logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   minus Obwieszczenia
      minus OBWIESZCZENIE
         minus 51/09 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenia wodnoprawnego
         minus (4/10) obwieszczenie o wydaniu decyzji
      minus OBWIESZCZENIE
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus OBWIESZCZENIE
      minus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Opole, dnia 05.05.2010 r.
OŚR.I.KWS. 6210-4/10
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/
 
Obwieszczenie
 
 
Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
 
                                                 PREZYDENT MIASTA OPOLA
podaje do publicznej wiadomości informację,
 
że wydana została dla „FESTIVAL PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 130/20, decyzja nr OŚR.I.KWS.6210-4D/10 z dnia 05.05.2010 r. – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń do poboru wody, tj. wierconej studni głębinowej o głębokości 29,5 m i wydajności 4,5 m3/h oraz na pobór wody podziemnej za pomocą w/w studni w okresie od 25 marca do 30 października każdego roku dla potrzeb nawodnień terenów zielonych znajdujących się na terenie Osiedla Festival Park w Opolu zlokalizowanego przy ul. Anny Jantar i Marka Grechuty. Wykaz działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania w/w inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli:
 

Wykaz działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania w/w inwestycji
 
Gmina Opole k.m. 7, obręb Półwieś
 
72/6, 72/11, 72/12, 72/13, 72/16, 73/7, 73/8, 73/9, 73/15, 73/17, 73/19, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 79/6, 79/7, 79/8, 81/3, 81/9, 81/10, 82/5, 82/6, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 84/8, 84/9, 84/21, 84/22, 84/23, 99/20
 

 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pokój 319, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.
 
Od decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OSR.I.KWS.6210-4D/10 z dnia 05.05.2010 r. stronom przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 28  dni od daty jej obwieszczenia.

Ilość odwiedzin: 1358
Nazwa dokumentu: (4/10) obwieszczenie o wydaniu decyzji
Skrócony opis: Wydana została dla „FESTIVAL PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 130/20, decyzja nr OŚR.I.KWS.6210-4D/10 z dnia 05.05.2010 r. – pozwolenie wodnoprawne
Podmiot udostępniający: WOŚiR
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07 08:20:20
Data udostępnienia informacji: 2010-05-07 08:20:20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-07 08:24:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner