logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


­
 
 
 
 
 
 

 

KWiA –I–0913/001/11
Opole,   30 maja 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 3/11
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 1 do 14 lutego 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
                       5/2011
                       6/2011
Przedmiot kontroli
 
Nadzór nad realizacją przez jednostki zarządzające zapisów umów o zarządzanie mieniem komunalnym dotyczących windykacji należności z tytułu zawartych umów najmu
                                                                                           
Okres objęty kontrolą
2009-2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zofia Lachowicz – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 Pracownicy merytoryczni Wydziału Lokalowego oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym

 

 


         Podstawy prawne:
 
1.      Umowa nr 6/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. o zarządzanie zasobem       komunalnym w Rejonie I pomiędzy Gminą Opole a Turhand - Ret Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Dworska 2B.
 
2.     Umowa nr 7/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. o zarządzanie zasobem komunalnym w Rejonie II pomiędzy Gminą Opole a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o w Bytomiu.
 
3.     Umowa nr 8/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. o zarządzanie zasobem komunalnym w Rejonie III pomiędzy Gminą Opole a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o w Bytomiu.
 
4.     Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
 
          Cel kontroli
 
 Celem kontroli była ocena sposobu realizacji przez Wydział Lokalowy zadań określonych w  § 27 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego w zakresie prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad jednostkami zarządzającymi zasobem gminnym. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Rady Miasta Opola z dnia 28.10.2010 r. kontrola dotyczyła:
 - realizacji umów w zakresie windykacji należności, a szczególnie wypowiadania   umów najmu zgodnie z terminami zawartymi w umowach o zarządzanie,
 - prowadzenia windykacji należności z tytułu czynszów najemców zalegających z opłatami powyżej 36 miesięcy oraz ustalenia wysokości zobowiązań przeterminowanych i nieprzeterminowanych.
 
        Metodyka przeprowadzenia kontroli
   
           Zapoznano się z protokołem kontroli przeprowadzonej w Wydziale Lokalowym przez Zespół Kontrolny Radnych Miasta Opola w okresie od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2010 r. oraz z pismem Przewodniczącego Rady Miasta Opola nr BRM.0914-3/10 z dnia 02.11.2010 r. Zapoznano się z wybranymi zapisami umów zawartych z firmami zarządzającymi na okres od 01 marca 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Zapoznano się ze sposobem wykonywania nadzoru przez Wydział Lokalowy nad realizacją umów w zakresie windykacji należności. Zapoznano się z rodzajem dokumentacji prowadzonej przez spółki zarządzające w zakresie naliczania czynszów i innych opłat oraz kwot zaległości. Zapoznano się z organizacją i podziałem zadań w tym zakresie realizowanych przez Wydział Lokalowy, Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu i jednostki zarządzające. Na podstawie prowadzonych ewidencji przez zarządców ustalono przypisy i należności w rozbiciu na poszczególny rejony. Szczegółową kontrolą objęto wykonywanie obowiązków przez spółki zarządzające w zakresie podejmowania działań wobec najemców zalegających z opłatami powyżej 36 miesięcy. Ponadto wyrywkową kontrolą objęto  windykację należności od najemców, z którymi umowy najmu zostały zawarte w 2010 r.
 
 
 
 
 
     Kryteria
 
1. Zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (obowiązującego w okresie objętym kontrolą) - do zadań Wydziału Lokalowego należało prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad jednostkami zarządzającymi zasobem gminnym.
 
 2. Zgodnie z § 40 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (obowiązującego w okresie objętym kontrolą) - do zadań Wydziału Budżetu  należała obsługa w zakresie rozliczeń finansowych spółek zarządzających mieniem komunalnym.
 
3. Zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 5, 7 i 10 umów zawartych ze spółkami zarządzającymi mieniem komunalnym(akta kontroli Nr 11/03/I/18) – integralnymi częściami tych umów są:
     - katalog czynności zarządzania (załącznik nr 2 do umowy).
     - protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 4 do umowy),
     - procedury w zakresie windykacji ( załącznik nr 7 do umowy).
 
4. Zgodnie z załącznikiem nr 7 (procedury w zakresie windykacji) - zarządca winien  przestrzegać między innymi następujących zasad (akta kontroli Nr 11/03/I/32):
 
     - w przypadku stwierdzenia zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za dwa pełne okresy płatności należy wyznaczyć dodatkowy 30-dniowy termin do zapłaty bieżących należności z jednoczesnym uprzedzeniem o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego w przypadku nieuregulowania zadłużenia,
 
     - w przypadku stwierdzenia braku powyższej wpłaty należy skierować do dłużników wezwania do zapłaty nie później niż 30 dni od upływu terminu płatności,
 
     -  po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni po upływie terminu określającego obowiązek zapłaty czynszu należy wystosować za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wypowiedzenie umowy najmu lokalu oraz wezwanie do wydania lokalu w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy najmu.
 
     -  w przypadku nieuregulowania zaległych opłat i braku dobrowolnego wydania lokalu należy skierować sprawę do sądu:
         a) o opróżnienie i wydanie lokalu w terminie 30 dni od daty określającej   obowiązek wydania lokalu,
       b) o zapłatę zaległych należności za lokale mieszkalne przynajmniej co 6 miesięcy,
       c) o zapłatę zaległej należności za lokale użytkowe przynajmniej co 2 miesiące,
 
      - po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawie o zapłatę należy w terminie 30 dni skierować sprawę do egzekucji komorniczej, a w sprawie o               opróżnienie lokalu po wskazaniu przez Gminę Opole lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.
                                         
           
        USTALENIA KONTROLI                                                                                     
 
         I. W zakresie danych ogólnych
                                                                                                                            
         Ze sporządzonego przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych oraz z prowadzonej przez ten referat ewidencji księgowej wynika, że przypis z tytułu zawartych umów najmu ogółem za 2010 r. wynosił 24.032.306,31 zł. Kwota otrzymanych z tego tytułu dochodów (czynsz, media, podatek VAT) wyniosła w tym samym czasie ogółem 20.737.149,09 zł. Zatem należności za 2010 r. wyniosły 3.295.157,22 zł.
Natomiast pozostałe do zapłaty należności narastająco za cały okres obowiązywania wszystkich umów najmu wyniosły ogółem 28.352.600,95 zł. Dochody w grudniu 2010 r. wyniosły ogółem 1.824.460,80 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/41-44).
Jednocześnie z prowadzonej ewidencji (konto 760-01- 4610) wynika, że koszty postępowań sądowych i komorniczych wyniosły ogółem:                           
- 41.869,86 zł w 2009 r.,
- 305.700,35 zł w 2010 r.
          Ponadto ustalono, że za pięć miesięcy 2011 r. tj. do dnia sporządzenia niniejszego protokołu koszty z tego tytułu wyniosły 234.492,28 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/178-180). Z powyższych danych wynika, że od 2010 r. roku nastąpił znaczny wzrost kosztów ponoszonych w związku z windykacją należności.
          Spółki zarządzające prowadzą ewidencję księgową w ramach Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Zasobami Komunalnymi Granit.                                         
 
        II. W zakresie realizacji umowy o zarządzanie zasobem komunalnym w      Rejonie I pomiędzy Gminą Opole a Turhand - Ret Spółka z o. o w Opolu.
 
Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym Urząd Miasta Opola przekazał w zarząd spółce łącznie 1.741 lokali w tym:
- 1.450 lokali mieszkalnych,
- 85 lokali użytkowych,
- 206 garaży.
 
       Z danych ewidencyjnych prowadzonych przez spółkę wynika, że łączna kwota zaległości na dzień 31.03.2009 r. wynosiła 3.517.672,54 zł i dotyczyła 1.235 lokali (akta kontroli Nr 11/03/I/116-140). Natomiast na dzień 31.12.2010 r. kwota zadłużenia wynosiła 4.217.302,25 zł i dotyczyła 924 najemców. Z powyższych danych wynika, że w okresie tym kwota zadłużenia zwiększyła się o 699.629,71 zł, natomiast liczba zadłużonych lokali zmniejszyła się o 311 lokali.
Z prowadzonej przez spółkę ewidencji księgowej wynika, że na dzień 31.12.2010r. zadłużonych na okres powyżej 36 miesięcy było 109 lokali na łączną kwotę 2.970.896,23 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/142-146).
Najdłuższy okres zadłużenia wynosił 166 miesięcy tj. ponad 13 lat i dotyczył najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Zwycięstwa. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 52.514,82 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w kwocie 316,05 zł. Ustalono, że mieszkanie to znajduje się w dyspozycji policji. W aktach tego lokalu znajduje się liczna dokumentacja, w tym prowadzona od wielu lat korespondencja oraz wyrok sądowy o eksmisję, który nie został zrealizowany. W dniu 10.07.2010 r. został sporządzony pozew o opróżnienie lokalu.
 
Szczegółową kontrolą objęto działania podejmowane przez zarządcę wobec 37 najemców zadłużonych na kwoty powyżej 30.000,00 zł. Stwierdzono, że we wszystkich badanych przypadkach zostały skierowane sprawy do sądu.
 
       Ponadto kontrolą objęto umowy najmu zawarte przez tego zarządcę w 2010 r. W okresie tym zawarto ogółem 36 umów najmu różnych lokali (akta kontroli Nr 11/03/I/115), w tym:
- 17 umów najmu lokali mieszkalnych,
- 12 umów najmu lokali socjalnych,
- 3 umowy najmu garaży,
- 2 umowy najmu lokali użytkowych,
- 2 umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.
W 2010 r. zawarto także jedną umowę na dzierżawę terenu i jedną umowę na reklamę.
        Należności z tytułu wszystkich umów zwartych w 2010 r. wyniosły ogółem 11.807,80 zł, przy naliczeniu miesięcznym 8.781,60 zł. W ośmiu przypadkach stwierdzono zaległości w opłacaniu czynszów za co najmniej trzy miesiące. W pięciu przypadkach zaległości dotyczyły najemców lokali socjalnych na łączną kwotę 2.413,78 zł. Ustalono, że w jednym przypadku zaległości wystąpiły z powodu zgonu najemcy, w pozostałych przypadkach do najemców wysłano wezwania do zapłaty oraz pisemną informację do Wydziału Świadczeń Socjalnych.
       Ponadto ustalono, że:
- w jednym przypadku zaległości w kwocie 277,24 zł dotyczyły najemcy garażu, z którym rozwiązano umowę najmu po uprzednim wezwaniu do zapłaty,
- w jednym przypadku zaległości w kwocie 3.420,81 zł dotyczyły umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 17.05.2010 r., do najemcy wysłano wezwanie do zapłaty,
 - w jednym przypadku zaległości w kwocie 998,76 zł dotyczyły najemcy lokalu mieszkalnego, z którym umowę najmu zawarto w dniu 01.10.2010 r., również w tym przypadku wysłano wezwanie do zapłaty.
 
         Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że w okresie od dnia obowiązywania umowy o zarządzanie tj. od 01.03.2009 r. do 31.12.2010 r.wobec najemców zalegających z opłatami spółka zarządzająca podejmowała następujące działania (akta kontroli Nr 11/03/I/59-71):
-  skierowano do sądu 38 spraw o wydanie lokalu,
 - do radcy prawnego przekazano 279 spraw celem sporządzenia pozwów o zapłatę i     wydanie lokali,
 - uzyskano 30 wyroków o eksmisję, w tym 13 wyroków dotyczących eksmisji z prawem do lokalu socjalnego,
 - odzyskano 5 lokali w wyniku wykonania wyroków o eksmisje.
 
        Z danych ewidencyjnych przedłożonych przez Referat Księgowo-Finansowy Zasobu Komunalnego Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/03/I/181-185) wynika, że stan należności ogółem bez odsetek w poszczególnych okresach przedstawiał się następująco:
- według bilansu otwarcia na dzień 01.10.2008 r. - 5.021.010,50 zł,
- stan na 31.12.2008 r. – 5.216.601,44 zł,
- stan na 31.03.2009 r. – 5.556.252,30 zł,
- stan na 31.12.2009 r. – 6.016.891,76 zł,
- stan na 31.12.2010 r. – 6.340.444,52 zł.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy zmian sald należności w poszczególnych okresach ustalono, że:
Stan należności po przejęciu zasobów przez spółkę w zarząd tj. na dzień 31.03.2009 r. był wyższy o 535.241,80 zł od stanu należności według bilansu otwarcia sporządzonego na dzień 01.10.2008 r. Na koniec 2009 r. stan należności był wyższy o 460.639,46 zł od stanu poprzedniego. Natomiast na koniec 2010 r. stan należności był wyższy o 323.552,76 zł od stanu na koniec roku poprzedniego. Z powyższych danych wynika, że po przejęciu zasobu komunalnego w zarząd przez spółkę dynamika wzrostu zadłużenia zaczęła systematycznie spadać.
 
        III. W zakresie realizacji umowy o zarządzanie zasobem komunalnym w  Rejonie II pomiędzy Gminą Opole a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o w Bytomiu.
 
Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym Urząd Miasta Opola przekazał w zarząd spółce łącznie 1.941 lokali, w tym:
- 1.506 lokali mieszkalnych,
- 192 lokale użytkowe,
- 243 garaże.
 
         Z danych ewidencyjnych prowadzonych przez spółkę wynika, że łączna kwota zaległości na dzień 31.03.2009 r. wynosiła 4.858.828,33 zł i dotyczyła 1.423 lokali.Natomiast na dzień 31.12.2010 r. kwota zadłużenia była wyższa o 781.167,84 zł i wyniosła 5.639.996,17 zł. W okresie tym liczba zadłużonych lokali zmniejszyła się o 202 lokale (akta kontroli Nr 11/03/I/147-148).
         Na dzień 31.12.2010 r. liczba lokali zadłużonych ogółem wynosiła 1.221 lokali, w tym 586 lokali z okresem zadłużenia poniżej 3 miesięcy (tj. o 216 lokali mniej niż na dzień 31.03.2009 r.) oraz 289 lokali z okresem zadłużenia powyżej 12 miesięcy (tj. o 15 lokali więcej niż na dzień 31.03.2009 r.).
 
        W 2010 r. zawarto 55 umów najmu lokali, w tym 22 umowy najmu lokali mieszkalnych oraz 33 umowy najmu lokali użytkowych. Naliczenie za 2010 r. z tytułu zawartych w tym czasie umów wyniosło ogółem 115.996,76 zł, w tym 35.270,69 zł od umów najmu lokali mieszkalnych oraz 80.726,07 zł od umów najmu lokali użytkowych. Wpłaty ogółem wyniosły 83.761,60 zł, w tym wpłaty od umów najmu lokali mieszkalnych 27.295,83 zł i wpłaty od umów lokali użytkowych w kwocie 56.465,77 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/177). Należności ogółem wyniosły 32.235,16 zł, w tym należności od umów najmu lokali mieszkalnych 7.974,86 zł i należności od umów najmu lokali użytkowych 24.260,30 zł. Należy przy tym dodać, że płatności od umów najmu lokali mieszkalnych należy dokonać w terminie do 25 danego miesiąca, a od umów najmu lokali użytkowych do 10 następnego miesiąca. 
 
         Z prowadzonej przez spółkę ewidencji księgowej wynika, że na dzień 31.12.2010 r. zadłużonych na okres powyżej 36 miesięcy było 139 lokali na łączną kwotę 3.140.086,98 zł, w tym (akta kontroli Nr 11/03/I/149-158):
- 109 lokali mieszkalnych na kwotę 2.600.001,53 zł,
- 21 lokali socjalnych na kwotę 260.834,23 zł,
- 5 garaży na kwotę 51.796,54 zł,
- 3 lokale użytkowe na kwotę 226.976,23 zł,
- 1 komórka na kwotę 478,45 zł.
 
         Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynosił 200 miesięcy tj. ponad 16 lat i dotyczył najmu lokalu przy ulicy Ozimskiej. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 48.135,73 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 240,09 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/156). Ustalono, że w tej sprawie spółka sporządziła pozew do sądu o odszkodowanie oraz pozew o eksmisję.
          Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu lokali socjalnych wynosił 245 miesięcy tj. ponad 20 lat i dotyczył najmu lokalu socjalnego przy ulicy Oleskiej. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 15.583,55 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 63,56 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/153). Ustalono, że w tej sprawie spółka sporządziła wezwanie do zapłaty.
          Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu garaży wynosił 141 miesięcy tj. ponad 11 lat i dotyczył najmu garażu przy ulicy Luboszyckiej. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 3.969,58 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 28,01 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/151). Ustalono, że na teczce dotyczącej tego garażu znajduje się odręczna adnotacja o treści: ”położenie garażu nie zostało ustalone, najemca nie odnaleziony”. W aktach znajdują się pisma do najemcy, które pozostały bez odpowiedzi.
          Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu lokali użytkowych wynosił 403 miesiące tj. ponad 33 lata i dotyczył najmu lokalu przy ulicy Luboszyckiej. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 1.624,85 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 4,03 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/150). Z badanej dokumentacji wynika, że lokal został przekształcony w garaż, który następnie został wykupiony, a naliczenia dotyczą sprzątania terenu wokół garaży.
          Kwota zaległości z tytułu najmu komórki dotyczy 104 miesięcy tj. ponad 8 lat, przy czynszu miesięcznym w kwocie 4,58 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/149). W dokumentacji tego lokalu jako ostatni dokumentem jest pismo do najemcy z dnia 30.11.2005 r. wzywające najemcę, aby zgłosił się do Wydziału Lokalowego celem zawarcia umowy najmu.
 
           Ponadto wyrywkową kontrolą objęto działania podejmowane przez zarządcę wobec 7 najemców lokali mieszkalnych zadłużonych na kwoty powyżej 50.000,00 zł. Stwierdzono, że w poszczególnych badanych przypadkach w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie zostały podjęte przez spółkę następujące działania (akta kontroli Nr 11/03/I/154-158):
- w trzech przypadkach sporządzono pozew do sądu o eksmisje i zapłatę,
- w dwóch przypadkach wysłano do dłużników wezwania o zapłatę,
 - w jednym przypadku przekazano sprawę do kancelarii prawnej celem sporządzenia pozwu do sądu o eksmisję i zapłatę,
 - w jednym przypadku przeprowadzono eksmisję i uzyskano sądowy nakaz zapłaty.
        Z danych ewidencyjnych przedłożonych przez Referat Księgowo-Finansowy Zasobu Komunalnego Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/03/I/186-190) wynika, że stan należności ogółem bez odsetek w poszczególnych okresach przedstawiał się następująco:
- według bilansu otwarcia na dzień 01.10.2008 r. – 4.888.543,25 zł,
- stan na 31.12.2008 r. – 5.266.264,87 zł,
- stan na 31.03.2009 r. – 5.640.954,29 zł,
- stan na 31.12.2009 r. – 6.233.203,68 zł,
- stan na 31.12.2010 r. – 6.320.972,16 zł.
 
 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy zmian sald należności w poszczególnych okresach ustalono, że:
Stan należności po przejęciu zasobów przez spółkę w zarząd tj. na dzień 31.03.2009 r. był wyższy o 752.411,04 zł od stanu należności według bilansu otwarcia sporządzonego na dzień 01.10.2008 r. Na koniec 2009 r. stan należności był wyższy o 592.249,39 zł od stanu poprzedniego. Natomiast na koniec 2010 r. stan należności był wyższy o 87.768,48 zł od stanu na koniec roku poprzedniego. Z powyższych danych wynika, że po przejęciu zasobu komunalnego w zarząd przez spółkę dynamika wzrostu zadłużenia zaczęła systematycznie spadać.
 
        IV. W zakresie realizacji umowy o zarządzanie zasobem komunalnym w  Rejonie III pomiędzy Gminą Opole a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o w Bytomiu.
 
Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym Urząd Miasta Opola przekazał w zarząd spółce łącznie 2.776 lokali, w tym:
- 2.360 lokali mieszkalnych,
- 167 lokali użytkowych,
- 249 garaży.
 
          Z danych ewidencyjnych prowadzonych przez spółkę wynika, że łączna kwota zaległości na dzień 31.03.2009 r. wynosiła 13.403.686,80 zł i dotyczyła 2.448 lokali (akta kontroli Nr 11/03/I/147-148). Natomiast na dzień 31.12.2010 r. kwota zadłużenia była wyższa o 2.266.839,96 zł i wyniosła 15.670.526,76 zł. Jednocześnie w tym samym okresie liczba zadłużonych lokali zmniejszyła się o 374 lokale. Na dzień 31.12.2010 r. liczba lokali zadłużonych ogółem wynosiła 2.074 lokale, w tym 832 lokale z okresem zadłużenia poniżej 3 miesięcy (tj. o 308 lokali mniej niż na dzień 31.03.2009 r.) oraz 711 lokali z okresem zadłużenia powyżej 12 miesięcy (tj. o 33 lokale więcej niż na dzień 31.03.2009 r.).
 
         W 2010 r. zawarto 93 umowy najmu lokali, w tym 55 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 38 umów najmu lokali użytkowych. Kwota naliczenia za 2010 r. z tytułu zawartych w tym czasie umów wyniosła ogółem 188.997,33 zł, w tym 110.322,03 zł od umów najmu lokali mieszkalnych oraz 78.675,30 zł od umów najmu lokali użytkowych. Wpłaty ogółem wyniosły 146.384,08 zł, w tym wpłaty od umów najmu lokali mieszkalnych 87.908,22 zł i wpłaty od umów lokali użytkowych w kwocie 58.475,86 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/177). Należności ogółem wyniosły 42.613,25 zł, w tym należności od umów najmu lokali mieszkalnych 22.413,81 zł i należności od umów najmu lokali użytkowych 20.199,44 zł.
 
         Z prowadzonej przez spółkę ewidencji księgowej wynika, że na dzień 31.12.2010 r. zadłużonych na okres powyżej 36 miesięcy było 417 lokali na łączną kwotę 11.769.108,77 zł, w tym (akta kontroli Nr 11/03/I/158-176):
- 312 lokali mieszkalnych na kwotę 10.345.507,59 zł,
- 66 lokali socjalnych na kwotę 1.337.631,57 zł,
- 7 garaży na kwotę 52.048,13 zł,
- 1 lokal użytkowy na kwotę 9.293,71 zł,
- 31 komórek na kwotę 24.627,77 zł.
 
         Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynosił 462 miesiące tj. ponad 38 lat i dotyczył najmu lokalu przy ulicy Słowackiego. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 6.237,31 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 13,49 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/166). Ustalono, że mieszkanie to jest pustostanem, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do spółki w dniu 04.01.2011 r.
         Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu lokali socjalnych wynosił 177 miesięcy tj. ponad 14 lat i dotyczył najmu lokalu socjalnego przy ulicy Armii Krajowej. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 18.031,25 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 101,31 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/163). W tej sprawie spółka sporządziła wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.
         Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu garaży wynosił 115 miesięcy tj. ponad 9 lat i dotyczył najmu garażu przy ulicy Wapiennej. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 312.780,97 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 110,40 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/159). W tej sprawie spółka sporządziła wezwanie do zapłaty oraz wniosek do radcy prawnego o skierowanie pozwu do sądu.
         Najdłuższy okres zadłużenia z tytułu najmu komórek wynosił 102 miesiące tj. ponad 8 lat i dotyczył najmu komórki przy ulicy Jaronia. Łączna kwota tego zadłużenia wynosiła 779,00 zł, przy miesięcznym naliczeniu czynszu w wysokości 7,59 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/160). W tej sprawie spółka sporządziła wezwanie do zapłaty oraz wniosek do radcy prawnego o skierowanie pozwu do sądu.
         Kwota zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego dotyczy 41 miesięcy tj. ponad trzech lat, przy czynszu miesięcznym w kwocie 223,77 zł (akta kontroli Nr 11/03/I/158). W tej sprawie spółka sporządziła wezwanie do zapłaty oraz pozew do sądu o zapłatę odszkodowania.
 
         Ponadto wyrywkową kontrolą objęto działania podejmowane przez zarządcę wobec 35 najemców lokali mieszkalnych zadłużonych na kwoty powyżej 50.000,00 zł. Stwierdzono, że w poszczególnych badanych przypadkach w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie zostały podjęte przez spółkę następujące działania (akta kontroli Nr 11/03/I/164-176):
- w 14 przypadkach sporządzono pozwy do sądu o eksmisję i zapłatę,
- w   8 przypadkach wysłano do dłużników wezwania o zapłatę,
 - w 8 przypadkach przekazano sprawy do kancelarii prawnej celem sporządzenia pozwu do sądu o eksmisję i zapłatę,
 - w 3 przypadkach zawarto porozumienia w sprawie rozłożenia spłaty zadłużenia na raty,
 - w 2 przypadkach skierowano wnioski do komornika o eksmisję.
        Z danych ewidencyjnych przedłożonych przez Referat Księgowo-Finansowy Zasobu Komunalnego Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/03/I/191-195) wynika, że stan należności ogółem bez odsetek w poszczególnych okresach przedstawiał się następująco:
- według bilansu otwarcia na dzień 01.10.2008 r. – 11.404.068,59 zł,
- stan na 31.12.2008 r. – 11.924.116,29 zł,
- stan na 31.03.2009 r. – 12.645.398,06 zł,
- stan na 31.12.2009 r. – 14.108.409,08 zł,
- stan na 31.12.2010 r. – 14.843.459,38 zł.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy zmian sald należności w poszczególnych okresach ustalono, że:
Stan należności po przejęciu zasobów przez spółkę w zarząd tj. na dzień 31.03.2009 r. był wyższy o 1.241.329,47 zł od stanu należności według bilansu otwarcia sporządzonego na dzień 01.10.2008 r. Na koniec 2009 r. stan należności był wyższy o 1.463.011,02 zł od stanu poprzedniego. Natomiast na koniec 2010 r. stan należności był wyższy o 735.050,30 zł od stanu na koniec roku poprzedniego. Z powyższych danych wynika, że w 2010 r. znacznie spadła dynamika wzrostu zadłużenia.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu
(podpis)
 
Data: ........................
 
 
 
 Zespół kontrolny
 (podpisy)
 
 
 
Data:...............
 

 

  
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 11:30:56 - wnioski pokontrolne (83.00 kB)
2011-09-07 11:32:09 - wystąpienie pokontrolne (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6069
Nazwa dokumentu: Wydział Lokalowy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 11:28:12
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07 11:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 11:33:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner