logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
 
KWiA – I –0913/1/2008      
 
Opole, 31 marca 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 3/08
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 04 do 15 lutego 2008 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech - główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 5/2008 i nr 6/2008 z dnia 16 stycznia
2008 r.
 
Przedmiot kontroli
·   Prawidłowość rejestrowania zawiadomień o organizowanych przez szkołę wycieczkach zagranicznych i o wypadkach uczniów
 
Okres objęty kontrolą
2007 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Irena Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- inspektor w Wydziale Oświaty
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- inspektor w Wydziale Oświaty
    
   
Podstawy prawne:
 
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516 z późniejszymi zmianami).
 
2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami).
 
 
3.      Zarządzenie nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 01 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 
4.      Zarządzenie Nr OR.I-0152-21/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 
 
 Cel kontroli
 
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie rejestrowania zawiadomień o organizowanych przez szkołę wycieczkach zagranicznych i o wypadkach uczniów.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
        Analiza prowadzonej przez wydział dokumentacji. Porównanie sposobu realizacji zadań z obowiązującymi przepisami. Przyjęcie ustnych i pisemnych wyjaśnień od inspektora ds. zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inspektora BHP w Wydziale Oświaty.
              
Analiza stanu prawnego
 
1.      Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach „o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie (…) organ prowadzący szkołę lub placówkę. (…) Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki”.
 
2.      Zgodnie z § 50 ww. rozporządzenia rejestr wypadków prowadzi dyrektor. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku do rozporządzenia.
 
3.      Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki „Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne (…). Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez (…) wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór.”
 
4.      Zgodnie z ww. rozporządzeniem zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas i program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
 
 
 
 
USTALENIA KONTROLI.
 
W zakresie spraw organizacyjnych:
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta z dnia 1 sierpnia 2006 r. „do zakresu działania Wydziału Oświaty należy m.in. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie (…) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów” (akta kontroli Nr 08/3/I/4-7). Zgodnie z zarządzeniem nr Oś.I.0147-1/2006 naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale Oświaty, rejestrowanie wypadków uczniów w placówkach oświatowych należy do zadań Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych (akta kontroli Nr 08/3/I/30). Do zadań Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych w tym zakresie należy prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa uczniów w jednostkach oświatowych w tym prowadzenie rejestrów zawiadomień o wypadkach uczniów. Kierownikiem ww. Referatu jest pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który funkcję tę pełnił również w okresie objętym niniejszą kontrolą.
Z ustnych wyjaśnień ww. wynika, że prowadzenie rejestru wypadków uczniów w placówkach oświatowych należy do obowiązków inspektora BHP w Wydziale Oświaty pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który w okresie objętym kontrolą pełnił obowiązki w powyższym zakresie.
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym z dnia 2 czerwca 2004 r. „do zadań Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty należy rejestrowanie zawiadomień o organizowanych przez szkoły wycieczkach zagranicznych” (akta kontroli Nr 08/3/I/1-3). W Regulaminie Organizacyjnym z dnia 1 sierpnia 2006 r. nie ma takiego zapisu, jednak w związku z nadzorem jaki pełni Wydział Oświaty nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa uczniów, zapis ten nadal obowiązuje. Wg obowiązującego zarządzenia naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale Oświaty do zadań Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty należy przyjmowanie zawiadomień o organizowanych przez szkołę wycieczkach zagranicznych (akta kontroli Nr 08/3/I/14).
Kierownikiem ww. Referatu jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która funkcję tę pełniła również w okresie objętym niniejszą kontrolą.
Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe wyjazdów zagranicznych w ramach działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki należy do obowiązków inspektora ds. zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży w Wydziale Oświaty pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która w trakcie kontroli pełniła obowiązki w powyższym zakresie (akta kontroli Nr 08/3/I/8-9).
 
 
Ogółem na dzień 31.12.2007 r. do Urzędu Miasta Opola przekazano 365 informacji o wypadkach w placówkach oświatowych (akta kontroli Nr 08/3/I/31-42). Natomiast w zakresie zawiadomień o organizowanych przez szkoły wycieczkach zagranicznych na dzień 31.12.2007 r. do Urzędu Miasta wpłynęły 53 informacje przekazane przez dyrektorów szkół (akta kontroli Nr 08/3/I/15-18).
 
 
W zakresie prowadzenia rejestru wycieczek zagranicznych
 
 
            W zakresie rejestrowania wycieczek zagranicznych stwierdzono zarejestrowanie 53 pozycji zgłoszonych przez dyrektorów szkół. W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie zawiadomienia zawierały pełne dane wymagane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (akta kontroli Nr 08/3/I/11-13).
Ilość wycieczek zagranicznych organizowanych przez poszczególne szkoły obrazują poniższe tabele:
 
 
Tabela nr 1
Lp.
Nazwa szkoły
Ilość zgłoszonych wycieczek
SZKOŁY PODSTAWOWE - OGÓŁEM 19
1.
PSP nr 5
1
2.
PSP nr 8
4
3.
PSP nr 20
1
4.
PSP nr 24
4
GIMNAZJA - OGÓŁEM 9
1
PG nr 4
4
2.
PG nr 6
2
3.
PG nr 7
2
4.
PG nr 8
2
5.
PG nr 9
1
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - OGÓŁEM 13
1.
PLO nr I
5
2.
PLO nr II
5
3.
ZPPKP
5
4.
ZSZ
1
5.
ZSZ nr 4
2
6.
ZSE
1
7.
ZS im. Prymasa Tysiąclecia
1
8.
ZSO
4
9.
ZSO nr II
2
10.
ZSTiO
2
11.
ZSM
1
POZOSTAŁE JEDNOSTKI
1.
MOS
2
 
 
 
Z powyższych danych wynika, że:
·        na 19 szkół podstawowych zgłoszeń dokonały 4 szkoły,
·        na 9 gimnazjów zgłoszeń dokonało 5 szkół,
·        na 13 szkół ponadgimnazjalnych zgłoszeń dokonało 11 szkół,
·        w przypadku pozostałych jednostek oświatowych tylko Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zgłosił 2 wycieczki zagraniczne.
 
Na podstawie badanej dokumentacji nie można ustalić czy pozostałe jednostki faktycznie nie organizowały wycieczek zagranicznych czy też takie wycieczki organizowano i nie były one zgłaszane do Wydziału Oświaty. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że obowiązek zgłaszania wycieczek zagranicznych nie był przedmiotem kontroli przez wydział nadzorujący.
 
Ilość wycieczek do poszczególnych krajów przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 2
Lp.
MIEJSCE WYJAZDU
Ilość zgłoszonych wycieczek
1.
Czechy
15
2.
Hiszpania
1
3.
Francja
9
4.
Włochy
5
5
Niemcy
12
6.
Wielka Brytania
3
7.
Ukraina
1
8.
Litwa
1
9.
Holandia
2
10.
Portugalia
1
11.
Bruksela
1
12.
Austria
1
13.
Węgry
1
 
W zakresie prowadzenia rejestru wypadków uczniów
 
W zakresie rejestrowania wypadków uczniów stwierdzono zarejestrowanie 392 pozycji zgłoszonych przez dyrektorów jednostek. W rejestrze wielokrotnie pod jednym zgłoszeniem rejestrowano kilka wypadków w danej jednostce. Poza tym zgłoszenia z miesiąca marca 2007 r. spisano poza numerycznym rejestrem z całego roku. Rejestr z całego roku obejmuje 365 pozycji + 27 pozycji z marca co daje łącznie liczbę 392 pozycji.
 
Ilość zgłoszonych wypadków w poszczególnych szkołach obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela nr 3
Lp.
Nazwa JEDNOSTKI
Ilość zgłoszonych wypadków
PRZEDSZKOLA - OGÓŁEM 32
1.
PP nr 2
BRAK
2.
PP nr 3
BRAK
3.
PP nr 4
BRAK
4.
PP nr 5
BRAK
5.
PP nr 6
BRAK
6.
PP nr 8
BRAK
7.
PP nr 14
1
8.
PP nr 16
BRAK
9.
PP nr 18
BRAK
10.
PP nr 20
BRAK
11.
PP nr 21
BRAK
12.
PP nr 22
BRAK
13.
PP nr 23
BRAK
14.
PP nr 24
2
15.
PP nr 25
BRAK
16.
PP nr 26
BRAK
17.
PP nr 28
BRAK
18.
PP nr 29
3
19.
PP nr 30
BRAK
20.
PP nr 33
BRAK
21.
PP nr 36
BRAK
22.
PP nr 37
BRAK
23.
PPI nr 38
BRAK
24.
PP nr 42
1
25.
PP nr 43
BRAK
26.
PP nr 44
2
27.
PP nr 46
BRAK
28.
PPI nr 51
3
29.
PPS nr 53
BRAK
30.
PP nr 54
4
31.
PP nr 55
1
32.
PP nr 56
BRAK
SZKOŁY PODSTAWOWE - OGÓŁEM 19
1.
PSP nr 1
9
2.
PSP nr 2
27
3.
PSP nr 5
14
4.
PSP nr 7
BRAK
5.
PSP nr 8
4
6.
PSP nr 9
8
7.
PSP nr 10
8
8.
PSP nr 11
21
9.
PSP nr 14
7
10.
PSP nr 15
2
11.
PSP nr 16
4
12.
PSP nr 20
7
13.
PSP nr 21
7
14.
PSP nr 24
14
15.
PSP nr 25
1
16.
PSP nr 26
8
17.
PSP nr 28
1
18.
PSP nr 29
19
19.
ZSS
5
GIMNAZJA - OGÓŁEM 9
1.
PG nr 1
12
2.
PG nr 2
42
3.
PG nr 3
14
4.
PG nr 4
20
5.
PG nr 5
28
6.
PG nr 6
8
7.
PG nr 7
43
8.
PG nr 8
30
9.
PG nr 9
BRAK
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - OGÓŁEM 13
1.
PLO nr I
BRAK
2.
PLO nr II
BRAK
3.
ZSO
BRAK
4.
ZS im. Prymasa Tysiąclecia
1
5.
LO nr VI
BRAK
6.
ZSElek
BRAK
7.
ZSTiO
BRAK
8.
ZSM
BRAK
9.
ZSB
BRAK
10.
ZSZ nr 4
BRAK
11.
ZSE
BRAK
12.
ZPPKP
BRAK
13.
ZSZ
BRAK
POZOSTAŁE JEDNOSTKI
1.
MOS
3
 
 
Z powyższych danych wynika, że:
·        na 32 przedszkola zgłoszeń dokonało 8 przedszkoli,
·        na 19 szkół podstawowych zgłoszeń dokonały 18 szkół,
·        na 9 gimnazjów zgłoszeń dokonało 8 szkół,
·        na 13 szkół ponadgimnazjalnych zgłoszenia dokonała 1 szkoła,
·        w przypadku pozostałych jednostek oświatowych tylko Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zgłosił 3 informacje dot. wypadków.
 
Na podstawie badanej dokumentacji nie można ustalić czy pozostałe jednostki faktycznie nie zgłaszały wypadków uczniów czy też takie wypadki miały miejsce a nie były one zgłaszane do Wydziału Oświaty. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że obowiązek zgłaszania wypadków uczniów nie był przedmiotem kontroli przez wydział nadzorujący.
 
Rodzaje urazów doznanych w wyniku poszczególnych wypadków przedstawione zostały w „Analizie wypadków w placówkach oświatowych miasta Opola w 2007 r.” sporządzonej przez pracownika merytorycznego (akta kontroli Nr 08/3/I/43-47).
 
             Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Oświaty pani Irenie Koszyk.
             Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................
           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-29 14:34:26 - Stanowisko zespołu kontrolnego (30.00 kB)
2008-04-29 14:36:18 - Wnioski pokontrolne (60.50 kB)
2008-04-29 14:37:49 - wystąpienie pokontrolne (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9212
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-29 14:30:59
Data udostępnienia informacji: 2008-04-29 14:30:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 14:39:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner