logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
   minus Wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola
   minus Rejestry aktów prawa miejscowego
   minus Projekty uchwał Rady Miasta Opola
   minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ MIESZKAŃCÓW

MIASTA OPOLA

 

 

Uprawnienia mieszkańców miasta Opola oraz ich organizacji w zakresie kierowania do Rady Miasta Opola wniosków o podejmowanie uchwał w przedmiocie nie zastrzeżonym do właściwości innych organów i podmiotów reguluje uchwała Nr XXVI/221/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Opola z późniejszymi zmianami.

 

  1. Zgodnie z § 23 Statutu Miasta Opola z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

 

1) Prezydent Miasta,

2) komisja Rady,

3) klub radnych,

4) grupa co najmniej trzech radnych,

5) przewodniczący Rady,

6) grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta Opola mających czynne prawo wyborcze,

7) Rada Dzielnicy.
 

2. W celu zrealizowania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcy mogą zawiązać Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej.

 

3. Komitet przygotowuje projekt uchwały w formie pisemnej a następnie organizuje zbieranie podpisów mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą, zachowując następujące wymogi:

1) w imieniu komitetu występuje pełnomocnik komitetu, wskazany w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez osoby tworzące komitet,

2) w miejscu zbierania podpisów mieszkańców miasta musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały,

3) mieszkaniec miasta udziela poparcia projektowi uchwały wpisując na listę:

 

- swoje imię i nazwisko,

- adres stałego zameldowania w Opolu,

- numer PESEL,

- oświadczenie o czynnym prawie wyborczym,

- własnoręczny podpis.

 

4. Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz wykazem osób popierających projekt (co najmniej 300 mieszkańców) składa Przewodniczącemu Rady Miasta Opola pełnomocnik komitetu.

 

5. Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz wykazem osób popierających projekt (co najmniej 300 mieszkańców) podlega weryfikacji co do zgodności z wymogami procedury inicjatywy uchwałodawczej przez Biuro Rady Miasta.

 

6. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

 

1) tytuł,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) termin i tryb wejścia w życie,

5) uzasadnienie wraz z oceną skutków finansowych.

 

7. Projekt uchwały powinien być zredagowany w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie

Ilość odwiedzin: 30219
Nazwa dokumentu: Inicjatywa uchwałodawcza
Osoba, która wytworzyła informację: OR
Osoba, która odpowiada za treść: OR
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2005-04-29 10:06:40
Data udostępnienia informacji: 2005-04-29 10:06:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 16:47:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner