logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   minus Przedszkola
      minus Przedszkole Publiczne Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 3
      minus Przedszkole Publiczne Nr 4
      minus PP Nr 5
      minus Przedszkole Publiczne Nr 6
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14
      minus Przedszkole Publiczne Nr 16
      minus Przedszkole Publiczne Nr 18
      minus Przedszkole Publiczne Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne Nr 22
      minus Przedszkole Publiczne Nr 23
      minus Przedszkole Publiczne Nr 24
      minus Przedszkole Publiczne Nr 25
      minus Przedszkole Publiczne Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne Nr 28
      minus Przedszkole Publiczne Nr 29
      minus Przedszkole Publiczne Nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
      minus Przedszkole Publiczne Nr 37
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38
      minus Przedszkole Publiczne Nr 42
      minus Przedszkole Publiczne Nr 43
      minus Przedszkole Publiczne Nr 44
      minus Przedszkole Publiczne Nr 46
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Przedszkole Publiczne Nr 55
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 59
      minus Przedszkole Publiczne nr 60
      minus Przedszkole Publiczne nr 61
      minus Przedszkole Publiczne nr 62
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przedszkole Publiczne Nr 36
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1
w Opolu

 

Informacje o jednostce:

 

- nazwa: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28

Publiczne Przedszkole Nr 36

- adres: Opole , ul. Wyszomirskiego 6

- tel. 077 457 34 81

- fax: 077 457 34 81

- e-mail psp28@poczta.onet.pl

-strony www: www.zsp1.int.pl

- dyrektor: mgr Marianna Wrześniewska

- główna księgowa: Irena Rutowicz

- Kierownik administracyjny: Teresa Wojtusiak

- podmiot udostępniający dane : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu

- odpowiedzialny za treść : mgr Marianna Wrześniewska

 

Majątek:

 

1. Środki trwałe  konto 011                392 336, 54 zł

a) budynek                                              371 884, 54 zł

b) ogrodzenie                                              1 948,00 zł

c) piec co                                                      6 000,00 zł

d) zestaw komputerowy                         4 193, 00 zł

e) kserokopiarka i zmywarka                 8 311, 00 

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu         konto 013:      49 700, 46 zł

3. Zbiory biblioteczne               konto 014 :                                   1 476, 57  zł

RAZEM    majątek przedszkola                                        443 513, 57 zł

 

 

Budżet:

 

1. Wynagrodzenia i pochodne                                 217 391 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      12 691 zł

3. Odpis na ZFŚS                                                            10 300 zł

4. Pozostałe wydatki ( fundusz zdrowotny )               200 zł

 RAZEM                                                                   240 582, 00 zł

 

 

Wykaz regulaminów:

 

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej PP 36 – dyrektor , pokój nauczycielski

 2. Regulamin pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1
 3. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej – w sali gimnastycznej
 4. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego PP 36 – dyrektor
 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 6. Instrukcja inwentaryzacyjna – kierownik administracyjny

 7. Instrukcja sporządzania ,obiegu i kontroli dokumentów – dyrektor

 8. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w PP 36 – dyrektor
 9. Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami w PP 36 – dyrektor

 10. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

 11. Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami
 12. Regulamin oceniania nauczycieli PP 36 – dyrektor

 13. Regulamin dyżurów nauczycielskich – dyrektor , pokój nauczycielski

 14. Regulamin organizacji wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych- dyrektor

 15. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczek – dyrektor

 16. Regulamin świetlicy szkolnej – świetlica , dyrektor

 17. Regulamin biblioteki szkolnej – biblioteka , dyrektor

 18. Regulamin sali komputerowej – sala komputerowa

 19. Regulamin Samorządu Uczniowskiego – dyrektor , opiekun SU

 20. Instrukcja o przestrzeganiu BHP obowiązująca wszystkich pracowników – pokój nauczycielski, pomieszczenia biurowe i gospodarcze

 21. 31. Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką – sala komputerowa , sekretariat.

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa:

1. Zarządzeń dyrektora

2. Wydanych upoważnień i pełnomocnictw

3. Uchwał organów samorządu gminnego

4. Zamówień publicznych

5. Druków ścisłego zarachowania

6. Wydanych legitymacji szkolnych

7. Wydanych kart rowerowych

8. Rejestr absolwentów

9. Rejestr kart i umów dzieci przyjętych do przedszkola

 

Ewidencje

1. Delegacji służbowych

2. Czasu pracy

3. Wypadków

4. Ewidencja emerytów i rencistów

 

Archiwa

W archiwum zakładowym przechowywane są akta osobowe pracowników zwolnionych oraz dokumenty związane z organizacją i działalnością szkoły ( dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej )

 

Zamówienia publiczne:

Nie prowadzi.

 

 

Kontrole:

 

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

24.05 2005 r.

Zakład usługowo-handlowy sprzętu przeciwpożarowego

Przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego

30.06.2005 r.

Urząd Miasta Opola

Ustalenie zakresu prac remontowych

23.08.2005 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sanitarny ?Przygotowanie szkoły do nowego roku?

5.09.2005 r.

Urząd Miasta Opola

Kontrola placówki po przerwie w działalności oświatowej

 

21.09.2005 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sanitarna ?Ocena stanu sanitarnego przedszkola?

8.11.2005 r.

Urząd Miasta Opola

Kontrola polityki rachunkowości

1,2,6.12.2005

Kuratorium Opole

Mierzenie jakości pracy szkoły

13.12.2005 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Kontrola sanitarna

 

Protokoły z przeprowadzonych kontroli są dostępne u kierownika administracyjnego Zespołu.

 

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

- miejsce przyjmowania spraw : sekretariat Zespołu i gabinet Dyrektora

- Codziennie w godzinach 8˚˚ - 13˚˚

- Sprawy można załatwiać ustnie i pisemnie. W przypadku załatwiania sprawy ustnie, treść i istotne motywy takiego załatwiania sprawy powinny być odnotowane w aktach i potwierdzone podpisem załatwiającego sprawę

- w ZSP nr 1 obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt

- przy pisemnym załatwianiu spraw stosuje się następujące formy :

a) odręczną

b) korespondencyjną

c) inną ( np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu itd.)

Załączniki do pobrania: 2004-07-19 12:50:26 - Struktura organizacyjna (20.50 kB)
2004-07-19 12:52:04 - Statut (234.50 kB)

Ilość odwiedzin: 16487
Nazwa dokumentu: PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Marianna Wrześniewska
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Marianna Wrześniewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 14:29:52
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 14:29:52
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-03 06:53:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner