawieniem 24 szt. teczek zawierających dokumentacje podmiotów, które uzyskały dotacje oraz 2 wnioski o jej przyznanie (akta kontr str.20-26 ).

Kontrolujący nie stwierdzili aby był prowadzony był osobny rejestr podmiotów zwracających się o dotacje. Wszystkie wnioski są rejestrowane w dzienniku korespondencji zgodnie z datą wpływu, gdzie w rubryce

Załączniki do pobrania: 2004-12-21 15:25:54 - Wnioski pokontrolne (60.50 kB)

Ilość odwiedzin: 18409
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2004-11-12 13:41:38
Data udostępnienia informacji: 2004-11-12 13:41:38
Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-22 08:06:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner