logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-600/2005
w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. Kusocińskiego w Opolu metodą bezwykopow
2. OR.I-0151-599/2005
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przewidzianego w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 r.
3. OR.I-0151-598/2005
w sprawie zwolnienia z czynszu za najem lokalu
4. OR.I-0151-597/2005
w sprawie uchylenia uchwały nr 8247/2002 Zarządu Miasta Opola z dnia 21 czerwca 2002r. podjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów.
5. OR.I -0151-596/2005- uchylone zarządzeniem OR.I-0151-132/06 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( działki nr 42/2 przy ul. Oświęcimskiej)
6. OR.I –0151-595/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
7. OR.I-0151-594/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
8. OR.I-0151-593/2005
w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu Opola (POFMnaPP Opola).
9. OR.I-0151-592/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
10. OR.I-0151-591/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, monitorów oraz drukarek
11. OR.I –0151 -590/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( działki nr 133/15 przy ul. Bielskiej - Sieradzkiej)
12. OR.I-0151-589/2005
w sprawie zmiany lokalizacji pod budowę w II etapie 2005 r. placów zabaw dla dzieci i młodzieży.
13. OR.I-0151- 588 /2005
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 4 przy ul. Bielskiej 23 w Opolu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzows
14. OR.I-0151-587/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: Remont ośmiu pokoi w budynku Ratusza w Opolu
15. OR.I-0151-586/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego
16. OR.I-0151-585/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.II.0155-122/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17. OR.I-0151-584/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
18. OR.I-0151-583/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
19. OR.I-0151-582/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
20. OR.I-0151-581/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
21. OR.I-0151-580/2005
w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych do spraw wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
22. OR.I-0151-579/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
23. OR.I-0151-578/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: Zadanie I Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta
24. OR.I-0151-577/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
25. OR.I-0151-576/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa alejki wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komun
26. OR.I-0151-575/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
27. OR.I-0151-574/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I- 0151-338/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie dokonania zmian założeń budowy projektu budżetu miasta Opola na 2006 r.
28. OR.I-0151-573/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
29. OR.I–0151–572/2005
w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Opola na XXVII Opolskich Targach Budownictwa
30. OR.I-0151-571/2005
w sprawie uchylenia uchwały nr 3260/2000 Zarządu Miasta Opola z dnia 19 lipca 2000r.
31. OR.I-0151-570/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego programu prof
32. OR.I-0151-569/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
33. OR.I-0151-568/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
34. OR.I-0151-567/2005
w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
35. OR.I-0151-566/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
36. OR.I-0151-565/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I- 0151-506/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego same
37. OR.I-0151-564/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
38. OR.I-0151-563/2005
w sprawie wstąpienia na drogę postępowania sądowego dot. zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego
39. OR.I-0151-562/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
40. OR.I-0151-561/2005
w sprawie odroczenia terminu płatności raty z tytułu kupna lokalu mieszkalnego w ratach
41. OR.I-0151-560/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania guntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
42. OR.I-0151-559/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
43. OR.I-0151-558/2005
w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
44. OR.I-0151-557/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
45. OR.I-0151-556/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
46. OR.I-0151-555/2005
w sprawie: ustalenia kwoty wywoławczej stanowiącej miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za 3-letnią dzierżawę powierzchni reklamowych powyżej 3 m2 zlokalizowanych w Opolu przy ul.ul.: Wrocławskiej-
47. OR.I-0151-554/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Opola
48. OR.I-0151-553/2005
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych do spraw wyborów posłów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
49. OR.I-0151-552/2005
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Opola w 2005 roku.
50. OR.I -0151- 551/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 68/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowis

Ilość odwiedzin: 2113
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-551/2005 do numeru OR.I-0151-600/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-08-22 10:17:22
Data udostępnienia informacji: 2005-08-22 10:17:22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 09:44:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner