logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A 
 
KWiA-I-0916/2/07
 
Opole dnia 27.09.2007 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 15/07
Jednostka kontrolowana
Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”:
  • Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  • Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
29.06.2007 r. – 20.07.2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 31/07
Nr 32/07
Przedmiot kontroli
Ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi SPOT oraz zawartą umową nr 50/05 z dnia 14 lipca 2005 r. o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04 oraz podręcznikiem procedur.
Kontrola została przeprowadzona zgodnie z pkt. 6.1.3. Podręcznika Procedur.
Okres objęty kontrolą
Rok 2006,2007 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Stanisław Tyka – po. dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))specjalista w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))kierownik Referatu Kształtowania i Finansowania Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z-ca głównego księgowego Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
PODSTAWY PRAWNE
 
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 z dnia 24 maja 2004 r., poz. 1206). (Dz. U. Nr 116 z dnia 24 maja 2004 r., poz. 1206).
1) Program, Uzupełnienie Programu
Program:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. nr 109, Poz. 752) (Dz. U. nr 109, Poz. 752)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (Dz. U. nr 177, Poz. 1828) (Dz. U. nr 177, Poz. 1828)
Uzupełnienie SPOT:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 109, Poz. 753). z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 109, Poz. 753).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. (Dz. U. nr 135, Poz. 1141).. (Dz. U. nr 135, Poz. 1141).
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2006 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. nr 95, Poz. 799 i 800). (Dz. U. nr 95, Poz. 799 i 800).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w  sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
2) Wzory dokumentów:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 93 z dnia 2 czerwca 2006 roku, poz. 647). (Dz. U. Nr 93 z dnia 2 czerwca 2006 roku, poz. 647).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2682 i 2683). (Dz. U. Nr 270, poz. 2682 i 2683).
3) Sprawozdawczość/ Kontrola:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 107, poz. 729). (Dz. U. Nr 107, poz. 729).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 224, poz. 1926). (Dz. U. Nr 224, poz. 1926).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2205 i 2206). (Dz. U. Nr 216, poz. 2205 i 2206).
4) Prefinansowanie:
 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na Prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 117, poz. 769 i 797). (Dz. U. Nr 117, poz. 769 i 797).
CEL KONTROLI
 
Celem kontroli było ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi SPOT oraz zawartą umową nr 50/5 z dnia 14 lipca 2005 r. o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola” numer SPOT/2.2/36/04 oraz Podręcznikiem Procedur wprowadzonym do stosowania zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-1/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia podręcznika procedur.
WSTĘPNE USTALENIA KONTROLI
Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) w ramach działania 2.2 ,,Usprawnianie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu”.
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz aneksem nr 3 z dnia 21 sierpnia 2007r. inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR) w wysokości nie przekraczającej 75 % wydatków kwalifikowanych (tj. 41.730.079,65 PLN). Miasto Opole zobowiązało się przeznaczyć na realizację projektu wkład własny w wysokości 25 % wydatków kwalifikowanych (tj. 13.910.026,56 PLN). Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 55.640.106,21 PLN. (akta kontroli tom I s. 1 – 7).
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu rozpoczęła się od dnia 01.11.2004r.
W dniu15.02.2007r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły m.in. przesunięcia terminu realizacji projektu na dzień 30.06.2007r., rachunku bankowego beneficjenta wyodrębnionego dla celów projektu, zmniejszenia wartości projektu, zapisów dot. archiwizacji.
Realizacja przedmiotowego projektu odbywała się z udziałem środków pochodzących z pożyczki. W dniu 07 lipca 2005r. została zawarta umowa pożyczki nr SPOT 220000092.16 – Budowa obwodnicy dla Miasta Opola, pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK).
Instytucją Zarządzającą SPOT jest Ministerstwo Transportu.
Otwarcie obwodnicy północnej dla miasta Opola nastąpiło w dniu 23.02.2007r.
Do dnia 30 czerwca 2007r. Beneficjent otrzymał refundację na kwotę 8.695.080,32 zł.
Projekt jest realizowany przez następujące wydziały:
- ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
- Finansowo – Księgowy,
- Budżetu,
- Inżynierii Miejskiej,
- Inwestycji Miejskich,
- Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
oraz przez
- Miejski Zarząd Dróg – miejską jednostkę budżetową, która pełni rolę inwestora zastępczego.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
I. WYDZIAŁ DS. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU
 
I.1. Sprawozdania
Zgodnie z zapisem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent końcowy systematycznie informuje Instytucję Zarządzającą o postępach w realizacji projektu, w tym składa sprawozdania kwartalne, roczne i końcowe, według wzorów stanowiących załączniki do odpowiedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury (ARTYKUŁ VIII pkt 3).
Zgodnie z § 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń Dz.U. Nr 107, poz.729 nie sporządza się sprawozdań kwartalnych tylko półroczne.
Ostateczne terminy wpływu sprawozdań do IZ SPOT:
- półroczne - do 10 stycznia i 10 lipca,
- roczne – do 25 stycznia,
- końcowe – do 25 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu, tj. do 25.07.2007r.
Dokonano weryfikacji następujących sprawozdań:
- za II półrocze 2006r.,
- roczne za 2006r.,
- za I półrocze 2007r.,
- sprawozdanie końcowe.
TABELA 1. Prawidłowość sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji projektu.  (akta kontroli tom I s. 8 - 144).
 
Lp.
Rodzaj sprawozdania oraz okres jakiego dotyczy
Zastosowany druk sprawozdania
Data wysłania sprawozdania do IZ
Uwagi
1.
II półrocze 2006r.
Obowiązujący
12.01.2007r., godz. 15.00 (data wysłania)
Sprawozdanie złożono 2 dni po terminie
2.
Roczne, 2006r.
Obowiązujący
25.01.2007r.
Sprawozdanie złożono w terminie
3.
I półrocze 2007r.,
Obowiązujący
11.07.2007r. (pocztą),
10.07.2007r., godz.14.59 (mailem)
Sprawozdanie złożono w terminie
4.
Końcowe
Obowiązujący
19.07.2007r.,
Sprawozdanie złożono w terminie,
 
W trakcie kontroli stwierdzono, że sprawozdanie za II półrocze 2006r. zostało złożone dwa dni po terminie. Pozostałe sprawozdania złożone zostały w wymaganym terminie.
I.2. Wniosek beneficjenta o płatność
Zgodnie z zapisem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca przekazuje beneficjentowi dofinansowanie (refundację dokonanych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację projektu) pod warunkiem dostarczenia Instytucji Zarządzającej prawidłowo wypełnionego Wniosku Beneficjenta o płatność według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz.2206).
Beneficjent może składać Wniosek beneficjenta o płatność jeden raz w miesiącu.(Artykuł V, pkt 6 umowy o dofinansowanie).
 
Zbadano następujące wnioski o płatność:
- Wniosek beneficjenta o płatność za okres od 29.06.2006r. – 06.11.2006r. (korekta z dnia 31.01.2007r.),
- Wniosek beneficjenta o płatność za okres od 07.11.2006r. – 28.12.2006r. z dnia 30.01.2007r.,
- Wniosek beneficjenta o płatność za okres od 29.12.2006r. – 29.03.2007r. z dnia 18.05.2007r.,
- Wniosek beneficjenta (o płatność końcową) za okres od 01.06.2006r. – 28.06.2007r. uwzględniający faktury nie ujmowane we wcześniejszych wnioskach.
TABELA 2. Prawidłowość sporządzania wniosków o płatność. (akta kontroli tom I s. 145 - 262)
 
Lp.
Okres, jakiego dotyczy wniosek
Zastosowany druk wniosku
Data wysłania wniosku do IZ
Uwagi
1.
29.06.2006r. – 06.11.2006r.
Obowiązujący
12.02.2007r.
Korekta
2.
07.11.2006r. – 28.12.2006r.
Obowiązujący
01.02.2007r.
-
3.
29.12.2006r. – 29.03.2007r.
Obowiązujący
22.05.2007r.
-
4.
01.06.2006r. – 28.06.2007r.
Obowiązujący
19.07.2007r.
 
 
Płatność końcowa
 
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w dniu 19.07.2007r. otrzymał z Ministerstwa Transportu – Departamentu Funduszy Strukturalnych uwagi do wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/2.2/36/04. Termin złożenia wyjaśnień wyznaczono na dzień 19.07.2007r.
Faksem w dniu 19.07.2007r. Prezydent Miasta Opola przesłał wyjaśnienia wraz z wnioskiem o płatność końcową. (akta kontroli tom I s. 263 – 267).
I.3. Kontrole
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych nie były przeprowadzane żadne kontrole zewnętrzne.
II. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał kontroli zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska zgodnie z Podręcznikiem procedur zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-1/06 z dnia 08.12.2006r.
Zgodnie z Podręcznikiem procedur realizacja czynności w ramach poszczególnych procedur przeprowadzana jest w oparciu o wypełnienie listy kontrolnej i jej podpisanie przez wskazane w Podręczniku osoby wykonujące daną czynność oraz sprawdzające wykonanie czynności.
Zespół kontrolny dokonał weryfikacji zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska wynikającą z Podręcznika procedur poprzez weryfikację listy kontrolnej nr OŚR-01-1. (akta kontroli tom II s. 268 – 296).
Za stosowanie niniejszej procedury odpowiada Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
          Tabela 3. Zgodność realizacji projektu z polityką ochrony środowiska w oparciu o listy kontrolne.
 
 
Lp
Data i nr kontroli
Osoba wykonująca czynność
Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z procedurą w oparciu o listy kontrolne
Uwagi zespołu kontrolnego
1.
19.12.2006r.
Nr 12
Pracownik OŚR. Nr 1, Pracownicy OŚR,
Inżynier Kontraktu
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli . Nie było potrzeby określania zaleceń pokontrolnych. Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 297 – 420)
Brak uwag.
2.
05.02.2007r.
Nr 13
Pracownik OŚR. Nr 1,
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli z 12.02.2007r. Kontrola odbyła się na placu budowy (odbiór częściowy). W protokole stwierdzono szereg usterek – branża drogowa i branża wodno-melioracyjna. W protokole odbioru robót wyznaczono termin usunięcia usterek do dnia 15.02.2007r.
Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 421 – 449).
Brak uwag.
3.
23.02.2007r.,
 
Nr 2/14
Pracownik OŚR. Nr 1, Pracownicy OŚR,
 
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli z 26.02.2007r. Kontrola odbyła się na placu budowy (odbiór końcowy). W protokole stwierdzono usterki. Wykonawca zobowiązał się do usunięcia tych usterek do 30.04.2007r.
Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 450 – 472).
W pkt. 11 listy kontrolnej zaznaczono, że nie zrealizowano zaleceń z poprzedniej kontroli. Wpis dotyczy usterek z kontroli bieżącej z terminem ich usunięcia do 30.04.2007r.
Brak informacji dot. usunięcia usterek z kontroli poprzedniej.
4.
17.05.2007r.,
 
Nr 3/15
Pracownik OŚR. Nr 1, Pracownik OŚR,
 
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli w dniu 21.05.2007r. . Kontrola odbyła się na placu budowy (przegląd gwarancyjny). W protokole stwierdzono wady i usterki, które wykryto w trakcie oględzin technicznych wykonanych robót. Wyznaczono dla każdej z usterek osobny termin jej usunięcia na dzień 31.05.2007r, 10.06.2007r., 15.06.2007r.
Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 473 – 508).
W pkt. 11 listy kontrolnej zaznaczono, że nie zrealizowano zaleceń z poprzedniej kontroli. Wpis dotyczy usterek z kontroli bieżącej.
Brak informacji dot. usunięcia usterek z kontroli poprzedniej.
 
 
Podsumowując stwierdza się, że Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał kontroli przy realizacji projektu związanych z ochroną środowiska zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
III. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie przez wydatki kwalifikowane rozumie się wydatki poniesione przez beneficjenta zgodne z przepisami rozporządzenia nr 1685/2000 z 28 lipca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych (Dz.Urz. L. 193 z 29.07.2000r. z późn. zm.).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących kwalifikowalności wydatków w projekcie Beneficjent może być zmuszony do zwrotu kwestionowanej sumy środków uzyskanych w ramach refundacji.
Poświadczenie kwalifikowalności wydatków wymaga sprawdzenia, czy:
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane.
Zespół kontrolny dokonał kontroli prawidłowości dokumentowania wydatków poprzez:
- porównanie danych z kryteriami ustalonymi na podstawie przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu i wytycznych instytucji zarządzającej,
- sprawdzenie, czy   dowody księgowe   spełniają wymagania wynikające   z
    przepisów art. 22 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości, tj. czy są:
 
a)    rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,
b)    kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości,
- sprawdzenie, czy dokumenty księgowe zawierają niezbędne podpisy osób upoważnionych.
Badaniu poddano 24 dowody księgowe na kwotę 13.999.900,39 zł za okres od 15.12.2006r. do 22.06.2007r. zakwalifikowanych przez MZD jako koszty kwalifikowane (łączna kwota skontrolowanych kosztów kwalifikowanych – 13.937.131,39 zł), których wynik przedstawiono w tabeli nr 4, która znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu (akta kontroli tom III s. 509 - 638).
 
Skontrolowane dowody księgowe ujęte w powyższej tabeli są zgodne z ustawą o rachunkowości, posiadają elementy określone w art. 21 ustawy. Ponadto zostały opatrzone właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami osób działających w imieniu stron. Faktury są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym przez upoważnione osoby.
Opis faktur jest zgodny ze wzorem określonym w Podręczniku Procedur.
 
USTALENIA KOŃCOWE – PODSUMOWANIE
 
Tabela nr 5. Zestawienie całości wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
 
Z powyższej tabeli wynika, że:
 
1.     Do I wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 8 620 744,52 zł zł.
2.     Do II wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 20.592.031,61 zł.
3.     Do III wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 11 593 440,43 zł.
4.     Do IV wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 3 292 702,65 zł.
5.     Do V wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 11 541 187,00 zł.
6.     Finansowe zaawansowanie wynosi 55 640 106,21 zł (99,06%).
7.     Kwotę 1 039 393,91 zł uznano jako wydatki niekwalifikowane.
8.     Otrzymano refundację na kwotę 30 604 662,41 zł.

 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                              
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str… otrzymuje brzmienie:"
 
  1. Na str. 2 wers 4 tabeli przed słowem specjalista dodaje się słowo „starszy”.
 
  1. Na stronie 5 akapit 6 w wersie 3 po słowie …obwodnicy dodaje się słowo „północnej”.
 
  1. Na str. 6 w całości wykreśla się zdanie – „Do dnia 30 czerwca 2007 r. Beneficjent otrzymał refundację na kwotę 8.695,080,32 zł” i zastępuje się zdaniem – „Od dnia zakończenia poprzedniej kontroli do dnia 30 czerwca 2007 r. Beneficjent otrzymał refundację na kwotę 24.139.104,02 złi.
 
  1. Na str. 7 w wersie 2 zmienia się datę z 25.07.2007 r. na „23.07.2007 r.” i dodaje sięzdanie „z uwagi na to, że rzeczywiste finansowanie zakończenia projektu nastąpiło 28 czerwca 2007 r.”
 
  1. Na str. 7 w tabeli w pozycji 4 zmienia się datę wysłania sprawozdania do IPZ z 19.07.2007 r. na „20.07.2007 r.” 
 
  1. Na str. 9 w tabeli w poz. 4 zmienia się datę wysłania wniosku o płatność końcową do IPZ z 19.07.2007 r. na „20.07.2007 r.”
 
  1. Na str. 9 wykreśla się w całości akapit 1 i 2 i zastępuje się je następującymi zapisami – „Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w dniu 13.07.2007 r. otrzymał z Ministerstwa Transportu – Departamentu Funduszy Strukturalnych uwagi do wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/2.2/36/04. Termin złożenia wyjaśnień wyznaczono na 19.07.2007 r.
Faksem w dniu 19.07.2007 r. Prezydent Miasta Opola przesłał pismo z wyjaśnieniami. Natomiast wniosek o płatność końcową wysłano w dniu 20.07.2007 r.
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-09 08:45:52 - Tabela nr 4 (77.00 kB)
2008-01-09 08:47:40 - Tabela nr 5 (226.00 kB)
2008-01-09 08:49:00 - Stanowisko zespołu kontrolnego (26.00 kB)
2008-01-09 08:50:37 - Wnioski pokontrolne (62.00 kB)
2008-01-09 08:52:00 - wystąpienie pokontrolne (46.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9015
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 08:43:19
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 08:43:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 08:53:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner