logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                       

 

KWiA-I-0913/007/2011
                        Opole, 12 lipca 2011 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 23/11
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 21 czerwca do 1 lipca 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 51/2011
nr 52/2011
 
Przedmiot kontroli
prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych z 5.02.2010 r.
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Alicja Trychan – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Prywatyzacji
 

 

                                                           
 
Ustalenia kontroli
 
I. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z 5.02.2010 r.
                                                                                                                                                                       
         W dniach od 20 października do 10 listopada 2009 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0152/519/09 z dnia 22 października 2009 r., w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 42/09 dotyczące prawidłowości ściągania zwrotów bonifikat udzielonych najemcom przy wykupie lokali.
         W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w   wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5.02.2009 r. polecił:
1.     dokonać analizy uchwały Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców, pod kątem zgodności jej zapisów z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 
2.     opracować pisemne procedury postępowania gwarantujące pełną identyfikację wszystkich transakcji dotyczących odsprzedaży przed upływem pięciu lat mieszkań zakupionych od gminy z bonifikatą,
 
3.     opracować tryb postępowania w przypadku ustalania miejsca pobytu osób zobowiązanych do spłaty bonifikat,
 
4.     opracować procedurę dotyczącą przekazywania spraw dotyczących niespłaconych bonifikat do Wydziału Finansowo -Księgowego,
 
5. przeanalizować celowość dalszego prowadzenia rejestru zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej oraz wprowadzania do tego rejestru informacji dotyczących zamiany lokalu mieszkalnego.
 
O realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych naczelnik wydziału miał powiadomić do dnia 19.03.2010 r. W związku z niedostarczeniem sprawozdania z realizacji zaleceń kierownik Referatu złożył wyjaśnienia z których wynika m.in., że z uwagi na liczne zmiany zarówno przepisów samej ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i wynikające z analizy obszernego orzecznictwa tut. Wydział nie sporządził w określonym czasie zaleceń pokontrolnych. Dodatkowym czynnikiem były również zmiany organizacyjne samego Wydziału, tj. rozdzielenie Wydziałów Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji i Kartografii. Zmiany ustawowe dotyczyły między innymi możliwości zastosowania ogólnych zasad sprzedaży/zbywania np. lokali mieszkalnych i przyznawania bonifikat (akta kontroli Nr 11/23/I/4-5).
                                                                                                           
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń w tym zakresie:
 
Ad.1
W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 17 marca 2011 r. wydział dokonał analizy uchwały Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców, pod kątem zgodności jej zapisów z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy (akta kontroli Nr 11/23/I/6-7).o gospodarce nieruchomościami
Z powyższej analizy wynika, żenależy dokonać następujących zmian w Uchwale:
§2 ust. 2 nadać brzmienie „operat szacunkowy określający wartość nieruchomości może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa wyżej, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.”
W §3 dodać zdanie „Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku:
-        zbycia na rzecz osoby bliskiej z zastrzeżeniem, iż osoba bliska jest zobowiązana do zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia pierwotnego nabycia,
-        zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
-        sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Na podstawie analizy Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotuje projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/218/2004 Rady Miasta Opola w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców zgodnie z powyższymi wnioskami, przedstawi do akceptacji Prezydentowi Miasta Opola, a następnie projekt zostanie przedstawiony Radzie Miasta Opola.
 
Ad.2
Wydział przedstawił kontrolującym projekt „Procedury postępowania w przypadkach konieczności żądania zwrotu bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców” (akta kontroli Nr 11/23/I/8). Celem Procedury ma być usprawnienie procesu żądania zwrotu bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, w przypadkach ich odsprzedaży przed upływem 5 lat od daty pierwotnego nabycia, tak aby efektywniej realizować założony na dany rok plan dochodów osiąganych z tego tytułu.
Jak wynika z wyjaśnień kierownika Referatu Prywatyzacji, procedura niniejsza nie została jeszcze wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Naczelnika Wydziału z uwagi na zmiany organizacyjne Wydziału, tj. rozdzielenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Geodezji i Kartografii i konieczność przygotowania całościowego, nowego zarządzenia Naczelnika w sprawie organizacji pracy Wydziału, którego przygotowanie jest w chwili obecnej na ukończeniu (akta kontroli Nr 11/23/I/4-5) .
 
Ad.3
Jeżeli chodzi o tryb postępowania w przypadku ustalania miejsca pobytu osób zobowiązanych do spłaty bonifikat, to zgodnie z projektem Procedury obowiązuje następujący tryb postępowania:
pracownik merytoryczny:
  • w przypadku stwierdzenia, iż lokal jest lokalem nabytym od Gminy Opole i zachodzi, zgodnie z przepisami ustawy konieczność wszczęcia postępowania, występuje do Wydziału Spraw Obywatelskich tut. Urzędu z wnioskiem o udostępnienie danych z Ewidencji Ludności celem ustalenia miejsca zameldowania strony,
  • w sytuacji gdy otrzymuje informacje o braku ww. danych w Ewidencji Ludności tut. Urzędu występuje z wnioskiem o udostępnienie danych do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie celem ustalenia miejsca zameldowania strony,
  • w sytuacji gdy otrzymuje informacje o braku ww. danych w Centralnym Biurze Adresowym w Warszawie, a także w związku z faktem, iż Gmina może żądać zwrotu bonifikaty w ciągu 5 lat od daty zbycia lokalu przez stronę, pracownik merytoryczny stara się ustalić miejsce pobytu przez ten okres w trybie ustalonym w pkt 2 i 3. Jeżeli działania te są nieskuteczne, po upływie 5 lat sprawa żądania zwrotu bonifikaty zostaje zamknięta (tryb postępowania przyjęty w uzgodnieniu z radcą prawnym).
 
Ad.4
W zakresie opracowania procedury dotyczącej przekazywania spraw dotyczących niespłaconych bonifikat do Wydziału Finansowo-Księgowego, w Procedurze jest zapis mówiący, że po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru przekazuje komplet dokumentów do Wydziału Finansowo – Księgowego celem windykacji należności na rzecz Gminy Opole.
 
Ad.5
Odnośnie przeanalizowania celowości dalszego prowadzenia rejestru zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej oraz wprowadzania do tego rejestru informacji dotyczących zamiany lokalu mieszkalnego w procedurze nie ma wprost takich zapisów. Procedura odnosi się jedynie do czynności technicznych w zakresie obiegu aktu notarialnego oraz wniosku o zmianę danych w systemie, natomiast z wyjaśnień ustnych kierownika Referatu wynika, iż uznano po analizie, że dotychczasowy sposób prowadzenia rejestrów jest właściwy z uwagi na fakt różnego toku postępowania w takich przypadkach. Transakcje dot. zbywania nieruchomości na rzecz osób bliskich nie są objęte procedurą zwrotu bonifikaty, natomiast w przypadku zbycia nieruchomości przez osobę bliską koniecznym staje się wdrożenie procedury.
 


 

         Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi wydziału kontrolowanego.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 

        Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
 

 

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-13 11:31:17 - wnioski pokontrolne (61.50 kB)
2011-09-13 11:32:13 - wystąpienie pokontrolne (28.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5449
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóżwin - Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13 11:28:25
Data udostępnienia informacji: 2011-09-13 11:28:25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 11:34:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner