logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
   KWiA.I.0913/6/2007      
                          Opole,31.01.2008 r.
                           PROTOKÓŁ KONTROLI NR 29/07
Jednostka kontrolowana
   
Biuro Spraw Międzynarodowych                                                                                      Urzędu Miasta Opola
 
Nazwa organu sprawującego
nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia
kontroli
   od 28 listopada 2007 do 21 grudnia 2007 r.
Imię i nazwisko kontrolującego
jednostkę - stanowisko
służbowe
Wiesław Pałczyński - st. specjalista WKWiA
                       - kierownik zespołu kontrolnego
Jacek Spadło     - inspektor WKWiA
                       - członek zespołu kontrolnego
Upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
Nr 68/2007
Nr 69/2007
Przedmiot kontroli
 Efektywność wykorzystania przyznanych środków budżetowych na działalność w 2006 r. oraz
    system kontroli wewnętrznej.
Okres objęty kontrolą
2006 r.
Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej
Janusz Karpiński - Naczelnik Biura Spraw
                          Międzynarodowych
Wyjaśnień w czasie kontroli
udzielali
Janusz Karpiński – Naczelnik Biura Spraw             
                           Międzynarodowych
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - Z-ca Naczelnika Wydziału
                            Admistracyjno-Gospodarczego         
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  - Podinspektor BSM
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))     - Podinspektor BSM
                                                                         
 
 
1. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Podczas postępowania kontrolnego zastosowano następujące techniki:
·        analiza dokumentów źródłowych dla wszystkich wydatków zaewidencjonowanych na paragrafach dotyczących wydatków w badanych obszarach wraz z pogłębioną analizą wybranych dokumentów źródłowych,
·        analiza pozostałej dokumentacji źródłowej dotyczącej badanych zagadnień,
·        przyjmowanie wyjaśnień.
 
2. Podstawy prawne
 
1. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148 z póź. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póż. zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.- o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
5. Zarządzenie Nr OR.I-152 21/2004 z dnia 2 czerwca 2004r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
CEL KONTROLI
Celem kontroli była ocena prawidłowości i efektywności wykorzystania przyznanych środków budżetowych na działalność Biura Spraw Międzynarodowych Urzędu Miasta Opola w 2006 r.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, itp.). Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty.  Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym.
USTALENIA KONTROLI
Sprawy organizacyjne 
 
W Biurze Spraw Międzynarodowych Urzędu Miasta Opola zatrudnionych jest 5 osób. Koszty pracownicze (fundusz płac) za 2006 r. wyniosły brutto 187.551,47 zł. W roku 2007 r. odpowiednio 199.167,77 zł.(akta kontroli 07/27/I/str.).
 
 
Do zakresu działania Biura należy m.in.:
Prowadzenie współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi zgodnie z zawartymi umowami
Planowanie i nadzór nad przebiegiem uroczystości i wydarzeń związanych z partnerstwem miast.
Opracowywanie programów pobytu delegacji zagranicznych i ich organizacja.
Obsługa organizacyjna, merytoryczna i protokolarna wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta.
                                                                                                  
Ustalono, że Urząd Miasta Opola podpisał umowy o współpracę z następującymi miastami partnerskimi:
 
L.p.
MIASTO
PAŃSTWO
Data zawarcia pierwszej umowy
1.
Alytus
Litwa
3 czerwca 1993
2.
Ateny
Grecja
2 marca 1996
3.
Biełgorod
Rosja
14 kwietnia 2004
4.
Bruntal
Czechy
8 grudnia 1997
5.
Carrara
Włochy
15 października 2000
6.
Grasse
Francja
24 października 1964
7.
Ingolstadt
Niemcy
15 października 2000
8.
Ivano – Frankivsk
Ukraina
18 kwietnia 2005
9.
Kuopio
Finlandia
7 lutego 1980
10.
Mülheim
Niemcy
29 kwietnia 1989
11.
Potsdam
Niemcy
6 czerwca 1973
12.
Roanoke
USA
30 listopada 1994
13.
Szekesferervar
Węgry
28 października 1978
 
 
 
W czasie czynności kontrolnych ustalono, że planowanie środków na działalność Biura Spraw Międzynarodowych odbywa się w Wydziale Administracyjno Gospodarczym po uprzednim złożeniu wniosku określającego potrzeby na dany rok. Wydział Administracyjno-Gospodarczy pismem AG-X-3019/2/2006 z dnia 9.01.2006 przekazał dla Biura Spraw Międzynarodowych informację o wysokości zaplanowanych środków w planie budżetowym miasta Opola na realizację zadań na rok 2006 (akta kontroli Nr 07/27/I/str. 149-152).
Na działalność Biura Spraw Międzynarodowych środki zaplanowane są w budżecie miasta w dziale 750 rozdział 75095 § 4300 i § 4210. 
 
W czasie kontroli stwierdzono obowiązywanie następującego trybu wydatków realizowanych przez Biuro Spraw Międzynarodowych;
- Biuro Spraw Międzynarodowych każdorazowo składa zatwierdzony przez Prezydenta pisemny wniosek lub zamówienie dotyczący zakupu towaru lub usługi do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Dokumenty te są każdorazowo parafowane są przez Skarbnika Miasta i Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
- realizacja następowała zarówno przez Biuro Spraw Międzynarodowych jak i Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- po realizacji wniosku następował opis faktury i jej zatwierdzenie do wypłaty,
- wydatki Biura Spraw Międzynarodowych ewidencjonowane są w księgowości na kontach analitycznych w poszczególnych paragrafach.
Z zestawienia za 2006 r. dokonanego przez dział księgowości operacji na koncie 75095 - 4300 – Współpraca z zagranicą wynika, że wydatkowano kwotę 190.130,32 zł.
 
Analizie poddano rachunki i faktury powyżej 1.000,00 zł.
 
Lp.
Nr faktury
Data wystawienia
faktury
Kwota
brutto
Tytułem
Data
zapłaty
 
Uwagi
1
2/2006
03/01/2006
19 154,00
Krawaty i apaszki
promocyjne wraz z opakowaniem
26/01/2006
 
2
HM/1/12/2005
31/12/2005
6 000,00
Reprezentowanie miasta
Opola w ramach V Targów Miast Partnerskich i zaprzyjaźnionych w mieście Grasse
23/02/2006
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) 
3
732/06
22/04/2006
2 620,00
Noclegi oficjalnych delegacji
 miast partnerskich na obchody Dni Opola w dn. 20-23.04.2006
27/04/2006
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) 
4
00210/06
09/05/2006
1 720,20
Udział w Targach Turystyki,
 Sportu i Wypoczynku "W stronę słońca"
22/05/2006
Miasto Bruntal
5
M/00124/06
18/05/2006
4 970,00
Bilety na KFPP
24/05/2006
Bilety wstępu dla delegacji zagranicznych – gości Prezydenta Miasta
6
802/TN/2006
19/09/2006
6 100,00
Przewóz rzeźb
03/10/2006
Koszt przewozu rzeźb z Rynku na ul. Budowlanych
7
92/SIN/2006
31/08/2006
5 288,70
Katalog
20/09/2006
Dot. I Międz. Pleneru Rzeźby
8
2006-08-06
23/08/2006
1 464,00
Rejestracja oraz
emisja materiału n.t. Pleneru rzeźbiarskiego
06/09/2006
„Spot” TV dot. Pleneru Rzeźby
9
21 08/06
16/08/2006
1 300,00
Reprezentowanie miasta -
 Malwina Ratajczak
29/08/2006
j. obok w m. Grasse - Francja
10
648/TM/2006
18/08/2007
20 000,00
Usługa techniczna
przy ustawianiu rzeźb
18/08/2006
Jak obok
11
0186-07-2006
26/07/2006
1 250,00
Prace kamieniarskie
11/09/2006
Pomoc kamieniarska rzeźbiarce (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) 
12
512/TM/508/06
20/06/2006
13 000,00
Usługa transportowa
17/07/2006
Transport bloków marmurowych z Włoch do Polski
13
00157/2006
28/06/2006
5 843,80
Banery
13/07/2006
Jak obok
14
408/2006
26/06/2006
1 190,70
Usługa gastronomiczna
10/07/2006
Koszt obiadu wydanego przez Prezydenta dla uczestników Pleneru
15
1/2006
26/06/2006
1 200,00
Usługa artystyczna
- zespół muzyczny
10/07/2006
Zespół kameralny FO na otwarcie Pleneru
16
4/VII/2006
17/07/2006
680,00
Usługa gastronomiczna
23/08/2006
Wyżywienie uczestników Pleneru
17
420/1/7/2006
01/07/2006
168,20
Usługa gastronomiczna
07/07/2006
Posiłek dla uczestników Pleneru
18
FA/00530/06/2006
23/06/2006
542,85
Napoje
06/07/2006
Napoje dla uczestników pleneru
19
351/2006
04/06/2006
1 494,90
Usługa gastronomiczna
16/06/2006
Koszt obiadu wydanego przez Prezydenta dla delegacji miast partnerskich
20
ZF85/Z/06
06/06/2006
2 081,25
Wynajem samochodu
19/06/2006
Autokar do obsługi delegacji miast partnerskich
21
60533/06
05/06/2006
1 907,00
Usługa gastronomiczna
16/06/2006
Obiad wydany przez Prezydenta dla uczestników delegacji miast
22
4/VI/2006
07/06/2006
936,65
Usługa gastronomiczna
16/06/2006
Catering w zoo dla członków delegacji miast partnerskich
23
18/06/06
03/06/2006
1 026,50
Usługa gastronomiczna
16/06/2006
Obiad dla delegacji miast partnerskich
24
69/2006
30/05/2006
870,00
Zestaw upominkowy
13/06/2006
Zestawy upominkowe dla delegacji miast 
25
694/06/F
02/06/2006
299,00
Usługa gastronomiczna
09/06/2006
Koszt obiadu dla delegacji Biełgorodu
26
24/2006
29/05/2006
111,87
Kosz wiklinowy
09/06/2006
Koszt zakupu koszyków wiklinowych zestawy upominkowe
27
FV/06/1378
03/06/2006
1 832,49
Usługa gastronomiczna
09/06/2006
Koszt obiadu dla delegacji miast partner.
28
06/002288/HR
06/06/2006
700,00
Noclegi
20/06/2006
Koszt noclegów delegacji miast
29
24013
05/06/2006
446,00
Usługa noclegowa
zaliczka
Członk. del. Grasse
30
413-06/06/G
05/06/2006
258,00
Usługa gastronomiczna
zaliczka
Delegacja m. Grasse
 
Razem
 
104 456,11
 
 
 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że każdy dokument finansowy jest opisany i  załączona jest do niego dokumentacja wnioskowa oraz zatwierdzająca (akta kontroli 07/27/str. 40-114). Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
W dniach od 13-15 kwietnia 2006 r. przebywał w Opolu Zastępca Mera miasta Carrary odpowiedzialny m.in. za sprawy kultury. Miasto Carrara podarowało miastu Opolu 8 bloków białego marmuru, z których miały być wykonane w drodze konkursu rzeźby o tematyce „Piosenka”. Rzeźby te jako własność miasta Opola pozostaną jego ozdobą i atrakcją turystyczną.
 
I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski w Opolu
W terminie 23 czerwca - 15 lipca 2006 roku w Opolu odbył się I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski w Marmurze. Temat Pleneru to „Piosenka”.
Na konkurs zgłosiło się 25 kandydatów. W dniu 14 kwietnia komisja w skład, której wchodził min. Andrea Zanetti - Zastępca Mera Miasta Carrary, Prezydent Miasta Opola oraz znani artyści - rzeźbiarze opolscy wybrała 8 uczestników Pleneru.
Byli to:
 
Carole Turner                                     -              Stany Zjednoczone Ameryki
Wit Pichurski                                    -               Polska
Kosowski Andrzej                            -                Polska
Rolandas Smutas                               -                 Litwa
Aleksandra Ławicka - Cuper             -                 Polska
Takashi Kondo                                    -                Japonia
Genami Zakaraia                                -                Gruzja
Mario Federico Dell’ Amico                -               Włochy
Ignacy Nowodworski (osoba rezerwowa)           Polska.
 
Po poinformowaniu osób zainteresowanych, Takashi Kondo zrezygnował z udziału w Plenerze w związku z innym zaproszeniem.
Od dnia 23 czerwca rozpoczął się Plener artyści zaczęli pracę w marmurze z miasta partnerskiego, Carrary, który został podarowany miastu Opole w ramach współpracy pomiędzy miastami.
 
 
W dniu 11 maja 2006 r. Biuro Spraw Międzynarodowych przygotowało preliminarz Pleneru Rzeźbiarskiego, który opiewał na kwotę 160.000 . Prezydent Miasta Opola zaakceptował kwotę 140.000 zł, zalecając oszczędność w wydatkowaniu środków. 
 
Rzeczywiste koszty Pleneru Rzeźbiarskiego w Opolu wyniosły 126.519,28 zł
 
 
DATA
NR FAKTURY
      WARTOŚĆ
RODZ. USŁUGI LUB ZAKUPIONEGO TOWARU
21.06.2006
FV 19/2006
           
            312,00 zł
zakup pościeli
22.06.2006
FV 028220606108233
646,41 zł
namioty
21.06.2006
FV 49/2006/D
3 494,08 zł
Drew-Gerd
27.06.2006
FV 420/30/6/2006
71,30 zł
posiłek
25.06.2006
FV 408/2006
1 190,70 zł
obiad
26.06.2006
FV 21/2006
57,00 zł
poczęstunek
01.07.2006
FV 420/1/7/2006
168,20 zł
posiłek
28.06.2006
FV 46/06/2006P/0
58,50 zł
posiłek
28.06.2006
FV 47/06/2006P/0
88,00 zł
posiłek
28.06.2006
FV 48/06/2006P/0
64,00 zł
posiłek
28.06.2006
FV 49/06/2006P/0
9,00 zł
posiłek
01.07.2006
FV 1/07/2006P/0
31,00 zł
posiłek
01.07.2006
FV 2/07/2006P/0
87,50 zł
posiłek
02.07.2006
FV 5/07/2006P/0
25,00 zł
posiłek
02.07.2006
FV 6/07/2006P/0
135,00 zł
posiłek
24.06.2006
FV 31/06/2006P/0
40,00 zł
posiłek
26.06.2006
FV 40/06/2006P/0
10,00 zł
posiłek
26.06.2006
FV 41/06/2006P/0
30,00 zł
posiłek
10.07.2006
FV00321/06
1 614,06 zł
ekspozycja plakatów
27.06.2006
FV 43/06/2006P/0
74,00 zł
posiłek
26.06.2006
FV 39/06/2006P/0
50,00 zł
posiłek
24.06.2006
FV 35/06/2006P/0
24,00 zł
posiłek
24.06.2006
FV 34/06/2006P/0
42,00 zł
posiłek
26.06.2006
FV 37/06/2006P/0
38,50 zł
posiłek
24.06.2006
FV 32/06/2006P/0
91,00 zł
posiłek
26.06.2006
FV 38/06/2006P/0
75,00 zł
posiłek
29.06.2006
FV 51/06/2006P/0
60,00 zł
posiłek
30.06.2006
FV 53/06/2006P/0
34,00 zł
posiłek
24.06.2006
FV 36/06/2006P/0
37,00 zł
posiłek
24.06.2006
FV 33/06/2006P/0
45,00 zł
posiłek
27.06.2006
FV 42/06/2006P/0
16,00 zł
posiłek
28.06.2006
FV 50/06/2006P/0
10,00 zł
posiłek
30.06.2006
FV 56/06/2006P/0
22,00 zł
posiłek
30.06.2006
FV 55/06/2006P/0
139,50 zł
posiłek
02.07.2006
FV 0112/06/FVS
56,00 zł
bilety do ZOO
26.06.2006
FV 1/2006
1 200,00 zł
orkiestra
26.06.2006
FV JF01504/06
1 730,20 zł
przyłącze do prądu
30.06.2006
FV 246/06
109,00 zł
posiłek
26.06.2006
FV 1371/OPO/06
2 536,38 zł
ogrodzenie
26.06.2006
FV 21/2006
57,00 zł
poczęstunek
06.07.2006
FV KL/70/07/6
450,00 zł
posiłek
02.07.2006
FV 103/R/06
537,00 zł
lunch
28.06.2006
FV 00157/2006
5 843,80 zł
grafika
07.07.2006
FV KL/72/07/6
824,80 zł
posiłek
03.07.2006
FV 7/07/2006P/0
10,00 zł
posiłek
03.07.2006
FV 8/07/2006P/0
5,00 zł
posiłek
03.07.2006
FV 9/07/2006P/0
133,50 zł
posiłek
03.07.2006
FV 10/07/2006P/0
71,00 zł
posiłek
03.07.2006
FV 11/07/2006P/0
8,00 zł
posiłek
03.07.2006
FV 12/07/2006P/0
9,00 zł
posiłek
03.07.2006
FV 14/07/2006P/0
67,00 zł
posiłek
03.07.2006
FV 16/07/2006P/0
15,00 zł
posiłek
03.07.2006
FV 18/07/2006P/0
20,00 zł
posiłek
04.07.2006
FV 19/07/2006P/0
5,00 zł
posiłek
04.07.2006
FV 20/07/2006P/0
20,00 zł
posiłek
04.07.2006
FV 21/07/2006P/0
49,00 zł
posiłek
04.07.2006
FV 22/07/2006P/0
15,00 zł
posiłek
04.07.2006
FV 24/07/2006P/0
61,00 zł
posiłek
07.07.2006
FV 25/07/2006P/0
151,50 zł
posiłek
08.07.2006
FV 27/07/2006P/0
161,00 zł
posiłek
09.07.2006
FV 28/07/2006P/0
33,00 zł
posiłek
10.07.2006
FV 29/07/2006P/0
100,00 zł
posiłek
05.07.2006
FV 03/07/2006
60,81 zł
posiłek
11.07.2006
FV SF00007/06
2 007,00 zł
nagrody
20.06.2006
FV 512/TM/508/06
13 000,00 zł
transport bloków marmurowych
11.07.2006
FV 40/06
573,86 zł
nagrody
09.07.2006
FV KL/76/07/6
394,10 zł
obiad
28.06.2006
FV FP0000115/06
2 313,12 zł
plakaty reklamowe
12.07.2006
FV KL/81/07/6
440,20 zł
obiad
12.07.2006
FV 07/07/2006
102,19 zł
posiłek
 
11.07.2006
FV 420/9/7/2006
1 013,50 zł
posiłek
14.07.2006
FV/01221/07/06
12,51 zł
marker olejowy
14.07.06
FV308/06
43,12 zł
antyramy
15.07.2006
FV39/07/2006
125,00 zł
konsumpcja
15.07.2006
FV38/07/2006
205,00 zł
konsumpcja
13.07.2006
FV34.07.2006
170,00 zł
konsumpcja
25.06.2006
FV32/07/20-06
175,00 zł
konsumpcja
18.07.2006
FV420/20/7/06
1 381,38 zł
konsumpcja
17.07.2006
FVKL/90/0706
220,00 zł
konsumpcja
17.07.2006
FVM/00202/06
1 952,00 zł
MOK wynajem pomieszczeń
06.07.2006
FV78/SIN/2006
507,52 zł
tablice i druk dyplomów
20.07.2006
FV147/2006
1 150,00 zł
Noclegi w Zespole Szkół Mechanicznych
19.07.2006
FV0310/TW/05
342,87 zł
podłączenie wody
04.07.2006
FV420/8/7/06
49,00 zł
konsumpcja
19.07.2006
FV265/06
347,63 zł
konsumpcja
18.07.2006
FV51/2006
1 930,00 zł
konsumpcja
18.07.2006
FV52/2006
250,00 zł
konsumpcja
15.07.2006
FV/06/1787
2 092,86 zł
konsumpcja
17.07.2006
FV/06/1795
2 025,00 zł
pożegnalny obiad
11.07.2006
FV420/9/7/06
1 013,50 zł
konsumpcja
25.06.2006
FV20/06/06
698,00 zł
konsumpcja
12.07.2006
FV30/07/2006
305,00 zł
konsumpcja
11.07.2006
FV36/07/2006
110,00 zł
konsumpcja
14.07.2006
FV/08/07/2006
1 351,89 zł
artyk. spożywcze
13.07.2006
FV18/07/06
1 100,00 zł
konsumpcja
28.06.2006
FV0325/06/FVS
72,00 zł
bilety wstępu
24.07.2006
00182/2006
732,00 zł
Grafika CD+stojaki
14.07.2006
 
1 000,00 zł
Big-Band Zieliński
 
 
633,00 zł
ubezpieczenie pleneru
17.07.2006
FV4/VII/2006
680,00 zł
usługa gastronom.
 
 
3 656,97 zł
tarcze z Carrary
24.06/13.07
 
 
20 000,00 zł
wynagrodzenie uczestników
01.08.2006
IN/08/2031/0/06
40,32 zł
opłata środowiskowa
01.08.2006
FV1566/0/06
165,49 zł
wywóz betonu
31.07.2006
FV648/TM/06
20 000,00 zł
Sprzęt transport i obsługa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) 
31.07.2006
FV1/VII/06
1 220,00 zł
rusztowania
28.08.2006
FV06/08/06
1 464,00 zł
rejestracja i emisja Pleneru
31.08.2006
FV92/SIN/06
5 288,70 zł
wydruk katalogu
26.07.2006
FV0186/07/07
1 250,00 zł
Prace kamieniarskie
19.09.2006
FV802/TM/06
6 100,00 zł
transport rzeźb marmurowych
17.07.06
FV/06/1578
1 093,95 zł
posiłek
23.06.2006
FV KL/83/07/6
190,80 zł
posiłek
18.09.2006
1139/06/FVS
1 000,00 zł
wyposażenie kompresora
13.07.2006
FV 00321/06
1 614,06 zł
posiłek
                                                       
RAZEM         126 519,28 zł
 
 
Przykłady efektów artystycznych I Pleneru Rzeźbiarskiego (w załączniku)
 
Piosenka - Ignacy Nowodworski     Narodziny Piosenki - Genadi Zakaraia
 
W czasie kontroli stwierdzono, że w Biurze Spraw Międzynarodowych na własne potrzeby jest prowadzony rejestr wszystkich wydatków dotyczących bezpośredniej działalności. 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy również prowadzi rozliczenie wydatków Biura Spraw Międzynarodowych. Rozliczenia te dokonywane są przed oddaniem dokumentów do działu księgowości, w którym dokonywana jest operacja rejestracji na właściwym koncie budżetowym. 
Budżet Biura Spraw Międzynarodowych na rok 2006 wynosił: 250. 000,00 zł.
Koszty związane są ze współpracą z poszczególnymi miastami partnerskimi, przyjmowaniem gości z innych krajów, oraz imprezami międzynarodowymi na przestrzeni roku 2006 przedstawiały się następująco:
 
1) Miasto partnerskie Biełgorod – 1 334,72 zł
Wydatki związane m.in. z wizytą dyrektorów biełgorodskich szpitali
2) Bruntal – 2 720,11 zł,
M.in. wyjazd do Bruntala – aranżacja wystawy rzeźb artystów opolskich, wyjazd na Dni Miasta Bruntala, wizyta młodzieży i nauczycieli z Bruntala
3) Carrara – 9 404,97 zł
Wizyta zastępcy Mera Carrary, wizyta dziennikarzy z Carrary, wyjazd do Carrary na otwarcie Dni Miasta, wizyta oficjalna Prezydenta Opola w Carrarze, wizyta Mera Carrary w Opolu, przyjazd teatru młodzieżowego
4) Grasse – 9 000,00 zł
Wyjazd do Grasse na Święto Jaśminu, wizyta Mera Grasse w Opolu, prezentacja Opola na Targach Miast Partnerskich w Grasse
5) Ingolstadt – 2 249,31 zł
Wizyta samorządowa z Ingolstadt związana z darem Opola dla Ingolstadt (betonowe jajo), wyjazd do Ingolstadt na 1200-lecie miasta rycerzy, harcerzy i artystów
6) Mülheim an der Ruhr – 323,00
Udział w konferencji TWINS 2010, wizyta w Mülheim an der Ruhr w związku z zakupem autokarów (koszty MZK)
7) Potsdam – 197,00
Wizyta Prezesa BBAG i Bruno Schulza, wizyta seniorów z Potsdamu, udział opolskich pływaków w mistrzostwach w Potsdamie
8) Ivano-Frankivsk – 802,55 zł
Wyjazd roboczy Prezydenta do Ivano-Frankivska
9) Inne wydatki związane ze współpraca międzynarodową razem z WAG – 26 599,02
M.in. wizyta Konsula Generalnego Z Ukrainy, Radcy Handlowego Ambasady Austrii, Konsula Generalnego Republiki Rosyjskiej, inwestora irlandzkiego, Konsula Generalnego Czech, Konsula ds. Bezpieczeństwa USA.
10) Dzień UE – przesunięcie na MOK – 40 000,00 zł, który organizował imprezę
11) Dni Opola – 4 959,11 zł
Wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem dla gości z Bruntala i Alytusa
12) Festiwal – 27 433,85 zł
Wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem dla gości z Grasse, Mülheim, Ingolstadt i Biełgorodu
13) Plener rzeźbiarski – 126 519,28 zł
 
 
Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdzono, że na przestrzeni 2006 r. Biuro Spraw Międzynarodowych organizowało i brało udział m. in. w następujących spotkaniach i wydarzeniach;
 
- 9 -11 stycznia 2006 r. - wizyta w Mulheim w związku zakupem autokarów,
- 12 stycznia 2006 r. –     wizyta przedstawicieli firmy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– w sprawie
                                      zakupu akcji (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
- 18 stycznia 2006 r.   -    wizyta Radcy Handlowego Ambasady Austrii,
- 1 luty 2006 r.2006 r. –    wizyta inwestora(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
- 16 -17 luty 2006 r.    -    wizyta Konsula Generalnego Rosji,
- 23 luty 2006 r.         -     wizyta Konsula Generalnego Czech,
- 7 marca 2006 r.        –    wizyta Konsula Francji,
- 27-30 marca 2006 r. -    wizyta Dyrektorów Szpitali z Biełgorodu,
- 10 kwietnia 2006 r.   -     wizyta Konsula USA,
- 30 maja 2006 r.        -     wizyta misji gospodarczej z Belgii,
- 1-5 czerwca 2006 r. -    wizyta z Grasse, Muelheim, Ingolstadt, Biełgorod na KFPP,
- 7 czerwca 2006 r.     -    wizyta samorządowa z Arad-Rumunia,
- 16-18 czerwca 2006 r. - wyjazd do Bruntala – Czechy,
- 20 czerwca 2006 r.   -    wizyta seniorów z Potsdamu,
- 23.06 -15.07.2006 r.-     I Międzynarodowy Plener Rzeźby w Marmurze,
- 25-27.czerwiec 2006 r.   udział w Targach Inwestycyjnych w Londynie,
- 2 lipca 2006 r.         -     wizyta Ambasadora USA,
- 3-7 sierpnia 2006r. -      wyjazd do Grasse – Francja „Święto Jaśminu”,
- 10 sierpnia 2006 r.   -     wizyta Konsula Generalnego Niemiec,
- 21-22 sierpnia 2006 r.    wizyta dziennikarzy z Carrary – Włochy,
- 1-3 września 2006 r. -    wizyta Prezydenta Opola w Carrarze,
- 15 września 2006 r. -    X lecie współpracy Nadrenii-Palatynatu z Opolszczyzną,
- 18 września 2006 r. -    wizyta młodzieży z Dijon,
- 29 września 2006 r. -    wizyta młodzieży i nauczycieli z Brutala - Czechy,
- 12-14 października    -    wizyta Mera Carrary,
- 19 października         -    wizyta Konsula Generalnego Ukrainy,
- 29-31 października    -    wizyta Mera Grasse,
- 28-30 listopad 2006r.-     wyjazd Prezydenta do Ivano-Frankowska,
- 3 grudnia 2006 r.     -      wizyta Charge d’Affairs Uzbekistanu.
 
 
Z prowadzonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy rejestru wydatków w 2006 r. dotyczących Biura Spraw Międzynarodowych  wynika, że wszystkie wydatki były rejestrowane w Rozdziale 75095 i w paragrafach 430-014 oraz 421-08.
Poniższe zestawienie obrazuje wydatki w paragrafie 430-14.
Po zestawieniu statystycznym wszystkich wydatków przedstawione są wydatki zarejestrowane w paragrafie 421-08. Zestawienie znajduje się w załączniku do protokołu.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2006 rok
     Współpraca z zagranicą                                                                                             
 
      Dział 750 Rozdz. -75095   § 430-14 - /usługi/
 
 
 
 
 
Kwartał
Wartość PLN
Wartość €
Liczba faktur
Kw. 1
26 626,42 zł
6 579,62 €
9
Kw. 2
45 455,79 zł
11 232,53 €
69
Kw. 3
99 397,62 zł
24 562,03 €
121
Kw. 4
23 551,44 zł
5 819,77 €
30
                               ∑ SUMA
195 031,27 zł
48 193,95 €
229
 
 
 
 
Współpraca z zagranicą 
 
 
 
Dział 750 Rozdz. -75095 § 421-08   /towary/
 
 
 
 
 
Kwartał
Wartość PLN
Wartość €
Liczba faktur
Kw-1
44,57 zł
11,01 €
1
Kw-2
312,00 zł
77,10 €
1
Kw-3
1 219,00 zł
301,23 €
2
Kw-4
2 553,00 zł
630,87 €
3
                                   ∑ SUMA
4 128,57 zł
1 020,21 €
7
 
 
 
Powyższe zestawienie obrazuje w sposób statystyczny ilość wydatków poniesionych w poszczególnych kwartałach zrealizowanych przez Biura Spraw Międzynarodowych.

 
Podsumowanie
 
1. Kontrola wykazała, że realizacja wydatków dla potrzeb Biura Spraw Międzynarodowych była objęta ścisłymi obostrzeniami, poprzez weryfikację każdego zapotrzebowania przez służby finansowe i dysponenta środków - Wydział Administracyjno – Gospodarczy. W analizowanej dokumentacji stwierdzono, że każdy zakup towaru lub usługi dokonywany przez Biuro Spraw Międzynarodowychł oznaczony był akceptacją Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego. W przypadku wydarzeń większej skali jak Plener Rzeźbiarski obowiązywał program i preliminarz kosztów zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
2. Kontrolujący stwierdzili dokładność w prowadzonej dokumentacji. 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, obustronnie podpisany doręczono Naczelnikowi Biura Spraw Międzynarodowych Urzędu Miasta Opola. 
  
Zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu Kontroli (Zarządzenie nr OR.II- 0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003r . w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia   29.10.2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
      Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
 
(podpis)
Data:
          Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
 
(podpis)
Data:
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-18 15:16:59 - zdjęcia (151.00 kB)
2008-04-18 15:20:48 - Wnioski pokontrolne (56.00 kB)
2008-04-18 15:22:24 - wystąpienie pokontrolne (24.00 kB)
2008-04-18 15:27:19 - Zestawienie wydatków (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 11723
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-18 15:14:04
Data udostępnienia informacji: 2008-04-18 15:14:04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-18 15:31:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner