logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR. I-0151-50/2005
w sprawie umorzenia odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty z tytułu trwałego zarządu gruntami będącego własnością gminy Opole za lata 2003-2004
2. OR.I-0151-49/2005
w sprawie prolongaty spłaty terminu wpłaty odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu.
3. OR.I-0151-48/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
4. OR.I-0151-47/2005 zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-1794/10 z dnia 15.02.2010r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
5. OR.I-0151-46/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z Zakładem Opieki Zdrowotnej
6. OR.I-0151-45/2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok
7. OR.I-0151-44/2005
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2005 rok.
8. OR.I-0151-43/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
9. OR.I –0151-42/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
10. OR.I-0151-41/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Prószkowskiej - Ch
11. OR.I-0151-40/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę materiałów biurowych Znak sprawy IM.PZP II 3411-01/05
12. OR.I-0151-39/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
13. OR.I-0151- 38/2005
w sprawie odwołania członków stałej komisji przetargowej na obsługę aukcji elektronicznej
14. OR.I-0151-37/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
15. OR.I-0151-36/2005
w sprawie prolongaty terminu spłaty zaległych należności czynszowych
16. OR.I-0151-35/2005- zastapione zarządzeniem Nr OR.I-0151-417/07 z dnia 13.08.2007 r.
w sprawie sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących własnością Gminy Opole
17. OR.I-0151-34/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
18. OR.I-0151-33/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych nalezności czynszowych
19. OR.I-0151 - 32/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
20. OR.I-0151-31/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Alei Przyjaźni
21. OR.I-0151-30/2005
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
22. OR.I-0151-29/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Interwencyjne porządkowanie terenów zieleni w roku 2005
23. OR.I-0151-28/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Budowlanych 22)
24. OR.I- 0151-27/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( garażu przy ul. Niemodlińskiej 5 of. )
25. OR.I-0151-26/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
26. OR.I-0151-25/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( garażu nr 220 położonego przy ul. Wapiennej -Rejtana)
27. OR.I –0151-24/2005
w sprawie regulaminu kontroli jednostek oświatowych realizowanej w ramach nadzoru sprawowanego przez organ prowadzący.
28. OR.I-0151-23/2005 - zastąpione zarządzeniem Nr OR.I-0151-933/08 z dnia 31.07.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu.
29. OR.I-0151-22/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia wraz z prz
30. OR.I-0151-21/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
31. OR.I-0151-20/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
32. OR.I-0151-19/2005
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości do gminnego zasobu
33. OR.I-0151-18/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z infrastrukturą i mała architekturą w Op
34. OR.I-0151-17/2005
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.
35. OR.I-0151-16/2005
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Usługi pocztowe".
36. OR.I-0151-15/2005
w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu procentowego udziału w przeprowadzonym w 2004 r. remoncie polegającym na ociepleniu ścian budynku przy Al. Przyjaźni
37. OR.I-O151-14/2005
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
38. OR.I-0151-13/2005
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
39. OR.I-0151-12/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
40. OR.I-0151-11/2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok
41. OR. I-151-10/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury.
42. OR.I-0151-9/2005
w sprawie umorzenia wierzytelności
43. OR.I-0151-8/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
44. OR.I-0151-7/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
45. OR.I-0151-6/2005-zastaopione zarządzeniem OR.I-0151-528/06 z dnia 16.10.2006
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2004 rok.
46. OR.I-0151-5/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
47. OR.I-0151- 4/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
48. OR.I-0151-3/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
49. OR.I-0151-2/2005
zmieniające uchwałę Zarządu Miasta Opola nr 2973/98 z dnia 20.08.1998 r. ( z późn.zm.) w sprawie lokali użytkowych
50. OR.I-0151-1/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Ilość odwiedzin: 3667
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-1/2005 do numeru OR.I-0151-50/2005
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-01-10 15:14:28
Data udostępnienia informacji: 2005-01-10 15:14:28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-10 15:20:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner