logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   minus Przedszkola
      minus Przedszkole Publiczne Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 3
      minus Przedszkole Publiczne Nr 4
      minus PP Nr 5
      minus Przedszkole Publiczne Nr 6
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14
      minus Przedszkole Publiczne Nr 16
      minus Przedszkole Publiczne Nr 18
      minus Przedszkole Publiczne Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne Nr 22
      minus Przedszkole Publiczne Nr 23
      minus Przedszkole Publiczne Nr 24
      minus Przedszkole Publiczne Nr 25
      minus Przedszkole Publiczne Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne Nr 28
      minus Przedszkole Publiczne Nr 29
      minus Przedszkole Publiczne Nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
      minus Przedszkole Publiczne Nr 37
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38
      minus Przedszkole Publiczne Nr 42
      minus Przedszkole Publiczne Nr 43
      minus Przedszkole Publiczne Nr 44
      minus Przedszkole Publiczne Nr 46
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Przedszkole Publiczne Nr 55
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 59
      minus Przedszkole Publiczne nr 60
      minus Przedszkole Publiczne nr 61
      minus Przedszkole Publiczne nr 62
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Przedszkola > PP Nr 5

Przedszkole Publiczne Nr 5
 w Opolu

 

 

Informacje o jednostce:
          
    -      nazwa szkoły:         Przedszkole Publiczne Nr 5
    -      adres :                    45-037 Opole, ul. Sienkiewicza 3
    -      nr telefonu :            77454 28 68
    -      fax:                          77454 28 68
    -     e-mail                       pp5.opole@wp.pl
-           adres strony www:   pp5.opole.pl
-           dyrektor:                  mgr Jolanta Haracz
-           wicedyrektor:           brak
-           główny księgowy:  
-           inne stanowiska kierownicze:   brak
-           podmiot udostępniający dane: Przedszkole Publiczne Nr 5
-           odpowiedzialny za treść: Jolanta Haracz
 
Majątek: - środki trwałe :
 
                                         
                                             a) budynek przedszkola:        511.187,00 zł
                                             b) budynek zaplecza:               56.400,00 zł
                                             c) ogrodzenie metalowe:         56.055,78 zł
                                             d) zestaw komputerowy:           6.136,13 zł
                                             e) dźwig towarowy:                 43.244,00 zł
                                             f) wyposażenie placu zabaw:   78.639,98 zł
                                             g) urządzenia kuchenne:          20.609,35 zł
                                             h) kserokopiarka:                       4.126.04 zł
                                                  razem:                               776.398,28 zł
 
                    - pozostałe środki trwałe:                                 136.749,44 zł
                    - zbiory biblioteczne:                                           2.638,08 zł
 
Budżet:
 
Środki budżetowe:
 
 Dochód wg planu :                                          873.703,00 zł
 Przewidywane wykonanie :                             873.703,00 zł
 w tym : wynagrodzenie osobowe -                 833.600,00 zł
                 pozostałe wydatki bieżące -                40.103,00 zł
 
 Wydzielony rachunek dochodów:
 
 Projekt planu na 2013r.                                  350.100,00 zł
 w tym: wpływy z usług -                              347.600,00 zł
               pozostałe odsetki -                                 2.500,00 zł
 
Wydatki :
      1.   § 3020 - bezpieczeństwo i higiena pracy:         5.500,00 zł
      2.   § 4110 - składki ZUS:                                       1.000,00 zł
      3.   § 4120 - składki na fundusz pracy:                      200,00 zł
      4.   § 4170 - umowy zlecenia:                                 5.800,00 zł
 
 1. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia :     38.900,00 zł
 2. § 4220 - zakup żywności :                             117.600,00 zł
 3. § 4240 - zakup pomocy naukowych,
                     dydaktycznych:                                  13.000,00 zł
4.   § 4260 - zakup energii:                                    72.600,00 zł
5.   § 4270 - zakup usług remontowych:               58.100,00 zł
6.   § 4280 – zakup usług zdrowotnych:                  2.700,00 zł
7.   § 4300 - zakup usług pozostałych:                  24.200,00 zł
8.   § 4350 - zakup usług dostępu do sieci
                     internet:                                                  700,00 zł
9.   § 4370 - opłaty telefonii stacjonarnej:              2.600,00 zł
    10.   § 4410 - delegacje służbowe:                            1.700,00 zł
    11.   § 4430 - różne opłaty i składki:                         2.700,00 zł   
    12.   § 4700 – szkolenia pracowników:                      2.800,00 zł                       
 
                     Wydatki ogółem:                             3 50.100,00 zł
 
Wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Przedszkolu Publicznym   Nr 5 w Opolu:
 
 1. Regulamin Pracy,
 2. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami,
 3. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Opolu,
 4. Statut,
 5. Regulamin organizacyjny,
 6. Regulamin zakładowego Funduszu zdrowotnego,
 7. Regulamin Funduszu Socjalnego,
 8. Zasady i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli,
 9. Regulamin dofinansowania doskonalenia nauczycieli,
 10. Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej,
 11. Regulamin Zakładowy dot. realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000,00 euro
 12. Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze,
 13. Regulamin komisji przetargowej,
 14. Regulamin kontroli wewnętrznej,
 15. Instrukcja inwentaryzacji,
 16. Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów,
 17. Instrukcja zabezpieczenia mienia,
 18. Instrukcja kasowa,
 19. Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne,
 20. Plan kont.
 21. Polityka rachunkowości.

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa.
 
1. W przedszkolu obowiązują następujące rejestry:
-          rejestr dzieci zapisanych do przedszkola,
-          rejestr wypadków,
-          rejestr wyjść w godzinach pracy,
-          rejestr zwolnień lekarskich.
 
2. W przedszkolu obowiązuje ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 
3. W archiwum przedszkolnym znajduje się następująca dokumentacja:
-          księgowa: księgi rachunkowe zadań własnych- dzienniki finansowe,
            dowody księgowe, plany finansowe, sprawozdania finansowe,
             listy płac, karty wynagrodzeń,
-     kadrowa:    akta personalne,
-     pedagogiczna: dzienniki lekcyjne, plany pracy, sprawozdania z nadzoru
       pedagogicznego, arkusze obserwacji, dokumentacja badań własnych,
-          dotycząca organizacji pracy: regulaminy,
-          rekrutacji dzieci do przedszkola: karty zgłoszeń dzieci,
-          dotycząca pracy rady rodziców : plany, książka przychodów i dochodów.
            dowody bankowe.
 
  
Zamówienia publiczne: przedszkole nie prowadzi postępowania o zamówieniach publicznych.
 
Kontrole – protokoły są dostępne w kancelarii przedszkola – gabinet dyrektora.
 
 

 

 

 
 
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 
miejsce przyjmowania interesantów : gabinet dyrektora, pokój nauczycielski,
         pomieszczenie intendentki,     
- w jakich dniach i godzinach : codziennie w zależności od potrzeb oraz podczas      godzin kancelaryjnych dyrektora,   
-          w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw : na bieżąco,
-          jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce : bez dziennikowy system kancelaryjny oparty na rzeczowym wykazie akt,
-          w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne : na bieżąco, zgodnie z terminami realizacji podanymi na pismach,
-          w jakiej kolejności załatwiane są sprawy : na bieżąco zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Załączniki do pobrania: 2004-07-17 13:26:36 - Statut przedszkola (215.00 kB)
2004-07-17 13:27:53 - Regulamin Wynagradzania (108.50 kB)
2004-07-17 13:29:20 - Regulamin Pracy (127.00 kB)
2011-10-04 12:40:31 - Struktura organizacyjna (22.00 kB)

Ilość odwiedzin: 20169
Nazwa dokumentu: PP Nr 5
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Jolanta Haracz
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Jolanta Haracz
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 13:06:39
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 13:06:39
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-31 12:20:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner