logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKWiA-I-.0913/2/10
 
Opole, 14.06. 2010r.    
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr    3/10
 
 
Jednostka kontrolowana
1.      Wydział Administracyjno-Gospodarczym, 
2.      Wydział Budżetu,
3.      Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, 
4.      Wydział Gospodarki i Promocji Miasta, 
5.      Wydział Komunikacji, 
6.      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, 
7.      Wydział Oświaty, 
8.      Wydział Ochrony Środowiska                                           i Rolnictwa, 
9.      Wydział Polityki Społecznej, 
10. Wydział Zarządzania Kryzysowego, 
11. Wydział Infrastruktury Technicznej                         i Gospodarki Komunalnej.
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
1-23 luty 2010r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj
Główny specjalista
Jacek Spadło
inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
5/10
6/10
Przedmiot kontroli
Realizacja obowiązku wynikającego z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.).
Okres objęty kontrolą
2009-2010
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
1.      Danuta Juszczak-Puppel naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 
2.      Tomasz Filipkowski – naczelnik Wydziału Budżetu,
3.      Krzysztof Początek - naczelnik Wydziału   ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, 
4.      Maciej Wujec - naczelnik Wydziału    Gospodarki i Promocji Miasta, 
5.      Gerard Żakowski - naczelnik Wydziału   Komunikacji, 
6.      Dorota Michniewicz - naczelnik Wydziału   Kultury, Sportu i Turystyki, 
7.      Irena Koszyk - naczelnik Wydziału    Oświaty, 
8.      Małgorzata Rabiega - naczelnik Wydziału   Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
9.      Barbara Strecker - naczelnik Wydziału   Polityki Społecznej, 
10. Rajmund Dorotnik - naczelnik Wydziału   Zarządzania Kryzysowego, 
11. Agnieszka Maślak - naczelnik Wydziału   Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
1.      Tomasz Filipkowski – naczelnik Wydziału Budżetu
2.      Barbara Strecker - naczelnik Wydziału   Polityki Społecznej.
 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
1.            Ustalono liczbę Wydziałów przygotowujących porozumienia Miasta Opola z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z administracją rządową. 
2.            Dokonano analizy przepisów w badanym zakresie.  
3.            Badano podstawy prawne zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub administracją rządową.
4.            Oceniono wymóg publikacji zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.                   o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity     z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.).
5.            Ustalono, czy badane porozumienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 
II. Kryteria
 
1.       ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.), zwana dalej ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych,
2.      ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591), zwana dalej usg,
3.      ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592), zwana dalej usp,
4.      ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590), zwana dalej usw,
5.      ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 06), zwana dalej ustawa o wojewodzie.
 
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych
 
Art. 13 pkt 6 : W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych:
a)      między jednostkami samorządu terytorialnego
b)      między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
 
Ustawa o samorządzie gminnym
Art. 8. 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych                     z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań                                  i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań,                         o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.
4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
Art. 10. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Gminy, związki miedzygminne, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 
Art. 74. 1. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
 
Ustawa o samorządzie powiatowym
Art. 5. 1. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 
2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. 
3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591).
 
Art. 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne                       i zawierać umowy z innymi podmiotami. 
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania                   o charakterze użyteczności publicznej. 
 
Art. 7a. Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Art. 73. 1. Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. 
2. W zakresie nie uregulowanym treścią porozumienia do porozumień, o których mowa              w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów. 
 
Art. 74. Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia komunalne z gminami.
 
Ustawa o samorządzie wojewódzkim
 
Art. 8. 1. W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami. 
2. Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. 
3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). 
4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 8a. Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
 
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Art. 20. 1. Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw                          z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom państwowych                            i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie.
2. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań.
 
 Problematyka ogłaszania porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych
 
Porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego lub między jednostkami samorządu terytorialnego                i organami administracji rządowej ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  
Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (art. 8 ust.2 usg, art. 5 ust.1 usp).
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (art. 8 ust.2a usg, art. 5 ust. 2 usp).
Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego może zawierać porozumienia                      z innymi województwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych (art. 8 ust.2 usw).
 
Art. 10 usg stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać sobie wzajemnej pomocy w ramach wykonywania zadań publicznych.
Art. 5 ust. 2 usp stanowi, ze powiat może zawierać porozumienia na realizację zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz województwem.
Art. 8 ust. 2 usw stanowi, że powierzanie prowadzenia zadań publicznych następuje na podstawie porozumienia województwa jako jst z innymi województwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa.
 
Obowiązkowa jest publikacja porozumień, o których mowa w art. 5 ust.1 i 2 usp (art. 5 ust.3 usp) oraz art. 8 ust. 2 (art. 8 ust. 4 usw). Do porozumień stosuje się na poziomie gminy, powiatu i województwa przepisy ustawy o samorządzie gminnym (art. 5 ust. 4 usp oraz art. 8 ust.3 usw).
 
Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej                  z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin (art. 74 usg). Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych (art. 73 usp) a miasto na prawach powiatu może zwierać porozumienia komunalne z gminami(art. 74 usg).
Zgodnie z przepisami Gmina zawiera porozumienia w sprawie przyjęcia zadań (art. 8 ust.2 (od administracji rządowej) i 2a (powiatu lub województwa), współdziała z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które to współdziałanie polega na wspólnym działaniu albo udzielaniu pomocy (art. 10 ust. 1 usg), także finansowej (art. 10 ust.2 usg), a także zawiera porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich zadania publicznego. We wszystkich tych sytuacjach rada gminy podejmuje uchwały zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 11(przyjęcie zadań od administracji rządowej, powiatów i województw) i 12 (porozumienia międzygminne - komunalne dla miast na prawach powiatu[1], współdziałanie – art. 10ust.1, pomoc, w tym finansowa – art.10 ust.2 usg). W świetle art. 13 pkt 6 ustawy                  o ogłaszaniu aktów prawnych wszystkie porozumienia dot. wykonywania zadań publicznych muszą być ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, po uprzednio podjętej w tej kwestii uchwale. Przyjęcie zadań przez gminę, które ma formę porozumienia oraz międzygminne porozumienia są zawsze publikowane (art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). 
Jeżeli inny powiat zawiera z gminą Opole porozumienie w sprawie powierzenia zadań, to publikacja tego porozumienia następuje na podstawie art. 5 ust. 3 usp, natomiast jeśli województwo opolskie jako jednostka samorządu terytorialnego zawiera z Gminą Opole porozumienia, to obowiązek publikacji określa także art. 8 ust. 4 usw.
Rozważenia wymaga natomiast problem, czy jeżeli konkretne współdziałanie nie uzyska formy porozumienia, czy dopuszcza się jego niepublikowanie. Porozumienie jest zgodą na coś, jest umową[2]. Zatem można przyjąć, że każde współdziałanie czy udzielanie pomocy finansowej będzie wyczerpywało istotę porozumienia, jakkolwiek nie zostanie ono nazwane. Ustawodawca ustanowił zasadę ogłaszania porozumień, nie zdefiniował ich w sposób szczególny, zatem możemy przyjąć szerokie rozumienie tego pojęcia, a więc wszelkiego rodzaju umowy, zgody itp., jeżeli oczywiście dotyczą realizacji zadań publicznych.  
Ogłoszenie porozumienia ma charakter informacyjny[3]. Przepisy nie mówią w jakim terminie po ogłoszeniu porozumienie powinno wejść w życie oraz która ze stron porozumienia odpowiada za zgłoszenie porozumienia do publikacji. Porozumienie jest czynnością o charakterze normatywnym, zatem można by przyjąć, że wejście w życie porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych (porozumienia, które przecież przenosi kompetencje) powinno wejść wedle zasad ogólnych , tj. min. 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba, że dany akt określa termin dłuższy (art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Interpretacja ta jest jednak dalece rozszerzająca, nie będzie zatem niedorzecznością, że to strony porozumienia ustalą datę wejścia w życie, pomijając art. 4 ww. ustawy (porozumienie jest wszakże czynnością dwustronną). Przy podejmowaniu decyzji należy brać pod uwagę to niedopowiedzenie ustawodawcy. Trzeba ponadto dodać, ze zawarcie ww. porozumień wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa administracyjnego materialnego, do których bezwzględnego przestrzegania zobowiązane są wszystkie organy administracji publicznej. Dlatego pewne kwestie będące przedmiotem porozumienia mogą być uregulowane przez prawodawcę. Może to dotyczyć wejścia w życie porozumienia, jego zakresu, terminów realizacji zadań itp.
 
 
 
III. Cel kontroli
 
Realizacja obowiązków ustawowych w zakresie publikowania porozumień Miasta Opola                z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z administracją rządową, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.).
Przybliżenie problematyki zagadnienie ogłaszania porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych, które nie zostało ani w doktrynie, ani w orzecznictwie jednolicie zinterpretowane. 
 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Przeprowadzono badania 35 porozumień, zawartych w latach 2008-2009 w 11 wydziałach Urzędu Miasta Opola. We wstępnym etapie kontroli ustalono, które Wydziały z wybranych 24 zawierały porozumienia na realizację zadań publicznych i te poddano badaniu.  Informacje od wszystkich Wydziałów otrzymywano w terminach wyznaczonych przez zespół kontrolujący.
 

Lp.
Wydział
Liczba porozumień
1.      
Wydział Administracyjno Gospodarczy 
4
2.      
Wydział Budżetu 
1
3.      
Biuro Spraw Międzynarodowych 
0
4.      
Biuro Urbanistyczne 
0
5.      
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 
5
6.      
Wydział Gospodarki i Promocji Miasta 
1
7.      
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii 
0
8.      
Wydział Informatyki 
0
9.      
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 
 2
10. 
Wydział Inżynierii Miejskiej 
1
11. 
Wydział Komunikacji 
3
12. 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 
2
13. 
Wydział Lokalowy 
0
14. 
Referat Nieruchomości Skarbu Państwa 
0
15. 
Wydział Oświaty 
6
16. 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
2
17. 
Wydział Polityki Społecznej 
3
18. 
Wydział Świadczeń Socjalnych
0
19. 
Wydział Spraw Obywatelskich 
0
20. 
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 
0
21. 
Urząd Stanu Cywilnego 
0
22. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 
5
23.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
0
24.
Wydział Finansowo-Księgowy
0
Ogółem
35

 
 
1.        Wydział Administracyjno - Gospodarczy 
 
 
Lp.
Porozumienie (umowa) zawarte przez Miasto Opole
Podstawa prawna zawarcia porozumienia (umowy)
Uwagi
Data
Nr RB
Zawarta z: jst / administracją rządową
 
1.
31.03.2005
RB/379/2005
Porozumienie zawarte z
Województwem Opolskim – Urzędem Marszałkowskim
Decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 30 08.2000r. Nr GGP.III.MP-7722K/145/94
 
Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie terytorialnym w związku z art. 207 kc
 
Dot. podziału kosztów utrzymania obiektu i części wspólnych nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu.
Porozumienie zawarto bezterminowo.
2.
12.01.2009
RB/9/2009
Porozumienie zawarte z: Powiatem Opolskim – Starostwem Powiatowym w Opolu, oraz
Województwem Opolskim – Urzędem Marszałkowskim
Decyzje Wojewody Opolskiego z dnia 20.12.1999 r.
Nr GGP.III-JF/7241/6/99
i Nr GGP.III-JF/7240/1609/99
 
Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie terytorialnym w związku z art. 207 kc
 
Dot. zasad eksploatacji i utrzymania budynku położonego przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu, stanowiącego współwłasność stron.
Porozumienie obowiązuje do 31.12.2010
3.
16.06.2009
Porozumienie nie ma skutków finansowych
Porozumienie zawarte z: Powiatem Opolskim – Starostwem Powiatowym w Opolu, oraz
Województwem Opolskim – Urzędem Marszałkowskim
Decyzje Wojewody Opolskiego z dnia 20.12.1999 r.
Nr GGP.III-JF/7241/6/99
i Nr GGP.III-JF/7240/1609/99
 
Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie terytorialnym w związku z art. 207 kc
 
Dot. ustalenia zasad realizacji            i finansowania robót remontowo – budowlanych polegających na wykonaniu izolacji poziomej ścian piwnic budynku przy Pl. Wolności 7-8 stanowiącego współwłasność stron, metodą ciśnieniową.
Porozumienie zawarto na czas realizacji zadania tj. do czasu jego zakończenia i całkowitego rozliczenia kosztów.
4.
02.04.2007
RB/1041/2007
Powiat Opolski
Województwo Opolskie
 
Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie terytorialnym w związku z art. 207 kc
 
 
Dot. administrowania terenem utwardzonym, położonym Plac Wolności 7-8
 
 
Porozumienia zostały zawarte na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie terytorialnym w związku z art. 207 Kodeksu cywilnego. W świetle art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności: gospodarowanie mieniem komunalnym, natomiast art. 207 Kodeksu cywilnego przyznaje pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.
Wymienione porozumienia nie należą do porozumień, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.). (Akta kontroli 10/3/I/s. 1-14)
 
2.        Wydział Budżetu 
 
W dniu 4.06.2008r. została zawarta umowa międzygminna w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. „Trias Opolski – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.   Porozumienie zawarto pomiędzy: Gminą Opole, Gminą Izbicko, Gminą Komprachcice, Gminą Prószków, Gminą Tarnów Opolski. Podstawę porozumienia stanowił art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowiący o tym, że   wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego oraz że gminy  mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Umowa nie została zarejestrowana w Rejestrze RB.
 
W „okolicach” II połowy 2009r. do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola wpłynął jeden egzemplarz umowy międzygminnej z dnia 4.06.2008r. w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. „Trias Opolski – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”. Dokument ten został włączony do akt Referatu Spółek i Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Opola gdzie została mu nadana kategoria archiwalna „A”.
 
Zgodnie z opinią prawną, którą otrzymał Wydział Budżetu w grudniu 2009r. tekst umowy powinien zostać ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Jego nieopublikowanie nie ma wpływu – zdaniem radcy prawnego - na obowiązywanie tego aktu, nie mniej jednak z treści opinii wynika, że „(…) należy liczyć się z tym, że organ wydający dziennik może mieć odmienne zdanie i odmówi zamieszczenia wizy na przekazanej do publikacji umowie, uznając, iż tylko akty publicznoprawne o jakich mowa w art. 74 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, podlegają publikacji w dzienniku urzędowym.”. 
Art. 74.]1. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
 
W kwestii okoliczności nieopublikowania ww. porozumienia stanowisko swoje przedstawił naczelnik Wydziału Budżetu. (Akta kontroli 10/3/I/s. 15)
 
Umowa międzygminna zgodnie z własnymi postanowieniami uzyskiwała moc prawną                      z dniem podpisania. Została sporządzona w sześciu egzemplarzach, z czego dwa przypadały Gminie Opole. Umowa w swoich postanowieniach nie wymienia obowiązku jej publikacji zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.).
 
W dniu 25.05.2010r. Urząd Miasta Opola zgłosił do publikacji umowy w sprawie realizacji projektu PN. „Trias Opolski – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski-II etap”. Do dnia podpisania protokołu ww. umowy jeszcze nie opublikowano. (Akta kontroli 10/3/I/s. 16-28)
 
3.        Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 
 

Lp.
Porozumienie (umowa) zawarte przez Miasto Opole
Podstawa prawna zawarcia porozumienia (umowy)
Uwagi
Data
Nr RB
Zawarta z: jst / administracją rządową
 
1
30.06.2009
RB/787/2009
Województwo opolskie (jst)
Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 
Umowa o dofinansowanie + Aneksy projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
2
26.02.2009
RB/289/2009
Województwo opolskie (jst)
Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Umowa o dofinansowanie + Aneksy projektu „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”
3
09.12.2009
RB/1706/2009
Województwo opolskie (jst)
Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.
4
12.06.2009
RB/1073/2009
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Umowa o dofinansowanie projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
5
07.05.2009
RB/536/2009
Województwo Opolskie 
Art. 10 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym
Umowa dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli

 
 
Porozumienia pod poz. 1- 4: Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06.227.1658), który stanowi, że do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności: zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu.   
Porozumienia pod poz. 5: Art. 10 pkt. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że
wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego oraz że gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Zdaniem naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki umowa z 26.02.09 „zawarta została pomiędzy Marszałkiem a Prezydentem /przygotowana przez Urząd Marszałkowski/ a zatem obowiązek publikacji spoczywał na Urzędzie Marszałkowskim”.
Zdaniem natomiast naczelnika Wydziału  ds. Europejskich i Planowania Rozwoju umowy               o dofinansowanie projektów nie są przyjmowane uchwałami, a tym samym nie są publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. (Akta kontroli 10/3/I/s. 29-157)
 
 
4.        Wydział Gospodarki i Promocji Miasta  
 
W dniu 15.09.2009 zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, reprezentowanym przez Wicewojewodę Opolskiego Antoniego Jastrzębskiego a Gminą Opole, reprezentowaną przez Ryszarda Zembaczyńskiego Prezydenta Miasta Opola, dotycząca przejęcia od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw. Podstawę stanowiła Uchwała Nr LIV/570/09 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Umowa została zarejestrowana w RB pod poz. 1101/2009.
Umowę zawarto na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.                               o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 21, poz. 206) oraz art. 44 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343 ze zm.)                       w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Art. 20. 1. ww. ustawy o wojewodzie stanowi, że Wojewoda może powierzyć prowadzenie,             w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie oraz że powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia              w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (§ 4 ust. 2 badanego porozumienia).
Porozumienie zawarto po uprzednim wyrażeniu przez Radę Miasta Opola zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw – Uchwała Nr LIV/570/09 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań zakresu administracji rządowej. Obowiązek podjęcia uchwały wynikał z art. 18 ust.2 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a. Zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie gminnym ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może także wykonywać zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień. W tym jednak przypadku jest to zadanie zlecone w drodze ustawy. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych) gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań.   
 
W treści umowy nie wskazano która strona dopełni obowiązku publikacji. Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.02.2010r. Nr 18, poz. 266.   (Akta kontroli 10/3/I/s. 158-166)
 
5.        Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 
Lp.
Porozumienie (umowa) zawarte przez Miasto Opole
Data
Nr RB
Zawarta z: jst / administracją rządową
 
1
17-11-2003
1194/2003
gminy: Chrząstowice,Dąbrowa,Komprachcice,
Łubniany,   Prószków,Tarnów Opolski w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp,ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w projekcie inwestycyjnym ISPA/FS pn. "Poprawa jakości wody w Opolu"
2
29.05.2009
RB/674/2009
Porozumienie trójstronne w sprawie podłączenia nowych odcinków kanalizacji sanitarnej wybudowanych na terenie Gminy Dąbrowa do istn. sieci kanalizacji sanitarnej zawarte pomiędzy: Gminą Dąbrowa, Gmina Opole i Spółką z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
 
Podstawę zawarcia ww. porozumień stanowił art.74 usg, zgodnie z którym Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami,                a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Porozumienia zawarto na okres pięciu lat licząc od daty całkowitego zakończenia realizacji Projektu, tj. 2015 r.
Porozumienie z dnia 17.11.2003r. zostało podpisane zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola Nr XV/123/03 z dnia 26 czerwca 2003r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 100, poz. 1905 z dnia 9.12.2003r.
Porozumienie z dnia 29.05.2009r. nie było publikowane. W tej kwestii opinię przedstawił radca prawny: „Treść porozumienia wskazuje o jego charakterze. Porozumienie pod pozycją nr 1 jest umową publicznoprawną gdyż przekazuje zadania publiczne a nie prywatno-prawne (szczególna forma współdziałania gmin). Nie można przenosić  kompetencji do wykonywania zadań publicznych w drodze czynności cywilno-prawnej. Innymi słowy jeżeli porozumienie w swej treści obejmuje jedynie stosunki prawa prywatnego wówczas jest ono umową prawa cywilnego bez względu na jego nazwę, w przeciwnym wypadku nie. O ile każde porozumienie o charakterze publiczno-prywatnym regulujące wykonanie zadań publicznych podlega publikacji to publikacji takiej nie podlega porozumienie o charakterze cywilnoprawnym bez względu na jego nazwę i strony umowy. W mojej ocenie porozumienie z poz.2 takiemu obowiązkowi nie podlega, gdyż obraca się w sferze zobowiązań cywilnych”.
(Akta kontroli 10/3/I/s. 167-178)
 
6.        Wydział Komunikacji 
 

Lp.
 Porozumienie (umowa) zawarte przez Miasto Opole
Podstawa prawna zawarcia porozumienia (umowy)
Przedmiot umowy
Data
Nr RB
Zawarta z: jst / administracją rządową
1.
21.01.2008
-
Gminą Dąbrowa
Art.4 pkt.7a ustawy o transporcie drogowym
 
 
Wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Opolu (Sławice, Mechnice)
2.
28.12.2007
-
Gminą Dobrzeń Wielki
Wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Opolu (Czarnowąsy, Krzanowice)
3.
20.12.2007
-
Gminą Komprachcice
 Wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Opolu (Chmielowice, Osiny, Komprachcice, Ochocze, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Żerkowice)

 
Ww. porozumienia dot. wykonywania zadań z zakresu komunikacji miejskiej, zdefiniowanej   w art.   4 pkt.7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz.874 ze zm.), który stanowi, że komunikacja miejska to przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo: miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze. Zgodnie z § 14 wszystkich ww. porozumień podlegają one publikacji                w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Porozumienia jednak nie wskazują podmiotów za publikację odpowiedzialnych. Porozumienia zostały zawarte na czas nieokreślony. Porozumienia te zostały zawarte na podstawie:
1.            uchwały Nr XXI/206/07 Rady Miasta Opola z dnia 29.11.2007r. i uchwały Nr IX/50/07 Rady Gminy Komprachcice z dnia 1 października 2007r.
2.            uchwały Nr XXI/205/07 Rady Miasta Opola z dnia 29.11.2007r. i uchwały Nr IX/50/07 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 wrzesień 2007r.
3.            uchwały Nr XXI/204/07 Rady Miasta Opola z dnia 29.11.2007r. i uchwały Nr XXIII/243/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007r. i uchwały Nr XII/61/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2007r.
 
Zgodnie z informacją naczelnika Wydziału Komunikacji ww. porozumienia nie były publikowane, ponieważ nie były zgłoszone przez Biuro Rady Miasta Opola. (Akta kontroli 10/3/I/s. 179-190)
 
7.        Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 
 
W dniu 25.05. 2009 r. Gmina Opole zawarła umowę z Województwem Opolskim jako jednostka samorządu terytorialnego na organizację zadania pn. „XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek”.Umowa z dnia 25.05.2009r. została sporządzona zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację.
Zadanie ujęte w uchwale budżetowej na 2009r. Zdaniem naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki umowa zawarta została pomiędzy marszałkiem a Prezydentem (przygotowana przez Urząd Marszałkowski) a zatem obowiązek publikacji spoczywał na Urzędzie Marszałkowskim. Umowa nie reguluje kwestii publikacji. (Akta kontroli 10/3/I/s. 191-212)
 
 
 
 
 
 
 
8.        Wydział Oświaty 
 

L.p.
Porozumienie (umowa) zawarte przez Miasto Opole
Podstawa prawna zawarcia porozumienia (umowy)
Uwagi
Data
Nr RB
Zawarta z: jst / administracją rządową
Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych
1
16.10.2009 r.
______
Wojewodą Opolskim
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki  wychowania i opieki w klasach               I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
środki z dotacji zostały przekazane do budżetów szkół
 Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych 
2
11.03.2009 r.
 
RB/249/2009
 
Województwo Opolskie
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Dot. współorganizacji Regionalnych Targów Edukacyjnych
i Rynku Pracy
3
5.01.2009 r.
 
-
Gmina Pokój
 
Uchwała Nr LXVI/780/02
Rady Miasta Opola z 10.10.2002r
w sprawie przejęcia zadań z jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli
 
4
28.09.2009 r.
-
Powiat Brzeski
 
 
Uchwała Nr LXVI/780/02
Rady Miasta Opola z 10.10.2002r
w sprawie przejęcia zadań z jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli
 
6
03.06.2009 r.
RB/768/2009
Wojewoda Opolski
 
Art.109 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) i w związku z art. 39 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
 

 
Publikacji poddano porozumienia pod poz. 3 i 4. Zawarcie tych porozumień nastąpiło po uprzednio podjętej przez Rada Miasta Opola   w dniu 10.10.2002r. uchwały Nr LXVI/780/02. Porozumienia ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 14 z dnia 27.02.2009r. oraz Nr 115 z dnia 23.12.2009r.   W obu przypadkach w treści porozumienia stwierdzono obowiązek ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Naczelnik Wydziału Oświaty poinformował, że umowy:
·               z Wojewodą Opolskim z dnia 16.10.2009r. dot. przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2009 r. na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach realizacji rządowego programu,
·               z Województwem Opolskim z dnia 11.03.2009r. dot. wspólnej organizacji Opolskich Regionalnych Targów Edukacji i Rynku Pracy,  
·               z Wojewodą Opolskim z dnia 3.06.2009r. dot. trybu przekazywania w 2009 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania
nie były publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W porozumieniach tych nie wskazano takiego obowiązku. (Akta kontroli 10/3/I/s. 213-226)
 
9.        Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
 
W dniu 8.06.2009r. zawarte zostały 2 umowy (RB/708/09 i RB/709/09) pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Opole w sprawie nieodpłatnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w przedmiocie remontów nagrobków, konserwacji pomnika                i ogrodzenia cmentarzy przy ul. Katowickiej oraz w Opolu-Półwsi. Podstawę umowy stanowiło porozumienie nr 18/131/2009 z dnia 20.03.2009r.pomiędzy Wojewodą Opolskim a Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazywanych na powyższy cel. Mocą powyższego porozumienia niezbędne czynności związane z remontami cmentarzy wykonuje Wojewoda, który przekazuje realizację zadania właściwym gminom przeznaczają odpowiednie środki finansowe na realizację prac objętych ww. porozumieniem. Podstawę ww. umów stanowiła Uchwała Rady Miasta Opola Nr VI/50/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. dotycząca porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę i przyjęcia przez Gminę zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Opole. (Akta kontroli 10/3/I/s. 227-236)
 
10.    Wydział Polityki Społecznej  
 
Lp.
Porozumienie (umowa) zawarte przez Miasto Opole
Data
Nr RB
Zawarta z: jst / administracją rządową
1.
Umowa z dnia 23.07.2009 r.
RB/896/2009
 Gmina Paczków
2.
Umowa    z dnia 23 .07.2009 r.
RB/915/2009
 Gmina Głuchołazy
3.
Porozumienie z dnia 13.02.2009 r.
RB/188/2009
 Powiat Opolski
 
Porozumienie z dnia 23.07.2009r. z Gminą Paczków i Głuchołazy zostały zawarte na podstawie art. art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, a gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. W świetle art. art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 08.88.539).
Na podstawie art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 05.249.2104) udzielenie finansowej pomocy podlega nadzorowi i kontroli.
Umowę podpisano po uprzednim wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Paczków (uchwała Nr LIII/562/09 Rady Miasta Opola z dnia 9 lipca 2009 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków) oraz po uprzednim wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Głuchołazy (uchwała Nr LIII/563/09 Rady Miasta Opola z dnia 9 lipca 2009 r.     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy).
 
Porozumienie ze Starostwem Opolskim zostało zawarte na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 08.14.92). Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolu prowadzi od 1993r. Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”. Warsztaty do 2006r. finansowane były do pełnej wysokości kosztów ze środków PFRON (do Warsztatu od początku funkcjonowania uczęszczały dzieci z Opola i z Powiatu Opolskiego). Zgodnie art. 10b ust. 2a ww. ustawy koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów. Natomiast art. 10b ust. 6 wyżej cytowanej ustawy zobowiązuje powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym                       z powiatem, na terenie, którego działa warsztat. 
Porozumienia te nie były publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. (Akta kontroli 10/3/I/s. 237-248)
 
11.    Wydział Zarządzania Kryzysowego      
 
Lp.
Porozumienie (umowa) zawarte przez Miasto Opole
Podstawa prawna zawarcia porozumienia (umowy)
Data
Nr RB
Zawarta z: jst / administracją rządową
 
1
27.03.2009
-
Wojewoda Opolski
Art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz.872 z późn. zm) art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. Nr 241,poz. 2416 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLVII/501/09 z dnia 26.03.2009 r.
2
30.04.2009
570/2009
Gmina Niemodlin
Art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 19 b pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 Nr 96 poz. 667 z późn. zm.)
3
18.08.2009
1001/2009
Gmina Łubniany
Art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej( Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)
4
03.08.2009
947/2009
Gmina Ozimek
Art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zadania własne gminy obejmują sprawy ochrony przeciwpożarowej oraz w myśl art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 667 z późn. zm.)
5
16.06.2009.
797/2009
Gmina Niemodlin
Art. 7 ust. 1pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.. z 2001 r. Nr 142, poz. 11591 z późn. zm.) oraz art.19 b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.).
 
Art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym stanowi, że sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej                      i przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
Art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 06.96.667). W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć:
1) gmina, powiat lub samorząd województwa;
2) organizatorzy imprez masowych.
 
Zdaniem naczelnika porozumienie z dnia 27.03.2009r. nie podlega publikacji, choć jego podstawą jest m.in. art. 5 ust. 1 usp, który stanowi, że powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 3 usp porozumienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
W kwestii porozumień z gminami dotyczącymi przekazania środków pieniężnych naczelnik Wydziału stwierdził, iż porozumienia te nie podlegają publikacji, ponieważ „Gmina Opole jest tylko pośrednikiem”. (Akta kontroli 10/3/I/s. 249-258)
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......

 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 


[1] Art. 74 usp
[2] Słownik języka polskiego, PWN
[3] Komentarz do art. 73 usp (K.Bandarzewski, (w: P Chmielnicki)).

Załączniki do pobrania: 2010-09-28 14:45:02 - Wnioski pokontrolne (105.00 kB)
2010-09-28 14:48:57 - Wystąpienie pokontrolne (90.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10200
Nazwa dokumentu: Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28 14:38:51
Data udostępnienia informacji: 2010-09-28 14:38:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-28 14:50:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner