logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 

KWiA-I-0913/16/2009
 
Opole, 16.10.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 33/2009 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
09.09.2009 r. do 30.09.2009 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Izabela Dziewulska Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 66/2009
Nr 77/2009
 
Przedmiot kontroli
Ocena zgodności procesu wydawania praw jazdy z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 
Okres objęty kontrolą
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Referatu Praw Jazdy
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Gerard Żakowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Referatu Praw Jazdy
 
 
Podstawy Prawne
 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 z 2007 r., poz. 874 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 12 listopada 2006 r. O zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym )Dz. U. Nr 235 z 2006 r., poz. 1701).
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz.93 z późń. zm.).
 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 r., poz. 557 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DZ. U. Nr 89 z 1997 r., poz. 555 z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 109 z 2007 r., poz. 756 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 133 z 2008 r., poz. 848 z późn. zm.)
 10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1 z 2009 r., poz. 7 z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm.)
 13.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.)
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 z 2004 r., poz. 215 z późn. zm.)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2 z 2004 r., poz. 12)
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69 z 2005 r., poz. 622 z późn. zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1834 z późn. zm.)
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236 z 2002 r., poz. 1998 z późn. zm.)
 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89 z 2004 r., poz. 855 z późn. zm.)
 21. Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 37 2002 r., poz. 342 z późn. zm.)
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69 z 2002 r., poz. 640 z późn. zm.)
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219 z 2003 r., poz. 2162 z późn. zm.)
 24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 r., poz. 839)
 25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz. 1024)
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 112 z 1999 r., poz. 1319 z późn. zm.)
 27. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160 z 1998 r., poz. 1074 z późn. zm.)
 28. Uchwała nr XLI/415/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegani się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 3 z 2009 r., poz.48.)
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena zgodności procesu wydawania praw jazdy z obowiązującymi przepisami i procedurami w tym:
 
a)    organizacyjno prawnego przygotowania Referatu Praw Jazdy do wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mechanicznymi,
b)    przeglądu przepisów i procedur w zakresie wydawania praw jazdy,
c)     analiza wyłonionych akt spraw pod kątem zgodności z istniejącymi procedurami i obowiązującymi przepisami.
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału  - 219 indywidualnych akt spraw zarejestrowanych i rozpatrzonych przez Referat w 2008 r., a wyłonionych na podstawie próby losowej przy założeniu poziomu ufności 95%, oczekiwanej ilości błędów w wysokości 2% oraz precyzji równej 1,75 (akta kontroli tom I s. 1-2).
 
 
Wyłonione a następnie objęte badaniami akta dotyczyły w szczególności:
 
ü      Wydawania międzynarodowego prawa jazdy,
ü      Wydawania prawa jazdy w wyniku zmiany danych kierowcy,
ü      Wydawania prawa jazdy po raz pierwszy,
ü      Wydawania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty,
ü      Wydawania prawa jazdy na podstawie art. 150 Prawa o ruchu drogowym.
 
Ponadto kontrolą objęto zarządzenia wewnętrzne naczelnika Wydziału Komunikacji, zakresy czynności na podstawie opisów stanowisk pracy oraz sposób rejestracji załatwianych spraw.
 
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
 
§         Prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań
§         Rzetelności i legalności prowadzonego rejestru (ewidencji),
§         Prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami.
 
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne i pisemne wyjaśnienia od kierownika Referatu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))oraz naczelnika Wydziału Gerarda Żakowskiego.
 
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Referatu wydawania praw jazdy w ramach Wydziału komunikacji.
 
W oparciu o Zarządzenie wewnętrzne Nr KM.IV-0147/1/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 27 lutego 2009 r. (akta kontroli tom I s. 3-14), w sprawie organizacji pracy Wydziału ustalono, że w badanym okresie jego pracą kierował:
§         Naczelnik Gerard Żakowski
przy pomocy
§         Kierowników Referatów.
 
Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację Referatu Praw Jazdy, w którym na przestrzeni 2008 r. zatrudnionych było łącznie 6 osób.
Wyżej wymienione zarządzenie dotyczące organizacji pracy wydziału oraz opisy stanowisk pracy (akta kontroli tom I s. 15-29), w sposób zadawalający precyzują podział dotyczący nadzoru prowadzonych postępowań osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Referatu, oraz w sposób szczegółowy określają jego zadania, i tak:
 
 1. Nad całością spraw związanych z Wydziałem Komunikacji nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału, natomiast pracą Referatu Praw Jazdy kieruje kierownik tego Referatu Pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)
 2. Do zadań Referatu Praw Jazdy należy w szczególności:
 
Ø      przyjmowanie wniosków o wydanie praw jazdy, kontrola kompletności składanych wniosków i prawidłowości ich wypełniania,
Ø      wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
Ø      wymiana praw jazdy,
Ø      weryfikowanie zgodności danych z wniosku z dokumentacją zawartą w aktach ewidencyjnych osoby,
Ø      przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
Ø      prowadzenie wysyłki akt kierowcy na żądnie uprawnionego organu,
Ø      wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierujących pojazdami w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
Ø      wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie niepełnosprawnych kierowców na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
Ø      wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję,
Ø      wdawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
Ø      wydawanie decyzji o skierowaniu kierowców na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowców lub na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczeni 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
Ø      wydawanie zaświadczeń umożliwiających przystąpienie do egzaminu w razie ubiegania się o przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający jeden rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
Ø      wydawanie zaświadczeń umożliwiających przystąpienie do egzaminu w razie ubiegania się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego osoba była pozbawiona na okres przekraczający jeden rok,
Ø      wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w razie:
- stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego wydanego po przeprowadzeniu badania psychologicznego przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
- utraty przez kierowcę kwalifikacji, stwierdzonej wynikiem egzaminu państwowego,
- przekroczenia ilości 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy i po otrzymaniu wniosku komendanta wojewódzkiego Policji,
- nie poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji,
- nie poddania się badaniom lekarskim po otrzymaniu skierowania od organu kontroli ruchu drogowego lub decyzji starosty o skierowaniu na badanie lekarskie w przypadku nasuwających się zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierującego pojazdem,
- nie poddania się badaniom psychologicznym przez kierującego będącego sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny lub po otrzymaniu skierowania od organu kontroli ruchu drogowego.
Ø      wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w związku z przesłanym orzeczeniem zawierającym zakaz prowadzenia pojazdów,
Ø      przyjmowanie do przechowania praw jazdy w przypadku:
- orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu kierowania pojazdami lub na mocy postanowienia sądu lub prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy,
- wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
- wydania decyzji o cofnięciu uprawnień,
Ø      wykonywanie postanowień Prokuratora w przedmiocie zatrzymania uprawnień a następnie realizacja wyroków lub orzeczeń w tym zakresie,
Ø      wydawanie decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu wszelkich okoliczności uzasadniających cofnięcie uprawnień,
Ø      wydawanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu wszystkich okoliczności uzasadniających zatrzymanie dokumentu,
Ø      wydawanie zaświadczeń na żądanie stron w sprawach należących do kompetencji Referatu,
Ø      prowadzenie innych postępowań administracyjnych oraz wydawanie merytorycznych rozstrzygnięć w zakresie spraw dotyczących Referatu,
Ø      udzielanie informacji uprawnionym organom i instytucjom o osobach figurujących w prowadzonej ewidencji kierowców i osób bez uprawnień i posiadanych przez nich uprawnień,
Ø      udzielanie odpowiedzi na wpływającą do Referatu korespondencję,
Ø      zakładanie, opisywanie teczek z aktami kierowców i osób bez uprawnień oraz gromadzenie dokumentów dotyczących osoby w aktach ewidencyjnych,
Ø      przetwarzanie danych zgromadzonych w aktach ewidencyjnych osoby oraz w systemie informatycznym „Kierowca”,
Ø      opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie działania Referatu,
Ø      opracowywanie, aktualizacja dokumentów dotyczących systemu zarządzania jakością w zakresie działania Referatu oraz ich weryfikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
Ø      systematyczne przygotowywanie, ocena i wydzielanie przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,
Ø      przygotowanie dokumentów komunikacyjnych przeznaczonych do zniszczenia przez komisję złożoną z trzech osób, w tym Naczelnika Wydziału,
Ø      opracowywanie treści, informacji zamieszczanych na stronach internetowych Urzędu, oraz na tablicy informacyjnej wydziału,
Ø      przygotowywanie materiałów dla potrzeb Rady Miasta i Prezydenta,
Ø      prawidłowy opis faktur wpływających do Referatu.
 
Rejestry
 
W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez kierownika Referatu Praw Jazdy z dnia 15 września 2009 r. stwierdzono, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 z 2004 r. poz. 215 z późn. zm.) – w szczególności w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia rejestracja napływających do Referatu wniosków o wydanie prawa jazdy odbywa się w oparciu o system teleinformatyczny (akta kontroli tom I s. 30-31).
 
Ustalenia szczegółowe kontroli dotyczące prawidłowości w postępowaniach dotyczących:
1.    wydawania międzynarodowego prawa jazdy w 2008 r.,
2.    wydawania wtórnika prawa jazdy w związku ze zmianą danych,
3.    wydawania praw jazdy po raz pierwszy,
4.    wydawania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty,
5.    wymiany prawa jazdy w oparciu o art. 150 Prawa o ruchu drogowym.
 
Dla przejrzystości działań w celu prawidłowego postępowania w prowadzonych przez Referat praw jazdy postępowaniach zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2008 r. (akta kontroli tom I s. 32-34) oraz 19 stycznia 2009 r. (akta kontroli tom I s. 35-37), opracowano trzy procedury dotyczące:
a)    wydawania międzynarodowego prawa jazdy,
b)    wydawania praw jazdy po raz pierwszy,
c)     wydawania wtórnika prawa jazdy
 
Wymienione wyżej procedury zostały wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym Nr KM.IV-0147-2/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji w dniu 30 marca 2009 r. w sprawie stosowania procedur wewnętrznych (akta kontroli tom I s. 38-50).
 
Natomiast postępowanie dotyczące wymiany praw jazdy w oparciu o art. 150 Prawa o ruchu drogowym odbywa się na podstawie procedury ustnej, które są również obowiązujące i posiadają takie same elementy jak procedury opisane, co wynika wprost z pisma skierowanego do Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta z dnia 21 listopada 2008 r. przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością (akta kontroli tom I s. 51).
 
Na podstawie wyżej wymienionych procedur kontrolujący dokonali analizy 115 postępowań prowadzonych i zakończonych przez kontrolowany Referat w 2008 r. Wyniki analiz oraz stwierdzone w ich wyniku nieprawidłowości kontrolujący przedstawili wraz z opisem pod odpowiednimi tabelami dokumentującymi ich przebieg.
W celu dokonania oceny procesu postępowania w sprawach o wydanie prawa jazdy, zespół kontrolny w oparciu o istniejące procedury oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy wybrał odpowiednie atrybuty, które w istotny sposób odzwierciedlają proces wydawania wyżej wymienionego dokumentu.
 

Ad. 1
Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy w 2008 r.
 
Tabela nr 1
 
Lp.
Nr sprawy
Data złożenia wniosku
Podpis wnioskodawcy
Data wydania prawa jazdy
Podpis   decyzji   z upoważnienia
Parafa na decyzji
Odbiór decyzji
Komplet załączników
Uwagi
Dowód uiszczenia opłaty
Fotografia 
Kserokopia posiadanego prawa jazdy
1
546/08
13.03.08
+
18.03.08
+
+
+
+
+
+
 
2
748/08
1.04.08
+
21.04.08
+
+
+
+
+
+
 
 
 
Badaniu poddano dwa postępowania z ww. Zakresu, w których kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
 
 
Ad. 2
Wydawania wtórnika prawa jazdy w związku ze zmianą danych
 
Tabela nr 2
 
Lp.
Nr sprawy
Data złożenia wniosku
Podpis wnioskodawcy
Data wydania prawa jazdy
Podpis   decyzji   z upoważnienia
Parafa na decyzji
Odbiór decyzji
Komplet załączników
Uwagi
Dowód uiszczenia opłaty
Fotografia
Orzeczenie lekarskie
Kserokopia posiadanego prawa jazdy
1
164/08
4.01.08
+
23.01.08
+
+
+
+
+
+
+
 
2
175/08
26.08.08
+
26.08.08
+
+
+
+
+
+
+
 
3
252/08
31.01.08
+
6.02.08
+
+
+
+
+
+
+
 
4
355/08
6.02.08
+
22.02.08
+
+
+
+
+
+
+
 
5
400/08
19.02.08
+
27.02.08
+
+
+
+
+
+
+
 
6
548/08
6.03.08
+
18.03.08
+
+
+
+
+
+
+
 
7
687/08
2.04.08
+
10.04.08
+
+
+
+
+
+
+
 
8
723/08
3.04.08
+
17.04.08
+
+
+
+
+
+
+
 
9
787/08
9.04.08
+
28.04.08
+
+
+
+
+
+
+
 
10
811/08
31.07.087
+
11.08.08
+
+
+
+
+
+
+
 
11
584/08
5.05.08
+
12.05.08
+
+
+
+
+
+
+
 
12
964/08
22.12.08
+
22.12.08
+
+
+
+
+
+
+
 
13
980/08
8.05.0/8
+
2.06.08
+
+
+
+
+
+
+
 
14
1032/08
23.05.08
+
9.06.08
+
+
+
+
+
+
+
 
15
1079/08
6.06.08
+
17.06.08
+
+
+
+
+
+
+
 
16
1192/08
10.06.08
+
3.07.08
+
+
+
+
+
+
+
 
17
1387/08
18.07.08
+
4.06.08
+
+
+
+
+
+
+
 
18
1431/08
30.07.08
+
12.08.08
+
+
+
+
+
+
+
 
19
1768/08
23.09.08
+
7.10.08
+
+
+
+
+
+
+
 
20
1891/08
10.10.08
+
27.10.08
+
+
+
+
+
+
+
 
21
1959/08
24.10.08
+
10.11.08
+
+
+
+
+
+
+
 
22
2259/08
11.12.08
+
17.12.08
+
+
+
+
+
+
+
 
 
        
Badaniu poddano 22 postępowania z ww. zakresu, w których kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
 
Ad. 3
Wydawania praw jazdy po raz pierwszy
 
Tabela nr 3
 
Lp.
Nr sprawy
Data złożenia wniosku
Podpis wnioskodawcy
Data wydania prawa jazdy
Podpis   decyzji   z upoważnienia
Parafa na decyzji
Odbiór decyzji
Komplet załączników
Uwagi
Fotografia
Dowód uiszczenia opłaty
Pisemna zgoda rodziców, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
Orzeczenie lekarskie
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
1
35/08
3.01.08
+
7.01.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
2
38/08
11.12.07
+
7.0108
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
3
44/08
29.11.07
+
8.01.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
4
46/08
8.01.08
+
8.01.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
5
53/08
8.01.08
+
8.01.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
6
66/08
10.01.08
+
10.01.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
7
94/08
15.01.08
+
15.01.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
8
108/08
15.01.08
+
16.01.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
9
125/08
17.01.08
+
17.01.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
10
142/08
10.01.08
+
21.01.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
11
196/08
29.01.08
+
29.01.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
12
197/08
24.01.08
+
29.01.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
13
243/08
29.01.08
+
5.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
14
279/08
31.01.08
+
11.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
15
323/08
31.01.08
+
18.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
16
347/08
21.02.08
+
21.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
17
353/08
9.01.08
+
22.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
18
365/08
31.01.08
+
22.02.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
19
379/08
14.01.08
+
25.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
20
394/08
26.02.08
+
26.02.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
21
403/08
14.02.08
+
27.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
22
422/08
28.02.08
+
29.02.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
23
442/08
4.03.08
+
4.03.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
24
462/08
26.02.08
+
5.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
25
481/08
28.02.08
+
7.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
26
502/08
11.03.08
+
12.03.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
27
528/08
6.03.08
+
13.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
28
568/08
18.03.08
+
19.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
29
572/08
20.03.08
+
20.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
30
577/08
20.03.08
+
21.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
31
587/08
13.03.08
+
25.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
32
602/08
26.03.08
+
27.03.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
33
648/08
3.04.08
+
4.04.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
34
674/08
10.04.08
+
10.04.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
35
683/08
10.01.08
+
10.04.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
35
695/08
10.04.08
+
11.04.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
37
696/08
10.04.08
+
11.04.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
38
727/08
17.04.08
+
17.04.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
39
728/08
15.04.08
+
17.04.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
40
797/08
27.11.07
+
29.04.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
Wpłata: 29.04.08
41
832/08
6.05.08
+
7.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
42
864/08
13.05.08
+
13.05.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
43
889/08
13.05.08
+
19.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
44
892/08
22.04.08
+
20.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
Wpłata: 13.05.08
45
908/08
10.04.08
+
21.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
46
911/08
15.05.08
+
21.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
47
925/08
23.05.08
+
27.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
48
960/08
27.05.08
+
29.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
49
961/08
27.05.08
+
29.05.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
50
999/08
3.06.08
+
4.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
51
1010/08
5.06.08
+
5.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
52
1014/08
3.06.08
+
5.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
53
1045/08
10.06.08
+
11.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
54
1048/08
3.06.08
+
11.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
55
1049/08
3.06.08
+
11.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
56
1059/08
10.06.08
+
12.06.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
57
1063/08
5.06.08
+
13.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
58
1070/08
5.06.08
+
16.06.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
59
1083/08
17.06.08
+
17.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
60
1084/08
17.06.08
+
17.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
61
1088/08
10.06.08
+
17.06.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
62
1110/08
19.06.08
+
20.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
63
1132/08
10.06.08
+
24.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
64
1136/08
23.06.08
+
24.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
65
1144/08
12.06.08
+
25.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
66
1146/08
17.06.08
+
26.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
67
1158/08
26.06.08
+
27.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
68
1160/08
12.06.08
+
27.06.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
69
1178/08
26.06.08
+
1.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
70
1185/08
1.07.08
+
2.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
71
1187/08
19.06.08
+
2.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
72
1189/08
26.06.08
+
2.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
73
1195/08
1.07.08
+
3.07.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
74
1196/08
3.07.08
+
3.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
75
1198/08
3.07.08
+
3.07.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
76
1199/08
19.06.08
+
3.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
77
1206/08
1.07.08
+
4.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
78
1227/08
8.07.08
+
18.07.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
79
1242/08
10.07.08
+
10.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
80
1253/08
8.07.08
+
17.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
81
1285/08
17.07.08
+
17.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
82
1289/08
17.07.08
+
17.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
83
1294/08
17.07.08
+
18.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
84
1296/08
17.07.08
+
18.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
85
1300/08
6.05.08
+
18.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
Wpłata: 18.07.08
86
1311/08
17.07.08
+
21.07.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
87
1329/08
24.07.08
+
24.08.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
88
1332/08
24.07.08
+
24.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
89
1337/08
24.07.08
+
25.07.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
90
1383/08
31.07.08
+
1.08.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
91
1385/08
26.06.08
+
4.08.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
Wpłata 1.08.08
92
1426/08
5.08.08
+
11.08.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
93
1530/08
29.08.08
+
29.08.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
94
1535/08
25.08.08
+
29.08.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
95
1615/08
11.09.08
+
11.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
96
1458/08
14.08.08
+
14.08.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
97
1464/08
12.08.08
+
18.08.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
98
1536/08
29.08.08
+
1.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
99
1539/08
29.08.08
+
1.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
100
1582/08
9.09.08
+
5.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
101
1586/08
12.08.08
+
8.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
102
1623/08
11.09.08
+
11.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
103
1624/08
11.09.08
+
11.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
104
1693/08
23.09.08
+
24.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
105
1701/08
23.09.08
+
24.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
106
1716/08
11.09.08
+
26.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
107
1721/08
25.09.08
+
29.09.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
108
1746/08
30.09.08
+
2.10.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
109
1758/08
2.10.08
+
3.10.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
110
1836/08
9.10.08
+
15.10.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
111
1888/08
23.10.08
+
23.10.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
112
1899/08
27.10.08
+
27.10.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
113
1900/08
16.10.08
+
27.10.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
114
1922/08
27.10.08
+
28.10.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
115
1934/08
30.10.08
+
31.10.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
116
1937/08
30.10.08
+
31.10.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
117
1949/08
23.10.08
+
3.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
118
1958/08
30.10.08
+
3.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
119
1998/08
6.11.08
+
7.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
120
1999/08
27.10.08
+
7.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
121
2000/08
6.11.08
+
7.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
122
2010/08
27.10.08
+
12.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
123
2050/08
6.11.08
+
17.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
124
2058/08
12.11.08
+
18.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
125
2085/08
20.11.08
+
21.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
126
2125/08
27.11.08
+
27.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
127
2129/08
27.11.08
+
28.11.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
128
2146/08
20.11.08
+
2.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
129
2150/08
27.11.08
+
3.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
130
2155/08
27.11.08
+
3.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
131
2158/08
27.11.08
+
3.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
132
2161/08
4.12.08
+
4.12.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
133
2168/08
4.12.08
+
4.12.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
134
2212/08
20.11.08
+
10.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
135
2228/08
11.12.08
+
12.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
136
2274/08
11.12.08
+
18.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
137
2278/08
9.12.08
+
18.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
138
2298/08
18.12.08
+
19.12.08
+
+
+
+
+
+
+
+
 
139
2299/08
18.12.08
+
19.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
140
2306/08
18.12.08
+
22.1208
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
141
2307/08
18.12.08
+
22.12.08
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
142
2325/08
23.12.08
+
5.01.09
+
+
+
+
+
Nie dotyczy
+
+
 
 
 
Badaniu poddano 142 postępowania z ww. zakresu, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Ad. 3
Wydawania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty
 
Tabela nr 4
 
Lp.
Nr sprawy
Data złożenia wniosku
Podpis wnioskodawcy
Data wydania prawa jazdy
Podpis   decyzji   z upoważnienia
Parafa na decyzji
Odbiór decyzji
Komplet załączników
Uwagi
Dowód uiszczenia opłaty
Fotografia
Orzeczenie lekarskie
Kserokopia posiadanego prawa jazdy
1
259/08
30.01.08
+
7.02.08
+
+
+
+
+
+
+
 
2
382/08
12.02.08
+
26.02.08
+
+
+
+
+
+
+
 
3
792/08
29.04.08
+
29.04.08
+
+
+
+
+
+
+
 
4
752/08
3.04.08
+
22.04.08
+
+
+
+
+
+
+
 
5
382/08
12.02.08
+
26.02.08
+
+
+
+
+
+
+
 
6
893/08
6.05.08
+
20.05.08
+
+
+
+
+
+
+
 
7
1015/0
5.06.08
+
6.06.08
+
+
+
+
+
+
+
 
8
1194/08
3.06.08
+
3.07.08
+
+
+
+
+
+
+
 
9
1307/08
21.07.08
+
21.07.08
+
+
+
+
+
+
+
 
10
2023/08
24.10.08
+
13.11.08
+
+
+
+
+
+
+
 
 
 
Badaniu poddano 10 postępowań a ww. zakresu, w których kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
 
Ad 5
Wymiany prawa jazdy w oparciu o art. 150 Prawa o ruchu drogowym
 
Tabela nr 5
 
Lp.
Nr sprawy
Data złożenia wniosku
Podpis wnioskodawcy
Data wydania prawa jazdy
Podpis   decyzji   z upoważnienia
Parafa na decyzji
Odbiór decyzji
Komplet załączników
Uwagi
Dowód uiszczenia opłaty
Fotografia 
Kserokopia prawa jazdy podlegającego wymianie
1
52/08
8.01.08
+
8.01.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
2
92/08
14.01.08
+
14.01.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
3
98/08
15.01.08
+
15.01.08
+
+
+
+
+
+
x
4
257/08
6.02.08
+
6.02.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
5
278/08
11.02.08
+
11.02.08
+
+
+
+
+
+
x
6
377/08
25.02.08
+
25.02.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
7
384/08
26.02.08
+
26.02.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
8
430/08
29.02.08
+
29.02.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
9
434/08
18.02.08
+
3.03.08
+
+
+
+
+
+
x
10
495/08
10.03.08
+
10.03.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
11
565/08
18.03.08
+
19.03.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
12
605/08
27.03.08
+
27.03.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
13
669/08
8.04.08
+
8.04.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
14
670/08
9.04.08
+
9.04.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
15
734/08
17.04.08
+
18.04.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
16
765/08
23.04.08
+
23.04.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
17
829/08
7.05.08
+
7.05.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
18
868/08
6.05.08
+
14.05.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
19
869/08
13.05.08
+
14.05.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
20
867/08
24.04.08
+
14.05.08
+
+
+
+
+
+
x
21
891/08
16.05.08
+
19.05.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
22
962/08
23.05.08
+
29.05.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
23
1030/08
19.05.08
+
9.06.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
24
1064/08
12.06.08
+
19.06.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
25
1090/08
12.06.08
+
17.06.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
26
1112/08
20.06.08
+
20.06.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
27
1190/08
2.07.08
+
2.07.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
28
1219/08
8.07.08
+
8.07.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
29
1256/08
11.07.08
+
11.07.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
30
1310/08
25.07.08
+
21.07.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
31
1312/08
21.07.08
+
21.07.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
32
1352/08
11.07.08
+
29.07.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
33
1416/08
7.08.08
+
7.08.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
34
1494/08
22.08.08
+
25.08.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
35
1589/08
8.09.08
+
8.09.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
36
1793/08
9.10.08
+
9.10.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
37
1859/08
10.10.08
+
20.10.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
38
1884/08
22.10.08
+
23.10.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
39
1920/08
28.10.08
+
28.10.08
+
+
+
+
+
+
Unieważniony dokument w aktach
40
2022/08
12.11.08
+
18.11.08
+
+
+
+
+
+
 x
41
2073/08
20.11.08
+
20.11.08
+
+
+
+
+
+
x
 
 
 
Badaniu poddano 41 postępowań z ww. zakresu. W trakcie czynności sprawdzających kontrolujący stwierdzili w 35 przypadkach fakt pozostawienia unieważnionego dokumentu w aktach sprawy co jest nie zgodne z zapisem § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2002 r.), który mówi, że nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu przez odcięcie lewego rogu o powierzchni jednego centymetra kwadratowego. Unieważniony dokument zwraca się jego posiadaczowi (akta kontroli tom I s. 52-53).
W związku ze stwierdzeniem przez kontrolujących opisanych wyżej nieprawidłowości w dniu 6 października 2009 r. Naczelnik Wydziału Komunikacji złożył w sprawie pisemne wyjaśnienia (akta kontroli tom I s. 54).
                                                                                                                                                             

 
 
 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 09:55:13 - wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2010-03-03 10:02:12 - wystąpienie pokontrolne (36.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10596
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 09:44:18
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 09:44:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 10:16:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner