logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
 

KWiA – I –0913/7/10      
 
Opole, 9 czerwca 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 23/10
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 29 kwietnia do 21 maja 2010 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 51/10
nr 52/10
Przedmiot kontroli
·    Wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2009 r.
 
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
Tomasz Filipkowski  – Naczelnik Wydziału Budżetu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Kierownik Referatu Sprawozdawczości Oświaty
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- podinspektor

    
   
Podstawy prawne
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Uchwała Nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
 
3.     Uchwała Nr XXVII/288/08 Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
 
4.     Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-94/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 
5.     Zarządzenie Wewnętrzne Nr B.0147-4/08 Naczelnika Wydziału Budżetu z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Budżetu.
 
     6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458)
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie rozliczania niepublicznych jednostek oświatowych z wykorzystania udzielonych im dotacji. 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy stanu prawnego. Zapoznano się z organizacją pracy Referatu Sprawozdawczości Oświaty, podziałem zadań, opisami stanowisk, rodzajem prowadzonej dokumentacji. W zakresie rozliczania dotacji kontrolą objęto wszystkie dotacje udzielone przedszkolom w 2009 r. Sprawdzono czy rozliczenia otrzymanej dotacji sporządzano i przekazywano za każdy miesiąc, czy wykazywano w nich rzeczywiste i planowane liczby uczniów, czy były przypadki niedopełnienia tego obowiązku i czy powodowało to wstrzymanie przekazania dotacji. Sprawdzono także czy każdorazowo dotacje przekazywano zaliczkowo w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, uwzględniając faktyczną, podawaną przez przedszkole w każdym miesiącu liczbę uczniów. Sprawdzono czy w 2009 r. były likwidacje przedszkoli i czy zawiadomiono o tym Urząd Miasta. Sprawdzono czy roczne sprawozdanie wraz z częścią opisową były złożone w terminie do 31 stycznia 2010 r., czy dane podawane w dokumentacji rozliczeniowej były weryfikowane i w jaki sposób. Sprawdzono czy Referat Sprawozdawczości Oświaty przeprowadził kontrole w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych za rok 2009. Przyjęto ustne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw prawno-organizacyjnych
 
 
         Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji.
Zgodnie z § 3 pkt. 1 ust. 5 Uchwały Nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
- Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia lub wychowanka dotację w wysokości 75 ℅ ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka
- niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego – w wysokości 40 ℅ wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Miasto Opole .
Zgodnie z § 4 powyższej uchwały:
- dotację przekazuje się zaliczkowo w 12 częściach, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,
- w pierwszych miesiącach roku kalendarzowego, w przypadku braku informacji o kwocie standardu A – kwocie, przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, części dotacji mogą być niższe od przekazywanych w następnych miesiącach,
- w ostatniej części dotacji następuje roczne rozliczenie dotacji.
Zgodnie z § 5 powyższej uchwały osoba prawna lub fizyczna otrzymująca dotację jest zobowiązana:
- sporządzić i przekazać rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku do końca minionego miesiąca sprawozdawczego w terminie do 10 każdego miesiąca z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i wychowanków, niedopełnienie tego obowiązku powoduje wstrzymanie przekazania dotacji,
- składać comiesięczne rozliczenia według określonego wzoru,
- zawiadomić o zamiarze i terminie likwidacji szkoły.
Miesięczne rozliczenie otrzymanych dotacji winno między innymi zawierać rzeczywistą liczbę uczniów w miesiącu rozliczeniowym oraz przewidywaną liczbę uczniów na następny miesiąc.
Zgodnie z § 6 cyt. uchwały – organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w zakresie:
a)    sposobu wykorzystania dotacji,
b)    liczby i wykazu uczniów,
c)     dokumentacji składanej przez dotowanego.
 
Zgodnie z art.90 ust. 3d znowelizowanej ustawy o systemie oświaty:
-dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
Zgodnie z art. 90 ust.3e cyt. ustawy:
- organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji.
Zgodnie z art. 90 ust.3f cyt. ustawy:
- osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
Zgodnie z § 40 ust. 2 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego - do zakresu działania Wydziału Budżetu należy nadzorowanie realizacji budżetu Miasta poprzez kontrole instytucjonalne w jednostkach i jednostkach oświatowych.
Zgodnie z § 8 pkt 16, 18, 22 zarządzenia wewnętrznego naczelnika wydziału - do zadań Referatu Sprawozdawczości Oświaty należy w szczególności:
- sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości naliczeń dotacji w oparciu o ustawę o systemie oświaty i uchwały Rady Miasta w tym zakresie,
- prawidłowe i terminowe przekazywanie środków finansowych i dotacji do jednostek   oświatowych publicznych i niepublicznych oraz ich rozliczanie,
- nadzorowanie realizacji budżetu Miasta poprzez kontrole instytucjonalne w jednostkach i placówkach oświatowych.
 
II. W zakresie udzielania i rozliczania dotacji (§ 4 i 5 uchwały)
 
Ogółem w 2009 r. udzielono dotacji dla 4 podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne na łączną kwotę 1.727.211,00 zł oraz 3 punktów przedszkolnych na łączną kwotę 211.214,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Kwoty dotacji udzielonych organom prowadzącym w rozbiciu na poszczególne przedszkola i punkty przedszkolne  przedstawia poniższa tabela:
 
 Tabela nr 1
l.p.
Nazwa Przedszkola/placówki
Adres przedszkola /punktu przedszkolnego
Kwota dotacji
Liczba uczniów wykazanych w sprawozdaniu*
1.
Przedszkole Niepubliczne "KUBUŚ"
 w Opolu
ul. Targowa 8
45-067 Opole
 
374.954,00
836
2.
Przedszkole Niepubliczne "Skrzat"
 w Opolu
ul. Zwycięstwa 18
45-855 Opole
 
193.756,00
432
3.
Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej i Językowej "Przed-szkółka"
ul. Grunwaldzka 29
45-054 Opole
 
 
631.502,00
1.408
4.
 
Przedszkole Niepubliczne “Bajka”
ul. Poświatowskiej 2
45-003 Opole
 
526.999,00
1.175
5.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Akademia Przedszkolaka „ NEMO”
w Opolu
ul. Biasa 40
45 – 751 Opole
 
57.169,00
239
6.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
im. Bł. Matki Teresy w Opolu
ul. Mały Rynek 5
45- 020 Opole
 
71.760,00
300
7.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
 „Bajkowo”
w Opolu
ul. Sienkiewicza 17
45 -367 Opole
82.285,00
342
* Liczba uczniów wykazanych w sprawozdaniu uwzględniająca różnicę pomiędzy liczbą rzeczywista i planowaną
 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotyczącą dotacji przekazanych dla poszczególnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.
 
Przedszkole Niepubliczne "KUBUŚ" 
 
Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 374.954,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 448,51 zł i była zgodna z uchwałą. Przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca (akta kontroli Nr 10/23/I/7-9).
 
     Tabela nr 2
l.p.
Miesiąc
Planowana liczba uczniów
Rzeczywista liczba uczniów
Kwota przyznanej dotacji narastająco
1.
Styczeń
71
72
29.928,00
2.
Luty
73
74
60.277,00
3.
Marzec
73
73
90.626,00
4.
Kwiecień
73
73
120.975,00
5.
Maj
73
73
163.706,00
6.
Czerwiec
73
73
196.447,00
7.
Lipiec
58
58
222.461,00
8.
Sierpień
52
52
245.783,00
9.
Wrzesień
72
72
278.076,00
10.
Październik
71
72
309.920,00
11.
Listopad
72
72
342.662,00
12.
Grudzień
72
72
374.954,00
 
W wyniku kontroli ustalono, że w każdym miesiącu kwota przekazanej dotacji została rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dzieci wykazanej przez przedszkole w rozliczeniu miesięcznym.
 
Przedszkole Niepubliczne "SKRZAT" 
 
Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 193.756,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 448,51 zł i była zgodna z uchwałą. Przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca (akta kontroli Nr 10/23/I/7-9).
 
     Tabela nr 3
l.p.
Miesiąc
Planowana liczba uczniów
Rzeczywista liczba uczniów
Kwota przyznanej dotacji narastająco
1.
Styczeń
36
36
15.175,00
2.
Luty
36
36
30.350,00
3.
Marzec
36
36
45.525,00
4.
Kwiecień
36
36
60.700,00
5.
Maj
36
36
80.732,00
6.
Czerwiec
36
36
96.878,00
7.
Lipiec
36
36
113.024,00
8.
Sierpień
36
36
129.171,00
9.
Wrzesień
36
36
145.317,00
10.
Październik
36
36
161.464,00
11.
Listopad
36
36
177.610,00
12.
Grudzień
36
36
193.756,00
 
W wyniku kontroli ustalono, że w każdym miesiącu kwota przekazanej dotacji została rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dzieci wykazanej przez przedszkole w rozliczeniu miesięcznym.
 
Przedszkole Niepubliczne "PRZED-SZKÓŁKA" 
 
Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 631.502,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 448,51 zł i była zgodna z uchwałą. Przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca (akta kontroli Nr 10/23/I/7-9).
 
     Tabela nr 4
l.p.
Miesiąc
Planowana liczba uczniów
Rzeczywista liczba uczniów
Kwota przyznanej dotacji narastająco
1.
Styczeń
118
118
49.739,00
2.
Luty
118
118
99.478,00
3.
Marzec
118
118
149.217,00
4.
Kwiecień
118
118
198.956,00
5.
Maj
118
118
264.621,00
6.
Czerwiec
118
118
317.545,00
7.
Lipiec
118
118
370.469,00
8.
Sierpień
118
118
423.393,00
9.
Wrzesień
116
116
475.421,00
10.
Październik
115
115
526.999,00
11.
Listopad
116
116
578.578,00
12.
Grudzień
117
117
631.502,00
 
W wyniku kontroli ustalono, że w każdym miesiącu kwota przekazanej dotacji została rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dzieci wykazanej przez przedszkole w rozliczeniu miesięcznym.
 
Przedszkole Niepubliczne "BAJKA" 
 
Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 526.999,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 448,51 zł i była zgodna z uchwałą. Przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca (akta kontroli Nr 10/23/I/7-9).
 
     Tabela nr 5
l.p.
Miesiąc
Planowana liczba uczniów
Rzeczywista liczba uczniów
Kwota przyznanej dotacji narastająco
1.
Styczeń
100
99
42.152,00
2.
Luty
100
99
83.882,00
3.
Marzec
100
100
125.612,00
4.
Kwiecień
100
100
167.764,00
5.
Maj
100
99
223.807,00
6.
Czerwiec
100
99
268.209,00
7.
Lipiec
100
100
312.611,00
8.
Sierpień
100
100
357.462,00
9.
Wrzesień
100
100
402.313,00
10.
Październik
100
90
447.164,00
11.
Listopad
100
94
487.530,00
12.
Grudzień
94
91
526.999,00
 
W wyniku kontroli ustalono, że w każdym miesiącu kwota przekazanej dotacji została rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dzieci wykazanej przez przedszkole w rozliczeniu miesięcznym.
 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka „ NEMO”
 
Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 57.169,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 239,20 zł i była zgodna z uchwałą. Przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca (akta kontroli Nr 10/23/I/7-9).
 
     Tabela nr 6
l.p.
Miesiąc
Planowana liczba uczniów
Rzeczywista liczba uczniów
Kwota przyznanej dotacji narastająco
1.
Styczeń
18
17
4.046,00
2.
Luty
17
17
7.643,00
3.
Marzec
16
17
11.240,00
4.
Kwiecień
16
16
15.062,00
5.
Maj
16
17
19.854,00
6.
Czerwiec
17
16
24.159,00
7.
Lipiec
16
20
27.747,00
8.
Sierpień
20
20
33.488,00
9.
Wrzesień
25
24
39.468,00
10.
Październik
25
25
45.209,00
11.
Listopad
25
25
51.189,00
12.
Grudzień
25
25
57.169,00
 
W wyniku kontroli ustalono, że w każdym miesiącu kwota przekazanej dotacji została rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dzieci wykazanej przez punkt przedszkolny w rozliczeniu miesięcznym.
 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny im. Bł. Matki Teresy
 
Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 71.760,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 239,20 zł i była zgodna z uchwałą. Przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca (akta kontroli Nr 10/23/I/7-9).
 
     Tabela nr 7
l.p.
Miesiąc
Planowana liczba uczniów
Rzeczywista liczba uczniów
Kwota przyznanej dotacji narastająco
1.
Styczeń
25
25
5.620,00
2.
Luty
25
25
11.240,00
3.
Marzec
25
25
16.860,00
4.
Kwiecień
25
25
22.480,00
5.
Maj
25
25
29.900,00
6.
Czerwiec
25
25
35.880,00
7.
Lipiec
25
25
41.860,00
8.
Sierpień
25
25
47.840,00
9.
Wrzesień
25
25
53.820,00
10.
Październik
25
25
59.800,00
11.
Listopad
25
25
65.780,00
12.
Grudzień
25
25
71.760,00
 
W wyniku kontroli ustalono, że w każdym miesiącu kwota przekazanej dotacji została rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dzieci wykazanej przez punkt przedszkolny w rozliczeniu miesięcznym.
 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „BAJKOWO”
 
Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 71.760,00 zł (akta kontroli Nr 10/23/I/6). Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 239,20 zł i była zgodna z uchwałą. Przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca (akta kontroli Nr 10/23/I/7-9).
 
     Tabela nr 8
l.p.
Miesiąc
Planowana liczba uczniów
Rzeczywista liczba uczniów
Kwota przyznanej dotacji narastająco
1.
Styczeń
15
15
5.620,00
2.
Luty
25
25
8.992,00
3.
Marzec
30
30
15.736,00
4.
Kwiecień
40
33
24.728,00
5.
Maj
45
40
35.402,00
6.
Czerwiec
45
40
44.970,00
7.
Lipiec
30
30
50.950,00
8.
Sierpień
30
30
58.126,00
9.
Wrzesień
50
27
70.086,00
10.
Październik
50
24
76.544,00
11.
Listopad
50
24
82.285,00
12.
Grudzień
24
23
82.285,00
 
         W wyniku kontroli ustalono, że w każdym miesiącu kwota przekazanej dotacji została rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dzieci wykazanej przez punkt przedszkolny w rozliczeniu miesięcznym.
 
III. W zakresie kontroli i rozliczania dotacji (§ 6 uchwały)
 
         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:
Przedszkola prowadzą dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.
 
         W wyniku niniejszej kontroli ustalono, że w 2008 r. Referat Sprawozdawczości Oświatyprzeprowadził 3 kontrole w przedszkolach niepublicznych. Przedmiotem wszystkich kontroli była „Weryfikacja zgodności liczby dzieci wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej oraz miesięcznymi rozliczeniami sporządzanymi do Referatu Sprawozdawczości Oświaty ze stanem faktycznym”. Kontrole zostały przeprowadzone w okresie od 18 czerwca do 24 lipca 2008 r. i obejmowały rok szkolny 2007/2008.  
         Ustawa o systemie oświaty jak również inne akty prawne nie określają sposobu przeprowadzania kontroli i dokonywania rozliczania dotacji. Z protokołów kontroli wynika, że ustaleń liczby uczniów w poszczególnych kontrolowanych jednostkach dokonywano na podstawie:
- dzienników lekcyjnych,
- rejestrów uczniów,
- umów zawartych przez poszczególne jednostki z rodzicami.
 
 Kontrole te zostały przeprowadzone w niżej wymienionych przedszkolach:
 
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”
Kontrolą objęto okres 9 miesięcy tj. od września 2007 r. do maja 2008 r. W pięciu miesiącach stwierdzono rozbieżności polegające na wykazywaniu w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta większej liczby uczniów od liczby uczniów wynikającej z badanej dokumentacji:
·         w miesiącu wrześniu 2007 r. – o czterech uczniów więcej,
·         w miesiącach październiku, listopadzie, grudniu 2007 r. oraz marcu 2008r. – o jednego ucznia więcej.
         Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła”
Kontrolą objęto okres 9 miesięcy tj. od września 2007 r. do maja 2008 r. Stwierdzono, że w rozliczeniu za marzec jednostka podała jednego ucznia więcej niż wynikało to z dzienników lekcyjnych. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
Niepubliczne Przedszkole „Przed-Szkółka”
Kontrolą objęto okres 9 miesięcy tj. od września 2007 r. do maja 2008 r. W czterech miesiącach stwierdzono rozbieżności polegające na wykazywaniu w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta mniejszej liczby uczniów od liczby uczniów wynikającej z badanej dokumentacji. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
        
         Z analizy wyjaśnień kierowników kontrolowanych jednostek oświatowych wynika, że przyczynami rozbieżności były:
- zbyt późne informowanie rodziców o rezygnacji ich dzieci ze szkoły lub przedszkola,
- nie wykazywanie w rozliczeniach dziecka przebywającego na długotrwałym chorobowym,
- błędne zrozumienie informacji otrzymanych od pracowników Urzędu Miasta.
         Z analizy ustaleń zawartych w protokołach poszczególnych kontroli oraz z wyjaśnień przyjętych w trakcie tych kontroli od kierowników jednostek kontrolowanych wynika, że stwierdzone rozbieżności dotyczyły niewielkiej liczby uczniów. Ponadto w dokumentacji rozliczeniowej kontrolowane jednostki wykazywały nie tylko większą ale i mniejszą liczbę uczniów od liczby uczniów figurującej w dokumentacji kontrolowanej jednostki. W trakcie kontroli przyjęto ustne wyjaśnienia od osób przeprowadzających w/w kontrole. Wynika z nich, że każdorazowo sprawdzano czy z uczniami wpisanymi do dzienników oraz z rodzicami dzieci w przedszkolach były zawarte umowy. Na podstawie zapisów w księdze uczniów sprawdzano także daty skreśleń poszczególnych uczniów. W wyniku tych ustaleń nie stwierdzono ewidentnych przypadków świadczących o bezpodstawnym otrzymaniu dotacji.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. Referat Sprawozdawczości Oświatynie przeprowadził żadnej kontroli w zakresie udzielonych dotacji przedszkolom i punktom niepublicznym. Z informacji uzyskanych od kierownika Referatu wynika, że kontrole takie nie zostały przeprowadzone, gdyż podczas kontroli przeprowadzonej w 2008 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie wykazywania liczby dzieci. Liczba dzieci wykazywana w 2009 r. nie odbiegała od liczby dzieci wskazanej we wniosku o dotację.
 
             Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Budżetu.
 
             Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

           
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-27 10:15:19 - wnioski pokontrolne (78.00 kB)
2011-01-27 10:17:43 - wystąpienie pokontrolne (34.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6968
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 10:10:40
Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 10:10:40
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 10:19:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner