logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA –I–0913/15/2009
Opole, 03 września 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 31/09
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Informatyki Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 11 do 20 sierpnia 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech- główny specjalista 
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
                       54/2009
                       55/2009
Przedmiot kontroli
prawidłowość wydatkowania
środków budżetowych 
 
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Jarosław Starszak – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Jarosław Starszak – naczelnik wydziału

   
Podstawy prawne
1.                 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.                 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
 
3.                 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
4.             Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
5.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
6.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
 
7.                 Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 8.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151- 807/08z dnia20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
9.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 2/2004z dnia26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji środków trwałych.
 
10.   Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.
 
Cel kontroli
Celem kontroli było:
 - ocena prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
 - ocena rzetelności sporządzanych sprawozdań,
 - sprawdzenie procedur wyłaniania dostawców,
 - sprawdzenie prawidłowości ewidencjonowania zakupionego sprzętu.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w 2008 r. w poszczególnych rozdziałach i paragrafach pod kątem prawidłowości ich zaewidencjonowania i zaklasyfikowania. Sprawdzono procedury wyłaniania dostawców i usługobiorców. Porównano przeprowadzone postępowania z obowiązującymi przepisami. Na podstawie faktur ustalono kwoty i rodzaje poszczególnych wydatków oraz wytypowano wydatki do szczegółowej kontroli pod kątem wykorzystania przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich związku z realizacją poszczególnych zadań. wybranych wydziałach do których zakupiono sprzęt, sprawdzono wyrywkowo czy przekazany sprzęt faktycznie znajduje się w wydziałach wykazanych w sporządzonej dokumentacji.Sprawdzono czy wydatki dokonywane były w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów.Sprawdzono czy zakupione składniki majątkowe zostały ujęte w ewidencji księgowej na podstawie właściwych dokumentów. W
 
 
 
Kryteria
1. Zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej i planie finansowym oraz powinny być dokonywane:
-        w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
-        w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
-        w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków oraz zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
 
2. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
 
 3. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151- 807/08z dnia20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola – jednorazowych zamówień powyżej 3.000 euro netto dokonuje się na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7.
 
4. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 2/2004z dnia26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji środków trwałych – przyjęcie środka trwałego winno być dokonane na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez wydział dokonujący zakupu.
 
     5. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola:
          - pracownicy merytoryczni zobowiązani są do umieszczenia na odwrocie oryginałów faktur dokładnego opisu zdarzenia gospodarczego, daty dokonania czynności, celowości zakupu oraz wskazanie właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
          - naczelnik wydziału merytorycznego dyscyplinarnie odpowiada za     wydatkowane w ramach planu budżetu środki przeznaczone na realizację zadania.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie ogólno-organizacyjnym
 
         Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 09/31/I/8), do zakresu działania Wydziału Informatyki należy:
- utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu,
- zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego i poufności danych,
- wdrażanie nowych aplikacji i funkcjonalności.
Naczelnikiem wydziału jest Pan Jarosław Starszak. Zgodnie ze schematem organizacyjnym pracę wydziału koordynuje i nadzoruje Sekretarz Miasta
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2008 r. łączne wydatki wydziału wyniosły ogółem 1.193.369,81(akta kontroli Nr 09/31/I/10-14).
Wydatki realizowane były w dwóch rozdziałach i trzech niżej wymienionych paragrafach:
 rozdział 75023:
- paragraf 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet,
rozdział 75095:
- paragraf 4750-zakup akcesoriów, w tym programów i licencji,
- paragraf 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
 
II. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75023, paragraf 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2008 r. wynosił 85.000,00 zł (akta kontroli Nr 09/31/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 63.490,41(akta kontroli Nr 09/31/I/14). Sprawozdanie z realizacji wydatków w tym paragrafie naczelnik Wydziału Informatyki sporządził w dniu 18.02.2009 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/22). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
Szczegółowe dane dotyczące wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1.

L.p.
Nazwa zadania
Kwota wydatku
Data faktury
kontrahent
Nr faktury
1.
Utrzymanie domeny - um.opole.pl
61,00 zł
04.01.2008
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
D54/01/2008/2052
2.
Dostawa Internetu - MSK/ styczeń 2008
4 880,00 zł
06.02.2008
6/FI/08
3.
Dostawa Internetu - MSK/ luty 2008
4 880,00 zł
03.03.2008
10/FI/08
4.
Dostawa Internetu - MSK/ marzec 2008
4 880,00 zł
31.03.2008
23/FI/08
5.
Dostawa Internetu - MSK/ kwiecień 2008
4 880,00 zł
30.04.2008
35/FI/08
6.
Dostawa Internetu - MSK/ maj 2008
4 880,00 zł
05.06.2008
47/FI/08
7.
Utrzymanie domeny - www.opole.pl
61,00 zł
19.06.2008
D18927/06/2008/105570
8.
Dostawa Internetu - MSK/ czerwiec 2008
4 880,00 zł
30.06.2008
62/FI/08
9.
Dostawa Internetu - MSK/ lipiec 2008
4 880,00 zł
31.07.2008
74/FI/08
10.
Dostawa Internetu - MSK/ sierpień 2008
4 880,00 zł
01.09.2008
86/FI/08
11.
Dzierżawa łącza internetowego
1.453,41 zł
16.09.2008
5028333797/22/0
12.
Dostawa Internetu - MSK/ wrzesień 2008
4 880,00 zł
01.10.2008
98/FI/08
13.
Utrzymanie domeny - www.sport.opole.pl
61,00 zł
09.10.2008
D28585/10/2008/105570
14.
Dzierżawa łącza internetowego - za okres_15.10.2008 - 14.11.2008
1 098,00 zł
16.10.2008
5028833510/22/0
15.
Dostawa Internetu - MSK/ październik 2008
4 880,00 zł
03.11.2008
110/FI/08
16.
Dzierżawa łącza internetowego
1 098,00 zł
17.11.2008
5029319778/22/0
17.
Dostawa Internetu - MSK/ listopad 2008
4 880,00 zł
01.12.2008
123/FI/08
18
Dostawa Internetu - MSK/ grudzień 2008
4 880,00 zł
04.12.2008
132/FI/08
19
Dzierżawa łącza internetowego
1 098,00 zł
16.12.2008
5029851185/22/0
 
 
RAZEM:
63.490,41 zł.
 
 
 
 
 
 

 
Z powyższej tabeli wynika, że wszystkie wydatki faktycznie dotyczyły usług internetowych. Realizacji wydatków dokonano w ramach 19 przelewów bankowych. Kontrahentami Urzędu Miasta w zakresie tych wydatków były:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Przelewy dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.1,7,13)
 
Ogółem dokonano trzech przelewów na łączną kwotę 183,00 zł. Wszystkie przelewy dotyczyły opłat za utrzymanie domeny internetowej. Podstawą dokonania przelewów były faktury, które są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opisy poszczególnych faktur wskazują także rozdział i paragraf płatności danego wydatku.
 
Przelewy dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.2-6, 8-10,12,15,17-18)
 
Ogółem dokonano 12 przelewów na łączną kwotę 58.560,00 zł. Wszystkie przelewy dotyczyły zapłaty za usługi dostępu do sieci Miejskiej Sieci Komputerowej MSK świadczone na podstawie umowy nr RB/97/2008 z dnia 01.01.2008 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))jest jednostką wiodącą budowy MSK, natomiast administratorem jest(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) Wszystkie faktury, na podstawie których dokonano przelewów, są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku. Kwoty wydatków są zgodne z kwotą wynikającą z zawartej umowy.
 
Przelewy dla  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.11,14,16,19)
 
Ogółem dokonano czterech przelewów na łączna kwotę 4.747,41 zł. Wszystkie przelewy na rzecz w/w firmy dotyczyły opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone na podstawie umowy nr RB/1032/2008 z dnia 05.08.2008 r. Wszystkie faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku.
 
III. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 4750-zakup akcesoriów, w tym programów i licencji
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2008 r. wynosił 265.000,00 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 238.018,94(akta kontroli Nr 09/31/I/11). Sprawozdanie z realizacji wydatków w tym paragrafie naczelnik Wydziału Informatyki sporządził w dniu 18.02.2009 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/23). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
 
Szczegółowe dane dotyczące wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 2

L.p.
Nazwa zadania
Kwota przelewu
Data faktury
kontrahent 
 Nr faktury
1.
Utrzymanie SIT - grudzień 2007
2 000,00 zł
31.12.2007
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
71466
2.
Aktualizacja oprogramowania ARISCO
317,20 zł
12.01.2008
FV/A/626/2008
3.
Media konwerter RJ45/SC_2 szt.
1 499,99 zł
29.01.2008
FA/00306/01/2008
4.
Akcesoria komp.: dysk + obudowa
710,70 zł
01.02.2008
FA/00016/02/2008
5.
Akcesoria komp.: zasilacz ATX
251,00 zł
28.01.2008
FA/00298/01/2008
6.
Utrzymanie systemu ARAM - styczeń 2008
854,00 zł
31.01.2008
8100062
7.
Program do przeglądów technicznych budynków
490,00 zł
14.02.2008
3/02/2008
8.
Akcesoria komputerowe: Karta graf + Ram (eUrząd)
469,00 zł
16.02.2008
HMS/392/2/2008
9.
Akcesoria komputerowe: torba na notebooka (Sekretarz)
85,00 zł
19.02.2008
FV 08/02/81
10.
Akcesoria komputerowe: klawatura, myszka, podkładka
700,00 zł
15.02.2008
54/200/2008
11.
Zakup abonamentu: LEX Polonica (12 m-cy) wersja na ONLINE 3 użyt.
5 917,00 zł
29.02.2008
FA/00004335/2008
12.
Zakup abonamentu: LEX Polonica (12 m-cy) wersja SIECIOWA LAN 10 użyt.
15 189,00 zł
29.02.2008
FA/00004334/2008
13.
Zakup abonamentu: LEX dla Samorządu Teryt. - 9 szt. mobilne
10 870,20 zł
22.02.2008
2508007025
14.
Zakup abonamentu: LEX dla Samorządu Teryt. - wer. LAN 10 użyt.
21 338,53 zł
22.02.2008
2508007036
15.
Utrzymanie systemu ARAM - luty 2008
854,00 zł
28.02.2008
8100151
16.
Utrzymanie systemu SIGID - za I półrocze
7 649,40 zł
06.03.2008
000044/08/KONPR
17.
Aktualizacja oprogramowania AS (WGiPM)
1 403,00 zł
11.03.2008
76/08
18.
Zakup abonamentu: LEX VGK + Prawo Oświatowe
5 270,40 zł
07.03.2008
2508009213
19.
Zakup prawa do użytkowania KADRY-OPTIVUM na rok 2008 (umowa na 3Lata)
594,99 zł
13.03.2008
8435/08V
20.
Utrzymanie systemu ARAM - marzec 2008
854,00 zł
27.03.2008
8100264
21.
System TETA - opieka I kw. 2008 r.
1 750,70 zł
31.03.2008
WD 00575
22.
Akcesoriia sieciowe: Pachcordy światłowodowe, przejściówki
1 616,00 zł
26.02.2008
00170/08
23.
Akcesoriia komputerowe: Ram + karta graf.
284,00 zł
31.03.2008
HMS/725/3/2008
24.
Akcesoriia komputerowe: Skaner, zasilacz ATX, Wtyki RJ45, kabelki + program
2 335,00 zł
20.03.2008
84/200/2008
25.
Karta sieciowa do serwera IPU (eUrząd)
43,00 zł
26.03.2008
08-FVS/0050
26.
Utrzymanie systemu ARAM - kwiecień 2008
854,00 zł
29.04.2008
8100504
27.
Akcesoria komputerowe: Klawiatury, myszki, nagryw. DVD, zasilacz ATX, wtyki RJ45
905,00 zł
07.05.2008
130/200/2008
28.
Akcesoria komputerowe: dysk twardy HDD IBM
841,80 zł
14.05.2008
FA/00147/05/2008
29.
Akcesoria komputerowe
6 842,00 zł
19.05.2008
HMS/1037/5/2008
30.
Utrzymanie systemu ARAM - maj 2008
854,00 zł
30.05.2008
8100614
31.
Akcesoria komputerowe: napęd DVD-RW
191,54 zł
03.06.2008
FA/00019/06/2008
32.
Program Delegacje krajowe i zagraniczne
66,90 zł
06.06.2008
F/004944/08/SP
33.
Akcesoria komputerowe: taśmy do streamera HP C4435A
727,12 zł
09.06.2008
FA/00102/06/2008
34.
Akcesoria komputerowe: taśmy do streamera HP C8010A
451,52 zł
13.06.2008
FA/00155/06/2008
35.
Akcesoria komputerowe: klawiatury, myszki, pen drive, nagrywarka
909,00 zł
11.06.2008
163/200/2008
36.
System TETA - opieka II kw. 2008 r.
1 750,70 zł
23.06.2008
WD 01006
37.
Zakup sprzętu wizyjnego: oprogramowanie + kamera
1 586,00 zł
26.06.2008
FA/00297/06/2008
38.
Utrzymanie systemu ARAM - czerwiec 2008
854,00 zł
27.06.2008
8100728
39.
Wykonanie szyfrowego połączenia VPN Rynek/Ratusz-Budowlanych
11 356,76 zł
30.06.2008
00592/08
40.
Akcesoria komputerowe: zasilacze, mysz
403,00 zł
01.07.2008
HMS/1323/7/2008
41.
Akcesoria komputerowe: kabel FTP, zasilacze
486,50 zł
10.07.2008
HMS/1395/7/2008
42.
Utrzymanie strony BIP- abonament roczny
1 952,00 zł
24.06.2008
 FV/SIS/72/06/2008
43.
Zakup oprogramowania umożliwiającego eksport i import danych z PKD
1 520,00 zł
07.07.2008
117/08
44.
Zakup programu SIGID "Dyskietka dla Banku"
488,00 zł
29.07.2008
001101/08/INSPR
45.
Zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym + scr3310 + aplikacja SZAFIR
6 491,62 zł
31.07.2008
412/2008
46.
Utrzymanie systemu ARAM - lipiec 2008
854,00 zł
31.07.2008
8100971
47.
Zakup kamery internetowej FD7131 VIVO
923,66 zł
05.08.2008
FA/00041/08/2008
48.
Akcesoria komputerowe: pamięci USB 8GB
177,00 zł
05.08.2008
HMS/1574/8/2008
49.
Zakup telewizora + uchwyt + kabel DVI-D
3 944,00 zł
07.08.2008
FA/00073/08/2008
50.
Zakup części komputerowych: zasilacze DVD, sprężone powietrze
419,00 zł
11.08.2008
HMS/1626/8/2008
51.
Akcesoria komputerowe: myszki, nagrywarki DVD, zasilacze
725,00 zł
11.08.2008
209/200/2008
52.
Akcesoria komputerowe: myszki, klawiatura
130,00 zł
18.08.2008
218/200/2008
53.
Akcesoria komputerowe: zasilacze
214,00 zł
18.08.2008
HMS/1659/8/2008
54.
Akcesoria komputerowe: karta graficzna
79,00 zł
19.08.2008
HMS/1674/8/2008
55.
Akcesoria komputerowe: pamięć RAM 1GB
95,00 zł
19.08.2008
HMS/1675/8/2008
56.
Akcesoria komputerowe: pamięć RAM 1GB
89,00 zł
20.08.2008
HMS/1690/8/2008
57.
Akcesoria komputerowe: dysk twardy zewnętrzny
623,00 zł
20.08.2008
HMS/1689/8/2008
58.
Akcesoria komputerowe: głośniki komputerowe
138,00 zł
28.08.2008
F35/08/339
59.
Zakup urządzenia umożliwiajacego podłączenie do sieci LAN budynku przy Sienkiewicza
2 074,00 zł
28.08.2008
153/WAR/2008
60.
Akcesoria komputerowe: kabel USB 4,8m
19,00 zł
29.08.2008
HMS/1765/8/2008
61.
Akcesoria komputerowe: wentylator
15,00 zł
05.09.2008
HMS/1831/9/2008
62.
Akcesoria komputerowe: wentylatory, RJ45, HUB USB
134,00 zł
09.09.2008
HMS/1849/9/2008
63.
Akcesoria komputerowe: taśma do streamera
230,58 zł
16.09.2008
FA/00205/09/2008
64.
System TETA - opieka III kw. 2008 r.
1 750,70 zł
17.09.2008
WD 01497
65.
Akcesoria komputerowe: pamięć USB 4GB, pasta termoprzewodowa
45,00 zł
22.09.2008
HMS/1960/9/2008
66.
Zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym + scr3310 + aplikacja SZAFIR
1 527,44 zł
25.09.2008
507/2008
67.
Akcesoria komputerowe: klawiatura, myszki, podkładki pod myszki, zasilacz, pamięć
395,00 zł
03.10.2008
273/200/2008
68.
Zakup modułu SFP do podłączenia Sienkiewicza z Ratuszem
3 901,56 zł
06.10.2008
FA/00056/10/2008
69.
Akcesoria komputerowe: kable podłączeniowe- patchcord
724,68 zł
07.10.2008
00904/08
70.
Akcesoria komputerowe: kabel sieciowy, pamięci, switch
680,00 zł
07.10.2008
274/200/2008
71.
Zakup oprogramowania umożliwiającego zamieszczanie danych w PKD
700,00 zł
09.10.2008
134/08
72.
Zakup licencji GOMIG- Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów
439,20 zł
20.10.2008
FV/A//3128/2008
73.
Zakup konwertera do podłączenia Żeromskiego do sieci wewnętrznej
860,10 zł
23.10.2008
00971/08
74.
Akcesoria komputerowe: klawiatury, myszki, nagrywaraka, pendrive, switch, zasilacza, progr. CorelDraw
2 180,00 zł
31.10.2008
294/200/2008
75.
Zakup kamery internetowej 3 AXIS FD7131
4 873,90 zł
12.11.2008
FA/00080/11/2008
76.
Zakup programu LICENCJA- Nadzór autorski dla Wydziału Komunikacji
671,00 zł
05.11.2008
00052/2008
77.
Zakup programu Serwis Budowlany dla Wydziału UAIB
1 701,90 zł
14.11.2008
1508057209
78.
Zakup cyrkulatora optycznego dla połączenia ul. Żeromskiego do sieci LAN urzędu
2 181,36 zł
26.11.2008
233/WAR/2008
79.
Akcesoria komputerowe
3 280,20 zł
28.11.2008
FA/00284/11/2008
80.
Akcesoria komputerowe (ŚS)
3,79 zł
09.12.2008
60010013
81.
System SIGID
2 607,75 zł
06.12.2008
002048/08/KONPR
82.
System SIGID
-2 607,75 zł
10.12.2008
002184/08/KONPR
83.
Asysta techniczna zintegrowanego systemu informatycznego "KSAT" (listopad)
10 418,80 zł
28.11.2008
F04/2700/591/08/01205
84.
Asysta techniczna zintegrowanego systemu informatycznego "KSAT" (listopad)
-1 878,80 zł
11.12.2008
F04/2700/591K/08/00001
85.
Asysta techniczna zintegrowanego systemu informatycznego "KSAT" (grudzień)
8 540,00 zł
11.12.2008
F04/2700/591/08/01216
86.
System TETA - opieka IV kw. 2008 r.
1 750,70 zł
10.12.2008
WD 02064
87.
Zakup oprogramowania bazodanowego "Oracle"
59 511,60 zł
23.12.2008
FA/000017/12/2008

 
Z powyższej tabeli wynika, że wydatki zrealizowano przelewami bankowymi dokonanymi na rzecz 26 kontrahentów. Wysokość poszczególnych kwot przelewów wynosiła od 43 zł (poz.25) do 59.511,60 zł (poz.87). Niniejszą kontrolą objęto wszystkie 16 przelewów dokonane na kwoty powyżej 3.000,00 zł.
Zakup dostępu do serwisu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.11-12)
 
Wydatku na łączną kwotę 21.106,00 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 247/2008 z dnia 20.02.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktur zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentów OT Nr I-28/2008 i OT Nr I-30/2008 z dnia 29.02.2008 r., zakupione serwisy ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerami inwentarzowymi 2/01/287, 2/01/289 oraz 2/01/290. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
 
Zakup kolejnej wersji programu komputerowego (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.13-14)
 
Wydatku na łączną kwotę 32.208,73 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 233/2008 z dnia 01.02.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktur zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
 
Oplata za korzystanie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w I półroczu 2008 r.(poz.16)
 
Wydatku na kwotę 7.649,40 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 46/2008 z dnia 25.01.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
 
Opłata za przedłużenie abonamentu na korzystanie z programu głównego księgowego i prawa oświatowego (poz.18)
 
Wydatku na kwotę 5.270,40 zł dokonano na podstawie pisemnego zamówienia z dnia 21.01.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z tym zamówieniem. Faktura jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto informację o zgodności z zamówieniem oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
 
Zakup akcesoriów komputerowych dla czterech wydziałów (poz.29)
 
Wydatku na kwotę 6.842,00 zł dokonano na podstawie pisemnych wniosków złożonych przez naczelników wydziałów. Faktura zawiera 9 pozycji na kwoty od 33,00 zł do 232,00 zł i jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto nazwy wydziałów dla których zakupiono akcesoria oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
 
Opłata za wykonanie szyfrowego połączenia VPM (poz.39)
 
Wydatku na kwotę 11.356,76 zł dokonano na podstawie zamówienia z dnia 2.06.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z zamówieniem.
 
Zakup 17 zestawów z certyfikatem kwalifikowanym na dwa lata (poz.45)
 
Wydatku na kwotę 6.491,62 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 974 z dnia 15.07.2008 r. na zakup 17 podpisów elektronicznych (czytnik+ karta) o wartości 381,86 zł każdy. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku oraz wskazuje numer umowy. Kwota zapłaty jest zgodna z umową.
 
Zakup telewizora wraz z uchwytem montażowym i kablem DVI-D z funkcją podłączenia do komputera w celu budowy systemu monitorowania pomieszczeń (poz.49)
 
Wydatku na kwotę 3.944,00 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00073/08/2008 z dnia 7.08.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą. Na podstawie dokumentu OT Nr I-39/2008 z dnia 12.11.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 1/491/1780. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
 
Zakup modułu SFP do podłączenia światłowodu (poz.68)
 
Wydatku na kwotę 3.901,56 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00056/10/2008 z dnia 6.10.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą.
 
Zakup kamery internetowej dla potrzeb budowy systemu monitoringu pomieszczeń (poz.75)
 
Wydatku na kwotę 4.873,90 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00080/11/2008 z dnia 12.11.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą. Na podstawie dokumentu OT Nr I-39/2008 z dnia 12.11.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 1/491/1780. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
 
Zakup akcesoriów komputerowych (poz.79)
 
Wydatku na kwotę 3.280,20 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00284/11/2008 z dnia 28.11.2008 r. Faktura zawiera 19 pozycji na kwoty od 4,43 zł do 95,70 zł. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku oraz wydziały dla których zakupiono poszczególne akcesoria. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą.
 
Opłata za świadczenie usług asysty technicznej (poz.83 i 85)
 
Przelewów na łączną kwotę 18.958,80 zł dokonano na podstawie faktury nr F04/2700/591K/08/00001 z dnia 28.11.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą.
 
 
Opłata za zakup licencji (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.87)
 
Przelewu na kwotę 59.511,60 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/000017/12/2008 z dnia 23.12.2008 r. Zakupu dokonano na podstawie umowy nr RB 1597/2008 z dnia 15.12.2008 r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Łączna wartość zamówienia wynosi 132.248,00 zł. Zgodnie z w/w umową do 31.12.2008 r. należało zapłacić 45% tej kwoty tj. 59.511,60 zł. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą i z umową. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku oraz wskazuje numer umowy. Na podstawie dokumentu OT Nr I-20/2008 z dnia 23.12.2008 r., zakupioną licencję ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 2/01/304. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
 
IV. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2008 r. wynosił 1.525.000,00 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 891.860,46(akta kontroli Nr 09/31/I/10). Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych naczelnik Wydziału Informatyki przekazał do Wydziału Inwestycji Miejskich w dniu 30.01.2009 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/21). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 3

L.p.
Nazwa zadania
Kwota przelewu
Data faktury 
kontrahent 
Nr faktury 
1.
Zakup macierzy dyskowej MSA 1000
64 646,58 zł
25.04.2008
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
FV/2008/0339
2.
Zakup sprzętu komputerowego: stacje robocze, drukarki, monitory
251.635,92 zł
02.07.2008
00847/08
3.
Zakup serwera - usunięcie awarii
45.451,10 zł
14.07.2008
FV/2008/1563
4.
Zakup sprzętu komputerowego: stacje robocze, drukarki, monitory, notebooki, skanery
102.612,98 zł
23.09.2008
FA/00265/09/2008
5.
Zakup zestawów komputerowych (ŚS)
513,88 zł
23.09.2008
FA/00178/09/2008
6.
Zakup macierzy dyskowej
427.000,00 zł
28.11.2008
FV/2008/3451
 
----
RAZEM:
891.860,46 zł.
-------
---------

 
Z powyższej tabeli wynika, że realizacji wydatków dokonano w ramach 6 przelewów bankowych dla trzech niżej wymienionych kontrahentów:
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Zakupy w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.1,3,6)
 
W wyniku kontroli ustalono, że przelewy na rzecz w/w firmy dotyczyły zakupów dokonanych na podstawie trzech niżej wymienionych umów:
 
1.   Wydatku na kwotę 64.646,58 zł (poz.1) dokonano na podstawie umowy nr RB 534/2008 z dnia 15.04.2008 r. zawartej z firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na. Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki. Spośród trzech ofert wybrano ofertę z najniższą ceną. Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie określonym w umowie. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 18.04.2008 r. Przelewu dokonano w terminie określonym w umowie tj. w dniu 14.05.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentu OT Nr I-24/2008 z dnia 25.04.2008 r., zakupioną macierz dyskową ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 1/491/1777. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
 
2.   Wydatku na kwotę 45.451,10 zł (poz.3) dokonano na podstawie umowy nr RB 814/2008 z dnia 12.06.2008 r. zawartej na(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki w związku z awarią sprzętową serwera pocztowego. Z uzasadnienia naczelnika Wydziału Informatyki zawartego we wniosku o zakup wynika, że naprawa istniejącej maszyny (serwera) jest niemożliwa ze względu na brak części zamiennych. W dokumentacji brak jest ofert od innych dostawców. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, że zakupu dokonano w tej samej firmie ponieważ chodziło o integrację zakupionego sprzętu z wcześniej zakupionym i zainstalowanym. Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie wskazanym w umowie. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 02.07.2008 r. Przelewu dokonano w terminie określonym w umowie tj. w dniu 31.07.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentów OT Nr I-35/2008 i OT Nr I-36/2008 z dnia 14.07.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerami inwentarzowymi 1/491/1779 i 2/01/303. Pieczę nad przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
 
 
 
 3. Wydatku na kwotę 427.000,00 zł (poz.6) dokonano na podstawie umowy nr RB 1314/2008 z dnia 17.10.2008 r. zawartej na: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji Miejskichna podstawiewniosku naczelnika Wydziału Informatyki z dnia 11.08.2008 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/15). Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie wskazanym w umowie – nie później niż do 25.11.2008 r. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 18.11.2008 r. Przelewu dokonano w dniu 15.12.2008 r. i nie przekroczono terminu zapłaty wskazanego w umowie. Kwota dokonanego wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentów OT Nr I-11/2008, OT Nr I-12/2008, OT Nr I-13/2008 i OT Nr I-13/2008 z dnia 15.12.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 15.12.2008 r. pod numerami inwentarzowymi 1/808/30, 1/491/1772, 1/491/1773, 1/491/1774, 1/491/1775 oraz 1/491/1776. Pieczę nad przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
 
Zakupy w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.2)
 
       Wydatku dokonano na podstawie umowy nr RB 796/2008 z dnia 16.06.2008 r. zawartej na dostawę sprzętu komputerowego. Dla różnych wydziałów urzędu zakupiono: zestawy komputerowe, drukarki sieciowe, kamery ,moduły pamięci do komputerów, licencje, oprogramowanie, serwery, skanery oraz monitory. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji Miejskichna podstawiewniosku naczelnika Wydziału Informatyki. Kwota dokonanego wydatku jest zgodna z zawartą umową oraz ofertą przetargową. Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie wskazanym w umowie – 21 dni od podpisania umowy. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 02.07.2008 r. Przelewu dokonano w dniu 15.07.2008 r. i nie przekroczono terminu zapłaty wskazanego w umowie. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na zakupiony sprzęt sporządzono dokumenty przyjęcia środka trwałego OT Nr: 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 27 i 38. Pieczę nad przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki. Sprzęt przeznaczony był do różnych wydziałów Urzędu Miasta. W obecności pracownika merytorycznego Wydziału Informatyki w wybranych wydziałach dokonano wyrywkowej kontroli stanu posiadania przekazanego sprzętu figurującego w dokumencie OT Nr 2 (akta kontroli Nr 09/31/I/29-32). Kontrolą objęto sprzęt przekazany do Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta, Wydziału Organizacyjnego, Biura Spraw Międzynarodowych, Biura Rady Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Stwierdzono, że przekazany sprzęt faktycznie znajduje się w pokojach wskazanych w prowadzonej ewidencji.
 
     
 
 
Zakupy w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.4, 5)
 
       W wyniku kontroli ustalono, że obydwa przelewy na rzecz w/w firmy dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego dokonanego na podstawie umowy nr RB/1136/2008 z dnia 11.09.2008 r. Zgodnie z ofertą wartość zamówienia wynosiła 117.867,86 zł i taką kwotę ujęto w umowie. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji Miejskichna podstawiewniosku naczelnika Wydziału Informatyki. Zapłaty dokonano na podstawie dwóch faktur. Obu przelewów dokonano w dniu 23.09.2008 r. i nie przekroczono terminu zapłaty wskazanego w umowie. Faktury na podstawie których dokonano przelewów, są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku. Wykazana w pozycji 5 tabeli faktura nr FA/00178/09/2008 opiewa na kwotę 22.513,88 zł. Ze środków Wydziału Informatyki wydatkowano kwotę 513,88 zł. Pozostała kwota została uregulowana ze środków pomocy społecznej. Na zakupiony sprzęt sporządzono dokumenty przyjęcia środka trwałego OT Nr 6, 9 i 10 z dnia 23.09.2008 r. Pieczę na przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki. Sprzęt przeznaczony był do różnych wydziałów Urzędu Miasta. W obecności pracownika merytorycznego Wydziału Informatyki w wybranych wydziałach dokonano wyrywkowej kontroli stanu posiadania przekazanego sprzętu figurującego w dokumencie OT Nr 9 (akta kontroli Nr 09/31/I/28). Kontrolą objęto sprzęt przekazany do Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz sekretariatu Skarbnika Miasta Opola. Stwierdzono, że przekazany sprzęt faktycznie znajduje się w pokojach wskazanych w prowadzonej ewidencji.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                     z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpis)
 
Data: .......................
 Zespół kontrolny
 
 
 (podpisy)
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 09:03:16 - wnioski pokontrolne (73.00 kB)
2010-03-03 09:05:28 - wystąpienie pokontrolne (29.50 kB)

Ilość odwiedzin: 9178
Nazwa dokumentu: Wydział Informatyki
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 08:58:34
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 08:58:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 09:09:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner