logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
         minus OBWIESZCZENIE
            minus (45/09) obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            minus 4/10 - obwieszczenie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OBWIESZCZENIE
 
                    Opole, dnia 08.10.2009 r.
OŚR.I.KWS.6210-45-2/09
 
 
            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek nr L.dz.273/2009 z dnia 04.08.2009 r. (data wpływu 03.09.2009 r.) Pana Kazimierza Kurowskiego właściciela Pracowni Projektowej „PROKOM” z siedzibą w Opolu przy
ul. Ozimskiej 8 Ip. reprezentującego Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w n/w zakresie:
 
 • wykonanie wylotu do rzeki Strugi w km 1+756 służącego do odprowadzania oczyszczonych wód opadowych, roztopowych i drenażowych pochodzących z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 423 - odcinka ulicy Oświęcimskiej zlokalizowanego w Opolu oraz odcinka drogi zlokalizowanego w miejscowości Przywory, na poniżej podanych warunkach:
 
- rodzaj konstrukcji wylotu                    dok betonowy z betonu klasy B-20 
- średnica wylotu                                   ø 800 mm
- rzędna dna wylotu                              154,60 m n.p.m.
- rzędna dna rzeki Strugi                      153,79 m n.p.m.
- ubezpieczenie dna i skarp rzeki         na długości 1,65 m w każdą stronę licząc od osi wylotu
                                                              należy wyłożyć płytami ażurowymi typu krata lub 
                                                              narzutem kamiennym ułożonym na zaprawie cementowo
                                                              - piaskowej oraz na podsypce piaskowej o gr. min. 10 cm
                                                              oraz wykonać palisadę z kołków średnicy
ø 50 mm
- zabezpieczenie wylotu                       krata z prętów o średnicy ø 14 mm, zabezpieczona 
                                                              antykorozyjnie przez ocynkowanie i pomalowanie farbą 
                                                              poliuretanową
 
 • odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych pochodzących z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 423 - odcinka ulicy Oświęcimskiej zlokalizowanego w Opolu oraz odcinka drogi zlokalizowanego w miejscowości Przywory, na poniżej podanych warunkach:
 
- zawiesina ogólna                    100 mg/l
- węglowodory ropopochodne    15 mg/l
 
Wody opadowe i roztopowe oczyszczane będą w systemie podczyszczającym składającym się ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadnika o pojemności V = 7500 l i separatora koalescencyjnego o przepustowości nominalnej do 40 l/s. Orientacyjna ilość odprowadzanych wód opadowych, roztopowych i drenażowych wynieść może dla deszczu miarodajnego t = 15 m: Qs = 381,4 l/s.
Wnioskowany termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód
      opadowych, roztopowych i drenażowych do rzeki Struga – 10 lat.
 
 • wykonanie przebudowy istniejących rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Oświęcimskiej w Opolu w km 9+485,14 ÷ 11+726,76, na poniżej podanych warunkach:
 
v      zlikwidowany zostanie na długości 1645 m lewostronny rów przydrożny nr D-38 ul. Oświęcimskiej w km 9+985,00 ÷ 11+630,00 drogi wojewódzkiej nr 423.
Ścieki deszczowe pochodzące z jezdni oraz terenów przyległych przejmie projektowana
      kanalizacja deszczowa.
Parametry rowu do likwidacji:
- szerokość dna rowu                           0,40 m
- pochylenie skarpy i przeciwskarpy      1:1,5
- średnia głębokość rowu                      0,70 m
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 1 zlokalizowany na w/w rowie przydrożnym
   ul. Oświęcimskiej w km 9+986,30
   ÷ 9+995,40 drogi wojewódzkiej nr 423.
      Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          9 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 2 zlokalizowany na w/w rowie przydrożnym
   ul. Oświęcimskiej w km 10+146,80
   ÷ 10+259,10 drogi wojewódzkiej nr 423.
      Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          112 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 3 zlokalizowany na w/w rowie przydrożnym
   ul. Oświęcimskiej w km 10+296,40
   ÷ 10+302,30 drogi wojewódzkiej nr 423.
      Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          6 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 4 zlokalizowany na w/w rowie przydrożnym
   ul. Oświęcimskiej w km 10+320,70
   ÷ 10+325,20 drogi wojewódzkiej nr 423.
      Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          4,5 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 5 zlokalizowany na w/w rowie przydrożnym
   ul. Oświęcimskiej w km 10+338,90
   ÷ 10+345,10 drogi wojewódzkiej nr 423.
      Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          6 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 6 zlokalizowany na w/w rowie przydrożnym
   ul. Oświęcimskiej w km 10+435,60
   ÷ 10+442,30 drogi wojewódzkiej nr 423.
      Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          6,5 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 7 zlokalizowany na w/w rowie przydrożnym
   ul. Oświęcimskiej w km 10+626,20
   ÷ 10+632,90 drogi wojewódzkiej nr 423.
      Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          6,5 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • wykonanie urządzenia wlotowego z rowu przydrożnego nr D-39 zlokalizowanego na działce nr 932 obrębu Grotowice w km 10+624 drogi wojewódzkiej nr 423 do planowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Oświęcimskiej w Opolu. Wody opadowe i roztopowe płynące w/w rowem przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. Włączenie rowu do projektowanego kanału deszczowego nastąpi za pośrednictwem budowli wlotowej wyposażonej w osadnik.
Parametry budowli wlotowej:
- średnica studni                                                 ø 1000 - 1500 mm
- wymiary osadnika                                            1000 x 2500 mm
- rzędne posadowienia studni Sd49B                158,80/157,80 m n.p.m.
- materiał konstrukcyjny osadnika                      beton klasy B 200
- zabezpieczenie wlotu do osadnika                  krata zabezpieczająca o średnicy prętów 
                                                                            
ø 14 mm
 
 • wykonanie przebudowy istniejących rowów melioracyjnych przekraczających ul. Oświęcimską w Opolu lub dochodzących do rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanego odcinka w/w ul. Oświęcimskiej, na poniżej podanych warunkach:
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 1 zlokalizowany na rowie melioracyjnym
   nr RR-2 w km 10+465,90 drogi wojewódzkiej nr 423 (odcinek ul. Oświęcimskiej w Opolu).
   Wody opadowe i roztopowe płynące w/w rowem melioracyjnym przejmie projektowana kanalizacja deszczowa, poprzez wykonanie urządzenia wlotowego do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 600 mm
- długość przepustu                                          14 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • zlikwidowany zostanie przepust drogowy nr 2 zlokalizowany na rowie melioracyjnym
   nr R-R w km 10+677,64 drogi wojewódzkiej nr 423 (odcinek ul. Oświęcimskiej w Opolu).
   Wody opadowe i roztopowe płynące w/w rowem melioracyjnym przejmie projektowana kanalizacja deszczowa, poprzez wykonanie urządzenia wlotowego do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Parametry przepustu do likwidacji:
- średnica przepustu                                         ø 1000 mm
- długość przepustu                                          16 m
- materiał konstrukcyjny przepustu                    rury betonowe
- materiał konstrukcyjny ścianek czołowych       beton
 
  • wykonanie urządzenia wlotowego z rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 886 obrębu Grotowice w km 10+113,80 drogi wojewódzkiej nr 423 do planowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Oświęcimskiej w Opolu. Wody opadowe i roztopowe płynące w/w rowem melioracyjnym przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. Włączenie rowu melioracyjnego do projektowanego kanału deszczowego nastąpi za pośrednictwem budowli wlotowej wyposażonej w osadnik.
Parametry budowli wlotowej:
- średnica studni                                                 ø 1000 - 1500 mm
- wymiary osadnika                                            1000 x 2500 mm
- rzędne posadowienia studni Sd66A                159,05/157,80 m n.p.m.
- materiał konstrukcyjny osadnika                      beton klasy B 200
- zabezpieczenie wlotu do osadnika                  krata zabezpieczająca o średnicy prętów 
                                                                            
ø 14 mm
 
  • wykonanie urządzenia wlotowego z rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce
   nr 894 obrębu Grotowice w km 10+274,10 drogi wojewódzkiej nr 423 do planowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Oświęcimskiej w Opolu. Wody opadowe
   i roztopowe płynące w/w rowem melioracyjnym przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. Włączenie rowu melioracyjnego do projektowanego kanału deszczowego nastąpi za pośrednictwem budowli wlotowej wyposażonej w osadnik.
Parametry budowli wlotowej:
- średnica studni                                               ø 1000 - 1500 mm
- wymiary osadnika                                          1000 x 2500 mm
- rzędne posadowienia studni Sd60A                 159,10/157,50 m n.p.m.
- materiał konstrukcyjny osadnika                      beton klasy B 200
- zabezpieczenie wlotu do osadnika                   krata zabezpieczająca o średnicy prętów
                                                                             
ø 14 mm
 
  • wykonanie urządzenia wlotowego z rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce
   nr 898 obrębu Grotowice w km 10+368,90 drogi wojewódzkiej nr 423 do planowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Oświęcimskiej w Opolu. Wody opadowe
   i roztopowe płynące w/w rowem melioracyjnym przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. Włączenie rowu melioracyjnego do projektowanego kanału deszczowego nastąpi za pośrednictwem budowli wlotowej wyposażonej w osadnik.
Parametry budowli wlotowej:
- średnica studni                                               ø 1000 - 1500 mm
- wymiary osadnika                                          1000 x 2500 mm
- rzędne posadowienia studni Sd57A                 159,00/157,40 m n.p.m.
- materiał konstrukcyjny osadnika                      beton klasy B 200
- zabezpieczenie wlotu do osadnika                   krata zabezpieczająca o średnicy prętów
                                                                            
ø 14 mm
 
  • wykonanie urządzenia wlotowego z rowu melioracyjnego nr RR-2 zlokalizowanego
   na działce nr 902 obrębu Grotowice w km 10+464,30 drogi wojewódzkiej nr 423
   do planowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Oświęcimskiej w Opolu. Wody opadowe i roztopowe płynące w/w rowem melioracyjnym przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. Włączenie rowu melioracyjnego do projektowanego kanału deszczowego nastąpi za pośrednictwem budowli wlotowej wyposażonej w osadnik.
Parametry budowli wlotowej:
- średnica studni                                               ø 1000 - 1500 mm
- wymiary osadnika                                          1000 x 2500 mm
- rzędne posadowienia studni Sd53A                 159,15/157,15 m n.p.m.
- materiał konstrukcyjny osadnika                      beton klasy B 200
- zabezpieczenie wlotu do osadnika                   krata zabezpieczająca o średnicy prętów
                                                                            
ø 14 mm
 
  • wykonanie urządzenia wlotowego z rowu melioracyjnego nr R-R zlokalizowanego
   na działce nr 943 obrębu Grotowice w km 10+678,30 drogi wojewódzkiej nr 423
   do planowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Oświęcimskiej w Opolu. Wody opadowe i roztopowe płynące w/w rowem melioracyjnym przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. Włączenie rowu melioracyjnego do projektowanego kanału deszczowego nastąpi za pośrednictwem budowli wlotowej wyposażonej w osadnik.
Parametry budowli wlotowej:
- średnica studni                                               ø 1000 - 1500 mm
- wymiary osadnika                                          1000 x 2500 mm
- rzędne posadowienia studni Sd48A                 158,70/156,70 m n.p.m.
- materiał konstrukcyjny osadnika                      beton klasy B 200
- zabezpieczenie wlotu do osadnika                   krata zabezpieczająca o średnicy prętów
                                                                             
ø 14 mm
 
 • wykonanie przebudowy istniejącego drenażu średnicy ø 100 mm o długości 22,0 m, zlokalizowanego w poboczu po lewej stronie jezdni ul. Oświęcimskiej w Opolu w km 10+465,00 ÷ 10+485,00 drogi wojewódzkiej nr 423, poprzez jego włączenie do projektowanej studni Sd53A zlokalizowanej na ciągu planowanej kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej
  w Opolu.
 
Wykaz działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania w/w inwestycji
 
Gmina Opole obręb Grotowice
 
442, 709, 710, 876, 877, 886, 887, 891, 892/2, 893, 894, 896, 898, 899, 900, 902, 925, 927, 932, 933, 935, 943, 970, 972, 974
 
Gmina Tarnów Opolski k.m. 1 obręb Przywory
 
8, 21, 911/23, 912/23, 994/19, 995/20
 

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie.
 
 
 
Informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
 

 

Ilość odwiedzin: 1147
Nazwa dokumentu: (45/09) obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2009-10-08 14:29:43
Data udostępnienia informacji: 2009-10-08 14:29:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-12 14:41:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner