logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA –I–0913/8 /2011
Opole, 25 lipca 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 24/2011
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Administracyjno Gospodarczy Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
    od 20 czerwca do 08 lipca 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista 
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
                      53/2011
                      54/2011
Przedmiot kontroli
 
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dot. nagłośnienia Sali im. K. Musioła w budynku Ratusza w 2010 roku.
 
Okres objęty kontrolą
2010 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Danuta Juszczak-Puppel – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– z-ca naczelnika
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- kierownik

 

   
Podstawy prawne
1.                 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
2.                 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
 
3.                 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
4.             Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
 
5.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z    późn. zm.).
 
6.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
 
7.                 Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 8.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151- 807/08z dnia20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
9.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 2/2004z dnia26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji środków trwałych.
 
10.   Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.
 
Cel kontroli
Celem kontroli było:
 - ocena prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
 - sprawdzenie procedur wyłaniania dostawców,
 - sprawdzenie prawidłowości ewidencjonowania zakupionego sprzętu.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy wydatków zaewidencjonowanych w 2010 r. w poszczególnych rozdziałach i paragrafach pod kątem prawidłowości ich zaewidencjonowania i zaklasyfikowania.
Sprawdzono procedury wyłaniania dostawców i usługobiorców. Porównano przeprowadzone postępowania z obowiązującymi przepisami. Na podstawie faktur ustalono kwoty i rodzaje poszczególnych wydatków oraz wytypowano wydatki do szczegółowej kontroli pod kątem wykorzystania przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich związku z realizacją danego zadania.
Sprawdzono czy wydatki dokonywane były w wysokościach i terminach wynikających z zawartej umowy.
Sprawdzono czy zakupione składniki majątkowe zostały ujęte w ewidencji księgowej na podstawie właściwych dokumentów.
 
 
 
Kryteria
1. Zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej i planie finansowym oraz powinny być dokonywane:
-        w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
-        w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
-        w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków oraz zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
 
2. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
 
 3. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151- 807/08z dnia20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola – jednorazowych zamówień powyżej 3.000 euro netto dokonuje się na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7.
 
4. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 2/2004z dnia26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji środków trwałych – przyjęcie środka trwałego winno być dokonane na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez wydział dokonujący zakupu.
 
     5. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola:
          - pracownicy merytoryczni zobowiązani są do umieszczenia na odwrocie oryginałów faktur dokładnego opisu zdarzenia gospodarczego, daty dokonania czynności, celowości zakupu oraz wskazanie właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
          - naczelnik wydziału merytorycznego dyscyplinarnie odpowiada za          wydatkowane w ramach planu budżetu środki przeznaczone na realizację zadania.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie ogólno-organizacyjnym
 
         Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/24/I/8), do zakresu działania Wydziału Administracyjno Gospodarczego  należy:
- planowanie, realizacja i rozliczanie remontów przeprowadzanych w Urzędzie,
- administrowanie obiektami Urzędu,
- obsługa wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej.
Naczelnikiem wydziału jest Pani Danuta Juszczak-Puppel. Zgodnie ze schematem organizacyjnym pracę wydziału koordynuje i nadzoruje Sekretarz Miasta
         Plan budżetu  Urzędu Miasta Opola określa, że w 2010 r. że wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na kwotę 120.000,00 zł (akta kontroli Nr 11/24/I/10-14).
Jednak uchwałą nr LXXII/ 772/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. na wniosek Biura Rady Miasta z dnia 3 września 2010 r. została dokonana korekta o 200.000,00 zł do wysokości 320.000,00 zł. Celem tej korekty było sfinansowanie zakupu systemu nagłaśniającego do wyposażenia Sali nr 49 im. Karola Musioła w ratuszu. Pismem z dnia 4 października 2010 r. nr B.PB-3015/30/25/10 wprowadzona została korekta budżetu miasta Opola w tym zakresie (akta kontroli 11/24/I/10).
Wydatki realizowane były w rozdziale 75095 w paragrafie 6060.
 
 
 W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 6060 –zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 W dniu 4 listopada 2010 Wydział Administracyjno – Gospodarczy skierował do Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych wniosek o przeprowadzenie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu procedury udzielania zamówienia publicznego postępowania w zakresie dostawy i instalacji systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno-sesyjnego pn: „Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego na Sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu”
 
W tabeli przedstawiono urządzenia i ich parametry techniczne sugerowane przez zamawiającego.

 

Nazwa
Parametry techniczne urządzeń systemu nagłośnienia Sali im.K.Musioła Urzedu Miasta Opola
Bezprzewodowy cyfrowy pulpit dyskusyjny
- obudowa wolnostojąca w ciemnym kolorze
- częstotliwość pracy 2,4 GHz (bez licencji),
- zabezpieczenie przed zakłóceniami z innych urządzeń bezprzewodowych jak telefony komórkowe, urządzenia Bluetooth i sieci Wi-Fi
- cyfrowy system zabezpieczeń, wielowarstwowa ochrona przed podsłuchem i nieautoryzowanym dostępem zapewniająca poufność przekazywanych informacji
- wbudowany głośnik oraz gniazdo do montażu mikrofonu
- wbudowane dwa złącza słuchawkowe typu Jack 3,5 mm z regulacją głośności (przyciski +/-)
- przycisk aktywowania mikrofonu (zgłoszenia do dyskusji)
- automatyczne wyciszenie głośnika w chwili włączenia mikrofonu
- zasilany akumulatorem litowo-jonowym
- funkcja oszczędzania energii
- niska podatność na zakłócenia elektromagnetyczne
- automatyczne wyłączanie mikrofonu po zakończeniu wypowiedzi
- automatyczne wyszukiwanie własnej sieci oraz
- wskaźnik braku zasięgu
- automatyczne wyłączanie pulpitu w momencie zaniku zasięgu sieci
- wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatorów
- przycisk deinicjalizacji pulpitu
- przełączniki wyboru trybu pracy (uczestnik/przewodniczący)
- pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz
Mikrofon do pulpitu dyskusyjnego.
- mikrofon dookolny zamontowany na wysięgniku z elastycznym przegubem
- długość minimum 450 mm
- świecący pierścień (kolor czerwony - aktywność mikrofonu, kolor zielony — dopuszczenie do głosu)
- zakończenie gniazdem do podłączenia mikrofonu w pulpicie
Zestaw przycisków dla pulpitu przewodniczącego.
- wymienne przyciski do obsługi pulpitu przewodniczącego
- klawisz aktywacji mikrofonu (włączenia się do dyskusji)
- klawisz priorytetu (wyłączenie innych mikrofonów na Sali)
Akumulator do pulpitu dyskusyjnego.
- technologia litowo-jonowa
- co najmniej 20 godzin pracy w typowych warunkach od całkowitego naładowania
- wbudowany mikroprocesor do kontroli prądu ładowania (zapobieżenie przeładowaniu)
- wskaźniki LED pojemności naładowania
- przycisk testowy
- kolor obudowy ciemny
Ładowarka akumulatorów
- Przywrócenie pełnej sprawności (100% od poziomu zerowego akumulatorów) jednostek delegata oraz jednostki przewodniczącego (26 sztuk) w ciągu 6 godzin,
- przelotowe złącze zasilania sieciowego
- stan poziomu ładowania akumulatorów sygnalizowany indywidualnym wskaźnikiem LED
- wskaźnik LED zasilania sieciowego
Jednostka centralna cyfrowego bezprzewodowego systemu dyskusyjnego
- zarządzanie maks. 150 pulpitami dyskusyjnymi bezprzewodowymi
- możliwość zarządzania maks. 95 pulpitami przewodowymi poprzez wbudowaną magistralę
- siec optyczna do podłączenia bezprzewodowego punktu dostępowego WAP lub innych urządzeń służących do obsługi konferencji lub dystrybucji dźwięku.
- porty szeregowe do dołączenia komputera PC i sterowania kamerami
- zarządzanie pracą mikrofonów w trzech trybach:
a) otwarty tj. przycisk mikrofonowy z funkcją zgłaszania chęci wypowiedzi (auto)
b) z wyciszaniem tj. przycisk mikrofonowy z funkcją wyciszania pozostałych mikrofonów (fifo)
c) push to talk tj. udzielenie głosu po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
- maksymalnie 4 aktywne mikrofony (3 dla uczestników i 1 dla przewodniczącego)
- możliwość dystrybucji tłumaczeń symultanicznych (maks. 10 kanałów językowych plus kanał języka oryginalnego) przez bezprzewodowy system dyskusyjny.
- rozszerzone możliwości zarządzania konferencją/pulpitami oraz obsługa funkcji głosowania parlamentarnego (przy użyciu opcjonalnego komputera pc i oprogramowania)
- funkcja interkomu
- automatyczne sterowanie kamerami
- regulowana czułość wejść i wyjść audio
- możliwość włączania w tor sygnałowy zewnętrznych procesorów dźwięku
- konfiguracja jednostki oraz całego systemu przy użyciu wyświetlacza oraz pojedynczego przycisku obrotowego
- możliwość przypisania indywidualnej nazwy jednostki
- miernik wysterowania VU do kontroli sygnału audio na we/wyj (monitorowanie przez słuchawki)
- obudowa 19” (2u) do montażu stołowego lub w szafie rack (uchwyty rack w komplecie)
- uchwyty ułatwiające przenoszenie lub wyciąganie jednostki z rack
- elementy sterujące i wskaźniki na płycie czołowej
a) wyłącznik zasilania sieciowego
b)wyświetlacz lcd 2 x 16 znaków do wyświetlania Informacji o stanie i konfiguracji jednostki
c) obrotowy przycisk do poruszania się po menu wyświetlacza lcd
- elementy sterujące i wskaźniki na płycie tylnej
a) czerwone diody led sygnalizujące przeciążenie (dla wyjść sieci magistrali, dla połączeń optycznych)
- złącza
a) gniazdo sieci energetycznej z wbudowanym bezpiecznikiem
b) 2 gniazda wyjściowe sieci magistrali z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym
c) 2 złącza sieci optycznej
d) 2 symetryczne wejścia liniowe XLR z opcjonalną separacją galwaniczną
e) 2 asymetryczne wejścia liniowe audio Cinch
f) 2 symetryczne wyjścia liniowe XLR z separacją galwaniczną
g) 2 asymetryczne wyjścia liniowe Cinch
h) wyjście słuchawkowe 3,5 mm stereo
i) 2 złącza interfejsu szeregowego RS232
- zasilanie sieciowe 100 - 240 V +/- 10% 50 – 60 hz
- pobór mocy maks. 170 W
- zasilanie sieć optyczna 40 vdc, max 65 w
- pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz (-3 db)
- zniekształcenia harmoniczne przy poziomie znamionowym < 0.5 %
- tłumienie przesłuchów > 85 db przy 1 khz
- zakres dynamiki >90 db
- stosunek S/N > 87 dba
Bezprzewodowy punkt dostępowy WAP
- komunikacja z jednostka centralną pojedynczym kablem (zasilanie i transfer danych)
- komunikacja bezprzewodowa między modułem WAP a pulpitami dyskusyjnymi w paśmie 2,4 GHz
- zasięg minimum 30 m
- poufna, cyfrowo zabezpieczona komunikacja bezprzewodowa
- wskaźniki LED sygnalizujące stan systemu bezprzewodowego
- 2 złącza sieci optycznej (opcja tworzenia połączeń przelotowych)
- pobór mocy maks. 4 W
- montaż sufitowy, ścienny lub na statywie podłogowym
- wspornik montażowy w zestawie
Kabel światłowodowy.
- do komunikacji modułu WAP z jednostka centralną
- długość 5m
Mikser audio
- 8 wejść mono
- 2 wejscia stereo
- 2 wyjścia aux przełączane pre/post
- 3-pasmowy korektor w każdym torze mono, 2-pasmowy w torach stereo
- przedwzmacniacze GB30
- inserty w torach mono i sumie
- wejście dla odtwarzacza
- wyjście dla rejestratora
- tłumiki 60 mm
- opcjonalny montaż w racku
Wzmacniacz mocy
- Moc wyjściowa 480WRMS, 680WMAX
- Czułość wejściowa 0.765mV/10kΩ, sym.
- Wyjście głośnikowe 4Ω, 70/100V
- Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB
- Korektor niskoton. ±10dB/100Hz
- Korektor wysokie ±10dB/10kHz
- Stosunek S/N> 80dBTHD< 2%
- Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40°C
- Zasilanie 230V˜/50Hz/1350VA,
- 24V prąd stały /14A
- Wymiary 482x135x410mm, 3U
Kolumny głośnikowe
- Moc nominalna RMS 60 W
- Moc nominalna szczytowa 180 W
- Moc nominalna program 120 W
- Częstotliwości odpowiedzi +/- 3dB 60 Hz – 20 kHz
- Częstotliwości odpowiedzi +/- 10dB 50 Hz – 20 kHz
 - Impedancja nominalna 8 Ohm
- Skuteczność 1W 89 dB          
- Max SPL, @ 10% THD 109 dB
- Max SPL, 1W/1m (3% THD) 107 dB
- Połączenia 1 przełącznik mocy, 2, 5, 10, 20, 40W, wyłączona
- Głośnik Low/Mid 1x 8” Gwizdek 1x 1”
- Częstotliwość crossovera 2,5 kHz
- Obudowa Polimerowa
- Osłona przednia Metalowy grill
- Wykończenie Białe lub czarne
- Wymiary (Sz x Wys x Gł) 27 cm x 37 cm x 22 cm
- Waga 5.4 kg
Mikrofon bezprzewodowy
- Pasmo przenoszenia 35 - 20,000 Hz (system bezprzewodowy)
- THD<0.3% (przy 1 kHz)
- Modulacja FM
- wyświetlacz pokazujący częstotliwość transmisji lub przeprogramowany kanał,
- charakterystyka superkardioidalna,
- zakres częstotliwości: 70-20000 Hz,
- system zarządzania częstotliwościami,
- do 12 kanałów w równoczesnym użytkowaniu w zakresie 835-862 MHz,
- 6 godzin działania z jednej baterii AA.
- Impedancja < =200omów
Mikrofon przewodowy
- system dyn./kardioida,
- pasmo przenoszenia 80-12 000Hz,
- impedancja 600 ohmów,
- czułość 1.8mV/Pa/1kHz,
- max SPL 120 dB,
- obudowa metal,
- Połączenie, mikrofonXLR, niesym.
- kabel minimum 10 m
Szafa rack
- Wysokość jednostkowa 18U
- Wymiary (wys/szer/gł) 840x550x600 mm
- Drzwi przednie szyba
- Osłony boczne stalowe, stałe
- Przepusty kablowe góra i dół
- Belki rackowe regulowane, 2 szt
Nagrywarka DVD
- Dysk twardy o pojemności 320 GB
- Nagrywane formaty: DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R Double Layer, DVD-RAM
- Odtwarzane formaty: DivX / XviD, DVD-Video PAL / NTSC, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM, Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG / Kodak Picture CD
- Tryby nagrywania: tryb video – XP 1h, SP 2h, LP 4h, EP 6h, MLP 14h, tryb Dual Layer – XP 3h, SP 3,8h, EP 9,1h, LP 7,3h, MLP 21h, Tryb HDD – XP 85h, SP 165h, LP 323h, EP 456h, MLP 935h
- Tuner PAL
- Nagrywanie PAL
- System Audio Mono
- Nicam / A2
- 88 kanałów w pamięci
- Automatyczne/Ręczne strojenie
- Dodawanie/Usuwanie kanałów
- Prędkość obrotowa 7200RPM
- Przetwornik video analogowo-cyfrowy 54MHz/10bit
- Skanowanie progresywne
- Przetwornik audio analogowo-cyfrowy 192KHz/24bit
- Wbudowany dekoder Dolby Digital
- Kopiowanie DVD -> HDD
- Kopiowanie HDD -> DVD
- Kopiowanie Karta Pamięci -> HDD
- Kopiowanie USB -> HDD
- Timeshift
- Odtwarzanie w zwolnionym tempie
- Odtwarzanie w przyśpieszonym tempie
- Powiększenie obrazu
- Zmiana formatu obrazu 16:9/4:3
- Marker wybranych fragmentów filmowych
- Funkcja powtarzania
- Wygaszacz ekranu
- Nadzór rodzicielski
- Złącza z przodu: USB, DV-In, Audio L/R
- Złącza z tyłu: HDMI, Euro, Komponent, Antenowe
- Wymagane zasilanie – prąd przemienny 220-240V, 50/60Hz
Telewizor do podglądu
- Przekątna ekranu 8 cali
- Rodzaj matrycy TN
- Format ekranu 16:9
- Rozdzielczość 480x234
- Czas reakcji 5 ms
- Kontrast 1:1000
- Jasność 500 cd/m²
- Tuner TV Analogowy
- Kolor Czarny
- Kąt widzenia 160 / 160 stopni
- Liczba programów256
- System kolorów PAL, SECAM, SECAM L, NTSC
- Automatyczne wyszukiwanie stacji
- Funkcja wyłączania czasowego tak
- Wyjście słuchawkowe
- Pilot
- Głośniki Wbudowane
Cyfrowa kamera HD
Przetwornik obrazu
1/4.1" MOS
Całkowita liczba pikseli
3.32 megapikseli
Filmy
2.11 megapikseli [16:9]
 
Liczba przysłony
F1,8 (Wide) / 3,3 (Tele)
Zoom Optyczny
25x
Długość ogniskowej
3.02-75.5mm
Odpowiednik w aparacie 35mm
35.7-893mm (16:9) [Filmy] / 35.7-893mm (3:2), 35.7-893mm (16:9), 36.0-900mm (4:3) [Zdjęcia]
 
Standardowe oświetlenie
1400 lx
Minimalne oświetlenie
4.0 lx (1/25 w trybie słabego oświetlenia) / 1 lx (Color Night View)
Stabilizator obrazu
TAK
Tryb ustawiania ostrości
Automatyczny / Manualny
Balans bieli
Auto / We wnętrzu1 / We wnętrzu2 / Na słońcu / Pochmurno / Ustawienie użytownika
Filmy
[50i] Automatyczna wolna migawka włączona: 1/25-1/8000 , lampa błyskowa wideo: 1/25-1/500 / [50i] Automatyczna wolna migawka wyłączona: 1/50-1/8000 , lampa błyskowa wideo: 1/50-1/500
Zdjęcia
1/2-1/2000, lampa błyskowa wideo: 1/2-1/500
Ustawianie przysłony
Automatyczny / Manualny
 
Ekran (LCD)
2.7-calowy, panoramiczny LCD ( 230,400 pikseli)
 
Jednoczesne filmowanie i fotografowanie
4.5 megapikseli (2816 x 1584) , 2.1 megapikseli (1920x1080) [16:9]
Zdjęcia
5.0 megapikseli (2592 x 1944) , 1.9 megapikseli (1600 x 1200) , 0.3 megapikseli (640 x 480) [4:3] / 4.8 megapikseli (2688 x 1792) , 1.9 megapikseli (1680 x 1120) [3:2] / 4.5 megapikseli (2816 x 1584) , 2.1 megapikseli (1920 x 1080) [16:9]
Tworzenie zdjęć z filmu
2,1 Mpix (1920 x 1080) [16:9]
 
System nagrywania dźwięku
Dolby Digital (2-kanałowy)
Format sygnału
1080 / 50i
Format nagrywania
MPEG-4 AVC/H.264 (zgodny ze standardem AVCHD)
Tryb nagrywania
HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080) / HG (13 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HX (9 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080)
Tryb odtwarzania
HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080) / HG (13 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HX (9 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080)
Mikrofon
2-kanałowy Stereo, z funkcją zoom
Wskaźnik pozostałego wolnego miejsca
Tak
 
HDMI
Tak (mini)
USB
2.0 Hi-Speed
Złącze AV
Tak
 
Nośniki zapisu
Karty pamięci SD/SDHC/SDXC
Wersje językowe menu ekranowego
Polski,
 
 
 
 
Robocizna – całość systemu audio (dostawa i montaż urządzeń, konfiguracja systemu, uruchomienie,    przeszkolenie pracowników, udział w pierwszej sesji Rady Miasta Opola z użyciem systemu)

 

 
 
Na podstawie złożonego wniosku Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola pod nr sprawy : IM.PZP.II 3411-8/10 przygotował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wskazał w nim, że postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Przetarg został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 321201-2010 (akta kontroli 11/24/I/19).
W dniu 12 listopada 2011 r. Zarządzeniem Nr OR.-0151-2270/10 Prezydent Miasta Opola powołał skład komisji przetargowej na realizację omawianego zadania (akta kontroli 11/24/I/18).
Udział w przetargu zgłosiły 2 firmy;
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– oferta na kwotę   146.702,58 zł,
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– oferta na kwotę 146.883,00 zł. (akta kontroli 11/24/I/49 -54).
Kontrolujący stwierdzili, że prowadzono korespondencję z Firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))o uzupełnienie oferty o niezbędną dokumentację potwierdzenia doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Zgodnie kryteriami specyfikacji istotnych zamówień ich brak wykluczał uczestnika z postępowania przetargowego (akta kontroli 11/24/I/59-60).
W dniu 7 grudnia 2010 r. komisja przetargowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami- oferta o najniższej cenie) wskazała jako realizatora zadania Firmę(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Wartość oferty wynosiła 146.883,00 zł.
Oferta firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z Opola z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu została wykluczona (zgodnie z art.92 ust. 1 pkt 3 Prawa Zamówień Publicznych (akta kontroli 11/24/I/32/).
 
Po upływie terminu odwoławczego uczestników postępowania przetargowego została w dniu 14 grudnia 2010 r. zawarta umowa Nr 85/w16/10 na dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno-sesyjnego na Sali im. K. Musioła w Opolskim Ratuszu z Firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli 11/24/I/38).
Reasumując przedmiotem zamówienia było dostarczenie systemu nagłaśniającego oraz bezprzewodowego systemu dyskusyjno – sesyjnego, instalacja dostarczonego sprzętu, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie wyznaczonego personelu.
Termin realizacji zamówienia został określony następująco:
             - dostawa sprzętu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
             - instalacja oraz uruchomienie systemu niezwłocznie po dostarczeniu
                sprzętu.
Zgodnie z treścią umowy w terminie zostały dostarczone i zainstalowane m. in.;
 
- Bezprzewodowy cyfrowy pulpit dyskusyjny – 31 szt,
- Ładowarka akumulatorów – 1szt,
- Jednostka centralna cyfrowego bezprzew. systemu dyskusyjnego - 1 szt,
- Mikser audio – 1 szt,
- Wzmacniacz mocy - szt,
- Kolumny głośnikowe – 8 szt,
- Mikrofon bezprzewodowy – 2 szt,
- Mikrofon przewodowy- 2 szt,
- Szafa rack - szt,
- Nagrywarka DVD 1 szt,
- Telewizor do podglądu 1 szt,
- Cyfrowa kamera HD - szt.
 
Kontrolujący stwierdzili, że dostawca dokonał zgodnie z umowa przeszkolenia pracowników urzędu w zakresie właściwego z użytkowania ww sprzętu. Brali w nim udział m.in.; (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Realizując sugestie Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu dot. wyjaśnienia dodatkowych efektów akustycznych sprzętu nagłaśniającego w czasie goszczenia w Urzędzie p. Prezydenta Lecha Wałęsy uzyskano wyjaśnienie, że spowodowane było to sprzężeniem wywołanym przez telewizję TVN, która się do niej podłączyła realizując bezpośredni przekaz medialny. Wraz z rozłączeniem przyłączy transmisyjnych objawy ustały.
Kontrolujący stwierdzili, że wystawiona f-ra nr F/280/12/10 z dnia 29.12.2010 opiewa na kwotę 146.883,00 zł i jest zgodna z treścią umowy, prawidłowo opisana i zadekretowana przez pracownika merytorycznego. Realizacja płatności nastąpiła przelewem w dniu 31.12.2010 r. WB 255/29-30 (akta kontroli 11/24/I/49).   
Stwierdzono, że prawidłowo dokonano w kartotekach inwentarzowych urzędu wpisów środków trwałych. Stwierdzono, że system nagłaśniający w Sali im. K. Musioła w Ratuszu został przyjęty na stan w dniu 30.12.2010 r. i ma założony nr. inwentarzowy 1/622/24 ( akta kontroli 11/24/I/54).
 
Widok sali im. K. Musioła uzbrojonej w mikrofony bezprzewodowe do dyskusji panelowej.
 
Statyw z kamerą DVD.
Pulpit sterowniczy – mikser w obudowie szafkowej wraz z urządzeniami peryferyjnymi audio - video.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

 Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpis)
 
Data: .......................
 Zespół kontrolny
 
 
 (podpisy)
 
 
Data:................

 

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-13 11:53:43 - wnioski pokontrolne (51.50 kB)
2011-09-13 11:54:41 - wystąpienie pokontrolne (31.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5601
Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13 11:50:19
Data udostępnienia informacji: 2011-09-13 11:50:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 11:55:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner