logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
KWiA –I–0913/3/10
Opole, 30 kwietnia 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 4/10
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 8 do 19 lutego 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
                       7/2010
                       8/2010
Przedmiot kontroli
Prowadzenie spraw związanych z podatkiem
od nieruchomości dla nieruchomości lub ich
części stanowiących własność lub
współwłasność gminy oraz będących w posiadaniu gminy oraz związanych
z najmem lokali mieszkalnych i
użytkowych stanowiących zasób gminy
 
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zofia Lachowicz – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– podinspektor
 
Podstawy prawne:
 
     1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 121, poz.844 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
 
 
3.     Uchwała Nr LVIII/668/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
4.     Uchwała Nr XLI/406/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.
 
5. Uchwała nr LVI/591/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena sposobu realizacji przez Wydział Lokalowy zadań określonych w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola. W szczególności celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości składania deklaracji na podatek od nieruchomości gminnych tj. mieszkalnych lokali nie wyodrębnionych, pustostanów, gruntów itp. oraz terminowego regulowania zapłat tego podatku.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy przyjętych rozwiązań organizacyjnych w Wydziale Lokalowym pod kątem ich zgodności z zakresem zadań wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym.
Dokonano analizy zakresu obowiązków pracownika zajmującego się tą problematyką pod kątem zgodności przydzielonych obowiązków z zadaniami faktycznie wykonywanymi.
Dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości gminnych oraz porównano przyjęty sposób postępowania w zakresie naliczania i pobierania podatku, pod kątem jego zgodności z obowiązującymi przepisami oraz pod kątem zapewnienia objęcia podatkiem wszystkich nieruchomości. Jako podstawę wyjściową do dalszych ustaleń zespół kontrolny przyjął bazę danych zawierającą informacje do sporządzenia deklaracji DN-1 według stanu na dzień 31.12.2005 r.
Szczegółową kontrolą objęto deklaracje podatku od nieruchomości za IV kwartał 2009 r. oraz styczeń 2010 r. Podane w deklaracjach kwoty podatku od nieruchomości za poszczególne miesiące porównano z ewidencją księgową prowadzoną przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu.
Pobrano także ustne i pisemne wyjaśnienia od pracownika merytorycznego.
 
 USTALENIA KONTROLI    
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
        Zgodnie z § 27 Regulaminu Organizacyjnego jednym z zadań Wydziału Lokalowego jest - prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości dla nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz będących w posiadaniu gminy oraz związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminy.  
       Pismem z dnia 16.01.2006 r. Skarbnik Miasta Opola Pani Anna Jędrzejak zwróciła się do Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego z wnioskiem o przydzielenie Wydziałowi Lokalowemu obowiązku wykonywania zadań w tym zakresie. Na piśmie tym widnieje adnotacja Prezydenta Miasta Opola o treści „Zgoda 2006.01.16” (akta kontroli 10/4/I/17). Jednocześnie Prezydent Miasta Opola decyzją nr B/Wp-3110/Jr/3/2006 z dnia 10.02.2006 r. postanowił odroczyć termin złożenia deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. (akta kontroli 10/4/I/18).
         Zgodnie z opisem stanowiska pracy realizacja powyższego zadania należy do obowiązków Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudnionej w Wydziale Lokalowym na stanowisku podinspektora (akta kontroli 10/4/I/5-7). Wydział nie posiada pisemnych procedur postępowania w tej sprawie. Nie ma również programu komputerowego w tym zakresie.
        Pierwsze podjęte przez Wydział Lokalowy czynności w tym zakresie dotyczyły podatku od nieruchomości należnego od 01.01.2006 r. Z ustnych wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że czynności w tym zakresie wykonywane są w oparciu o procedury ustne wynikające z doświadczeń dotychczasowych zarządców oraz z wypracowanej praktyki. Również dane początkowe dotyczące poszczególnych nieruchomości uzyskano ze sprawozdań sporządzanych przez spółki zarządzające. Pozostałe niezbędne dane dotyczące między innymi powierzchni zabudowy budynków wraz z powierzchnią gruntu uzyskano z teczek budynków lub z dokumentów inwentaryzacyjnych znajdujących się u poszczególnych zarządców. Z Wydziałem Budżetu uzgodniono zakres informacji niezbędnych do wyliczenia podatku od nieruchomości.
         Na dzień 30.06.2006 r. sporządzono bazę danych zawierającą informacje niezbędne do sporządzenia deklaracji DN-1 według stanu na dzień 31.12.2005 r. W styczniu 2006 r. w bazie tej dokonano zmian w oparciu o otrzymane sprawozdania zarządców mienia komunalnego oraz w oparciu o wykaz sprzedaży lokali wraz ze zmianami powierzchni i udziałów.
         Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że uwzględniono także wszelkie przyjęcia oraz przekazania budynków i terenów. Na podstawie ww. sprawozdań sporządzono wykaz powierzchni lokali zwolnionych z podatku, z uwzględnieniem danych zawartych w wykazie zabytków. Ponadto sporządzono załączniki do deklaracji tj.: 
- zestawienie I (załącznik do poz. F do deklaracji ) - przedmioty zwolnione z podatku (powierzchnia lokali mieszkalnych, powierzchnia gruntów w budynkach mieszkalnych, powierzchnia w innych budynkach użytkowych, razem powierzchnia gruntów),
- zestawienie II (załącznik do poz. D 2 pkt 1 i pkt 5 do deklaracji) - powierzchnia lokali do opodatkowania (powierzchnia lokali mieszkalnych, powierzchnia piwnic sprzedanych, powierzchnia piwnic gminnych do wysokości 1,40-2,20, powierzchnia piwnic gminnych powyżej 2,20,
- zestawienie III (do poz.D.1 do deklaracji) – powierzchnia gruntów pod budynkami wg udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych (wg pow. zabudowy lub wg działki), powierzchnia gruntów pod budynkami gminnymi (wg pow. zabudowy lub wg działki, powierzchnia terenów przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych, gminnych i innych przekazanych w zarządzanie spółek).
         W oparciu o powyższe dane Wydział Lokalowy dokonuje wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości.
         Ustalono, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii na bieżąco przekazuje akty notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, przyjęcia lub zbycia nieruchomości. Natomiast zarządcy mienia gminnego zgłaszają do zagospodarowania wolne lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i komórki. Następnie Referat Wymiaru Podatków Wydziału Budżetu po otrzymaniu deklaracji wraz z załącznikami telefonicznie informuje Wydział Lokalowy o należnej comiesięcznej kwocie podatku, która jest rozliczana procentowo na poszczególne rejony. Sporządzane zestawienie wraz z poleceniami przelewów przekazywane jest do Referatu Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu, który dokonuje odpowiednich przeksięgowań. Deklaracje za styczeń każdego roku sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. W tym przypadku opłata podatku dokonywana jest zaliczkowo, a w kolejnych miesiącach dokonuje się odpowiednich korekt.
        
 II. W zakresie podatku od nieruchomości za 2009 r.
 
         Sporządzanie deklaracji podatkowej za 2009r. i rozliczanie podatku od nieruchomości jest kontynuacją   zasad przyjętych w 2006 roku. Z powodu braku zarządców w okresie od września 2008 r. do kwietnia 2009 r. Wydział Lokalowy przejął zarządzanie mieniem gminy. Od kwietnia 2009 r. informacje o zawartych umowach najmu na lokale przekazywane są już przez zarządców mienia gminnego. Na podstawie tych umów dokonywano w bazie danych korekty wolnych lokali, garaży i komórek. Korekty deklaracji poprzez zmiany w bazie danych dokonywano także w związku ze sprzedażą lokali, przyjęcia i zbycia nieruchomości.
         W każdym przypadku załącznikami do sporządzanych deklaracji są zestawienia powierzchni gminnych nieruchomości w rozbiciu na trzy rejony. Zestawienia oddzielnie dla każdego rejonu zawierają dane dot. powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni piwnic do wysokości 1,40 m-2,50 m (polowa podatku), powierzchnia piwnic powyżej 2,50 m oraz powierzchni zabudowy budynków.
         W dniu 09.01.2009 r. w Wydziale Budżetu złożono deklarację DN-1 na podatek od nieruchomości według stanu na 31.12.2008 r.wraz z wyliczeniem raty podatku za styczeń 2009 r. w łącznej kwocie 28.085,00 zł (akta kontroli 10/4/I/21).
         Jednocześnie w dniu 12.01.2009 r. sporządzono trzy polecenia przelewu oddzielnie dla każdego rejonu na kwoty:
- 7.473,42 zł dla Rejonu I,
- 8.594,01 zł dla Rejonu II,
- 12.017,57 zł dla Rejonu III.
         Na podstawie ewidencji prowadzonej przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu ustalono, że przelewu powyższych kwot dokonano w dniu 14.01.2009 r. (akta kontroli 10/4/I/12-13).
 
Deklaracje podatkowe za IV kwartał 2009 r.
 
         W dniu 13.10.2009 r. w Wydziale Budżetu złożono deklarację DN-1 na podatek od nieruchomości według stanu na 30.09.2009 r.wraz z wyliczeniem raty podatku za październik 2009 r. w łącznej kwocie 28.470,00 zł. Jednocześnie w tym samym dniu sporządzono trzy polecenia przelewu oddzielnie dla każdego rejonu na kwoty:
- 7.385,12 zł dla Rejonu I,
- 8.501,15 zł dla Rejonu II,
- 12.583,73 zł dla Rejonu III.
Powyższe kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu (akta kontroli 10/4/I/8-13). Ze sporządzonej deklaracji wynika, że łączna powierzchnia gruntów do opodatkowania wynosi 918.560,30 m². Natomiast łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych podlegających opodatkowaniu wynosi 291.623,66 m². W wyniku kontroli ustalono, że stawki podatków od nieruchomości wykazane w deklaracji są zgodne z uchwałą Rady Miasta Opola.
 
         W dniu 10.11.2009 r. w Wydziale Budżetu złożono deklarację DN-1 na podatek od nieruchomości według stanu na 31.10.2009 r.wraz z wyliczeniem raty podatku za listopad 2009 r. w łącznej kwocie 28.428,00 zł. Jednocześnie w dniu 10.11.2009 r. sporządzono trzy polecenia przelewu oddzielnie dla każdego rejonu na kwoty:
- 7.356,12 zł dla Rejonu I,
- 8.478,46 zł dla Rejonu II,
- 12.593,42 zł dla Rejonu III.
Powyższe kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu (akta kontroli 10/4/I/8-13).
Ze sporządzonej deklaracji wynika, że łączna powierzchnia gruntów do opodatkowania wynosi 917.912,80 m². Natomiast łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych podlegających opodatkowaniu wynosi 290.946,15 m². W wyniku kontroli ustalono, że stawki podatków od nieruchomości wykazane w deklaracji są zgodne z powyższą uchwałą.
 
         W dniu 02.12.2009 r. w Wydziale Budżetu złożono deklarację DN-1 na podatek od nieruchomości według stanu na 31.11.2009 r.wraz z wyliczeniem raty podatku za grudzień 2009 r. w łącznej kwocie 28.397,00 zł. Jednocześnie w dniu 03.12.2010 r. sporządzono trzy polecenia przelewu oddzielnie dla każdego rejonu na kwoty:
- 7.361,53 zł dla Rejonu I,
- 8.463,91 zł dla Rejonu II,
- 12.571,56 zł dla Rejonu III.
Powyższe kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu (akta kontroli 10/4/I/8-13). Ze sporządzonej deklaracji wynika, że łączna powierzchnia gruntów do opodatkowania wynosi 917.912,80 m². Natomiast łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych podlegających opodatkowaniu wynosi 290.946,15m². W wyniku kontroli ustalono, że stawki podatków od nieruchomości wykazane w deklaracji są zgodne z powyższą uchwałą.
 
Szczegółowe dane dotyczące zmian w stanie powierzchni lokali gminnych w okresie od sierpnia do listopada 2009 r. przedstawia poniższa tabela:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 III. W zakresie podatku od nieruchomości za styczeń 2010 r.
 
         W dniu 29.10.2009 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LVI/591/09 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. W uchwale tej ustalono nową wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1.01.2010 r. (akta kontroli 10/4/I/8).
W dniu 15.01.2010 r. w Wydziale Budżetu złożono deklarację DN-1 na podatek od nieruchomości według stanu na 31.12.2009 r.wraz z wyliczeniem raty podatku za styczeń 2010 r. w łącznej kwocie 29.690,00 zł. Jednocześnie w dniu 18.01.2010 r. sporządzono trzy polecenia przelewu oddzielnie dla każdego rejonu na kwoty:
- 7.704,67 zł dla Rejonu I,
- 8.850,58 zł dla Rejonu II,
- 13.124,75 zł dla Rejonu III.
         Powyższe kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu.
Ze sporządzonej deklaracji wynika, że łączna powierzchnia gruntów do opodatkowania wynosi 918.242,90 m². Natomiast łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych podlegających opodatkowaniu wynosi 270.946,15 m². W wyniku kontroli ustalono, że stawki podatków od nieruchomości wykazane w deklaracji są zgodne z powyższą uchwałą.
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału.
 
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
 
 
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu
(podpis)
 
Data: ........................
 Zespół kontrolny
 (podpisy)
 
 
 
 
Data:...............

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-28 15:03:20 - Wnioski pokontrolne (58.00 kB)
2010-09-28 15:11:12 - Wystąpienie pokontrolne (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6834
Nazwa dokumentu: Wydział Lokalowy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28 14:58:40
Data udostępnienia informacji: 2010-09-28 14:58:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-28 15:15:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner