logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA-I-0914/.../08
 
Opole, dnia 15 lipca 2008 roku
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 27/08 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
1 – 15 lipca 2008r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska- Gaj – główny specjalista
 w WKWiA
Jacek Spadło – inspektor w WKWiA 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
59/2008, 60/2008
Przedmiot kontroli
Ø       sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych w 2007r.
Ø       wykonywanie prawa pierwokupu w 2007r.
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Alicja Trychan
naczelnik
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
-
 
 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie analizy akt sprawy dot.:
-          sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych w 2007r. (dobór akt drogą przypadku)
-          wykonywania prawa pierwokupu w 2007r. (zbadano wszystkie akta)
 
II. Kryteria
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. 2612, poz. 2603 z późn. zm.)
 
Uchwała nr XXXV/340/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty użytkownikom wieczystym przy zbywaniu na ich rzecz prawa własności nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
 
III. Cel kontroli
 
Prawidłowość i legalność postępowania
 
 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
IV.1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych w 2007r.
 
Czynności dot. sprzedaży nieruchomości określono w procedurze przygotowania działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, wprowadzonej zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2006 Naczelnika WGNGiK.
 
IV.1.1. Podstawy prawne realizacji powyższego zadania
 
Zgodnie z art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste sprzedawana jest wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się, co oznacza, że wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego nie wygasają ustanowione na nim obciążenia.
 
Zgodnie z art. 35 ww. ustawy Prezydent Miasta Opola sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, natomiast od 22.10.2007r. (wejście w życie zmiany ustawy art. 1 pkt 11 Dz. U. Nr 173, poz. 1218) także na stronach internetowych właściwego urzędu.
 
W badanych sprawach nieruchomości zbywane są w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, wg ceny ustalonej na podstawie wartości nieruchomości, zgodnie z art. 67 ust. 1 ww. ustawy. 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004r. przy sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych stosuje się 99% bonifikatę, jeżeli dana nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz jej użytkownika   wieczystego oraz spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych. Uchwała została podjęta zgodnie             z art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami. (Akta kontroli Nr 08/27/I/1)
 
Zgodnie z art.  69 ww. ustawy  na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
 
Zgodnie z art. 70 ww. ustawy cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Może także zostać rozłożona na raty, jednak na czas nie dłuższy niż 10 lat, a zapłata pierwszej raty powinna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,               a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
 
IV.1.2. Badania
 
W badanym zakresie w 2007r. prowadzono łącznie 96 spraw. Wykup gruntów: z 6 spraw do kontroli wybrano 3 sprawy. Wykup gruntu z małymi domami mieszkalnymi oraz budynkami wielomieszkaniowymi: z 46 spraw wybrano 5 spraw dotyczących małych domów mieszkalnych oraz 5 spraw domów wielorodzinnych (łącznie 10 spraw). Wykup gruntu (działki budowlane): z 41 spraw (w tym 1 dot. spółdzielni) wybrano do badania 10 spraw. 
 
IV.1.2.1. Sprawa: 72241-5-3/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 9.02.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 20.02.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 7/2007 z dnia 21.03.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 28.02.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 10.04.2007r. – wartość nieruchomości: 107.389 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                    i wywieszony w dniach od 11.04.2007 do 2.05.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja             o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: 52.064,72 zł uwzględniająca wartość prawa użytkowania wieczystego, podatek VAT oraz koszt wyceny. Nie stosowano bonifikaty z powodu przeznaczenia nieruchomości na cele przemysłowe.
W dniu 2.05.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie oraz o możliwości spłaty należności w ratach. Wskazano 21 dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 28.06.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 7.08.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcą, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono zapłatę należności w 10 rocznych ratach oraz zapłatę pierwszej raty w kwocie 4.263 zł przed dokonaniem czynności sprzedaży. W protokole uzgodnień zawarto informację o ustanowieniu hipoteki na kwotę: 38.313 zł. W aktach znajduje się notatka dot. sposobu naliczenia oprocentowania od niespłaconej ceny gruntu.
W aktach znajduje się kserokopia dowodu wpłaty z dnia 13.12.2007r. na kwotę 13.773,76 zł.
Akt notarialny zawarto w dniu 27.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 20.12.2007r.) (Akta kontroli Nr 08/27/I/2-4)
W dniu 4.01.2008r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.2. Sprawa: 72241-5-11/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 12.09.2006r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 21.09.2006r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 16/2006 z dnia 13.10.2006r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 9.10.2006r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 8.11.2006r. – wartość nieruchomości: 162.813 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                     i wywieszony w dniach 9.11.2006r. do 29.11.2006r. Na wykazie zawarta jest adnotacja                o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych. 
 
Cena ustalona do zapłaty: 79.708,70 zł uwzględniająca wartość prawa użytkowania wieczystego, podatek VAT oraz koszt wyceny. Nie stosowano bonifikaty z powodu przeznaczenia nieruchomości na cele przemysłowe.
W dniu 8.12.2006r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie oraz o możliwości spłaty należności w ratach. Wskazano 21 dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 28.12.2006r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości oraz wnosił o ponowna wycenę nieruchomości.
W dniu 1.10.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono zapłatę należności w 10 rocznych ratach oraz zapłatę pierwszej raty w kwocie 6.537 zł ustalono przed dokonaniem czynności sprzedaży. W protokole uzgodnień zawarto informację o ustanowieniu hipoteki na kwotę: 58.698 zł. W aktach znajduje się notatka dot. sposobu naliczenia oprocentowania od niespłaconej ceny gruntu.
W aktach znajduje się potwierdzenie wpłaty w dniu 2.11.2007r. na kwotę 21.452,95 zł, obejmująca pierwsza ratę, podatek VAT, koszt wyceny oraz oprocentowanie.
Akt notarialny zawarto w dniu 6.11.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.) (Akta kontroli Nr 08/27/I/5-7)
W dniu 7.11.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.3. Sprawa: 72241-5-13/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 6.04.2006r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 6.05.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 8/2007 z dnia 14.05.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 13.05.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 21.06.2007r. – wartość nieruchomości: 52.643 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                   i wywieszony w dniach 5.07.2007 do 26.07.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja                   o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: 23.692,40 zł uwzględniająca wartość prawa użytkowania wieczystego, podatek VAT oraz koszt wyceny. Nie stosowano bonifikaty z powodu przeznaczenia nieruchomości na cele usługowe.
W dniu 17.08.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie oraz o możliwości spłaty należności w ratach. Wskazano 21 dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 17.09.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 12.10.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcą, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono zapłatę należności przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się kserokopia dowodu wpłaty z dnia 3.12.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 5.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 5.12.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.4. Sprawa: 72241-2-2/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 8.01.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 18.01.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 7/2007 z dnia 21.03.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 28.02.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 10.04.2007r. – wartość nieruchomości: 33.207 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                     i wywieszony w dniach od 11.04.2007 do 2.05.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja             o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 240,22 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 96,90 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 18.04.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 7-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 7.05.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 12.06.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono zapłatę należności 240,22 zł przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się kserokopia dowodu wpłaty z dnia 12.06.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 22.06.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 26.06.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.5. Sprawa: 72241-2-4/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 19.01.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 24.01.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 7/2007 z dnia 21.03.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 28.02.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 29.03.2007r. – wartość nieruchomości: 50.580 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                     i wywieszony w dniach od 30.03.2007 do 20.04.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja              o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 242,33 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 98,63 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 16.04.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 4.05.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 18.06.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 242,33 zł nastąpi przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się dowód wpłaty z dnia 19.06.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 22.06.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 27.06.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.6. Sprawa: 72241-2-7/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 2.02.2007r.
Wyrys z mapy ewidencyjnej – stan na dzień: 23.06.2006r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 8.03.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 7/2007 z dnia 21.03.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika,                               że   przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. 
Informacja z rejestru gruntów z dnia 19.03.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 10.04.2007r. – wartość nieruchomości: 60.246 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                    i wywieszony w dniach od 11.04.2007 do 2.05.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja              o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 379,16 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 210,79 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 2.05.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 16.05.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 19.06.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 379,16 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 26.06.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 26.06.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 2.07.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.7. Sprawa: 72241-2-11/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 3.04.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 5.04.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 8/2007 z dnia 14.05.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika,                                  że   przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.  
Informacja z rejestru gruntów z dnia 13.05.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 21.06.2007r. – wartość nieruchomości: 41.586 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                    i wywieszony w dniach od 5.07.2007 do 26.07.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja               o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 273,33 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 124,04 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 14.08.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 20.08.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 2.10.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 273,33 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 12.10.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 6.11.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 7.11.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.8. Sprawa: 72241-2-13/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 4.04.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 19.04.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 8/2007 z dnia 14.05.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 13.05.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 21.06.2007r. – wartość nieruchomości: 43.365 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                  i wywieszony w dniach od 5.07.2007 do 26.07.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja               o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 238,83 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 95,76 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 14.08.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 6.09.2007r. telefonicznie zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 13.09.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 238,83 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 21.09.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 21.09.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 25.09.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.9. Sprawa: 72241-2-14/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 21.03.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 27.04.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 8/2007 z dnia 14.05.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika,                                  że   przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 13.05.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 21.06.2007r. – wartość nieruchomości: 35.909 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                      i wywieszony w dniach od 5.07.2007 do 26.07.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja               o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 252,66 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 107,10 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 14.08.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 17.09.2007r. telefonicznie zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 24.09.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 252,66 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 24.09.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 10.10.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 11.10.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.10. Sprawa: 72241-2-16/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 25.04.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 15.05.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 16 z dnia 24.07.2007r. podpisane przez zastępcę naczelnika Wydziału za zgodą Zastępcy Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika,                                 że   przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. 
Informacja z rejestru gruntów z dnia 5.06.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 14.08.2007r. – wartość nieruchomości: 63.847 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                    i wywieszony w dniach od 20.08.2007 do 10.09.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja             o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 369,40 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 202,79 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 19.09.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 27.09.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 6.11.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 369,40 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 23.11.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 28.11.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 5.12.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.11. Sprawa: 72241-2-17/07
Odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – stan na dzień: 22.05.2007r.
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 11.06.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 16 z dnia 24.07.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 6.07.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 14.08.2007r. – wartość nieruchomości: 33.946 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                     i wywieszony w dniach od 20.08.2007 do 10.09.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja              o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 242,85 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 99,06 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 19.09.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 10.10.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 29.10.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 242,85 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 29.10.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 14.11.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 22.11.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.12. Sprawa: 72241-2-21/07
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 14.08.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 18 z dnia 3.09.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 30.08.2007r. obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 22.09.2007r. – wartość nieruchomości: 87.456 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                       i wywieszony w dniach od 8.10.2007 do 29.10.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja               o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty: kwota 357,61 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 193,12 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 29.10.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty w dniu 15.11.2007r. zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 14.12.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 357,61 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 17.12.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 18.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 4.01.2008r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.13. Sprawa: 72241-2-71/07
 
Wniosek użytkownika wieczystego złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 13.11.2006r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 34/2006 z dnia 28.11.2006r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 16.11.2006r., obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej.
Operat szacunkowy z dnia 16.11.2006r. – wartość nieruchomości: 35.702 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                i wywieszony w dniach od 17.11.2006r. do 8.12.2006r. Na wykazie zawarta jest adnotacja    o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych. 
 
Cena ustalona do zapłaty: kwota 368,29 zł, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości 101,88 zł, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty.   
W dniu 21.12.2006r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 7-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
Użytkownik wieczysty zgłosił bezpośrednio w Wydziale zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 8.02.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywca, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata należności 368,29 zł nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w dniu 8.02.2007r. na ustaloną cenę.
Akt notarialny zawarto w dniu 23.02.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 27.02.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktury VAT.
 
IV.1.2.14. Sprawa: 72241-3-1/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 5 lokali. Stan na 12’2006 i 01’2007.
Wniosek użytkowników wieczystych 5 lokali złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 9.01.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 1 z dnia 16.01.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości  nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 9.01.2007r., obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej,                        a także dane wszystkich użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 5.02.2007r. – wartość nieruchomości: 60.591 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                    i wywieszony w dniach od 19.02.2007r. do 12.03.2007r. Brak adnotacji o wywieszeniu wykazu, jednakże z informacji uzyskanych od kierownika Referatu Prywatyzacji wynika, że wykaz ten był wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Opola.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty:
 1. 68,76 zł
 2. 55,16 zł
 3. 67,48 zł
 4. 71,48 zł
 5. 53,34 zł
W dniu 6.03.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 16.03.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 29.05.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono zapłatę wszystkich należności przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenia dokonania wszystkich wymaganych wpłat przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 12.07.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 18.07.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.2.15. Sprawa: 72241-3-14/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 3 lokali. Stan na 2’2007 i 03’2007.
Wniosek użytkowników wieczystych 3 lokali złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 8.03.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 9 z dnia 23.05.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 13.02.2007r., obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej,                    a także dane wszystkich użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 21.06.2007r. – wartość nieruchomości: 170.637 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                      i wywieszony w dniach od 25.06.2007r. do 16.07.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja                o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty:
 1. 143,06 zł
 2. 178,56 zł
 3. 98,43 zł
W dniu 27.07.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 7.08.2007r. i 11.09.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 18.09.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenia dokonania wszystkich wymaganych wpłat przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 14.11.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 21.11.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz  zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.2.16. Sprawa: 72241-3-26/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 6 lokali. Stan na 2’2007, 03’2007 i 04’2007.
Wniosek użytkowników wieczystych 6 lokali złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 5.04.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 9 z dnia 23.05.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 13.02.2007r., obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej,                     a także dane wszystkich użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 21.06.2007r. – wartość nieruchomości: 25.890 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                     i wywieszony w dniach od 5.07.2007r. do 26.07.2007r. Brak adnotacji o wywieszeniu wykazu, jednakże z informacji uzyskanych od kierownika Referatu Prywatyzacji wynika, że wykaz ten był wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Opola.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty:
 1. 27,14 zł
 2. 26,69 zł
 3. 29,32 zł
 4. 29,43 zł
 5. 29,71 zł
 6. 24,93 zł
W dniu 4.09.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 5.10.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 11.10.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenia dokonania wszystkich wymaganych wpłat przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 21.11.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 27.11.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.2.17. Sprawa: 72241-3-28/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 1 lokalu. Stan na 5’2007.
Wniosek użytkowników wieczystych 1 lokalu złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 29.05.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 16 z dnia 24.07.2007r. podpisane przez zastępcę naczelnika Wydziału za zgodą Zastępcy Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 29.05.2007r., obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej,                   a także dane użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 14.08.2007r. – wartość nieruchomości: 30.169 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                    i wywieszony w dniach od 20.08.2007r. do 9.09.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja             o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty wynosiła 131,94 zł.
W dniu 17.09.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 3.10.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 29.10.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wymaganej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 14.11.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 22.11.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.2.18. Sprawa: 72241-3-34/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 5 lokali. Stan na 5’2007 i 6’2007.
Wniosek użytkowników wieczystych 5 lokalu złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 4.06.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 16 z dnia 24.07.2007r. podpisane przez zastępcę naczelnika Wydziału za zgodą Zastępcy Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 4.06.2007r., obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej,                   a także dane użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 14.08.2007r. – wartość nieruchomości: 185.015 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                           i wywieszony w dniach od 20.08.2007r. do 9.09.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja               o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty:
 1. 221,03 zł
 2. 305,29 zł
 3. 347,42 zł
 4. 249,11 zł
 5. 403,60 zł
W dniu 24.09.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 8.10.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 9.11.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenie dokonania wymaganej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 5.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 6.12.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.2.19. Sprawa: 72241-3-37/07
Informacja z rejestru gruntów z dnia 25.07.2007r. obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej, a także dane użytkowników wieczystych.
Wniosek użytkowników wieczystych 1 lokalu złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 20.06.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 17 z dnia 6.08.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Operat szacunkowy z dnia 25.08.2007r. – wartość nieruchomości: 30.008 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                    i wywieszony w dniach od 28.08.2007r. do 18.09.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja             o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty wynosiła 257,18 zł.
W dniu 27.09.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 26.10.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 29.11.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenie dokonania wymaganej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 6.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 12.12.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na nabywcę.
 
IV.1.2.20. Sprawa: 72241-3-38/07
Wniosek użytkowników wieczystych 2 lokali złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 6.07.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 17 z dnia 6.08.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 14.06.2007r., obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej,                                                  a także dane użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 25.08.2007r. – wartość nieruchomości: 186.415 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                       i wywieszony w dniach od 8.10.2007r. do 29.10.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja                             o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty:
 1. 794,39 zł
 2. 888,01 zł
W dniu 30.10.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 8.11.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 6.12.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenie dokonania wymaganej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 21.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 20.12.2007r.)
W dniu 8.01.2008r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.2.21. Sprawa: 72241-3-48/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 9 lokali. Stan na 4’2007 i 7’2007.
Wniosek użytkowników wieczystych 9 lokali złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 17.08.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 18 z dnia 3.09.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 3.08.2007r., obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej,                       a także dane wszystkich użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 22.09.2007r. – wartość nieruchomości: 40.252 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola                     i wywieszony w dniach od 8.10.2007r. do 29.10.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja               o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty:
 1. 19,74 zł
 2. 22,21 zł
 3. 21,48 zł
 4. 22,10 zł
 5. 19,37 zł
 6. 22,31 zł
 7. 21,43 zł
 8. 30,83 zł
oraz 1.539,60 za lokal użytkowy, na który nie przysługuje bonifikata.
W dniu 26.11.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 28.11.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 17.12.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenia dokonania wszystkich wymaganych wpłat przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 17.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 4.01.2008r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.2.22. Sprawa: 72241-3-49/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 1 lokalu. Stan na 8’2007.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 30.08.2007r. obejmujący: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej, a także dane użytkowników wieczystych.
Wniosek użytkownika wieczystego 1 lokalu złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 21.08.2007r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 18 z dnia 3.09.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
 Operat szacunkowy z dnia 22.09.2007r. – wartość nieruchomości: 34.920 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola               i wywieszony w dniach od 8.10.2007r. do 29.10.2007r. Na wykazie zawarta jest adnotacja            o wywieszeniu wykazu w dniach w nim wyznaczonych.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty wynosiła 425,19 zł.
 W dniu 29.10.2007r. powiadomiono użytkownika wieczystego o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 8.11.2007r. użytkownik wieczysty zgłosił zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 29.11.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcą, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajduje się potwierdzenie dokonania wymaganej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 11.12.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 14.11.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na nabywcę.
 
IV.1.2.23. Sprawa: 72241-3-57/07
Odpisy z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dla 1 lokalu. Stan na 9’2006.
Wniosek użytkowników wieczystych 1 lokalu złożony w Urzędzie Miasta Opola w dniu 29.12.2006r.
Zamówienie o wycenę nieruchomości – Zamówienie nr 7/2007 z dnia 21.03.2007r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.
Z uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wynika, że dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Informacja z rejestru gruntów z dnia 28.02.2007r., obejmująca: arkusz i numer działki, położenie działki, opis użytków, klasyfikacje gruntu oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej, a także dane użytkowników wieczystych.
Operat szacunkowy z dnia 10.04.2007r. – wartość nieruchomości: 28.121 zł.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola            i wywieszony w dniach od 11.04.2007r. do 2.01.2007r. Brak adnotacji o wywieszeniu wykazu, jednakże z informacji uzyskanych od kierownika Referatu Prywatyzacji wynika, że wykaz ten był wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Opola.
Cena ustalona do zapłaty wg udziału procentowego użytkowników wieczystych, obejmująca: podatek VAT, koszt wyceny oraz cenę nieruchomości, uwzględniającą zaliczenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 99% bonifikaty wynosiła 257,54 zł.
W dniu 4.05.2007r. powiadomiono użytkowników wieczystych o cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Wskazano 21-dniowy termin do zgłoszenia zamiaru nabycia nieruchomości.
W dniu 15.05.2007r. wszyscy użytkownicy wieczyści zgłosili zamiar nabycia nieruchomości.
W dniu 14.06.2007r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy zbywcą a nabywcami, zgodnie z którym ustalono, że koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponoszą nabywcy. Ustalono, że zapłata wszystkich należności nastąpiła przed dokonaniem czynności sprzedaży.
W aktach znajdują się potwierdzenie dokonania wymaganej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 
Akt notarialny zawarto w dniu 25.06.2007r. Osobą reprezentującą Gminę Opole, był pracownik WGNGiK posiadający pełnomocnictwo Prezydenta do zbywania nieruchomości komunalnych (pełnomocnictwo notarialne z dnia 11.03.2004r.)
W dniu 2.07.2007r. powiadomiono o transakcji Wydział Budżetu, przekazano kserokopię wypisu aktu notarialnego oraz zwrócono się z wnioskiem o wystawienie faktur VAT na każdego nabywcę.
 
IV.1.3. Podsumowanie
 
Kontroli poddano sposób liczenia opłat z tytułu sprzedaży. Cena nieruchomości została ustalona na podstawie jej wartości (zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wartość nieruchomości została określana każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
Na poczet ceny nieruchomości sprzedawanej zaliczano kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości, zgodnie z art. 69 ww. ustawy.
W przypadku sprzedaży lokali w budynkach wielorodzinnych nabywcom poszczególnych lokali liczono wartość nieruchomości wg posiadanych udziałów.
 
Dla zabudowań przeznaczonych na cele mieszkalne naliczano bonifikatę w wysokości 99% zgodnie z uchwałą Rady Miasta. W pozostałych przypadkach bonifikata nie była naliczana.
Od wartości do zapłaty naliczano każdorazowo podatek VAT w wysokości 22%, oraz koszt wyceny nieruchomości w całości albo proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Należna kwota lub jej pierwsza rata wpłacana była każdorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, zgodnie z art. 70 ww. ustawy.
 
We wszystkich przypadkach, w których udzielono rat wierzytelność została zabezpieczona hipoteką. Pozostałą należność rozkładano co najwyżej na 10 rocznych rat, co jest zgodne              z postanowieniem art. 70 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym wierzytelność może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.
 
Kosztami sporządzenia aktu notarialnego oraz opłatami sadowymi od wpisów w księgach wieczystych każdorazowo obciążano nabywców.
 
W każdej sytuacji nabywca, korzystający z bonifikaty zobowiązał się do przestrzegania zastrzeżeń określonych w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. zwrotu kwot równych udzielonym bonifikatom – po ich waloryzacji, jeżeli przed upływem 10 lat licząc od nabycia, zbędą lub wykorzystają nieruchomości na cele niemieszkalne. Proces ten jest stale kontrolowany przez Wydział poprzez akty notarialne, które każdy notariusz przesyła do Rejestru Gruntów prowadzonego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji                  i Kartografii. Informacje dot. przestrzegania warunków bonifikaty są analizowane na podstawie prowadzonego Rejestru Gruntów.
 
Każdorazowo sprzedaż następowała na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy każdorazowo Prezydent Miasta Opola sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu. Wykaz wywieszano na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Opola, a ponadto informację                    o wywieszeniu tego wykazu podawano każdorazowo się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej zgodnie z obowiązującym do 21.10.2007r. zapisem art. 35 ww. ustawy. Obowiązująca od 22.10.2007r. zmiana art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązująca do zamieszczania na stronach internetu informacji                    o wykazie nie dotyczyła badanych przypadków.   (Akta kontroli Nr 08/27/I/8-33)
  
Wszystkie skontrolowane akta prowadzone są zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta instrukcją kancelaryjną oraz procedurą ustanowioną przez naczelnika Wydziału. Do prawie wszystkich wniosków (z wyjątkiem 4 przypadków) dołączony został odpis z księgi wieczystej.
 
Tab. nr 1 Realizacja wewnętrznych procedur
 
Lp.
Czynność
Procedura
Liczba badanych przypadków
Liczba sytuacji prawidłowych
1
Rejestracja wniosku
§ 2 ust. 1
23
23
2
Odpis z księgi wieczystej
§ 2 ust. 1
23
19*
3
Dekretacja 
§ 2 ust. 2
23
23
4
Ustalenie z WUAB przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
§ 3 ust. 1
23
23
5
Zlecenie rzeczoznawcy wyceny działki
§ 3 ust. 2
23
23
6
Ocena wartości prawa własności
§ 3 ust. 2
23
23
7
Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego
§ 3 ust. 2
23
23
8
Przygotowanie wykazu
§ 3 ust. 3
23
23
9
Podanie wykazu do publicznej wiadomości
§ 3 ust. 4
23
23
10
Naliczenie ceny sprzedaży
§ 3 ust. 5
23
23
11
Powiadomienie nabywcy o cenie
§ 3 ust. 6
23
23
12
Sporządzenie protokołu uzgodnień
§ 3 ust. 7
23
23
13
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego
§ 3 ust. 8
23
23
14
Powiadomienie o zawartej transakcji
Wydziału Budżetu
§ 3 ust. 9
23
23
15
Wniosek o wystawienie faktury
§ 3 ust. 9
23
23
16
Gromadzenie dokumentów w jednej teczce (jedna działka)
§ 4 ust.
3 i 4
23
23
17
Oznaczanie aktów prawnych
§ 4 ust.
3 i 4
23
23
 
* odpisy z księgi wieczystej pozostały w aktach notariusza (do czasu podpisania umowy znajdowały się w aktach sprawy i każdorazowo stanowiły załącznik do wniosku, co potwierdziły na wnioskach osoby ubiegające się o sprzedaż prawa oraz potwierdził kierownik Referatu) (Akta kontroli Nr 08/27/I/34-39)
 
IV.2. Wykonywanie prawa pierwokupu w 2007r.
 
Wykonywanie prawa pierwokupu następuje wg art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
 1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
 2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;
 3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.
      
Przepisów o pierwokupie w sytuacjach, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów miejscowych do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Do tych nieruchomości stosuje się jednak odpowiednio art. 92 ust. 2 cytowanej ustawy, zgodnie z którym za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione                i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki            i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Zgodnie z art. 109 ust. 3 prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:
 1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób bliskich dla sprzedawcy;
 2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego;
 3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;
 4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku zamiany własności nieruchomości;
 5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało ujawnione w księdze wieczystej;
 6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych.
 
Prawo pierwokupu w Opolu wykonuje Prezydent Miasta Opola.
 
Zgodnie z art. 110 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości podlegającej ww. przepisom może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Prezydent Miasta Opola nie wykona prawa pierwokupu.
 
Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Prezydenta Miasta Opola zawiadomienia od notariusza o treści umowy sprzedaży.
Wykonanie prawa pierwokupu następuje przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, który dokonał zawiadomienia lub w sytuacjach wyjątkowych                        u innego notariusza.
Z chwilą złożenia oświadczenia:
 1) nieruchomość staje się własnością gminy, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;
 2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy;
 3) gmina uzyskuje prawo użytkowania wieczystego, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa.
Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.
 
Kontroli akt dokonano zgodnie z ww. wymienionymi kryteriami. W tym zakresie nie zostały opracowane żadne procedury, które w ocenie zespołu kontrolującego nie są potrzebne, bowiem kwestie te wyczerpująco regulują wymienione przepisy.
 
Kontroli poddano wszystkie sprawy rozpatrywane w 2007r., które zostały zebrane i ułożone w porządku chronologicznym. Całość została opisana zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie Miasta Opola procedurami.
 
Tab. nr 2. Badanie wszystkich akt dot. wykonywania prawa pierwokupu
 
Lp.
Data zgłoszenia
Strona zgłaszająca
Kontrola warunkowej umowy sprzedaży
Informacja do Prezydenta
(data)
Decyzja Prezydenta
Odpowiedź kierowana do notariusza
1
30.01.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
31.01.2007
Nie skorzystano
5.02.2007
2
6.02.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
8.02.2007
Nie skorzystano
15.02.2007
3
9.02.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
12.02.2007
Nie skorzystano
16.02.2007
4
7.03.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
9.03.2007
Nie skorzystano
16.03.2007
5
13.03.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
14.03.2007
Nie skorzystano
15.03.2007
6
22.03.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
27.03.2007
Nie skorzystano
2.04.2007
7
25.04.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
27.04.2007
Nie skorzystano
10.05.2007
8
9.05.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
11.05.2007
Nie skorzystano
14.05.2007
9
15.05.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
21.05.2007
Nie skorzystano
24.05.2007
10
17.05.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
21.05.2007
Nie skorzystano
23.05.2007
11
26.06.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
29.06.2007
Nie skorzystano
5.07.2007
12
10.08.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
20.08.2007
Nie skorzystano
28.08.2007
13
10.09.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
17.09.2007
Nie skorzystano
28.09.2007
14
21.09.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
24.09.2007
Nie skorzystano
26.09.2007
15
17.10.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
23.10.2007
Nie skorzystano
29.10.2007
16
20.11.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
22.11.2007
Nie skorzystano
29.11.2007
17
30.11.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
30.11.2007
Nie skorzystano
4.12.2007
18
4.12.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
5.12.2007
Nie skorzystano
7.12.2007
19
21.12.2007
Kancelaria Notarialna
Tak
27.12.2007
Nie skorzystano
28.12.2007
 
W Wydziale prowadzony jest spis wszystkich spraw, zgodny z aktami. Wszystkie sprawy załatwiane są niezwłocznie. Nie stwierdzono opóźnień. Wszystkie pisma wpływające do Wydziału zawierają dekretację oraz nadany sprawie numer, natomiast wszystkie pisma wychodzące są parafowane z lewej strony. Parafy są opatrzone datą. Zawiadomienia                  o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu zostały każdorazowo odebrane przez właściwego notariusza, co potwierdzone zostało na blankiecie potwierdzenia odbioru.
Informacje do Prezydenta zawierają opis przedmiotu sprawy oraz podstawę prawną oraz warunki prawa pierwokupu. We wszystkich sprawach udzielono odpowiedzi zgodnej                      z decyzją Prezydenta. Informacje dot. nieskorzystania z prawa pierwokupu podpisywane są przez osoby posiadające notarialne pełnomocnictwa Prezydenta z dnia 11.03.2004r. oraz 20.12.2007r. dot. wykonywania prawa pierwokupu.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałam egzemplarz protokołu. 
 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
Data:
           
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-09-23 12:53:22 - Wnioski pokontrolne (53.00 kB)
2008-09-23 12:55:37 - wystąpienie pokontrolne (41.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7873
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-23 12:46:57
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23 12:46:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 12:55:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner