logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA-I-0916/1/07
 
Opole dnia 23.07.2007 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr   14/07
 
Jednostka kontrolowana
Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn.               „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”,
 
 • Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
25.06.2007 r. – 09.07.2007 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 29/2007
Nr 30/2007
Przedmiot kontroli
Ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi ZPORR oraz zawartą umową nr Z/2.16/I/1.1.1/1/04/U/8/04 z dnia 01 kwietnia 2005 r.  o dofinansowanie projektu Z/2.16/I/1.1/1/04 ,,Budowa
węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu” oraz Podręcznikiem procedur.
Kontrola została przeprowadzona zgodnie z pkt. 6.1.3. Podręcznika Procedur.
 
Okres objęty kontrolą
Rok 2004, 2005, 2006 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
 
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Stanisław Tyka – dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))specjalista w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z-ca głównego księgowego Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
 
PODSTAWY PRAWNE
 
1.     ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz.U.04.116.1206),
2.     ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.),
3.     ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694),
4.     rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U.04.166.1745),
5.     rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U.04.200.2051 z późn. zm.),
6.     rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U.04.284.2843 z późn. zm.),
7.     rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U.04.225.2285 z późn. zm.), 
8.     rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U.05.137.1153 z późn. zm.),
9.     rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń   (Dz. U. Nr 216, poz.2206),
10.   rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003.
 
CEL KONTROLI
 
Celem kontroli było ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi ZPORR oraz zawartą umową nr Z/2.16/I/1.1.1/1/04/U/8/04 z dnia 01 kwietnia 2005 r. o dofinansowanie projektu Z/2.16/I/1.1/1/04 ,,Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu” oraz Podręcznikiem Procedur wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-103/2006 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia Podręcznika procedur.
 
WSTĘPNE USTALENIA KONTROLI
 
Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006 w ramach działania 1.1 – „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”.
Zgodnie z aneksem nr 7 do Umowy nr Z/2.16/I/1.1.1/1/04/U/8/04 z dnia 1 kwietnia 2005r. zawartym w dniu 31 maja 2007r. inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR) w wysokości 74,98% wydatków kwalifikowanych (tj. 12 138 551,80 PLN). Miasto Opole zobowiązało się przeznaczyć na realizację projektu wkład własny w wysokości 25,02 % wydatków kwalifikowanych (tj. 5 694 267,59 PLN). Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 16.189.052,81 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 17.832.819,39 PLN.
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu rozpoczyna się od dnia 29.09.2004 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe zadania nastąpiło w terminie do 31.12.2006r., zakończenie finansowe (ostatnia płatność) do 28 lutego 2007r. Protokół końcowy odbioru robót podpisano 22 grudnia 2006r.  
Realizacja przedmiotowego projektu odbywa się z udziałem środków pochodzących z pożyczki. W dniu 26 września 2005r. została zawarta umowa pożyczki nr ZPORR 111.008242.16 – Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska w Opolu, pomiędzy Miastem Opole i Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK).
Instytucją Pośredniczącą ZPORR jest Wojewoda Opolski.
Projekt realizowany jest w następujących wydziałach:
- ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
- Finansowo – Księgowy,
- Budżetu,
- Inżynierii Miejskiej,
- Inwestycji Miejskich,
-Miejskim Zarządzie Dróg – miejskiej jednostce budżetowej, która pełni rolę inwestora zastępczego.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
 
I. WYDZIAŁ DS. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU
 
I.1. Sprawozdania
Zgodnie z zapisem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent systematycznie informuje Instytucję Pośredniczącą o postępach w realizacji projektu, w tym składa sprawozdania okresowe, roczne i końcowe, według wzorów stanowiących załączniki do odpowiedniego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (§ 9 umowy).
Zgodnie z art. 46 ustawy o NPR, w realizacji programów sporządza się następujące sprawozdania:
-          okresowe,
-          roczne,
-          końcowe.
Wzory oraz terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U.04.284.2843 z późn. zm.).
 
Zespół kontrolny na podstawie analizy dokumentacji EiPR sprawdził prawidłowość składanych sprawozdań w zakresie formy i terminu za:
- II półrocze 2006r.
- roczne za 2006r.
- końcowe.
Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej:
 
TABELA 1: prawidłowość sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji projektu.
 
Lp.
Rodzaj sprawozdania oraz okres jakiego dotyczy
Zastosowany druk sprawozdania
Data złożenia sprawozdania w IP
Uwagi
1.
Okresowe, II półrocze 2006r.
Obowiązujący
05.01.2007r.
 
 
15.01.2007r.
Sprawozdanie złożono w terminie, korektę również złożono w terminie
2.
Roczne, 2006r.
Obowiązujący
25.01.2007r.
Sprawozdanie złożono w terminie
3.
Końcowe
Obowiązujący
23.03.2007r.,
 
 
26.06.2007r.
Sprawozdanie złożono w terminie,
korektę również złożono w terminie
 
 
               Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że wszystkie kontrolowane sprawozdania zostały złożone w terminie określonym w cytowanych wyżej przepisach.
Z dokumentacji udostępnionej kontrolującym wynika, że do sprawozdania za II półrocze 2006r. były uwagi zgłoszone ze strony IP. Dotyczyły one zał. nr 2 – listy kontrolnej. Korekta została przekazana w terminie wymaganym przez IP.
Sprawozdanie roczne przyjęto bez uwag.
 
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 23.03.2007r. zgodnie z wytycznymi do 25 dni po zakończeniu finansowym realizacji zadania. Z uwagi na konieczność podpisania Aneksu nr 7 do umowy o dofinansowanie, który zmieniał wartość projektu, wartość dofinansowania i uznawał za kwalifikowane roboty zamienne wykonane w ramach projektu, niezbędne było złożenie korekty sprawozdania końcowego. Zgodnie z zaleceniami IP korektę sprawozdania końcowego oraz wniosek o płatność końcową złożono dopiero po podpisaniu Aneksu nr 7 w dniu 26 czerwca 2007r.
 Wymienione sprawozdania stanowią akta kontroli tom I s. 1 – 81.
 
I.2. Wniosek beneficjenta o płatność
1. Zgodnie z zapisem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca przekazuje beneficjentowi dofinansowanie (refundację dokonanych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację projektu) pod warunkiem dostarczenia Instytucji Pośredniczącej prawidłowo wypełnionego Wniosku Beneficjenta o płatność według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń   (Dz. U. Nr 216, poz.2206).
Zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu:
?        płatności okresowe IP przekazuje na podstawie wniosku o płatność (ust.1);
?        beneficjent składa w IP wnioski nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowych wydatków (ust.2);
?        refundacji podlegają wyłącznie wydatki kwalifikowalne (ust. 3).
          Zespół kontrolny sprawdził poprawność sporządzania i przekazywania kolejnych wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej.
Wniosek beneficjenta o płatność, który został złożony w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 30.11.2006r. za okres od 27.06.2006r. do 27.09.20006r. został przyjęty przez IP bez uwag merytorycznych (akta kontroli tom I s. 82 -98). Dokonano jedynie korekty kwoty, o której refundację wnioskowano. Było to zgodne z zapisami § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 107, poz.729).
     Wniosek beneficjenta o płatność, który został złożony w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 20.12.2006r. za okres od 28.09.2006r. do 30.10.2006r. został również przyjęty przez IP bez uwag. Refundacja wnioskowanej kwoty nastąpiła 19.03.2007r. (akta kontroli tom I s. 99 – 114).
         Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i zaleceniami IP w dniu 26.06.2007r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek beneficjenta o płatność końcową dla przedmiotowego projektu ( w wersji papierowej i elektronicznej). Został on sporządzony po podpisaniu Aneksu nr 7. Zawiera wydatki związane z wykonaniem prac zamiennych i dodatkowych (akta kontroli tom I s. 115 – 164).
 
I.3. Kontrole
 
     Naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w piśmie nr EiPR.KHM.0730-2-11/07 z dnia 02.07.07 wyjaśnił, iż dotychczas nie były przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne Projektu (akta kontroli tom I s. 165) 
     
II. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
 
     Zgodnie z Podręcznikiem procedur realizacja czynności w ramach poszczególnych procedur przeprowadzana jest w oparciu o wypełnianie list kontrolnych i ich podpisanie przez wskazane w Podręczniku osoby wykonujące daną czynność oraz sprawdzające wykonanie czynności.
     Zespół kontrolny dokonał weryfikacji zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska wynikającą z Podręcznika procedur poprzez weryfikację list kontrolnych, tj.:
 1. Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska –w zakresie kontroli realizacji wskazanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE
  – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – lista kontrolna nr OŚR-01-1.A.
 1. Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska – w zakresie wypełnienia warunków i obowiązków ustalonych w zezwoleniach resortowych dla projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – lista kontrolna nr OŚR-01-1.B.
 1. Zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska – w zakresiedokumentów odbiorowych dla projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – lista kontrolna nr OŚR-01-1.C.
Za stosowanie niniejszej procedury odpowiada Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
     Zgodność realizacji projektu z polityką ochrony środowiska w oparciu o listy kontrolne Podręcznika Procedur obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela 2.
 
 
Treść poniższych kolumn przytoczono w brzmieniu zgodnym z procedurą
Kolumna dodana przez zespół kontrolny
Lp
Data i nr kontroli
Osoba wykonująca czynność
Opis czynności
Uwagi
Uwagi zespołu kontrolnego
1
 
 
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Protokół kontroli nr 02 z dnia 20.10.2006r.
 
Z protokołu kontroli wynika, że w trakcie kontroli zapoznano się z dokumentami dostępnymi w siedzibie MZD oraz Inżyniera Kontraktu. Przeprowadzono również wizję w terenie, na placu budowy.
Wydano również wnioski i zalecenia pokontrolne.
 
Listy kontrolne OŚR-01-1.A i OŚR-01-1.B sporządziła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 20.10.06, zaakceptował naczelnik WOSiR. (akta kontroli tom s. 166 – 178)
 
2.
Sprawdzono wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do protokołu nr 02.
 
Listy kontrolne OŚR-01-1.A i OŚR-01-1.B sporządziła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 08.12.06, zaakceptował naczelnik WOSiR. (akta kontroli tom s. 179 - 211)
 
 
3.
Protokół kontroli nr 03 z dnia 22.12.2006r.
 
Z protokołu kontroli wynika, że w odbiorze końcowym uczestniczyli również przedstawiciele firm, przedsiębiorstw oraz instytucji. (dołączono do protokołu odbioru końcowego listę obecności).
1. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacja techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
2. Roboty wykonano zgodnie z dziennikiem budowy i obmiarami.
3. Wszystkie materiały zostały zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta.
4. Stwierdzono brak usterek oraz wykazu robót nieukończonych.
5. Komisja odbiorowa postanowiła dokonać odbioru końcowego.
6. Okres gwarancyjny trwa 60 miesięcy (23.12.06-23.12.2011r.).
 
Listę kontrolną OŚR-01-1.C sporządziła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 22.12.06, zaakceptował naczelnik WOSiR. (akta kontroli tom s. 212 – 222)
 
4.
Protokół kontroli nr 04 z dnia 05.02.2007r.
 
W trakcie kontroli zapoznano się z dokumentacją i przeprowadzono wizje w terenie.
Kontrola dot. decyzji Prezydenta Miasta Opola w zakresie nasadzeń zamiennych klonów w pasie drogowym przy ul. Batalionów Chłopskich w terminie do 15 maja 2007r. O powyższym MZD miał obowiązek powiadomić WOSiR w wyżej określonym terminie.
Z dokumentacji wynika, że zalecenie to zostało zrealizowane. Odbioru dokonano w dniu 21.06.2007r., tj. po terminie wskazanym w decyzji i w tym terminie poinformowano WOSiR. Z uzyskanych wyjaśnień w dniu 19.07.07 od pracownika WOSiR p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, że nasadzenie drzew rozpoczęto dnia 15.05.07 , a zakończono w dniu 21.06.07. Z odbioru nasadzeń drzew sporządzono protokół odbioru.
 
Listę kontrolną OŚR-01-1.B z dnia 05.02.07 sporządziła(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zaakceptował Naczelnik WOSiR. (akta kontroli tom s. 223 - 234 )
 
 
 
     Podsumowując stwierdza się, że Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał następujących kontroli przy realizacji projektu związanych z ochroną środowiska:
 1. w zakresie kontroli realizacji wskazanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko - (potwierdzenie: lista kontrolna nr OŚR-01-1.A).
 2. w zakresie gospodarki odpadami - (potwierdzenie: lista kontrolna nr OŚR-01-1.B).
 3. w zakresie kontroli dokumentów odbiorowych - (potwierdzenie: lista kontrolna nr OŚR-01-1.C).
Kontrole te zostały przeprowadzone zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
 
III. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
 
1. Zgodnie z umową o dofinansowanie przez wydatki kwalifikowane rozumie się wydatki poniesione przez beneficjenta zgodne z przepisami rozporządzenia nr 1685/2000 z 28 lipca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych (Dz.Urz. L. 193 z 29.07.2000r. z późn. zm.).
     W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących kwalifikowalności wydatków w projekcie Beneficjent może być zmuszony do zwrotu kwestionowanej sumy środków uzyskanych w ramach refundacji.
     Poświadczenie kwalifikowalności wydatków wymaga sprawdzenia, czy:
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane.
     Zgodnie z zasadą nr 1 ust.2 ww. rozporządzenia przyjmuje się, że płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych, zgłaszane jako płatności okresowe i płatności salda końcowego, winny być udokumentowane fakturą z potwierdzonym odbiorem oraz z kopiami dowodów zapłaty. Jeśli nie jest to możliwe, płatności potwierdza się dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej. Dokument księgowy dołączany jest do wniosku o płatność.
     W trakcie prowadzonych czynności dokonano kontroli prawidłowości dokumentowania wydatków poprzez:
- porównanie danych z kryteriami ustalonymi na podstawie przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu i wytycznych instytucji zarządzającej,
- sprawdzenie, czy dowody księgowe spełniają wymagania wynikające z
 przepisów art. 22 ust. 1-3 ustawy, tj. czy są:
a)    rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,
b)    kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ustawy,
- sprawdzenie, czy dokumenty księgowe zawierają niezbędne podpisy osób.
 
     Badaniu poddano 10 dowodów księgowych stanowiących załącznik do końcowego wniosku o płatność zakwalifikowanych przez MZD jako koszty kwalifikowane (akta kontroli tom s. 235 - 266), których wynik przedstawiono w tabeli nr 3, która znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
Skontrolowane dowody księgowe ujęte w powyższej tabeli są zgodne z ustawą o rachunkowości, posiadają elementy określone w art. 21 ustawy. Ponadto zostały opatrzone właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami osób działających w imieniu stron. Faktury są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym przez upoważnione osoby.
 Opis faktur jest zgodny ze wzorem określonym w Podręczniku Procedur.

USTALENIA KOŃCOWE – PODSUMOWANIE
 
Tabela nr 4 znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
 
     Zestawienie całości wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
Z powyższej tabeli wynika, że:
 
1.     Do piątego wniosku o płatność dołączonych zostało 7 faktur na kwotę 2.197.296,19 zł. Do szóstego wniosku o płatność dołączonych zostało 2 faktury na kwotę 1.301.345,61 zł. Do końcowego wniosku o płatność dołączonych zostało 10 faktur na kwotę 2.277.354,17 zł
2.     Faktury z poz. 2 i 6 na kwotę 24.619,92 zł uznano jako wydatki niekwalifikowane.
3.     Całość kosztów kwalifikowanych wynosiła 16.189.052,81 zł.
 
 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-09 10:56:48 - Tabela nr 3 (44.00 kB)
2008-01-09 10:58:20 - Tabela nr 4 (130.00 kB)
2008-01-09 10:59:47 - Stanowisko zespołu kontrolnego (33.00 kB)
2008-01-09 11:01:08 - Wnioski pokontrolne (63.00 kB)
2008-01-09 11:02:22 - wystąpienie pokontrolne (24.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8954
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 10:53:31
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 10:53:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 11:02:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner