logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
minus Podatki i opłaty lokalne
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      minus Podatek od nieruchomości
      minus podatek od środków transportowych
      minus Opłata targowa
      minus Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2007r.
      minus Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UCHWAŁA NR XXI/191/07
Rady Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie miasta Opola w wysokości
10,40 zł za 1 m2 zajętej powierzchni, za wyjątkiem:
 1) targowisk „Cytrusek”, „Centrum”, „Centruś” i innych zorganizowanych targowisk, gdzie
ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 4,40 zł za 1 m2;
 2) terenów przyległych do trwałych punktów handlowych (kioski, pawilony i inne objęte
podatkiem od nieruchomości), gdzie ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 2,10 zł za 1 m2;
 3) giełd samochodowych, gdzie ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za pojazdy
   i towary wystawione do sprzedaży odpowiednio:
a) autobusy, samochody dostawcze o ładowności powyżej 2,5 t, samochody ciężarowe
powyżej 3,5 t, ciągniki z naczepą – 20,80 zł/szt.;
b) samochody osobowe, ciągniki rolnicze, samochody dostawcze do 2,5 t, ciągniki
siodłowe, przyczepy do samochodów, przyczepy campingowe – 15,70 zł/szt.;
c) przyczepy do motocykli, motocykle, motorowery, skutery – 10,40 zł/szt.;
d) sprzedaż części do pojazdów samochodowych oraz innych towarów – 5,80 zł za
    1 m2 zajętej powierzchni;
 4) handlu obwoźnego dokonywanego z samochodu – 15,70 zł.
2. Targowiskiem zorganizowanym, o którym mowa w ust. 1, jest obszar, na którym handel
targowy prowadzony jest w sposób przestrzennie skupiony, za zgodą właściciela terenu
i pod jego nadzorem.
§ 2
Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć 631,94 zł dziennie.
§ 3
Opłatę targową zależną od zajmowanej powierzchni pobiera się za każdy rozpoczęty 1 m2
zajętej powierzchni.
§ 4
1. Zwalnia się z opłaty targowej handel kwiatami, owocami i warzywami uzyskanymi
    z własnej działki – zajmujący 1 m2 powierzchni handlowej w zakresie, w jakim jest
   dokonywany przez emerytów, rencistów i inwalidów.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do okazywania na wezwanie
    inkasenta, dokumentów uprawniających do korzystania ze zwolnienia pod rygorem
    utraty prawa do zwolnienia.
§ 5
Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.
Inkasenci pobierający opłatę są zobowiązani wydać podmiotowi uiszczającemu opłatę
urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę, który podmiot zachowuje do kontroli pod
rygorem pobrania ponownej opłaty.
§ 6
Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwała Nr III/7/06 Rady Miasta Opola z dnia
7 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2008 r.
 

Ilość odwiedzin: 6651
Nazwa dokumentu: Wysokość dziennej stawki opłaty targowej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Wyskwarska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Wyskwarska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Wyskwarska
Data wytworzenia informacji: 2007-12-21 09:24:34
Data udostępnienia informacji: 2007-12-21 09:24:34
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-21 12:23:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner