logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                          

KWiA.I–0913/5/10
Opole,  23 kwietnia 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/10
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 8 do 19 marca 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 25/10
nr 26/10
Przedmiot kontroli
Prawidłowość dokonywania wydatków bieżących oraz działalność wynikająca ze stosunku między pracownikiem a pracodawcą.
Okres objęty kontrolą
2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Barbara Suchodolska – Przewodnicząca Zespołu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała:
Barbara Suchodolska – Przewodnicząca Zespołu

    
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Uchwała Nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2009 rok z późn. zm.
 
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
  1. Zarządzenie Wewnętrzne Nr ZO-0147/1/09 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji pracy Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 
  1. Zarządzenie Nr OR.I-0152-47/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zawierania i rozliczania umów zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi w Urzędzie Miasta Opola.
     
Cel kontroli
 
         Celem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi, w szczególności pod kątem przestrzegania zasad celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań i decyzji oraz ich zgodności z prawem, a także ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości oraz osób za to odpowiedzialnych.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Zespołu oraz w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Na podstawie zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej Urzędu Miasta ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych oraz wytypowano rodzaje wydatków do kontroli.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (umowy zlecenia, listy płac itp.).
Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały podpisane przez osoby uprawnione, odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej.
Przeprowadzono analizę sporządzonej dokumentacji i dowodów księgowych pod kątem celowości i gospodarności dokonywania poszczególnych wydatków oraz zgodności tych wydatków z przepisami i zawartymi umowami.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
         Zgodnie z § 35 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, do zakresu działania Zespołu należy realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczących zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.       
         Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Opolu przy ul. Budowlanych 4, stanowiący własność Urzędu Miasta Opola.
         Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który koordynuje i nadzoruje realizację zadań. Przewodniczącą Zespołu jest pani Barbara Suchodolska. Strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny (akta kontroli Nr 10/11/I/30). Zespół składa się z Przewodniczącego Zespołu i samodzielnego stanowiska pracy.
Ogółem na dzień rozpoczęcia kontroli w Zespole zatrudnione były dwie osoby.
                Obsługę księgową i płacową Zespołu prowadzi Urząd Miasta Opola. Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 853 rozdział 85321. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo - finansowy.    
               
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki w 2009 r.
 
         W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 236.600,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 182.483,00 zł (akta kontroli Nr 10/11/I/23,25). Na wydatki te składały się:
- wydatki bieżące w kwocie 111.100,00 zł,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 125.500,00 zł.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota wydatków Zespołu wyniosła 203.837,47 zł. (akta kontroli Nr 10/11/I/7-22).
Wydatki bieżące Zespołu zostały zaewidencjonowane w dziewięciu paragrafach i wyniosły 78.338,08 zł. Natomiast wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach i wyniosły 125.499,39 zł.
         Przedmiotem kontroli były następujące wydatki:
 
         - wydatki bieżące – ZO/2009/01
 

Lp.
Paragraf
         Dotyczy
Kwota wydatku (zł)
1.
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5.902,00
2.
4300
Zakup usług pozostałych
3.749,00
X
XXX
Razem:
     9.651,00

 
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – ZO/2009/02
 

Lp.
Paragraf
         Dotyczy
Kwota wydatku (zł)
1.
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
18.200,00
2.
4300
Zakup usług pozostałych
12.667,00
X
XXX
Razem:
     30.867,00

 
 
         W wyniku kontroli ustalono, że wydatki w tych paragrafach dotyczyły wynagrodzeń dla członków składów orzekających zatrudnionych przez Urząd Miasta Opola na podstawie umów zleceń.
 
          Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola z dnia 11.07.2007 r. (akta kontroli Nr 10/11/I/24) - w okresie objętym kontrolą stawki wynagrodzeń dla członków składów orzekających za jedno wydane orzeczenie wynosiły:
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
         Szczegółową kontrolą objęto wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4170 (akta kontroli Nr 10/11/I/7).Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla osób fizycznych z tytułu umów zleceń lub o dzieło oraz składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, zdrowotne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Innych wydatków zaewidencjonowanych w tym paragrafie nie stwierdzono.
 
         W 2009 r. obowiązywało (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi. Poszczególne umowy zostały zawarte z:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
        
         Szczegółowe dane dotyczące ilości wydanych orzeczeń oraz wypłaconych wynagrodzeń w 2009 r. w § 4170 przedstawia poniższa tabela:
          

Stawka za
jedno orzeczenie
Ilość wydanych       orzeczeń
Łączna kwota      wynagrodzenia
brutto (zł)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 
Dane liczbowe uzyskane w wyniku analizy rachunków będących załącznikiem do list wypłat:
 

Nr rachunku
Stawka
Ilość wydanych orzeczeń
 Kwota     
1/12/09
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
1/12/09
1/12/09
1/12/09
1/12/09
1/12/09
1/12/09
1/11/09
1/11/09
1/11/09
1/11/09
1/11/09
1/11/09
1/11/09
1/30/09
1/30/09
1/30/09
1/09/09
1/09/09
1/09/09
1/09/09
1/09/09
1/09/09
1/08/09
1/08/09
1/08/09
1/08/09
1/08/09
1/07/09
1/07/09
1/07/09
1/07/09
1/07/09
1/06/09
1/06/09
1/06/09
1/06/09
1/06/09
1/05/09
1/05/09
1/05/09
1/05/09
1/04/09
1/04/09
1/04/09
1/04/09
1/03/09
1/03/09
1/03/09
1/03/09
1/03/09
1/03/09
1/02/09
1/02/09
1/02/09
1/02/09
1/02/09
1/02/09
1/01/09
1/01/09
1/01/09
1/01/09
1/01/09
1/01/09
1/01/09
Razem:

        
         Natomiast wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonanie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności (akta kontroli Nr 10/11/I/17). W 2009 r. obowiązywało siedem takich umów zleceń. W każdym przypadku wynagrodzenie za wykonanie zlecenia wynosiło(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
         Nie stwierdzono innych wydatków zaewidencjonowanych w tym paragrafie.
 
Szczegółowe dane dotyczące ilości wydanych orzeczeń oraz wypłaconych wynagrodzeń w 2009 r. w § 4300 przedstawia poniższa tabela:
          

Stawka za
jedno orzeczenie
Ilość wydanych       orzeczeń
Łączna kwota      wynagrodzenia
brutto (zł)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 
 Dane liczbowe uzyskane w wyniku analizy rachunków będących załącznikiem do list wypłat:
 

Nr rachunku
Stawka
Ilość wydanych orzeczeń
 Kwota     
12/09
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
29/09
10/09
2/04/09
05/06/09
03/04/09
6/09
8/09
21/09
03/09
2/05/09
03/05/09
42/09
14/09
1/08/09
71/09
79/09
16/09
1/10/09
1/07/09
1/02/09
90/09
1/09
02/01/09
82/09
03/08/09
16/09
2/01/09
5/09
04/03/09
99/09
79/09
96/09
06/09
39/09
45/09
106/09
54/09
18/09
18/09
1/09
03/11/09
22/2009
63/2009
63/09
3/12/09
4/09
87/09
34/09
49/09
Razem:

 
         W imieniu Urzędu Miasta Opola umowy zlecenia w okresie objętym kontrolą były podpisywane przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta oraz przez Skarbnika Miasta i Przewodniczącą Powiatowego Zespołu.
         W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach stawki za wydane orzeczenia były zgodne z zawartymi umowami.
         Każdorazowo podstawą do naliczenia i wypłaty wynagrodzeń były rachunki wystawione przez zleceniobiorców, zawierające między innymi takie dane jak: numer umowy, ilość wydanych orzeczeń, miesiąc ich wydania oraz kwotę wynagrodzeń.
         Wykonanie pracy w sposób zgodny z warunkami zawartej umowy potwierdzane było przez Przewodniczącą Zespołu lub upoważnionego pracownika Zespołu.
         Ponadto w każdym rachunku wskazany jest sposób klasyfikacji budżetowej danego wydatku tj. dział, rozdział oraz paragraf. Wypłaty wynagrodzeń dokonywano jeden raz w miesiącu, na podstawie list płac sporządzanych w Referacie Płac Wydziału Finansowo-Księgowego.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
 
          
          Zespół kontrolny          
        
 
(podpisy)
 
Data:................

 
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-10-05 12:27:20 - Wnioski pokontrolne (58.00 kB)
2010-10-05 12:30:45 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5274
Nazwa dokumentu: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-10-05 12:23:16
Data udostępnienia informacji: 2010-10-05 12:23:16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 12:32:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner