logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0913/4/1/2009
 
Opole, 3.12.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 39/2009
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
19.10.2009 r. do 13.11.2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Wiesław Pałczyński – St. Specjalista  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóźwin-Mazurek -   St.    Specjalista w wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 78/2009
Nr 79/2009
Przedmiot kontroli
Prawidłowość postępowania w sprawie zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych w 2008 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Beata Wartenberg – naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Budownictwa
   
 
 
 
Podstawy prawne
 
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.118 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227).
 3. Ustawa z dnia 3 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z poźn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5. Zarządzenie Nr OR.I-0152- 10/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Opola.
 6.  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
 7. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504).
 8. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.).
 9. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U> z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z póź. zm.).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z póź. zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów rejestrów, wniosków o pozwolenie na budowę, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1129 z póź. zm.).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena działania zgodnego z obowiązującymi przepisami, prawidłowości i terminowości realizacji wniosków na dokonanie zmian budowlanych, należących do zakresu zadań referatu budownictwa w tym:
organizacyjno prawnego przygotowania Referatu Budownictwa do przyjmowania wniosków na dokonanie zmian budowlanych,
przeglądu przepisów i procedur w tym zakresie,
analiza wyłonionych akt spraw pod kątem zgodności z istniejącymi procedurami i obowiązującymi przepisami.
 
 Tematyka Kontroli  
 
       1.   Organizacja pracy, w tym podział zadań oraz uprawnienia i obowiązki
             poszczególnych     pracowników.
       2.   Przyjęte procedury postępowania.
       3.   Rodzaj prowadzonej dokumentacji i sposób dokumentowania realizowanych zadań.
      
 Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
       1. Zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją.
       2.   Analiza porównawcza prowadzonej dokumentacji pod kątem sposobu realizacji
             zadań.
       3. Analiza dokumentów potwierdzających spełnienie warunków prawidłowego
           zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych.
       4. Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczących poszczególnych zgłoszeń.
       5. Dokumentacja do analizy została wyłoniona na podstawie próbki losowej.
       6. W uzasadnionych przypadkach pobranie wyjaśnień ustnych i pisemnych.
       7. Sporządzenie odpowiednich zestawień i wykazów.
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
1.   Analiza uregulowań prawnych związanych z badanym obszarem.
2. Badanie dokumentacji dotyczącej składanych wniosków do referatu budownictwa dotyczących określonych robót budowlanych lub budowy w myśl art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Poza analizą dokumentacji w trakcie prowadzonego postępowania odebrano ustne wyjaśnienia od p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownika Referatu Budownictwa oraz pracowników merytorycznych referatu.
Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających określonych przedmiotem kontroli.
 
 
Uregulowania prawne
 
Z analizy obowiązującego prawa w tym zakresie wynika, iż obowiązkiem inwestora jest zgłoszenie do wydziału architektoniczno budowlanego określonych robót budowlanych   lub budowy w myśl art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.118).
Dotyczy to również budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21 oraz budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a lub wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt1, 4-6 oraz 9-13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego określono wymaganie dokonania zgłoszenia w przypadku budowy ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Podkreślić jednak trzeba, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego nie dotyczy to przypadków, w   których dane przedsięwzięcia mogą znacząco oddziaływać na środowisko, a także, gdy przedsięwzięcia mogą znacząco i negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. W takich przypadkach wymagane jest uzyskanie pozwolenia i nie wystarczy zgłoszenie, zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa Budowlanego.
 
Do wniosku inwestor ma obowiązek załączyć:
 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, który stanowi, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy – art. 233 kodeksu karnegio, przy czym własnoręcznym podpisem należy poświadczyć prawdziwość danych,
2) odpowiednie szkice i rysunki określające budowę, roboty budowlane,
3) aktualną kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem projektowanej budowy, czy robót budowlanych,
4) pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. 
 
Zaznaczyć trzeba, że:
1, W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ architektoniczno-budowlany nakłada w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.   
2. Zgłoszenie należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych czy budowy.
3. Do wykonanie robót budowlanych czy budowy można przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.         
 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że
1. W przypadku zgłoszenia budowy dotyczącej przyłączy należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego uprawnienia odpowiedniej specjalności.
2. W przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, który musi być dodatkowo uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia odpowiedniej specjalności.
 
Ustalenia kontroli
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego na podstawie dokumentacji Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa ustalono, że zgodnie z zakresem kontroli badana dokumentacja jest prowadzona w Referacie Budownictwa.
W Referacie Budownictwa zatrudnionych jest dziewięć osób.
Kierownikiem referatu jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Do zadań referatu należy m.in.;
- wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia ba budowę budynków, budowli i urządzeń budowlanych,
- przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części - wydawanie decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych ,
- przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- przygotowanie wniosków do właściwego ministra w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych, udzielenie zgody na odstępstwo.
Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację dotyczącą – przyjmowaniu zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Ustalono, że w referacie prowadzony rejestr przyjmowanych zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Z zapisu rejestrowego wynika, że na przestrzeni 2008 roku wpłynęło ich 1070. 
Przy analizie szczegółowej stwierdzono błąd w zapisie liczb porządkowych o 100
numerów.
 Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że błąd był niezamierzony i powstał w wyniku złego odczytania pierwszej cyfry poprzedniego numeru porządkowego w rejestrze, który nie został przez żadnego pracownika zauważony.   
 
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału - 1.070 indywidualnych akt spraw zarejestrowanych i rozpatrzonych przez Referat w 2008 r., a wyłonionych na podstawie próby losowej. Próbka do badań została dobrana statystycznie na podstawie zbiorczego rejestru wniosków za 2008 r. prowadzonego przez Referat Budownictwa, z wykorzystaniem funkcji losowej arkusza kalkulacyjnego Excel z uwzględnieniem następujących parametrów: (akta kontroli 09/39/I/(1-2)
   poziomu ufności – 90%,
   poziomu precyzji – 2%,
   oczekiwanych ilości błędów – 3%,
   wielkości zbadanych elementów – 81.
Statystyczny dobór próby opiera się na założeniu, że przy określonym poziomie ufności, losowo wybrana próba elementów dane populacji będzie posiadała takie same cechy, jakie występują w całej populacji. Test został przeprowadzony w dniu 26.10.2009 r.
 Wyłonione a następnie objęte badaniami akta dotyczyły w szczególności:
 
• Budowy przyłączy,
• Ocieplenia budynków,
• Budynki gospodarcze, wiaty,
• Remonty ,
• Reklamy,
• Ogrodzenia,
• Pozostałe.
 
Ponadto kontrolą objęto zarządzenia wewnętrzne naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, zakresy czynności na podstawie opisów stanowisk pracy oraz sposób rejestracji załatwianych spraw.
 
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
- prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań
- rzetelności i legalności prowadzonego rejestru (ewidencji),
- prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi
 pracownikom zadaniami.
 
Na przestrzeni całego roku 2008 w referacie budownictwa zostało zarejestrowanych 930 wniosków.
Ilość wniosków w poszczególnych kwartałach przedstawiała się następująco:
 
I kwartał 2008
204
II kwartał 2008
307
III kwartał 2008
257
IV kwartał 2008
162
 
 
Stwierdzono, że w wirtualnym Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta dostępne są wzory druków wniosków na wykonanie robót budowlanych nie wymagających zezwolenia oraz oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(akta kontroli 09/39/I/str. 9-11)
W indywidualnych zakresach czynności wszyscy pracownicy referatu zobowiązani są do przyjmowania dokumentacji dotyczących wniosków na wykonanie robót budowlanych. Wraz z odpowiednią dekretacją kierownika referatu dokonywana jest jej selekcja i analiza przez pracownika. W fazie końcowej akceptowana przez Z-cę Naczelnika Wydziału.
W przebadanej dokumentacji tematu nie stwierdzono uchybień proceduralnych kwalifikujących do wniesienia uwag.
 
 
Zestawienia próbki badanej dokumentacji poddanej kontroli przedstawiono w tabelach.
 
 
 
Przedstawione dane analityczne potwierdzają właściwie prowadzoną procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających zgłoszeń budowlanych.
 
Wszystkie zgłoszenia posiadają wymagane załączniki i uzgodnienia.
W 7 przypadkach po stwierdzeniu ich braku wydano postanowienie o ich uzupełnieniu.
W 4 przypadkach wydano prawidłowe decyzje sprzeciwu.
 
 
 
 
 
 


 

 
l.p.
 
 
l.p. rejestracji
 
Nr próby
losowej
 
Data
wystaw. wniosku
Data
rejestracji
wniosku
/wpływu/
 
Rodzaj
robót budowlanych
 
Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością
 
Kopia mapy z oznaczeniem projektu budowy
 
           Wymagane
            pozwolenia i
         uzgodnienia
 
Szkice i rysunki
 
Projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym
 
Projekt wykonany przez uprawnionego projektanta
 
Data pisma
wydziału o
uzupełnienie
wniosku
 
Data zatwierdzenia wniosku
 
Data wniesienia sprzeciwu
 
Data
przekazania do
PINB
Opole
 
 
 1
 
   1033
 
           78
 
2.12.08
 
2.12.08
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Brak
uzup.
15.02
.08
 
Uzupełn.
15.02.08
 
Dostarcz.
15.02.08
 
dostarczono
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Postanowienie z 12.02.08
 
 
16.02.08
 
Nie dot.
 
31.12.08
 
 2
 
 1029
  
           77
 
17.11.08
 
26.11.08
 
w załącz.
 
w załącz.
 
w załącz.
w załącz.
 
Nie dotyczy
 
Nie
dotyczy
 
Nie dotyczy
 
9.12.08
Nie dot.
12.12.08
 
   3
 
 990
  
          73
 
27.10.08
 
6.11.08
W załącz
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
24.11.08
Nie dotyczy
28.11.08
 
 
   4
 
 878
 
         65
 
17.09.08
 
18.09.08
W załącz
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
25.09.08
Nie dotyczy
29.09.08
 
   5
 
 837
 
          63
 
2.09.08
 
2.09.08
Uzupełniono
2.10.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Postanowienie z 10.09.08
2.10.08
Nie dotyczy
6.19.08
 
 
6
 
 
 
 
828
  
          62
 
21.08.08
 
28.08.08
Brak
Uzupełniono 12.09.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
W załącz.
Postanowienie z 2.09.08
19.09.08
Nie dotyczy
5.09.08
 
   7
 
   757
 
          57
 
31.07.08
 
31.07.08
W załacz
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Postanowienie z 6.08.08
 
Wycofanie wniosku 20.08.08
Decyzja sprzeciwu z 20.08.08
22.08.08
 
 8
 
   756
 
          56
 
31.07.08
 
31.07.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
6.02.08.
Nie dotyczy
13.08.08
 
 9
 
   704
 
         52
 
10.07.08
 
14.07.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16.07.08
Nie dotyczy
17.07.08
 
10
 
   697
 
          51
 
8.07.08
 
10.07.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
załączeniu
W załącz.
Nie dotyczy
21.07.08
Nie dotyczy
24.07.08
 
11
 
 695
 
          50
 
10.07.08
 
10.07.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz
W załączeniu
W załączeniu
W załącz.
Nie dotyczy
15.07.08
Nie dotyczy
17.07.08
 
12
 
 682
 
          49
 
2.07.08
 
7.07.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
18.08.08
Nie dotyczy
18.08.08
 
13
 
     507
 
          37
 
26.05.08
 
26.05.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
4.06.08
Nie dotyczy
10.06.08
 
14
 
     427
 
          30
 
28.04.08
 
29.04.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
2.05.08
Nie dotyczy
9.05.08
 
15
 
    245
 
          20
 
11.04.08
11.04.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
W załącz.
Nie dotyczy
15.04.08
Nie dot.
21.04.08
 
16
 
 242
 
          19
 
11.04.08
 
11.04.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
18.04.08
 
21.04.08
 
17
 
 216
 
          16
 
2.04.08
 
3.04.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Postanow.z 13.03.08
24.04.08
Nie dotyczy
9.05.08
 
18
 
   189
 
           13
 
26.03.08
 
26.03.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
1.04.08
Nie dotyczy
1.04.08
 
19
  
     15
 
            1
 
11.01.08
 
11.01.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
17.01.08
Nie dotyczy
11.02.08
 
20
 
 
 
 
  
    22
 
           3
 
11.01.08
 
16.01.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dotyczy
Nie dotycz
Nie dotyczy
8.02.08
Nie dotyczy
8.02.08
 
21
 
1025
 
          76
 
19.11.08
 
19.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dotyczy
W załącz.
Nie dotyczy
4.12.08
Nie dotyczy
12.12.08
 
22
  
   958
 
          69
 
16.10.08
 
16.10.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
Nie
Dot.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
27.1008
Nie dotyczy
29.10.08
 
23
 
   821
 
           61
 
27.08.08
 
27.08.08
W załączeniu
W załącz.
Nie dotyczy
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14.09.08
Nie dotyczy
20.10.08
 
24
   
   99
 
           10
 
19.02.08
 
20.02.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
W załączeniu
Nie dotyczy
22.02.08
Nie dotyczy
 
 
25
 
 661
 
           47
 
2.07.08
 
2.07.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16.07,08
Nie dotyczy
17.07.08
 
26
 
 415
 
          26
 
22.04.08
 
25.04.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
30.04.08
Nie dotyczy
9.05.08
 
27
 
   27
 
               4
 
18.01.08
 
18.01.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dot.
Decyzja
sprzeciwu z dnia 28.01.08
11.02.08
 
28
 
                  71
  
           7
 
6.02.08
 
6.02.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
12.02.08.
Nie dot.
12.02.08
 
29
 
   112
 
           11
 
26.02.08
 
26.02.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dot.
Postanowienie
z 28.08.08 o przekazanie wniosku do Wojewody Opolu.
 
Nie dot.
 
30
 
 190
 
           14
 
6.03.08
 
26.03.08
w załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dot.
Nie dot.
3.04.08t.
Nie dot.
4.04.08
31
 
    223
 
           17
 
3.04.08
 
4.04.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
5.05.08
Nie dot.
5.05.08 x
 
32
 
    229
 
          18
 
2.04.08
 
2.04.08
W załączeniu
W załącz.
W załączeniu
W załączeniu.
W załączeniu
W załącz..
W załącz
4.04.08
Nie dot.
21.04.08 x
 
33
 
    297
 
           21
 
22.04.08
 
22.04.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
24.04.08
Nie dot.
9.05.08
 
34
 
   304
 
           22
 
22.04.08
 
22.04.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz
W załączeniu
Nie dot.
Nie dot.
24.04.08
Nie dot.
9.05.08
 
35
 
   306
 
           23
 
22.04.08
 
22.04.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
24.04.08
Nie dot.
9.05.08
 
36
 
1004
 
           75
 
14.11.08
 
17.11.08
W załączeniu
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
20.11.08
Nie dot.
24.11.08
 
 
37
 
      961
 
                 70
 
17.10.08
 
17.10.08
W załącz.
W załącz.
W załącz..
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
20.10.08
Nie dot.
24.11.08
 
38
 
 970
 
               71
 
20.10
 
20.11.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załączeniu
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
24.10.08
Nie dot.
29.11.08
 
39
 
 879
 
              66
 
25.08.08
 
18.09.08
W załączeniu
W załączeniu
Brak oświadczenia współwłaściciela
Nie dotycz.
Nie dotyczy
Nie dot.
Nie dotycz.
29.09.08
Postanowienie o uzupełnienie 22.09.08
29.09.09
 
40
 
 847
 
          64
 
8.09.08
 
8.09.08
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
10.09.08
Nie dot.
15.089.08
 
41
 
 816
 
          60
 
19.08.08
 
22.08.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
1.09.08
Nie dot.
2.09.08
 
42
 
 777
 
          59
 
4.08.08
 
6.08.09
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
12.08.08
Nie dot.
22.08.08
 
43
 
 718
 
           54
 
30.05.08
 
18.07.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
25.07.08
Nie dot.
30.07.08
 
44
 
 555
 
                 41
 
11.06.08
 
12.06.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
13.06.08
Nie dot.
23.06.08
 
45
 
 633
 
                        45
 
26.06.08
 
25.06.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
27.06.08
Nie dot.
3.07.08
 
46
 
549
 
   39
 
11.06.08
 
11.06.08
W załączeniu
Nie dotycz.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
18.06.08
Nie dot.
23.06.08
 
47
 
 551
 
   40
 
11.06.08
 
11.06.08
W załączeniu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dot.
Nie dot.
18.06.08
Nie dot.
23.06.08
 
48
 
 525
 
   36
 
4.06.08
 
4.06.08
W załącz..
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
W załącz.
Nie dot.
9.06.08
Nie dot.
16.06.08
 
49
 
 412
 
 25
 
24.0408
 
24.04.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
30.04.08
Nie dot.
9.05.08
 
50
 
 209
 
    15
 
1.04.08
 
1.04.08
Odpowiedź dla strony
Z dnia 8.04.08
Wysłana 10.04.08
 
 
 
 
 
 
 
 
51
 
   89
 
     9
 
12.02.08
 
14.02.08
W załączeniu
W załącz..
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
18.02.08
Nie dot.
19.02.08
 
52
 
 44
 
    5
 
20.01.08
 
28.01.08
W załączeniu
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
30.01.08
Nie dot.
11.02.08
 
53
 
1049      
 
   79
 
12.12.08
 
12.12.08
W załączeniu
W załącz.
 
 
 
 
 
Zgodnie z Prawem budowlanym zakres prac nie wymaga zgłoszenia. Pismo do wnioskodawcy z 17.12.08
17.12.08
 
54
 
 999
 
    74
 
14.11.08
 
14.11.08
W załączeniu
W załącz
W załącz.
W załączeniu
 
 
 
Zgodnie z Prawem budowlanym zakres prac nie wymaga zgłoszenia. Pismo do wnioskodawcy z 25.11.08
28.11.08
 
55
 
   657
 
    46
 
1.07.08
 
1.07.08
W załączeniu
W załącz
W załącz.
W załączeniu
 
 
 
Zgodnie z Prawem budowlanym zakres prac nie wymaga zgłoszenia. Pismo do wnioskodawcy z 3.07.08
3.07.08
 
56
 
 579
 
    43
 
13.06.08
 
13.06.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
 
 
 
Zgodnie z Prawem budowlanym zakres prac nie wymaga zgłoszenia. Pismo do wnioskodawcy z 19.06.08
23.06.08
 
57
 
   538
 
      38
 
2.06.08
 
 
 
 
 
Postanowieniem z 11.06.08 przekazano wniosek do Starostwa Powiatowego w Kluczborku, z uwagi na właściwość miejscową organu
 
 
 
58
 
 504
 
      34
 
21.05.08
 
26.05.08
W załączeniu
 
W załącz.
 
 
 
 
Zgodnie z Prawem budowlanym zakres prac nie wymaga zgłoszenia. Pismo do wnioskodawcy z 28.05.08
30.05.08
 
59
 
 470
 
      32
 
13.05.08
 
12.05.08
W załączeniu
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z Prawem Budowlanym zakres prac nie wymaga zgłoszenia. Pismo do wnioskodawcy z 26.05.08
1.06.08
 
60
 
 407
 
    24
 
21.04.08
 
23.04.08
załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
 
W załącz.
 
Decyzja –sprzeciwu z dnia 25.04.08 (brak pozwolenia na b udowę- powiększenie drzwi i wykonanie wentylacji grsfitacyjnej art. 33 ust. 2 pkt 1i 2)
25.04.08
 
61
 
501
 
       3
 
23.05.08
 
3.05.08
W załączeniu
 
 
 
 
 
 
Decyzja – sprzeciwu z dnia 4.06.08
Zgłoszenie dotyczy prac objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia budowlanego.
10.06.08
 
62
 
 1069
 
     80
 
30.12.08
 
30.12.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
12.01.09
Nie dot.
16.01.09
 
63
 
 1070
 
    81
 
30.12.08
 
30.12.08
W załączeniu
W załącz.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
6.01.09
Nie dot.
0.01.09
 
64
 
 892
 
     68
 
24.08.08
 
25.09.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
29.09.08
Nie dot.
29.09.08
 
65
 
 884
 
    67
 
19.09.08
 
22.09.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
 
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
24.09.08
Nie dot.
29.09.08
 
66
 
 719
 
     55
 
16.07.08.
 
18.07.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załacz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
24.07.08
Nie dot.
30.07.08
 
67
 
    76
 
      8
 
7.02.08
 
8.02.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
13.02.08
Nie dot.
15.02.08
 
68
 
762
 
    58
 
1.08.08
 
1.08.08
brak
brak
brak
 
 
 
Postanowienie z 5.08.08 o uzupełnienie wniosku
8.08.08 inwestor wycofuje wniosek
 
Nie dotyczy
Decyzja z 11.08.08 o umorzeniu postępowania dot. wniosku
 
69
 
   681
 
     48
 
7.07.08
 
7.07.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
7.07.08
Nie dot.
7.07.08
 
70
 
 570
 
      42
 
10.06.08
 
12.06.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
 
16.06.08 Decyzja – sprzeciwu ( brak zgody Konserwatora
Zabytków
23.06.08
 
71
 
   533
 
      37
 
6.06.08
 
6.06.08
 
 
 
 
 
W załącz.
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dot.
12.06.08
Nie dot.
16.06.08
 
72
 
   452
 
     30
 
8.05.08
 
8.05.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot
14.05.08
Nie dot.
27.05.08
 
73
 
    55
  
      6
 
28.01.08
 
30.01.08
W załączeniu
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
8.02..08
Nie dot.
8.02.08
 
74
 
     978
 
    72
 
3.11.08
 
3.11.08
W załączeniu
Inwestor w dniu 20.11.08 wniosek wycofał
 
 
 
 
 
 
 
75
 
     706
 
    53
 
16.07.08
 
16.07.08
W załączeniu
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
24.07.08
Nie dot.
30.07.08
 
76
 
    461
 
     31
 
12.05.08
 
12.05.08
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
13.05.08
Nie dot.
19.05.08
 
77
 
    438
 
    29
 
25.04.08
 
30.04.08
W załącz.
W załącz.
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
8.05.08
Nie dot..
8.05.08
 
78
 
   610
 
44
 
18.06.08
 
18.06.08
W załączeniu
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
20.06.08
Nie dot.
3.07.08
 
79
 
     435
 
28
 
9.04.08.
 
30.04.08
W załączeniu
W załącz.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
12.05.08
Nie dot.
30.05.08
 
80.
 
 21
 
 2
 
15.01.08
 
16.01.08
W załączeniu
W załącz.
 
 
 
 
Postanowienie z 21.01.08
(brak zgodności usytuowania bud. z warunkami techn.)
Sprzeciw z 4.02.08 na budowę (brak uzgodnień) art. 30 ust. 2
12.02.08
 
81
    209
 
15
1.04.08
1.04.08
Odpowiedz z dnia 8.04.08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach, z którego jeden obustronnie podpisany doręczono Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola pani Beacie Wartenberg.
 

Z Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-152-218/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Miasta Opola  kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 
 

     Jednostka kontrolowana
 
                
                 (podpis)
 
 
Data: Opole........................
               Zespół kontrolny
 
 
                 (podpis)
 
Data: Opole................

 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 13:35:56 - wnioski pokontrolne (56.50 kB)
2010-03-03 13:39:37 - wystąpienie pokontrolne (34.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8448
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 13:29:18
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 13:29:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 13:42:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner