logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151- 100/2005
w sprawie ustalenia na 2005 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Opolu
2. OR.I-0151-99/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
3. OR.I-0151-98/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.I-0151-785/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. dot. ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
4. OR.I-0151-97/2005 zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-867/08 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie ?Trybu postępowania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola w ramach inwestyc
5. OR.I-0151- 96/2005
w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych
6. OR.I-0151-95/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
7. OR.I-0151-94/2005
w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 rok.
8. OR.I - 0151- 93/2005- zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-756/08 z dnia 08.04.2008
w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Monitorującego
9. OR.I-0151-92/2005
w sprawie umorzenia zaległych należności czynszowych
10. OR.I-0151-91/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
11. OR.I-0151-90/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
12. OR.I-0151-89/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
13. OR.I-0151-88/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
14. OR.I-0151-87/2005
w sprawie : stawek czynszu za najem garaży i dzierżawę gruntu pod garażami.
15. OR.I-0151-86/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
16. OR.I-0151-85/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową.
17. OR.I-0151- 84/2005
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w myśl ustawy o dzia
18. OR.I-0151-83/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
19. OR.I-0151- 82/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii
20. OR.I-0151-81/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
21. OR.I-0151-80/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
22. OR.I-0151-79/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
23. OR.I-0151-78/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej
24. OR.I-0151-77/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
25. OR.I-0151-76/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.1-0151/14/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2005r dot. ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zas
26. OR.I-0151-75/2005
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
27. OR.I-0151-74/2005, zmienione zarządzeniami OR.I-0151-737/05 z dnia 28.12.2005,OR.I-0151-928/08 z dnia 25.07.2008
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
28. OR.I-0151-73/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
29. OR.I-0151-72/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
30. OR.I- 0151-71/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
31. OR.I-0151-70/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych pn. promocja i organizacja wolontariatu; promocja zatrudnienia i
32. OR.I-0151- 69/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
33. OR.I– 0151- 68/2005
w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku
34. OR.I-0151-67/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
35. OR.I-0151-66/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
36. OR.I-0151-65/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
37. OR.I-0151-64/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
38. OR.I-0151-63/2005
w sprawie umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
39. OR.I-0151-62/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
40. OR.I-0151-61/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie poradnictwa prawnego
41. OR.I-0151-60/2005
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
42. OR.I-0151- 59/2005
w sprawie ustalenia na 2005 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
43. OR.I-0151- 58/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Iwony Dulas nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu, ubiegającego się o aw
44. OR.I-0151-57/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Ziętal nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o awan
45. OR.I-0151- 56/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Wrzesińskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu, ubiegające
46. OR.I-0151-55/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Wyżlińskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Opolu, ubiegającego s
47. OR.I-0151-54/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Sprzątanie budynków i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych zarządzanych pr
48. OR.I-0151-53/2005
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2004 rok.
49. OR.I-0151-52/2005 - zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.34.2013 z dn. 18.01.2013 r.
w sprawie załącznika nr 5A do uchwały nr 2973/98 Zarządu Miasta Opola z dn.20.08.1998 r.
50. OR.I-0151- 51/2005
w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany urzędowych nazw części miasta Opola i powołania Zespołu do ich przygotowania i przeprowadzenia.

Ilość odwiedzin: 2956
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-51/2005 do numeru OR.I-0151-100/2005
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-01-10 15:14:28
Data udostępnienia informacji: 2005-01-10 15:14:28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-08 14:26:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner