logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-250/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
2. OR.I-0151- 249/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ora
3. 0R.I-0151-248/2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu
4. OR.I-0151-247/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-709/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia
5. OR.I-0151- 246/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
6. OR.I-0151-245/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
7. OR.I-0151-244/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
8. OR.I-0151-243/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie, dostarczanie i montaż mebli biurowych
9. OR.I-0151-242/2005
w sprawie prolongaty terminu płatności (dot. dzierżawy gruntu położonego w Opolu przy ul.Dambonia - parking)
10. OR.I-0151-241/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – III dawka szczepionki.
11. OR.I-0151- 240/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki chorób układu krążenia.
12. OR.I-0151-239/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Remont sanitariatu przy sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Opolu ul. Chabrów 65".
13. OR.I-0151-238/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
14. OR.I-0151-237/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.-0151-68/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
15. OR.I-0151-236/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I-0151-235/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
17. OR.I-0151-234/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty oraz odroczenia terminu płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z odsetkami usta
18. OR.I-0151-233/2005
w sprawie powołania Zespołu do wypracowania trybu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U
19. OR.I-0151-232/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
20. OR.I-0151-231/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
21. OR.I-0151-230/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.
22. OR.I-0151-229/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
23. OR.I-0151-228/2005
w sprawie rozłozenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
24. OR.I-0151-227/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.
25. OR.I-0151-226/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
26. OR.I-0151-225/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
27. OR.I-0151-224/2005
w sprawie rozłożenia na raty, raty w kwocie 13.520,00 zł z tytułu kupna lokalu mieszkalnego w ratach
28. OR.I-0151-223/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
29. OR.I-0151-222/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
30. OR.I-0151-221/2005
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2005 rok.
31. OR.I-0151-220/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
32. OR.I-0151-219/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Krapkowickiej - etap l w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Krapkowickiej w Opolú
33. OR.I-0151-218/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
34. OR.I-0151-217/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
35. OR.I-0151-216/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
36. OR.I-0151-215/2005
w sprawie umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
37. OR.I-0151-214/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005r.
38. OR. I-0151-213/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005r.
39. OR.I-0151-212/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
40. OR.I-0151-211/2005
w sprawie ustalenia ceny za specyfikacje istotnych warunków zamówienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
41. OR.I-0151-210/2005
w sprawie prolongaty terminu wpłaty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
42. OR.I-0151-209/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
43. OR.I –0151-208/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Przedmieście 15)
44. OR.I-0151-207/2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok
45. OR.I-0151-206/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
46. OR.I-0151-205/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
47. OR.I-0151-204/2005
w sprawie ustalenia i zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej
48. OR.I –0151-203/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( garażu nr 1 położonego przy ul. Prószkowskiej 9a)
49. OR.I-0151- 202/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptekogólnodostępnych na terenie miasta Opola
50. OR.I-0151-201/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Sprzątanie w rejonie II budynków zarządzanych przez TURHAND-RET Sp. z o.o. w Opolu, których właścicielem jest gmina Opole i utrzymanie w rejon

Ilość odwiedzin: 3208
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-201/2005 do numeru OR.I-0151-250/2005
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-03-15 11:28:45
Data udostępnienia informacji: 2005-03-15 11:28:45
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-28 13:05:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner