logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 

 
 
 
 


KWiA-I-0913/2/2007
 
Opole, dnia 24.05.2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 3/2007
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
12.03.2007 r. – 06.04.2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Monika Pijanka – podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 6/2007
Nr 7/2007
Przedmiot kontroli
1.     Przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt (schronisko dla zwierząt).
2.     Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu miasta w 2006 r.
Okres objęty kontrolą
Rok 2006
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Bogdan Kociński – główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 
Podstawy prawne
 
 
1.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami),
2.     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657),
3.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753),
4.     Uchwała Rady Miasta Opola Nr XXVII/415/00 z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Opola,
5.     Uchwała Rady miasta Opola Nr LXIV/730/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu (projekt opracowany przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa),
6.     Regulamin organizacyjny Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – załącznik Nr 2 do zarządzenia wewnętrznego Nr 9 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego z dnia 12 września 2006 r.,
7.     Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXIV/802/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
8.     Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLIV/456/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola,
9.     Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXXI/844/06 z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola,
10.                        Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późniejszymi zmianami),
11.                        Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXI/689/06 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola,
12.                        Zarządzenie Nr OR.-I-0551-44/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać, przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Opola działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było:
1.     Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt,
2.     Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu miasta na funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2006 r.
 
Wstępne ustalenia kontroli
 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu jest własnością gminy Opole, prowadzące działalność wyłącznie na terenie miasta Opola i dla potrzeb miasta zostało utworzone.
Zgodnie z § 3 pkt.2 Statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu (akta kontroli tom I s. 1-4) oraz pkt. I. 4. lit. a do i Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt do jego podstawowych zadań należy:
        
§         Przyjmowanie i przetrzymywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych lub z innych przyczyn bezdomnych i sprawowanie opieki nad nimi,
§         Zapewnienie przebywających w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, oraz opieki weterynaryjnej,
§         Znakowanie i rejestrowanie psów przebywających w Schronisku w celu ich identyfikacji,
§         Prowadzenie szczegółowej ewidencji przyjmowanych do Schroniska i wydawanych do adopcji zwierząt, oraz zwierząt padłych i poddanych eutanazji,
§         Poddanie zwierząt w Schronisku zabiegowi sterylizacji,
§         Przekazywanie zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom,
§         Popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt przebywających w Schronisku,
§         Prowadzenie usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych (akta kontroli tom I s. 5-14).
        
         Od 1 lipca 2002 r. nadzór nad działalnością schroniska sprawuje dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu jako jednostki budżetowej miasta Opola na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola Nr LXII/740/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. (akta kontroli tom I s. 15).
W ślad za wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 5 lutego 2003 r. decyzją Nr GNGiK-JO-72244/49/02/03 Prezydent Miasta Opola oddał w trwały zarząd na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Opolu nieruchomość zabudowaną przy ul. Torowej 9. Nieruchomość ta oddana została nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony na cele statutowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu z przeznaczeniem na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (akta kontroli tom I s. 16-17).
         Przekazanie ww. nieruchomości odbyło się w dniu 26 lutego 2003 r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (akta kontroli tom I s. 18-19).      
 
Szczegółowe ustalenia kontroli
 
  1. Ewidencjonowanie zwierząt
 
Na podstawie zarządzenia wewnętrznego Nr OŚR.0147-2/06 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale realizowane są sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzony jest nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt (akta kontroli tom I s. 20-38)
     W ramach nadzoru kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt składa do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa raporty będące szczegółowymi sprawozdaniami dokumentującymi stan zwierząt w poszczególnych miesiącach (akta kontroli tom I s. 39-50)
     W wyniku analizy ww. sprawozdań ustalono stan zwierząt przebywających w schronisku, które obrazuje poniżej tabela nr 1.
 
Tabela nr 1

 
Lp.
 
 
MIESIĄC
 
ILOŚĆ
 
PSY
(sztuki)
SZCZENIAKI
(sztuki)
KOTY
(sztuki)
 
1
 
stan na 01.01.2006 r.
przychody
rozchody
95
31
24
2
11
11
37
15
23
 
2
 
stan na 01.02.2006 r.
przychody
rozchody
102
34
36
2
15
15
29
20
17
 
3
 
stan na 01.03.2006 r.
przychody
rozchody
100
34
43
2
7
8
32
8
9
 
4
 
stan na 01.04.2006 r.
przychody
rozchody
91
33
30
1
9
9
31
17
18
 
5
 
stan na 01.05.2006 r.
przychody
rozchody
94
27
31
1
12
8
30
9
14
 
6
 
stan na 01.06.2006 r.
przychody
rozchody
90
30
27
5
4
6
25
37
23
 
7
 
stan na 01.07.2006 r.
przychody
rozchody
93
45
44
3
10
10
39
26
30
 
8
 
stan na 01.08.2006 r.
przychody
rozchody
94
37
28
3
22
20
35
45
31
 
9
 
stan na 01.09.2006 r.
przychody
rozchody
103
37
40
5
11
10
49
26
27
 
10
 
stan na 01.10.2006 r.
przychody
rozchody
100
27
34
6
5
8
48
21
20
 
11
 
stan na 01.11.2006 r.
przychody
rozchody
93
33
22
3
16
5
49
12
18
 
12
 
stan na 01.12.2006 r.
przychody
rozchody
104
25
28
14
22
22
43
10
22

 
 
Wymienione raporty dokumentują ponadto informacje dotyczące hotelowania zwierząt, przeprowadzonych adopcji, ucieczek, padnięć, eutanazji, zakupu karmy oraz darowizn przekazywanych na rzecz zwierząt przebywających w schronisku.
Przedkładane informacje gromadzone i przetwarzane są przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony zwierząt zgodnie z opisem stanowiska pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr OŚr.0147-2/06 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale.
 
  1. Opieka weterynaryjna i leczenie w schronisku
 
W ramach prawidłowej opieki nad zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt Dyrekcja Ogrodu zoologicznego w Opolu zawarła dwie umowy – z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Wykonawcę wyłoniono na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 4 stycznia 2006 r. wspólnie na zadania 1 i 2.
 Wymienione niżej umowy swoim zakresem obejmowały:
 
  • Nr 1/T/2006 zawarta w dniu 30.01.2006 r. – profilaktykę weterynaryjną i leczenie wraz z kosztami leków a w szczególności:
 
- odrobaczanie indywidualne zwierząt nowo przybyłych według potrzeb,
- profilaktyczne odrobaczanie trzy razy w roku zwierząt przebywających w schronisku,
- szczepienia profilaktyczne przeciw wściekliźnie, nosówce, parwowirozie,
- badanie zwierząt nowo przybyłych,
- leczenie zwierząt chorych,
- kontrola karmy pod względem składu i jakości, pobieranie prób i wysyłanie do laboratorium weterynaryjnego,
- interwencje lekarsko-weterynaryjne polegające na bezzwłocznym udzielaniu pierwszej pomocy oraz przywożeniu do Schroniska zwierząt powypadkowych i agresywnych,
- wykonywanie niezbędnych zabiegów chirurgicznych,
- prowadzenie stosownej dokumentacji: księga leczenia zwierząt, książka kontroli karmy, książka dezynfekcji (akta kontroli tom I s. 51-53)
 
  • Nr 2/T/2006 zawarta w dniu 30.01.2006 r. – wykonywanie w siedzibie Wykonawcy sterylizacji samic i samców psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (akta kontroli tom I s. 54-55).
 
Wyżej wymienione umowy zawarte zostały do końca 2006 r. i w sposób kompleksowy zabezpieczały opiekę lekarsko - weterynaryjną przebywających w Schronisku zwierząt.
 
  1. Odłów zwierząt
 
W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych od pracownika Wydziału nadzorującego Schronisko uzyskano informację, z której wynika, że bezdomne zwierzęta przebywające na terenie miasta wyłapywane są przez całą dobę przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. W Schronisku przygotowane są odpowiednio przystosowane pomieszczenia, do których mają dostęp wyżej wymienieni funkcjonariusze. Posiadają oni osobne klucze ułatwiające dostęp do tych pomieszczeń.
Jednocześnie bezdomne zwierzęta są odławiane przez pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudnionego w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Schronisku na podstawie umowy zlecenia.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono ponadto, że w 2005 r. w Urzędzie Pracy w Opolu zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia osoby do odłowu i transportu bezdomnych zwierząt. Na zamieszczone ogłoszenie zgłosiła się jedynie ww. osoba, z którą Dyrekcja Ogrodu Zoologicznego zawarła dwie umowy:
 
  • umowa zlecenie Nr 20/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. (akta kontroli tom I s. 56-58),
  • umowa zlecenie Nr 6/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (akta kontroli tom I s. 59-61).
 
Wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 6000 euro zatem nie było obowiązku przeprowadzania postępowania przetargowego. Dodać przy tym należy, iż oferta pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))była jedyną od wielu lat mimo składanych ofert w Urzędzie Pracy w Opolu.  
Wymienione wyżej umowy zobowiązują zleceniobiorcę do odłowu i transportu bezdomnych psów i kotów do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu i wykonywania tego obowiązku niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia.
Obie zawarte umowy zgodnie z § 2 w sposób szczegółowy precyzują obowiązki zleceniobiorcy gwarantując odpowiednią jakość świadczonej usługi a co za tym idzie prawidłowe realizowanie jej zapisów.
 
  1. System znakowania i identyfikacji psów
 
Zgodnie z uchwałą Nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16.03.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola Schronisko rozpoczęło wdrażanie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola w grudniu 2006 r. Zgodnie z przekazaną przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informacją I etap trwać będzie do 31 maja 2007 r. Systemem objęte zostaną wszystkie psy z terenu miasta.
Psy są trwale oznakowane mikro - czipem, którego numer wraz z danymi psa i danymi jego właściciela umieszczane są w bazie danych kompatybilnej z bazą ogólnopolską (akta kontroli tom I s. 62-74).
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa opracowując nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola, po uzgodnieniu z Dyrektorem Ogrodu Zoologicznego, zaproponowała aby koordynatorem akcji trwałego znakowania psów było Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.
Po podjęciu przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta zabezpieczono odpowiednie środki w celu realizacji I etapu znakowania psów w ilości około 4000 sztuk.
 
  1. Odpady
 
W celu zapewnienia wymaganych prawem warunków sanitarnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Dyrektor Ogrodu Zoologicznego zawarł następujące umowy:
 
ü      Umowa dotycząca wywozu i unieszkodliwiania odpadów szczególnego ryzyka kat. I zawarta w dniu 01.01.2005 r. z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 75-78),
ü      Aneks nr 1 z dnia 15.07.2005 r. dotyczący wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – materiał kat. I (akta kontroli tom I s. 79-80),
ü      Umowa dotycząca wywozu i unieszkodliwiania odpadów wysokiego ryzyka kat. II zawarta w dniu 01.01.2005 r. z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 81-84),
ü      Aneks nr 1 z dnia 15.07.20-05 r. dotyczący wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – materiał kat. II (akta kontroli tom I s. 85-86),
 
Wykonawcę wyłoniono na podstawie zapytania o cenę. Wartość złożonej oferty nie przekraczała 6000 euro, zatem nie było obowiązku przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
 
ü      Umowa Nr 8/T/2006 z dnia 30.06.2006 r. dotycząca wywozu innych odpadów zawarta z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 87.90).
 
Wykonawcę wyłoniono na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego 22 maja 2006 r.
 
Ustalono ponadto, że w dniu 18.02.2005 r. naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola wydał na wniosek Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt decyzję o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miasta Opola (akta kontroli tom I s. 91-94).
Przeprowadzona analiza zawartych umów dotyczących wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz powołana wyżej decyzja w sprawie prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w sposób kompleksowy zapewnia prawidłowe utrzymanie odpowiednich warunków sanitarnych na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 
Tabela nr 2 przedstawia wszystkie umowy obowiązujące w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 2006 r.
Tabela znajduje się w załączniku do protokołu.
 
 
6. Kontrole przeprowadzone w Schronisku w latach 2005 i 2006 r.
 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na przestrzeni 2005 r. i 2006 r. na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przeprowadzonych zostało 5 kontroli, w tym dwie przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dwie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz jedna przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Opolu.
 
6.1           Kontrole przeprowadzone w Schronisku przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
W badanym okresie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadził dwie kontrole. Pierwszą w dniu 14.12.2005 r.(akta kontroli tom I s. 95-98), drugą w dniu 11.04.2006 r. (akta kontroli tom I s. 98-100). Obie kontrole swoim zakresem obejmowały zdania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Schroniska ze szczególnym uwzględnieniem warunków bytowych zwierząt. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły prawidłowe funkcjonowanie jednostki a w związku z tym nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.
 
6.2           Kontrole przeprowadzone w Schronisku przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 
Na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Powiatowy Inspektorat Weterynarii przeprowadził dwie kontrole. Pierwszą w dniu 14.06.2005 r. (akta kontroli tom I s. 101-103), drugą w dniu 08.06.2006 r. (akta kontroli tom I s. 104-106). Przeprowadzone kontrole swoim zakresem obejmowały zadania dotyczące opieki weterynaryjnej oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji rejestracyjno –medycznej przebywających w schronisku zwierząt. Obie kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości w tym zakresie.
 
6.3           Kontrola przeprowadzona w Schronisku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 
12.12.2006r. została przeprowadzona w Schronisku kontrola przez
Opolski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (akta kontroli tom I s. 107-108). W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono liczne uchybienia. W związku z tym wydano zalecenia pokontrolne dotyczące:
 
ü      wymiany wszystkich bud starych, zniszczonych na nowe,
ü      zwiększenia częstotliwości karmienia psów oraz ilości pożywienia,
ü      w trybie pilnym rozbudowania schroniska na terenie nieuporządkowanym,
ü      konieczności zwiększenia liczby kojców oraz ich powierzchni ze względu na brak pomieszczeń przeznaczonych na izolację psów chorych zakaźnie oraz umieszczenie psów ze względu na rasę, agresywność i charakter,
ü      rozwiązania problemu kontroli zwierząt oddawanych do adopcji,
ü      wprowadzenia szczepień kotów przeciwko najgroźniejszym kocim chorobom,
ü      zapewnienia całodobowej opieki ze względu na bezpieczeństwo zwierząt,
ü      przyjaznego traktowania zwierząt i nieużywania wobec nich przemocy.
 
W związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi w tym samym dniu tj. 12.12.2006 r. została sporządzona notatka służbowa, w której odniesiono się do uwag pokontrolnych (akta kontroli tom I s. 109). Informacji w sprawie stwierdzonych uchybień i propozycji ich usunięcia udzielono zespołowi kontrolnemu ustnie a sporządzoną informację w tej sprawie podpisał kierownik Schroniska oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wymienioną notatkę dołączono do protokołu kontroli.
 
W sprawie kontroli w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przeprowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wyjaśnienia złożył Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Z ich treści wynika, iż przeprowadzona kontrola miała jedynie charakter wizji lokalnej i w żadnym wypadku Schronisko nie było zobowiązane do wykonania zaleceń Towarzystwa.
Zalecenia takie muszą być natomiast zrealizowane w przypadku kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną, która zgodnie z art. 34a, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 102 z późniejszymi zmianami) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów wymienionej ustawy.
Z przedłożonych wyjaśnień wynika również, iż zgodnie z art. 34a ust. 3 organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru. Jednak towarzystwo Opieki nad Zwierzętami nie nawiązało takiej współpracy.
 
  1.  Zatrudnienie w Schronisku
 
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że pracownikami Schroniska dla Bezdomnych zwierząt są:
 
- kierownik schroniska,
- opiekunowie zwierząt
 
Ustalono jednocześnie, że, w 2006 r. zwiększono zatrudnienie o jedną osobę (opiekun zwierząt) ze względu na obsługę nowych pomieszczeń dla kotów i wymóg, który stanowi, że pracownik obsługujący koty nie może zajmować się jednocześnie obsługą psów. W związku z tym Wydział Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował konieczność zatrudnienia osoby do opieki nad kotami.
Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika że w 2006 r. zatrudnienie zaplanowano na poziomie 4,75 etatu. Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 4,71 etatu. W trakcie 2006 r. przyjęto pracowników na 2 etaty i dokonano zwolnienia 1 pracownika.
 
8. Finanse Schroniska
Uchwałą Rady Miasta Opola Nr LVI/634/05 z dnia 15 grudnia 2005 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2006 rok ustalono wydatki Schroniska na kwotę 202.000,00 zł (akta kontroli tom I s. 110-122). Następnie uchwałą Nr LX/683/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 r. zwiększono kwotę wydatków schroniska o 32.315,00 zł (akta kontroli tom I s. 123-127). W związku z uchwałą nr LXIV/728/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 r. został zwiększony plan wydatków budżetu miasta Opola w 2006 r. w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola (akta kontroli tom I s. 128-130). Na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0151-280/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 r. dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej i przekazano środki w wysokości 11.560,00 zł na wydatki bieżące Schroniska (akta kontroli tom I s. 131-133). Następnie na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0151-579/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 r. dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej i przekazano środki w wysokości 12.600,00 zł na wydatki bieżące Schroniska w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 r. dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej i przekazano środki w wysokości 12.600,00 zł na wydatki bieżące Schroniska w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli tom I s. 134-136).
Z budżetem Gminy Schronisko rozlicza się w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale 90013 (schroniska dla zwierząt). Budżet Schroniska w 2006 roku wyniósł 258.457,67 zł (bieżące wydatki) oraz 144.972,00 zł (zakup mikro-czipów).
 
9. Inwestycje i remonty
 
 
Zespół kontrolny ustalił, że w 2006 r. na terenie Schroniska poczyniono następujące remonty:
 
Budowa woliery dla dzikich ptaków – 9.947,27
 
W dniu 05.12.2005 r. podpisano umowę, której przedmiotem było dostarczenie materiałów na wykonanie woliery dla ptaków dzikich w Schronisku. Wykonawcę zadania wyłoniono na podstawie zapytania o cenę w związku z tym, iż koszt inwestycji nie przekraczał 6000 euro.
 Termin realizacji umowy ustalono na dzień 28.12.2006 r. Koszty umowy udokumentowano fakturą VAT nr 86/2005 z dnia 30.12.2005 r. na kwotę 9.947,27 zł wystawioną przez(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Faktura dotyczyła materiałów budowlanych. W dniu 28.12.2005 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy z przyjęcia przedmiotu umowy. Prace związane z budową woliery wykonano systemem gospodarczym (akta kontroli tom I s. 137-153).
 
Remont ogrodzenia zewnętrznego i remont pomieszczeń kwarantanny – 3.552,21
 
W dniach od 10.07.2006 r. do 15.07.2006 r. w Schronisku przeprowadzono remont ogrodzenia zewnętrznego oraz pomieszczeń kwarantanny. Koszty związane z remontem udokumentowano fakturą VAT na kwotę 3.552,21 zł nr 049/06 z dnia 20.07.2006 r. wystawioną przez(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Na okoliczność potwierdzenia wykonania zleconego zadania w dniu 20.07.2006 r. sporządzono protokół odbioru wykonanych robót budowlano- remontowych (akta kontroli tom I s. 154-155).
Wykonawcę robót wyłoniono na podstawie zapytania o cenę, ponieważ wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 6000 euro.
 
Remont budynku dla kotów – 15.778,38
Koszty poniesione w związku z remontem budynku dla kotów udokumentowano fakturami wykazanymi w tabeli nr 2.
 
 
 
 
Tabela nr 3

Lp.
Nr faktury
Data faktury
Kwota (zł)
Dotyczy
Wystawiający
1.
625/0/05
27.10.2005
9.991,80
Urządzenia grzewcze wraz z instalacją sterującą
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 156-157)
2.
52005757
04.11.2005
4.993,58
Osprzęt oświetleniowy z instalacją zasilającą w energię elektryczną
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 158-159)
3.
081/06
27.10.2006
793,00
Remont budynku kotów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom i s. 160-161)
 
 
RAZEM
15.778,38
 
 

 
Na okoliczność zrealizowania zadania każdorazowo sporządzano protokół zdawczo-odbiorczy.   
 
Zakup 39 szt. bud ocieplanych - 24.810,00 zł
Koszty związane z zakupem bud udokumentowano fakturami wykazanymi w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 4

Lp.
Nr faktury
Data faktury
Kwota (zł)
Dotyczy
Wystawiający
1.
380/SM/2006
15.11.2006
6.710,00
Budy ocieplane drewniane średnie dla psów
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 164)
2.
403/SM/2006
30.11.2006
6.100,00
Budy drewniane ocieplane małe dla psów
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 165)
3.
413/SM/2006
07.12.2006
6.710,00
Budy ocieplane drewniane średnie dla psów
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 166)
4.
416/SM/2006
18.12.2006
5.290,00
Budy drewniane ocieplane małe dla psów
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 163)
 
 
RAZEM
24.810,00
 
 

 
 
Wykonawcę zadania wyłoniono na podstawie zapytania o cenę. Wartość zakupu nie przekroczyła kwoty 6000 euro.
 
Ocieplenie bud słomą – 630,00 zł
 
Ponadto w 2006 r. w Schronisku ocieplono budy. Wydatek udokumentowano fakturą nr 000207 z dnia 20.12.2006 r. na kwotę 630,00 zł wystawioną przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom I s. 167).
Dostawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Ogród Zoologiczny w Opolu. Wartość zamówienia (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) Kwota 630.00 zł – wartość słomy przekazanej do Schroniska na ocieplenie bud.
 Podczas czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie faktury były potwierdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych.
 
10. Wydatki budżetowe Schroniska
 
Sprawozdanie Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. jednostka kontrolowana złożyła w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola w dniu 18.01.2007 r. (akta kontroli tom I s. 168).Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki zostały zaewidencjonowane na czternastu paragrafach.
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, trzynastka). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 138.193,19 zł.
         Drugą pozycję wśród wydatków budżetowych Schroniska stanowiły opłaty za energię, wodę i centralne ogrzewanie. Wydatki z tego tytułu wyniosły ogółem – 22.999,30 zł.
 
Pozostałe wydatki to:
- zakup  materiałów   i wyposażenia – 48.264,15 zł.,
- zakup leków i materiałów medycznych – 1.229,75 zł,
- zakup usług remontowych – 4.970,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.713,94,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.599,62.
Na wykresie nr 1 przedstawiono podział procentowy wszystkich wydatków dokonanych w 2006 r. 
Wykres znajduje się w załączniku do protokołu.
11. Dochody własne
 
Przychody dochodów własnych
 
Plan przychodów dochodów własnych schroniska na 2006r. wynosił 14.000,00 zł. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli tom I s. 169-170) wynika, że wykonanie przychodów ze środków własnych było wyższe i wyniosło ogółem 23.972,47 zł. Przychody te uzyskano w paragrafach:
- § 0830 (wpływy z usług) - 9.690,00 zł
- § 0960 (otrzymane darowizny pieniężne) - 8.757,31 zł
- § 0970 (wpływy z różnych dochodów) - 5.525,16 zł
Ustalono, że wpływy z usług stanowiły opłaty za przetrzymanie „hotelowanie” zwierząt domowych oraz za przeprowadzone szczepienia. Wpływy z różnych dochodów dotyczyły opłat za adopcję zwierząt – psów i kotów. Darowizny pieniężne Schronisko otrzymało przez dobrowolne wpłaty osób fizycznych.
Ustalono, że wykonanie wydatków dochodów własnych Schroniska w 2006 r. wyniosło ogółem 8.279,00 zł. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli tom I s. 169-170) wynika, że wydatki te zaewidencjonowano  w dwóch paragrafach tj.:
- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia) - 5.290,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) - 2.989,00 zł
Główną pozycja wydatków był zakup wyposażenia (budy) oraz usługi remontowe (remont kociarni).
W 2006 r. pozyskano również darowizny rzeczowe od osób fizycznych prawnych na ogólną wartość 62.007,11 zł. (głównie karma dla zwierząt).
 
W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Miejskie Schronisko dla Bezdomnych zwierząt działa prawidłowo a przepisy dotyczące ochrony zwierząt są respektowane przez kierownictwo jednostki.
W zakresie spraw finansowych nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
 
 

Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 
 
 

Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                              
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......

 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 

 
 

Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 

 

Załączniki do pobrania: 2007-07-03 13:05:13 - wykres nr 1 (44.50 kB)
2007-07-03 13:06:41 - Tabela nr 2 (63.00 kB)
2007-07-03 13:11:32 - Wnioski pokontrolne (60.50 kB)
2007-07-03 13:12:53 - wystąpienie pokontrolne (39.50 kB)

Ilość odwiedzin: 12370
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-07-03 12:57:51
Data udostępnienia informacji: 2007-07-03 12:57:51
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-03 13:12:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner