logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   minus Szkoły podstawowe
      minus PSP Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Obrońców Westerplatte
w Opolu 

 

Informacje o jednostce:

 • nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Westerplatte
 • adres: 45-072 Opole ul. Reymonta 43
 • nr telefonu:      sekretariat 77/454 28 89, księgowość 77/44 177 43
 • fax: 77/454-28-89
 • e-mail: sekeretariat.psp1opole@op.pl
 • adres strony www: www.psp1.opole.pl
 • dyrektor: Ewa Ziembik
 • wicedyrektor: Małgorzata Suchorska
 • główny księgowy: Lidia Krzemińska
 • kierownik gospodarczy: Bernard Harnot
 • podmiot udostępniający dane: nazwa szkoły:
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Westerplatte
 • odpowiedzialny za treść: Ewa Ziembik

Majątek:

 

konto

Majątek

Kwota w zł.

011

Budynek szkoły

Ogrodzenie

Grunty

Pozostałe środki trwałe

2 058 966,23

140 334,96

751,28

788 403,39

Razem:

2 988 455,86

013

Pozostałe środki trwałe

299 036,37

014

Zbiory biblioteczne

39 625,01

020

Wartości niematerialne i prawne

5 788,69

Razem:

344 450,07

Ogółem:

3 332 905,93

 

Wykaz regulaminów:

 1. Instrukcja kancelaryjna,
 2. Instrukcja ochrony danych osobowych,
 3. Instrukcja porządkowa,
 4. Instrukcja składnicy akt,
 5. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
 6. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia szkoły oraz odpowiedzialność za to mienie.
 7. Instrukcja: bezpieczeństwa pożarniczego dla obiektu szkoły, na stanowisku pracy z komputerem, drukarką., kserokopiarką i przy pracach administracyjno - biurowych, postępowania na wypadek pożaru, przeciwpożarowa ogólna, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 8. Jednolity rzeczowy wykaz akt,
 9. Kodeks etyczny nauczyciela,
 10. Kodeks etyczny pracownika samorządowego,
 11. Kryteria Ruchu Kadrowego Nauczycieli
 12. Organizacja i przeprowadzanie przedsięwzięć edukacyjno – wychowawczych „Zielona szkoła”,
 13. Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,
 14. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 15. Plan postępowania na wypadek przyjęcia ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów miasta Opola w szkole,
 16. Procedury oceny pracy nauczyciela,
 17. Program Kontroli Zarządczej,
 18. Regulamin biblioteki szkolnej,
 19. Regulamin doskonalenia zawodowego nauczyciela
 20. Regulamin dyskoteki szkolnej
 21. Regulamin dyżurów nauczycieli,
 22. Regulamin Komisji Skontrowej
 23. Regulamin kontroli wewnętrznej.
 24. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej, przyrody, techniki i sal gimnastycznych.
 25. Regulamin korzystania z sieci internetowej, zabezpieczania, kontroli i archiwizacji danych.,
 26. Regulamin korzystania z sieci komputerowej,
 27. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 28. Regulamin organizacyjny
 29. Regulamin pobytu ucznia w szkole,
 30. Regulamin pracy,
 31. Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych,
 32. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym,
 33. Regulamin przeprowadzania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i socjalnym dla uczniów,
 34. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym,
 35. Regulamin przyznawania nauczycielom nagród Dyrektora Szkoły.
 36. Regulamin samorządu uczniowskiego.
 37. Regulamin świetlicy.
 38. Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 39. Regulamin Udzielania Zapomóg Zdrowotnych dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Emerytów i Rencistów,
 40. Regulamin wewnętrzny Rady Pedagogicznej,
 41. Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych,
 42. Regulamin wycieczek szkolnych,
 43. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
 44. Statut Rady Rodziców.
 45. Statut szkoły,
 46. Szczegółowe procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego,
 47. Ujednolicona dokumentacja zasad rachunkowości.
 48. Zasady bezpieczeństwa w szatni szkolnej,.
 49. Zasady dotyczących przerw śniadaniowych dla uczniów,
 50. Zasady i kryteria określające podział środków finansowych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 51. Zasady przydzielania dodatku motywacyjnego nauczycielom,
 52. Zasady rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju i poza granicami kraju
 53. Zasady wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 54. Zbiór danych osobowych,

Udostępnienie dokumentów:

Wszystkie regulaminy i dokumenty obowiązujące w PSP Nr 1 w Opolu są dostępne dla pracowników szkoły. Znajdują się w:

 1. Sekretariat.
 2. Gabinet Dyrektora szkoły,
 3. Pokój nauczycielski.
 4. Dział kadr i księgowości.

Instrukcje znajdują się w miejscach i pomieszczeniach, których dotyczą.

Zamówienia publiczne i nabór na wolne miejsca pracy:

Ogłoszenia o naborze na wolne etaty oraz przetargi - www.bip.um.opole.pl 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

 • Miejsce przyjmowania interesantów – sekretariat szkoły, gdzie interesant jest odpowiednio kierowany,
 • Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do czwartku 800 - 1500, piątek 800 - 1400,
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: sprawy, skargi i wnioski powinny być zgłaszane ustnie, składane na piśmie w sekretariacie szkoły oraz w formie elektronicznej na adres e-mailowy szkoły. Sprawy nie wymagające załatwienia w formie pisemnej załatwiane są poprzez ustne udzielenie informacji. Korespondencje po zewidencjonowaniu oraz zgłaszane sprawy do załatwienia są przekazywane do odpowiednich działów w zależności od tematu sprawy i kompetencji poszczególnych pracowników.
 • Kolejność załatwiania spraw: na bieżąco, według kolejności wpływu i terminu na załatwienie sprawy, zgodnie z datą wpływu i KPA. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • W szkole funkcjonuje świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku 630 - 1630,

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:

 • W jednostce obowiązuje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt PSP Nr 1 w Opolu,
 • Szkoła posiada archiwum, które zawiera akta osobowe pracowników, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne oraz dokumentacje księgowe, płacowe, kadrowe. Wszystkie dokumenty przechowywane są zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt PSP Nr 1 w Opolu,

 


 

Załączniki do pobrania: 2006-05-22 13:54:55 - Regulamin pracy (218.00 kB)
2006-05-22 13:55:48 - Regulamin wynagradzania (153.00 kB)
2008-02-04 10:45:57 - Struktura organizacyjna (27.00 kB)
2014-06-16 09:15:09 - Statut Jednostki (466.00 kB)

Ilość odwiedzin: 45814
Nazwa dokumentu: PSP Nr 1
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Ewa Ziembik
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Ewa Ziembik
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 15:57:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 15:57:21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-16 09:15:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner