logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-200/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, monitorów oraz drukarek
2. OR.I-0151-199/2005
w sprawie zmiany opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu
3. OR.I-0151-198/2005
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, w drodze przetargu, pomieszczeń z przeznaczeniem na cele medyczne, pokrewne i biurowe przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
4. OR.I-0151-197/2005
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Opola obrębów ewidencyjnych: Opole oraz Półwieś
5. OR.I-0151-196/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
6. OR.I-0151- 195/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
7. OR.I-0151-194/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
8. OR.I-015-193/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I. - 0151-90/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 lutego 2004 r.
9. OR.I-0151-192/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
10. OR.I-0151-191/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zakup Autoklawu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
11. OR.I- 0151-190/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa wodnego.
12. OR.I-0151-189/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
13. OR.I-0151 -188/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
14. OR.I- 0151-187/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( garażu nr 33 przy ul. Luboszyckiej )
15. OR.I-0151-186/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania własne.
16. OR.I-0151-185/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
17. OR.I-0151-184/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
18. OR.I- 0151-183/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
19. OR.I –0151-182/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw oddania w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego ( działki nr 59/2 przy ul. Oświęcimskiej)
20. OR.I- 0151-181/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
21. OR.I –0151-180/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( działki nr 189 przy ul. Lawendowej)
22. OR.I-0151-179/2005
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
23. OR.I-0151-178/2005
w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Opola na XXVI Opolskich Targach Budownictwa
24. OR.I-0151-177/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Mieszka I na odcinku od ulicy Obroń
25. OR.I-0151 -176/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 20
26. OR.I-0151-175/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej
27. OR.I-0151-174/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa cmentarza komunalnego, Półwieś – I etap w Opolu (kwatera przy alei Za
28. OR.I-0151-173/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Sprzątanie budynków i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych zarządzanych pr
29. OR.I-0151-172/2005
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.
30. OR.I-0151-171/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
31. OR.I-0151-170/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
32. OR.I-0151-169/2005
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
33. OR.I– 0151-168/2005
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości do gminnego zasobu
34. OR.I-0151-167/2005
w sprawie ustalenia na 2005 r. maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształceni
35. OR.I-0151-166/2005
w sprawie ustalenia na 2005 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu
36. OR.I-0151-165/2005
w sprawie prolongaty terminu wpłaty rat i umorzenia oprocentowania rat za lokal użytkowy wykupiony w ratach
37. OR.I-0151-164/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
38. OR.I-0151-163/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych.
39. OR.I-0151-162/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
40. OR.I-0151-161/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
41. OR.I-0151-160/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
42. OR.I-0151-159/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
43. OR.I-0151-158/2005
w sprwie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr OR.I- 0151- 20/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
44. OR.I-0151-157/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego ( niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Ozimskiej)
45. OR.I-0151-156/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej
46. OR.I-0151-155/2005
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
47. OR.I-0151-154/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
48. OR.I-0151-153/2005
w sprawie powołania Komisji do wytypowania miejsc przeznaczonych do zagospodarowania w ramach programu rewitalizacji placów zabaw.
49. OR.I-0151-152/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
50. OR.I-0151-151/2005
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Ilość odwiedzin: 2670
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-151/2005 do numeru OR.I-0151-200/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-03-15 11:30:36
Data udostępnienia informacji: 2005-03-15 11:30:36
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-15 11:38:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner