logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
 

 

KWiA – I –1712.00001.2011      
 
Opole,  2 września 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 25/11
 
Jednostka kontrolowana
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 1 do 15 lipca 2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóżwin - Mazurek - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 55/2011
Nr 56/2011
Przedmiot kontroli
Sposób realizacji programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
Okres objęty kontrolą
2010 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Przemysław Parkitny – Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Przemysław Parkitny – Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

        
Podstawy prawne:
 
1.     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
2.     Uchwała nr LVI/594/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009r. w sprawie Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2010.
3.     Zarządzenie nr OR.I-0151-1655/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wymienionych w Programie współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2010.
4.     Zarządzenie nr OR.I-0151-1723/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych.
5.     Zarządzenie wewnętrzne nr 04/09 Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 września 2009r.
6.     Zarządzenie wewnętrzne nr 07/10 Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 września 2010r.
 
 Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
Zapoznano się z programem współpracy, przyjętymi procedurami, zakresem obowiązków i obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
 
Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej poszczególnych punktów programu, dokumentacji finansowej za 2010r. przyznanych środków na program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej wybranych programów i porównano ich realizację z założeniami oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
 
Analiza stanu prawnego
 
Zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Ponadto zgodnie z art. 5a ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjachz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracyz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3.
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada rokupoprzedzającego okres obowiązywania programu.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
 
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest samodzielnym stanowiskiem pracy i podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Opola.
Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
1)   koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,
2)   organizacja prac i obsługa Zespołu Konsultacyjnego do współpracy pomiędzy Miastem Opole a organizacjami pozarządowymi na jego terenie,
3)   zamieszczanie informacji dot. organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz aktualizowanie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,
4)   wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności, w szczególności poprzez informowanie, edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej (w ramach tzw. Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych).
 
 
Zgodnie z uchwałą nr LVI/594/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009r. w sprawie Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2010 przedmiotem współpracy miasta z organizacjami jest:
1) realizacja zadań gminy oraz powiatu, określonych w ustawach, w zakresie zadań własnych Opola oraz innych celów społecznych,
2) prowadzenie konsultacji społecznych aktów prawa miejscowego,
3) badanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
4) zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w kierunku zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych,
5) budowanie kapitału społecznego miasta w celu rozwiązywania ważnych problemów społecznych,
6) promocja Opola jako miasta otwartego na inicjatywy społeczności lokalnej.
 
Wspieranie i powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Otwarty konkurs ofert, w obszarach współpracy, jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta (zarządzenie nr OR.I-0151-1655/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17.11.2009r.) i dotyczy działań realizowanych na terenie miasta Opola lub na rzecz mieszkańców Opola.
 
Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.
 
Pełnomocnik i wydziały merytoryczne przygotowujące projekty uchwał Rady zobowiązani są do konsultowania ich treści z organizacjami, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu projektu uchwały.
 
Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o przyznanie lokalu oraz dofinansowania z innych źródeł.
 
Udzielanie przez miasto pomocy organizacjom, takiej jak:
a) udostępnianie w miarę możliwości, na wniosek organizacji, pomieszczeń Urzędu Miasta Opola na organizowanie m.in. spotkań, szkoleń, konferencji i innych,
b) promowanie działalności organizacji oraz pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
c) wspieranie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
d) przekazywanie materiałów promocyjnych miasta na wniosek organizacji.
 
Projekt Programu na 2011 r. tworzony jest przez Zespół.
 
Członków Zespołu powołuje na podstawie wyników wyborów i w uzasadnionych przypadkach odwołuje Prezydent (zarządzenie nr OR.I-0151-1723/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych).
 
Kadencja Zespołu trwa do czasu uchwalenia przez Radę Programu na rok 2011.
 
W skład Zespołu wchodzą:
a) Pełnomocnik jako przewodniczący,
b) przedstawiciele wydziałów merytorycznych,
c) reprezentacja organizacji działających na terenie miasta.
 
Reprezentacja organizacji do Zespołu wybierana jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, w czasie spotkania organizacji w Urzędzie Miasta Opola, które powinno odbyć się najpóźniej do 30 listopada 2009 roku.
 
Szczegółowy regulamin pracy Zespołu i skład Zespołu został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola (nr OR.I-0151-1723/2009 z 30.12.2009r.). Zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu Konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych spotkania odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca – nie wliczając lipca i sierpnia. Członkowie Zespołu o terminie spotkania powiadamiani są przez Przewodniczącego pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed planowanym spotkaniem. Ze spotkań Zespołu sporządzane są notatki przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego (akta kontroli nr 11/25/I/13-15).
 
W 2010r. odbyło się 7 spotkań przedstawicieli Zespołu.
 
W sprawie tworzenia Programu na rok 2011 ustala się następujące terminy współpracy:
a) do 15 czerwca 2010 roku opracowanie projektu Programu przez Urząd Miasta Opola,
b) do 15 sierpnia 2010 roku przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
c) do 20 września 2010 roku przyjęcie projektu Programu przez Zespół,
d) do 31 października 2010 roku uchwalenie Programu przez Radę (uchwała nr LVI/594/09 Rady Miasta Opola z 29.10.2009r.)
 
Przygotowanie i publikacja ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań gminy w sferze pożytku publicznego następuje, co do zasady, nie później niż do 30 stycznia 2010 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Wyjątkiem są konkursy, których wszystkie zadania są realizowane w II półroczu 2010 roku oraz ewentualne sytuacje szczególne.
 
Publikowanie wyników rozpatrzenia ofert następuje niezwłocznie.
 
Prezydent zwołuje do 10 lipca 2010 r. Forum organizacji pozarządowych podsumowujące współpracę samorządu i organizacji w roku 2009 oraz przedstawia projekt Programu na 2011 rok.
 
Forum Organizacji Pozarządowychodbyło się w dniach od28 do 29.06.2010 r.
 
Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjętym Programie następuje poprzez:
a) przesłanie informacji o uchwalonym Programie organizacjom działającym na terenie Opola,
b) umieszczenie Programu:
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola,
- w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przyjęty Program podany został do publicznej wiadomości w ww. formach.
 
Obszary współpracy:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
4. Promocja i organizacja wolontariatu
5. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
7. Ochrona i promocja zdrowia
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
9. Krajoznawstwo i turystyka
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
11. Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami
12. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
14. Ratownictwo wodne
15. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
16. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-23 ustawy.
 
Realizacja Programu będzie monitorowana przez Pełnomocnika na podstawie pisemnych sprawozdań, składanych przez wydziały merytoryczne.
 
Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu oraz konieczności jego zmian przedstawiciele organizacji powinni zgłaszać Prezydentowi za pośrednictwem Pełnomocnika, który przedstawia swoją opinię.
Prezydent przedstawi Radzie informację z realizacji Programu do 31 maja 2011 r.
Informacja, o której mowa w ust. 3, zostanie przesłana organizacjom oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola do 30 czerwca 2011 r.
 
 
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi obowiązuje procedura wewnętrzna postępowania w zakresie przyjmowania organizacji korzystających z Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych wprowadzona zarządzenie wewnętrznym nr 04/09 oraz 07/10 (akta kontroli nr 11/25/I/1-6).
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
 
W zakresie spraw organizacyjnych:
 
Zgodnie z zarządzeniem nr OR. I.120.1.25.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie  Miasta Opola Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pracuje w systemie zadaniowego czasu pracy.
 
Biuro Pełnomocnika mieści się od kwietnia 2010 r. na ul. Żeromskiego 3, obok sali Miejskiego Centrum.
 
Zarządzeniem nr 04/09 określono cele oraz szczegółowy opis zadań wykonywanych przez Pełnomocnika (akta kontroli Nr 11/25/I/1).
 
W zakresie Regulaminu Organizacyjnego i uchwały:
 
We wrześniu 2010 r. powstało na ul. Żeromskiego 3 Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych WWW.trzecisektor.opole.pl. Centrum posiada w pełni wyposażoną salę szkoleniową, wyposażone pomieszczenie biurowe, biblioteczkę, zaplecze kuchenne oraz sprzęt nagłaśniający na imprezy plenerowe.
W Centrum odbywają się codziennie spotkania opolskich organizacji, wykorzystanie sali i pomieszczenia biurowego jest bardzo duże. Z pomieszczeń Centrum korzystają organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, które realizują zadania na rzecz mieszkańców Opola, korzystają także wydziały Urzędu Miasta oraz inne instytucje.
 
Pełnomocnik wykonał w 2010 r. szereg działań, które wzmocniły III sektor, m.in.:
1) powstanie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl;
2) zorganizowanie w 2010 r. szkoleń, wykładów dla urzędników i przedstawicieli opolskich organizacji o tematach:
- Udzielanie, kontrola, rozliczanie dotacji z budżetu JST, 02.12 – uczestniczyło 35 osób;
- Elementy prawa administracyjnego i samorządowego dla NGOs - 15- 16.05 uczestniczyły 32 osoby,
- Kurs wychowawców kolonii - 04-06.06, uczestniczyło 27 osób,
- Kurs kierowników kolonii - 05.06, uczestniczyło 20 osób,
- Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmiany innych ustaw dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych – 08.04, uczestniczyły 36 osoby,
- wykład: Społeczeństwo Obywatelskie – 29.09, uroczyste otwarcie Miejskiego Centrum, uczestniczyło 30 osób;
- prelekcja: Centra wsparcia dla organizacji pozarządowych w Polsce – 29.09, uroczyste otwarcie Miejskiego Centrum, uczestniczyło 30 osób.
3) współorganizowanie z organizacjami opolskimi pikników opolskich organizacji pozarządowych na Pl. Wolności - wspólnie z 24 organizacjami odbyło się 5 pikników, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Opola.
4) współorganizowanie w dniach 24–25 września 2010 roku II Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych, wraz z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i opolskimi organizacjami, wokół ratusza;
5) Administrowanie:
- portalem dla opolskich organizacji pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl,
- stroną Centrum na Facebooku,
- kanałem YOU TUBE: 3sektoropole;
6) zorganizowanie konkursu „Trzeci Sektor w Mieście Opolu – zobaczcie jacy jesteśmy”z głosowaniem internetowym na opolskim portalu 3 sektora. W konkursie wzięło udział 17 organizacji, konkurs miał na celu nauczyć inne organizacje, jak mogą się promować. Prezydent Miasta Opola, Gazeta Wyborcza, NTO, Galeria Sztuki Współczesnej ufundowali atrakcyjne nagrody.
7) dyżur popołudniowy w Miejskim Centrum, na który systematycznie przychodzili przedstawiciele organizacji, w 2010 r. przybyło 120 osób, w 2009 roku przybyło 49 osób;
8) wizyty w siedzibach opolskich organizacji (warunki lokalowe, realizowanie programu, oczekiwania wobec władz samorządowych), m.in.: ZHP, ZHR, Towarzystwa Przyjaciół Opola, OCWIP, Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych (obecnie Opolska Federacja Sportu), Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Fabryka”, Centrum Kultury Oleska 45 i świetlicę środowiskową Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” na ul. Odrzańskiej;
9) zorganizowanie w kwietniu Mszy Św. za ofiary katastrofy smoleńskiej, redakcję listu kondolencyjnego, zaproszenie pocztów honorowych Wojska Polskiego, harcerzy i innych organizacji;
10) zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych28-29.06.2010 r. w Ratuszu, na które zaproszono organizacje z podziałem na branże, z udziałem wiceprezydentów;
11) spotkanie w Miejskim Centrum, które zainicjowało powstanie Centrum Kultury Oleska 45. Centrum obecnie gromadzi kilka organizacji, które oferują różne działania mieszkańcom Opola m.in. kino niezależne, naukę salsy, warsztaty łucznicze, zajęcia jogi, kabareton itd…; organizacje współdziałające stale:
- Stowarzyszenie „Opolskie Lamy”
- Stowarzyszenie Pogodnych Artystów „Stopa”
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Suterena”
- Stowarzyszenie Akademii Kultury Alternatywnej „FUERTE”
- Fundacja „SPIN”
Z pomieszczeń Centrum mogły korzystać także inne opolskie organizacje.
12) przygotowanie dwóch kampanii:
- Kampanię 1 % - „POMAGAM w OPOLU” w styczniu – kwietniu 2010 roku
- Przekaż dla opolskich organizacji 1 % podatku - wraz ze Stowarzyszeniem „Opolski Klub Biznesu” Kampania rozpoczęła się w grudniu 2010 r. i trwała do 2 maja 2011 r.;
13) zorganizowanie ze Stowarzyszeniem EDUCO, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Mikołajek w dniu 6 grudnia w Miejskim Centrum;
14) zlecenie w listopadzie i grudniu 2010 r. zadania promującego Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl oraz Centrum Kultury Oleska 45, aby mieszkańcy Opola mogli zapoznać się z działalnością. W tym celu została wydana specjalna wkładka w gazecie Wyborczej oraz powstała strona Miejskiego Centrum na Facebooku, wyklejono witrynę okienną w Centrum Kultury Oleska 45;
15) zorganizowanie w dniach: 18,20,25,27.10.2010 r. wyborów tajnych z podziałem na branże opolskich organizacji do Zespołu Konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych, aby zespółreprezentował przedstawicieli z wszystkich branż działających w Opolu.
 
W zakresie realizacji ustawy:
 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałą nr LVI/594/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009r. uchwalono Program współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2010. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.   
 
Uchwałą Nr IV/30/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
określono szczegółowy sposób konsultowania z działającymi na terenie miasta Opola organizacjami pozarządowymi.
 
Pełnomocnik złożył Prezydentowi i Radzie Miasta Opola Informację z realizacji programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2010 w terminie do 7 kwietnia 2011r. Materiał był prezentowany na Radzie Miasta Opola w dniu 28 kwietnia 2011r. (akta kontroli nr 11/25/I/16-66).
 
W 2010r. ogłoszono 24 następujące otwarte konkursy ofert:
1. Pomoc społeczna – 49.778,42 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej,
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 99.617,19 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej,
3. Promocja i organizacja wolontariatu – 10.000,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej,
4. Ochrona i promocja zdrowia – 37.000,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej,
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 995.352,70 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 20.000,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej,
7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - z budżetu miasta 1.943.138,00 zł oraz z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 645.000,00 zł – 2.588.138,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
8. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 396.104,20 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
9. Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – 80.073,90 zł, za realizację odpowiedzialne było Biuro Spraw Międzynarodowych,
10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – 39.989,72 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 7.500,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Gospodarki i Promocji Miasta,
12. Ratownictwo wodne – 160.000,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
13. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 20.000,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Oświaty,
14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 15.000,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
15. Porządek i bezpieczeństwo publiczne – 20.000,00 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Zarządzania Kryzysowego,
16. Krajoznawstwo i turystyka – 16.860,00 zł.
Łącznie na współprace z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w otwartych konkursach ofert na podstawie uchwały nr LVI/594/09 Rady Miasta Opola wydatkowano kwotę 4.555.383,13 zł, za realizację odpowiedzialny był Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.
 
W zakresie wykonania planu dochodów i wydatków:
 
Ze sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków za 2010r. wynika, że Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi rozlicza się w dziale 750, rozdziale 75095. Z wydruku ewidencji księgowej wynika, że łączna kwota wydatków wyniosła 38.644,22 zł. Kwota ta jest zgodna z kwotą wykazana w sprawozdaniu (akta kontroli nr 11/25/I/67-74).
 
Na kwotę wydatków bieżących składały się następujące paragrafy:
- § 2820 – dotacje dla organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń, fundacji – 15.000,00 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.941,51 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.502,71 zł,
 
Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 1.355,78 zł.
 
Szczegółowej kontroli poddano § 2820 - zadania zrealizowane w ramach Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w 2010r.:
 
  1. Stowarzyszenie ,, Opolskie Lamy”, nazwa zadania: ,,Kampania promocyjna – Centrum Kultury Oleska 45 i Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych – www.trzecisektor.opole.pl”,
  2. Stowarzyszenie Opolski Klub Biznesu, nazwa zadania: ,,Kampania promująca możliwość przekazania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego działające w Opolu”.
 
Ww. dotacje zostały przekazane w wyniku złożenia oferty na wniosek organizacji zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.[1]
 
Ad. 1
Na zadanie pn. ,,Kampania promująca możliwość przekazania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego działające w Opolu” w dniu 03.12.2010r. została zawarta umowa nr PWOP – 0616-24/10. Kwota dotacji wyniosła 5.000,00 zł.
Termin wykonania zadania ustalono od 03.12.2010 – 30.12.2010. Sprawozdanie końcowe Zleceniobiorca winien złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
Sprawozdanie Stowarzyszenie złożyło w dniu 28.01.2011r., czyli w terminie zgodnym z umową. Dotacja została rozliczona przez Urząd Miasta Opola.
 
Tabela nr 1 Rozliczenie dotacji

 

Lp.
Nr dokumentu
Data wystawienia dokumentu
Sposób zapłaty*
Data zapłaty
Nazwa towaru lub usługi
Kwota całkowita    (zł)
Kwota wydatkowana z dotacji (zł)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
FV 472/12/2010/AIPWrocław
23.12.2010
P
27.12.2010
Zaprojektowanie i wydruk folderów
800,00
800,00
2
FV 472/12/2010/AIPWrocław
23.12.2010
P
27.12.2010
Zaprojektowanie i wydruk plakatów
700,00
700,00
3
FV 51/12/2010
31.12.2010
G
31.12.2010
Wynajęcie powierzchni outdoorowych
720,00
0
4
FV 51/12/2010
31.12.2010
G
31.12.2010
Reklama na telebimie
720,00
0
5
FV 472/12/2010/AIPWrocław
23.12.2010
P
27.12.2010
Reklama na przyczepie reklamowej
1.500,00
1.500,00
6
FV 51/12/2010
31.12.2010
G
31.12.2010
Działania internetowe
600,00
0
7
FV 472/12/2010/AIPWrocław
23.12.2010
P
27.12.2010
Wydruk banerów na powierzchnie outdoorowe
2.000,00
2.000,00
8
FV 51/12/2010
31.12.2010
G
31.12.2010
Kolportaż folderów
200,00
0
(* P – przelew, G – gotówka)                                                                            Razem
5.000,00

 

 
Do sprawozdania załączono kserokopie faktur, które nie zostały opisane.
 
Ad. 2
Na zadanie pn. ,,Kampania promocyjna – Centrum Kultury Oleska 45 i Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych WWW.trzecisektor.opole.pl” w dniu 18.11.2010r. została zawarta umowa nr PWOP – 0616-22/10. Kwota dotacji wyniosła 10.000,00 zł.
Termin wykonania zadania ustalono od 18.11.2010 – 30.11.2010. Sprawozdanie końcowe Zleceniobiorca winien złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
Sprawozdanie Stowarzyszenie złożyło w dniu 29.12.2010r., czyli w terminie zgodnym z umową. Dotacja została rozliczona przez Urząd Miasta Opola.
 
Tabela nr 2 Rozliczenie dotacji

 

Lp.
Nr dokumentu
Data wystawienia dokumentu
Sposób zapłaty*
Data zapłaty
Nazwa towaru lub usługi
Kwota całkowita    (zł)
Kwota wydatkowana z dotacji (zł)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
18/2010
30.11.10
G
30.11.2010
Koordynacja działań w ramach projektu
500,00
0
2
FV 3/2010
01.12.10
P
27.12.2010
Przygotowanie szyb pod wyklejanie, projekt graficzny i materiał
3.001,20
3.000,00
3
FV FA/0412/12717/10/OP
23.11.10
P
27.12.2010
Wydanie wkładki 4 str. Format gazetowy w Gazecie Wyborczej
6.100,00
6.100,00
4
Rachunek nr 17
03.12.10
P
27.12.2010
Sesja zdjęciowa, projekty graficzne
900,00
900,00
(* P – przelew, G – gotówka)                                                                            Razem
10.000,00

 

 
Do sprawozdania załączono kserokopie faktur, które zostały prawidłowo opisane oraz zdjęcia z wykonanych zadań.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
            

 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

 

           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
 
..............................................................................................................
 

 

 
 


[1] Art. 19 a
1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym
lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa
w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
(…)6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Załączniki do pobrania: 2012-08-23 12:48:40 - wnioski (59.50 kB)
2012-08-23 12:49:13 - wystąpienie (42.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6252
Nazwa dokumentu: Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-08-23 12:37:37
Data udostępnienia informacji: 2012-08-23 12:37:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-23 13:07:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner