logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
 
 
 

KWiA – I –0913/14/09      
 
Opole, 20 sierpnia 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 29/09
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 2 lipca do 12 sierpnia 2009 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech - główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 58/09
nr 59/09
Przedmiot kontroli
Prawidłowości procedury przetargowej na program sterylizacji kotów.
 
Okres objęty kontrolą
2008-2009 r.
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Małgorzata Rabiega – naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

    
   
Podstawy prawne:
 
 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami)
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz.724 z późniejszymi zmianami)
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753
 1. Uchwała Nr XXVII/415/00 Rady Miasta Opola z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Opola.
 1. Uchwała nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2009 r.
6.     Zarządzenie Nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
7.     Zarządzenie Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości procedury przetargowej na program sterylizacji kotów.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
Zapoznano się z przepisami regulującymi obowiązek wykonywania zadania dotyczącego sterylizacji kotów. Zespół kontrolny zapoznał się z procedurą wyłonienia wykonawcy za 2009r. i porównał przeprowadzone postępowanie z obowiązującymi przepisami.
W Referacie Księgowości Wydatków Budżetowych Urzędu Miasta Opola ustalono dotychczasowe wydatki dotyczące sterylizacji kotów - pozycja usługi weterynaryjne.
Zespół kontrolny na podstawie faktur znajdujących się w Referacie ustalił kwoty i rodzaje poszczególnych wydatków i ich związek z realizacją zadania dokwoty 14.000,00 EURO netto ze szczególnym uwzględnieniem istotnych warunków zamówienia zawartych w zapytaniu ofertowym.
Kontrolujący porównali istotne warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym na 2009 rok z istotnymi warunkami zamówienia w latach poprzednich i ustalili różnice. Na podstawie dokumentacji oraz rozmów z pracownikami merytorycznymi ustalono przyczyny stwierdzonych różnic.
 
Analiza stanu prawnego
 
Zgodnie z art. 11 p-kt 1 ustawy 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
 
Zgodnie z p-ktem 2 powyższego artykułu minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 
Zgodnie z p-ktem 3 powyższego artykułu wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 
Zgodnie z p-ktem 4 powyższego artykułu organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.
 
Zgodnie z art. 11a p-kt 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:
1) sterylizację albo kastrację zwierząt;
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
3) usypianie ślepych miotów.
 
Zgodnie z p-ktem 2 powyższego artykułu koszty realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, ponosi gmina.
 
USTALENIA KONTROLI.
 
W zakresie spraw organizacyjnych:
 
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Rada Miasta Opola uchwaliła w dniu 13 lipca 2000 r. uchwałę nr XXVII/415/00  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Opola.
Zgodnie z § 8 powyższej uchwały wyłapane zwierzęta z oznakami choroby przewlekłej lub nieuleczalnej podlegają eutanazji, natomiast pozostałe zwierzęta winne być poddane sterylizacji na podstawie opinii lekarsko - weterynaryjnej.
 
Zgodnie z §29 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy m.in. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
 
W zakresie przeprowadzania procedury przetargowej dotyczącej usług weterynaryjnych:
 
Zgodnie z uchwałą nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2009 r. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095Pozostała działalność” na usługi weterynaryjne została ustalona kwota 15.000,00 zł.
 
Zgodnie z art. 2 p-kt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
 
Zgodnie z § 2 p-kt 1 zarządzenia nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola kierownik komórki organizacyjnej posiadający upoważnienie do podejmowania decyzji finansowych do 3000 EURO netto może realizować zamówienia w ramach posiadanych środków finansowych zapisanych w budżecie. P-kt 2 ww. paragrafu mówi, że zamówienia, o których mowa w ust. 1 dokonuje się z należytą starannością i zostają udokumentowane w postaci rachunków lub faktur VAT odpowiednio opisanych.  
 
Zgodnie z § 3 p-kt 1 ww. zarządzenia jednorazowych zamówień powyżej 3000 EURO netto dokonuje się na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7.
 
Zgodnie z p-ktem 2 powyższego załącznika zamówienia dokonywane są przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację budżetu w ramach posiadanych środków finansowych. Pozostałe komórki organizacyjne składają, w formie pisemnej, wnioski o realizację zamówienia do tych komórek organizacyjnych, które są dysponentami środków finansowych.
 
Zgodnie z p-ktem 3 powyższego załącznika zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do kontrahentów w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert.
 
Zgodnie z p-ktem 4 powyższego załącznika kryterium wyboru oferty stanowią: cena, koszty eksploatacji, gwarancje, walory użytkowe, estetyczne i jakościowe.
 
Zgodnie z p-ktem 5 powyższego załącznika liczba ofert winna być nie mniejsza niż 3, chyba że spełnione są warunki określone w pkt 7.
 
Zgodnie z p-ktem 6 powyższego załącznika w przypadku, gdy liczba potencjalnych kontrahentów w danej branży jest mniejsza niż 3, możliwe jest przeprowadzenie wyboru oferty przy mniejszej liczbie ofert. Uzasadnienie tego typu postępowania znajduje swoje odzwierciedlenie w formularzu.
 
Zgodnie z p-ktem 7 powyższego załącznika w przypadku, gdy liczba ofert jest większa niż 3, należy użyć dodatkowego arkusza formularza i w części poświęconej ofertom dopisać dodatkowe oferty.
 
Zgodnie z p-ktem 8 powyższego załącznika zamawiający obowiązany jest rozpatrzyć wszystkie oferty zgłoszone w wymaganym terminie.
 
Zgodnie z p-ktem 9 powyższego załącznika rozpatrzeniu podlegają także oferty złożone przez kontrahentów, do których nie zostało skierowane zapytanie ofertowe.
 
Zgodnie z p-ktem 10 powyższego załącznika proces wyboru oferty dokumentuje się w Formularzu Wyboru Oferty, zwanym dalej formularzem, według wzoru określonego w załączniku nr 8.
 
         Zgodnie z p-ktem 11 powyższego załącznika formularz winien być wypełniony w całości, w sposób czytelny, przez osobę wyznaczoną przez przełożonego do prowadzenia postępowania.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zespół kontrolny ustalił, że na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 10.12.2008 r. opracował Zapytanie ofertowe znak OSR.II.BK.7080-58/08. W Zapytaniu określono sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty. Wydział sporządził także Wykaz wysłanych zapytań w procedurze małego zamówienia publicznego, z którego wynika, że  zapytania zostały wysłane do 23 oferentów.
 
Kontrolujący ustalili, że kryterium wyboru oferty określonym w zapytaniu ofertowym była cena. Na kryterium ceny składały się podkryteria i ich wagi. Podano wzór wg którego zostanie wyliczona punktacje każdego podkryterium. Określono także sposób w jaki zostanie obliczona punktacja oferty najkorzystniejszej.
 
Zespół kontrolny ustalił, ze w dniu 30.12.2008 r. Przychodnia Weterynaryjna EDEN zwróciła się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z prośbą o wyjaśnienie kilku niezrozumiałych pojęć zawartych z zapytaniu ofertowym. Na piśmie tym pracownik wydziału sporządził odręczną notatkę, z której wynika, że w miarę możliwości szczegółowo wyjaśnił niezrozumiałe pojęcia zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiciel Przychodni na zapytanie uzyskał odpowiedź ustną.
 
WYBÓR OFERTY
 
Kontrolujący ustalili, że w dniu 9.01.2009 r. wydział sporządził Formularz wyboru oferty zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w załączniku nr 8zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO. Z Formularza wynika, że wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę nr 1 lekarza weterynarii (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))prowadzącego prywatną Praktykę Weterynaryjną.
 
Wszystkie zgłoszone ofert wpłynęły w wymaganym terminie, jednak trzy oferty nie spełniły wymogów pkt. 1d Zapytania ofertowego i z przyczyn formalnych zostały odrzucone. W uzasadnieniu wyboru wpisano, że wybrano ofertę, która spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.
 
Wyboru dokonała komisja składająca się z czterech osób: naczelnika oraz dwóch pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i skarbnika Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu.
 
Zespół kontrolny dokonał analizy ofert biorących udział w postępowaniu i sprawdził zasadność wyboru oferty nr 1 i odrzucenia pozostałych ofert. Dokonane ustalenia przedstawia poniższa tabela.
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 1

Lp.
Nazwa firmy
Zgodność z istotnymi warunkami zamówienia (IWZ)
Przyczyny niezgodności
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Tak
-
2
Nie
W ofercie dot. leczenia chirurgicznego wpisano koszt za godzinę zabiegu, co jest niezgodne z przeliczeniem wskazanym w IWZ, tj. kosztem leczenia 1 zwierzęcia
3
Nie
Brak wyszczególnienia propozycji kosztów dot. leczenia opisanego w p-kcie 1d, tj. leczenia internistycznego:
pierwszej, drugiej i następnych wizyt, leczenia chirurgicznego oraz farmakologicznego
4
Nie
Brak wyszczególnienia propozycji kosztów dot. leczenia opisanego w p-kcie 1d, tj. leczenia internistycznego:
pierwszej, drugiej i następnych wizyt, leczenia chirurgicznego oraz farmakologicznego

 
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 19.01.2009 r. wydział sporządził Zestawienie, porównanie i ocena ofert. Z wyjaśnień pracownika wydziału wynika, że zestawienie takie jest sporządzane w przypadku wszystkich zamówień celem poinformowania oferentów o wyniku przeprowadzonego postępowania.
 
REALIZACJA UMOWY
 
Kontrolujący ustalili, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu 2.02.2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Opole, a panem(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która była zgodna ze zgłoszoną ofertą.
 
Zgodnie z § 1 p-kt 1 realizacja umowy obejmuje sterylizację samic i kastrację samców (wraz ze znakowaniem) oraz odpchlenie i leczenie (w razie potrzeby) bezdomnych kotów dostarczanych przez upoważnionych działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu.
 
W § 2 p-kt 1 umowy zostały opisane ceny jednostkowe brutto za poszczególne zabiegi medyczne.
 
Zgodnie z § 2 p-kt 2 umowy całkowita wartość usługi w okresie od zawarcia umowy do 15 grudnia 2009 r. nie przekroczy kwoty (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
Zgodnie z § 3 p-kt 1 umowy podstawę rozliczenia za wykonanie usługi w danym miesiącu stanowić będzie protokół stwierdzający wykonanie usługi podpisany przez Zamawiającego.
 
Zespół kontrolny ustalił w Referacie Księgowości Wydatków Budżetowych Urzędu Miasta Opola dotychczasowe wydatki dotyczące usług weterynaryjnych (akta kontroli Nr 09/29/I/1). Do dnia 31.07.2009 r. wykonano 78,56 % planu wydatków w powyższym zakresie, tj. 11.784,50 zł. Zestawienie realizacji wydatków na usługi weterynaryjne wynikające z powyższej umowy przedstawia tabela nr 1.
 
Tabela nr 2

Lp.
Nr faktury
Kwota faktury
Opis z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
Protokół odbioru robót
1
2/01/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Tak
Tak
2
6/01/2009
Tak
Tak
3
9/01/2009
Tak
Tak
4
10/01/2009
Tak
Tak
5
13/01/2009
Tak
Tak
 
Razem
11.784,50
 
 

 
         Zespół kontrolny ustalił, że wszystkie faktury zostały wystawione na usługi weterynaryjne w zakresie objętym umową, tj.:
 • sterylizacja ze znakowaniem,
 • kastracja ze znakowaniem,
 • odpchlenie,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie chirurgiczne,
 • wizyta.
Kontrolujący ustalili, że we wszystkich przypadkach pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał opisu faktur oraz sporządził protokoły odbioru robót. We wszystkich przypadkach ww. protokoły zostały podpisane przez dwóch pracowników wydziału oraz pracownika Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (akta kontroli Nr 09/29/I/2-11).
Ustalono, że wszystkie badane faktury zostały wystawione zgodnie z podpisaną umowa i przedmiot jej realizacji nie budzi zastrzeżeń.
 
UMOWY W LATACH 2005-2009
 
         Zespół kontrolny ustalił, że umowy na usługi weterynaryjne podpisywane są od 2005 roku. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
 
Tabela nr 3

Lp.
Rok
Nazwa wyłonionego oferenta
Kwota umowy
1
2005
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
5.000,00
2
2006
5.000,00
 
5.000,00
3
2007
10.000,00
4
2008
15.000,00
5
2009
15.000,00

 
Z powyższych danych wynika, że oferta Praktyki Weterynaryjnej - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))również została wybrana w 2007 roku.
W dniu 17.07.2009 r. prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))złożyła w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pismo nr L.dz. 52/07/2009. Z ww. pisma wynika, że Towarzystwo jest usatysfakcjonowane poziomem usług świadczonych przez lek. weterynarii (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/29/I/20).
 
PORÓWNANIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM Z 2008 R.
 
Kontrolujący porównali istotne warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym na 2009 rok z istotnymi warunkami zamówienia w 2008 r. Wyniki tej analizy umieszczono w poniższej tabeli.
 
Tabela nr 4

Lp.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 2008 R.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 2009 R.
RÓŻNICE
1.
Świadczenie usług weterynaryjnych polegać będzie na sterylizacji bezdomnych kotów.
Świadczenie usług weterynaryjnych polegać będzie na:
a)sterylizacji samic bezdomnych kotów wraz ze znakowaniem,
b)kastracji samców bezdomnych kotów wraz ze znakowaniem,
c)odpchleniu (w razie potrzeby) bezdomnych kotów (kocury, kotki),
d)leczeniu (w razie potrzeby) bezdomnych kotów (kocury, kotki), tj.:
- leczeniu internistycznemu:
· pierwsza wizyta,
· druga wizyta i następne,
- leczeniu chirurgicznemu,
- leczeniu farmakologicznemu.
Tak
2.
Sterylizacja odbywać się będzie na terenie lecznicy wybranego lekarza.
Usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja wraz ze znakowaniem oraz odpchlenie i leczenie, odbywać się będą na terenie lecznicy wybranego lekarza.
Tak
3.
Lecznica winna być czynna minimum 8 godz. na dobę (od poniedziałku do piątku).
Lecznica winna być czynna minimum 8 godz. na dobę (od poniedziałku do piątku).
 
Nie
4.
Koty przeznaczone do sterylizacji są wyłącznie kotami bezdomnymi, dostarczanymi i odbieranymi po wykonaniu zabiegu przez działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
 
Koty przeznaczone do sterylizacji, kastracji wraz ze znakowaniem oraz do leczenia i odpchlenia są wyłącznie kotami bezdomnymi, dostarczanymi i odbieranymi po wykonaniu zabiegu (leczeniu, odpchleniu) przez działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
 
Tak
5
W ofercie należy podać cenę brutto realizacji przedmiotu umowy wraz z wartością podatku VAT w przeliczeniu na jedno zwierzę (osobno dla kotki i kocura).
W ofercie należy podać cenę brutto realizacji przedmiotu umowy wraz z wartością podatku VAT w przeliczeniu na jedno zwierzę (osobno dla kazdej pozycji wyszczególnionej w pkt. 1a-d).
Tak
6.
Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę stanowiącą średnią cenę sterylizacji kotki i kocura spośród ofert spełniających warunki zapytania ofertowego.
 
Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę spośród ofert spełniających warunki zapytania ofertowego wg kryterium ceny składającej się z podkryteriów i ich wag..
 
Tak

 
Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że różnice dotyczyły rozszerzenia w 2009 roku istotnych warunków zamówienia o nowe usługi weterynaryjne, polegające na wykonywaniu zabiegów medycznych w razie potrzeby, w zależności od stanu zdrowia zwierzęcia. Do zabiegów tych zaliczono odpchlenie,  leczenie internistyczne, chirurgiczne oraz farmakologiczne. Dodatkowo sterylizacja i kastracja kotów ma być dokonywana wraz ze znakowaniem zwierząt. Z wyjaśnień pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wynika, że wpływ na modyfikację warunków zamówienia miały starania i prośby działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu.
 
             Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa pani Małgorzacie Rabiedze.
 
             Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

           
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2010-02-26 14:47:29 - wnioski pokontrolne (55.00 kB)
2010-02-26 14:51:55 - wystąpienie pokontrolne (34.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9063
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-02-26 14:38:55
Data udostępnienia informacji: 2010-02-26 14:38:55
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 14:56:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner