logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
 
                                    

KWiA.I-0913/4/10
Opole, 10.03.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/10
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Nazwa organu sprawującego nadzór
             Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
    od 29 stycznia do 5 lutego 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor
Jacek Spadło - inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 9/2010
nr 10/2010
Przedmiot kontroli
Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez WKWiA w okresie od 25.03.2009r. – 15.04.2009r.
Okres objęty kontrolą
2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Danuta Juszczak Puppel – naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego                
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– podinspektor Wydziału Administracyjno- Gospodarczego
 

    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003, Nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
3.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990r., Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1990r., Nr 59, poz. 344 z późn. zm.).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez WKWiA po kontroli przeprowadzonej w okresie od 25.03.2009 r. do 15.04.2009 r.
 
Kryteria
 
         Kryteriami w postępowaniu kontrolnym są zalecenia pokontrolne wydane przez Prezydenta Miasta Opola z dnia 13.05.2009r.
 
       Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z dokumentacją postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w okresie od 25.03.2009 r. do 15.04.2009 r.
 
Sprawdzono czy zalecenia zostały wykonane w sposób prawidłowy i terminowy.
 
Pobrano pisemne i ustne wyjaśnienia od poszczególnych pracowników merytorycznych.
 
Ustalenia kontroli
 
W zakresie zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta z dnia 13.05.2009r.
 
                   Zgodnie z zarządzeniem nr OR.I-0152/413/09 Prezydenta Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w okresie od 25.03.2009 r. do 15.04.2009r. przeprowadził kontrolę planową w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Opole.
 
       Z przeprowadzonego postępowania kontrolnego sporządzono w dniu 20 kwietnia 2009 r. protokół kontroli, który został przekazany naczelnikowi Wydziału Administracyjno - Gospodarczego.
        
       W dniu 13 maja 2009 r. Prezydent Miasta Opola skierował do naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego – pani Danuty Juszczak – Puppel Wystąpienie pokontrolne, w którym wydał niżej wymienione zalecenia:
 
 
1.                 Wprowadzić procedurę wyboru brokera, w ramach tej procedury ustalić między innymi, aby ogłoszenie o konkursie zamieszczać na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Opola.
 
Termin wykonania zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco
 
Prezydent Miasta Opola w wystąpieniu pokontrolnym polecił złożyć sprawozdanie z realizacji zaleceń w terminie do 30 lipca 2009 r.
 
W dniu 30.07.2009r. do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu wpłynęło sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych. Przedstawiono projekt procedury wyboru brokera.
 
         Niniejsza procedura została wprowadzona zarządzeniem OR. I- 0151-1683/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia procedury wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Opole i miejskich jednostek organizacyjnych oraz bieżącej oceny pracy brokera ubezpieczeniowego.
 
Zgodnie z procedurąpostępowanie na wybór nowego brokera przeprowadza się:
- w przypadku oceny dostatecznej lub niedostatecznejdotychczasowego brokera,
- w przypadku, gdy broker nie wywiązuje się z postanowień zawartej z nim umowy,
- w przypadku ustania współpracy z przyczyn zależnych od brokera,
- po upływie 6 lat od momentu rozpoczęcia współpracy z jednym brokerem.
 
Nad przygotowaniem postępowania czuwa Wydział Administracyjno – Gospodarczy.
 
Wyboru brokera ubezpieczeniowego dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Opola, zwanego w dalszej części procedury Zamawiającym.
 
Wydział Administracyjno – Gospodarczy poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wybór brokera ubezpieczeniowego.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Opola oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Opola - www.bip.um.opole.pl
 
Komisja przy wyborze oferty kieruje się kryteriami oraz punktacją określoną w § 3 niniejszej procedury.
 
Komisja sporządza protokół z wyboru brokera.
Protokół z wyboru brokera zatwierdza Zamawiający.
Komisja zawiadamia na piśmie Oferenta, który został wybrany oraz umieszcza informację o wyborze na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Opola - www.bip.um.opole.pl.
 
Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w terminie do 21 dni od daty podpisania protokołu wyboru Oferenta przez Zamawiającego.
 
Umowę zawiera się na okres 6 lat z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 
Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia jest Regulamin udziału w postępowaniu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Opole i miejskich jednostek organizacyjnych.
 
         Dnia 04.08.2006r. Gmina Opole podpisała umowę o świadczenie usług brokerskich z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres 3 lat. Pełnomocnictwo udzielone z dniem 04.04.2007r. na podstawie pkt IV ust 1 umowy z dnia 04.08.2006r.
Natomiast dnia 21.05.2009r. została zawarta umowa o świadczenie usług brokerskich na czas nieokreślony. Pełnomocnictwo udzielone z dniem 21.05.2009r. na podstawie art. 95 Kodeksu Cywilnego.
 
Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy Opole została zawarta z poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi na okres od 01.01.2008r. – 31.12.2009r.
 
Z wyjaśnień naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego wynika, że umowa z dnia 21.05.2009r. została zawarta z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) celem kontynuacji prac związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego, które trwały od stycznia 2009r. do dnia złożenia dokumentacji w Referacie Przetargów, tj. do sierpnia 2009r. Przeprowadzenie w tym okresie wyboru nowego brokera skutkowałoby brakiem ochrony ubezpieczeniowej na kolejne lata. W przypadku nieuzyskania przez brokera pozytywnej oceny, w wyniku weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z procedurą, która będzie przeprowadzona w 2010r., uzasadniony będzie wybór nowego brokera w drugiej połowie 2011r. Nowy broker będzie miał rok czasu na przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego, a następnie przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na kolejne lata.
 
  1. Opracować zasady weryfikacji pracy brokera oraz analizować efekty jego pracy w sposób systematyczny.
 
Termin wykonania zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco
 
Zespół kontrolny ustalił, iż zasady weryfikacji pracy brokera zostały opracowane w § 5 procedury wyboru brokera.
 
Po upływie każdego roku kalendarzowego praca brokera podlegać będzie ocenie, w szczególnych przypadkach ocena może być dokonywana w okresach krótszych.
Oceny dokonywać będzie 20 losowo wybranych miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Opole oraz Wydziały Urzędu Miasta Opola, mające kontakt z brokerem.
Wydział Administracyjno – Gospodarczy przekaże drogą elektroniczną wybranym jednostkom i wydziałom formularz oceny pracy brokera, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
Prace brokera będzie oceniana w skali 0-5 pkt. wraz z uzasadnieniem.
Wszystkie punkty zostaną zsumowane. Wydział Administracyjno-Gospodarczy sporządzi zbiorcze zestawienie danych i przedstawi do wglądu Prezydentowi Miasta Opola.
Broker może uzyskać maksymalnie 875 punktów.
Otrzymanie przez brokera oceny dostatecznej lub niedostatecznej skutkuje rozwiązaniem umowy i przeprowadzeniem postępowania na wybór nowego brokera ubezpieczeniowego.
W przypadku uzyskania pozytywnej oceny, współpraca z brokerem będzie kontynuowana a zebrane informacje zostaną przeanalizowane i będą wykorzystane przy dalszej współpracy z brokerem.
 
         Z wyjaśnień naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego wynika, że praca brokera będzie oceniana przez wybrane wydziały i jednostki od 2010r. Ocenie zostanie poddana dotychczasowa współpraca z brokerem. Przybliżony termin przeprowadzenia oceny to druga połowa lutego 2010r., po zakończeniu czynności związanych z aktualnym ubezpieczeniem.
         Ponadto praca brokera weryfikowana jest na bieżąco przez pracowników Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, poprzez analizę wszystkich dokumentów dostarczanych przez brokera oraz sporządzaniu zbiorczych zestawień na temat wysokości składek w poszczególnych okresach ubezpieczeniowych oraz zestawianiu różnic pomiędzy wcześniejszym, a aktualnym ubezpieczeniem.   
W aktach dostarczonych przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy znajduje się:
- porównanie wysokości składek w poszczególnych latach (2008, 2009, 2010r.),
 
Tabela nr 1. Wysokość składek w poszczególnych latach (2008, 2009, 2010r.)*

Zadanie
Zakres ubezpieczenia
2008r.
2009r.
2010r.
Zadanie A
OC
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Zadanie B
- mienie od ognia
-sprzęt elektroniczny,
- mienie od kradzieży,
- maszyny i urządzenia
Zadanie C
Komunikacja
Zadanie D
NNW
RAZEM
 

*Tabela zawiera dane bez wartości mienia jednostek posiadających osobowość prawną.
 
 
Za rok 2008r. i 2009r. suma składek wyniosła: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
- zestawienie różnic pomiędzy ubezpieczeniem na lata 2008-2009 i 2010-2012,
 
Tabela nr 2. Zestawienie różnic pomiędzy ubezpieczeniem na lata 2008-2009 i 2010-2012

Lp.
Zakres
2008-2009
2010-2012
Różnica
1
Suma gwarancyjna OC
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
Wartość mienia ubezpieczenia
3
Najkorzystniejsza stawka zaproponowana przez TU na ubezpieczenie OC
4
Najkorzystniejsza stawka zaproponowana przez TU na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
5
Szkodowość przed poszczególnymi okresami ubezpieczenia brana pod uwagę przez TU w przetargu
6
Okres ubezpieczenia
7
Zamówienia uzupełniające
8
Ilość przyjętych klauzul i rozszerzeń zwiększających pokrycie ubezpieczeniowe OC
9
Ilość przyjętych klauzul i rozszerzeń zwiększających pokrycie ubezpieczeniowe mienia
10
Ilość przyjętych klauzul i rozszerzeń zwiększających pokrycie ubezpieczeniowe pojazdów

 
Tabela nr 3. Wartość ubezpieczonego mienia (sumy ubezpieczenia) oraz sumy gwarancyjne w przetargu na lata 2008-2009 oraz w przetargu na lata 2010-2012
 

Lp.
Suma ubezpieczenia
Przetarg
2008-2009
Przetarg
2010-2012
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
3.
Razem

 
 
Suma ubezpieczenia obejmuje wartość mienia Gminy Opole wraz z jednostkami podległymi oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną.
 
- zestawienie składek za ubezpieczenie na podstawie certyfikatów.
 
 
 
Tabela nr 4. Wysokość składek*
 

Lp.
Wysokość składek
Przetarg
2008-2009
Przetarg 2010-2012
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
3.
Razem

* Tabela w odróżnieniu do tabeli nr 1 zawiera dane z wartością mienia jednostek posiadających osobowość prawną. Ponadto w tabeli zostały zawarte dane dotyczące ubezpieczenia OC, majątku oraz komunikacji.
 
 
Składka na lata 2010-2012 wyniosła(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Wpływ na wzrost składki miała stawka zaproponowana w przetargu przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe (tab.5) oraz wysoka szkodowość w latach ubiegłych (tab.6).
 
Tabela nr 5. Wysokość stawek w promilach
 

Lp.
Wysokość stawek
Przetarg
2008-2009
Przetarg 2010-2012
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
3.

 
Tabela nr 6. Szkodowość Gminy Opole w roku 2008 i 2009 (stan na 31.01.2010r.)*
 

Lp.
Liczba szkód
Wypłacone odszkodowania
2008 rok
2009 rok
2008 rok
2009 rok
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
3.
4.
Razem

*Tabela zawiera dane dotyczące ubezpieczeń OC i majątkowych.
 
Firmy ubezpieczeniowe, których oferta była najkorzystniejsza w przetargu w latach 2010-2012:
 
1. Zadanie A (ubezpieczenie OC):
- UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
 
2. Zadanie B (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych):
- UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
 
3. Zadanie C (ubezpieczenie pojazdów):
- Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
 
4. Zadanie D (ubezpieczenie NNW):
- PZU SA,
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,            z których jeden egzemplarz doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
Data:......................

           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-29 13:38:46 - Wnioski pokontrolne (109.50 kB)
2010-09-29 13:42:13 - Wystąpienie pokontrolne (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5972
Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28 15:17:34
Data udostępnienia informacji: 2010-09-28 15:17:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 13:48:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner