logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-500/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151/14/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13.01.2005r zmienionego Zarządzeniem Nr OR.I.0 1 5 1/76/2005 z dnia 08.02.2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za
2. OR.I-0151-499/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
3. OR.I-0151-498/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia Skarbu Państwa
4. OR.I–0151-497/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
5. OR.I-0151-496/2005
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej l stopnia w Opolu oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu .
6. OR.I-0151-495/2005 - zastąpione zarządzeniem Nr OR.I-0152-607/10 z dnia 31.03.2010 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania postępowania podatkowego.
7. OR.I-015-494/2005
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowych.
8. OR.I-0151-493/2005
w sprawie procedury postępowania przy poświadczaniu oświadczeń osoby prowadzącej gospodarstwo rolne o osobistym prowadzeniu tego gospodarstwa
9. OR.I- 0151-492/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
10. OR.I-0151-491/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Rozbiórka budynków gospodarczych przy ulicach: Ozimskiej 67 of., 1 Maja 51 of., Nadbrzeżnej - Rybackiej i Stelmacha 3-
11. OR.I-0151-490/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego
12. OR.I-0151 -489/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Docleplenie ścian zewnętrznych budynku - ściany szczytowe i tyl
13. OR.I-0151-488/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
14. OR.I-0151- 487/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. ABC zdrowego odżywiania.
15. OR.I-0151-486/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I-0151-485/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu za lata 2004 - 2005 wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.
17. OR.I-0151-484/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
18. OR.I-0151-483/2005
w sprawie wstąpienia na drogę postępowania sądowego dot. zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą oraz współwłasnością gruntu
19. OR.I-0151-482/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu i odsetek za nieterminowe wpłaty lub odroczenia terminu wpłaty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu i odsetek za nieterminowe
20. OR.I-0151-481/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
21. OR.I-0151-480/2005
w sprawie odroczenia terminu płatności rat wraz z należną waloryzacją rat z tytułu przkształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu
22. OR.I-0151-479/2005
w sprawie wstąpienia na drogę postępowania sądowego dot. zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego
23. OR.I-0151-478/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
24. OR.I-0151-477/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
25. OR.I-0151-476/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
26. OR.I.0151-475/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Magdaleny Dyląg nauczyciela kontraktowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Opolu, ubiegające
27. OR.I.0151-474/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ireny Paul nauczyciela kontraktowego w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana C
28. OR.I.0151-473/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Radaczyńskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Ko
29. OR.I-0151-472/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Rozwity Jaron nauczyciela kontraktowego w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana
30. OR.I-0151- 471/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
31. OR.I-0151-470/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
32. OR.I-0151-469/2005
w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Informacji o Terenie (SIT) w zakresie realizacji Porozumienia pomiędzy Gminą Opole, a Wodociągami i Kanalizacją w Opolu Spółką z o.o. w sprawie współtworzenia S
33. OR.I-0151- 468/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
34. OR.I-0151- 467/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
35. OR.I-0151-466/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
36. OR.I-0151-465/2005
w sprawie : zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Opola
37. OR.I-0151-464/2005
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2005 rok.
38. OR.I-0151-463/2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok
39. OR.I-0151-462/2005
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do zorganizowania w dniu 22 września 2005 r. w Opolu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu.
40. OR.I-0151-461/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy ulicy Zwycięstwa 15-29 w Opolu
41. OR.I-0151-460/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. Kusocińskiego w Opolu metodą bezwyko
42. OR.I-0151-459/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja infrastruktury technicznej – kuchni Domu Pomocy Społecznej dla Kom
43. OR.I-0151-458/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu – I etap boisko z bieżnią tartanow
44. OR.I- 0151-457/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
45. OR.I-0151-456/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
46. OR.I-0151-455/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
47. OR.I-0151-454/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
48. OR.I-0151-453/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntów
49. OR.I-0151-452/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: ABC zdrowego odżywiania
50. OR.I-0151-451/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r.

Ilość odwiedzin: 2184
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-451/2005 do numeru OR.I-0151-500/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-08-22 10:17:22
Data udostępnienia informacji: 2005-08-22 10:17:22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-22 10:23:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner