logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 

 

 

Pieczęć Nagłówkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opole, 08.04.2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 8/2013

 

Jednostka kontrolowana

 

Wydział Geodezji i Kartografii

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

 

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

 

25.02.2013 r. – 08.03.2013 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

 

Jacek Spadłoinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

 

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

 

Przedmiot kontroli

Wydawanie decyzji w sprawach podziału nieruchomości

 

Okres objęty kontrolą

 

 2012 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

 

Grażyna Czapla - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

 

Grażyna Czapla - Naczelnik Wydziału

 

 

 

                                                 Akty prawne

 

1. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

     3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

    4.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

    5. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GiK. 0147-1/2011 z dnia 05.01.2011 r. naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w sprawie organizacji pracy Wydziału. (akta kontroli tom I s. 1-10).

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości działań wydziału w zakresie objętym kontrolą w szczególności pod kątem terminowości załatwiania spraw oraz zgodności postępowania z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Kryteria

 

1. Zgodnie z § 25a ust.2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego - do zakresu działania Wydziału należy prowadzenie postępowań w sprawach podziałów i rozgraniczania nieruchomości.

2.   Zgodnie z art. 35. § 1 – 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

     - organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,  

     - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,  

     - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,  

     - przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3, 

     - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

     3. Zgodnie z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

    - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.

    - podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

     -  jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. 

     -zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu   miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95, opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1. 

 4.  Zgodnie z art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

     - w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze  nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli: 

1) nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo 

2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 5. Zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

  -  podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w      tym interes prawny.

 6.Zgodnie z art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami: podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział. 

 7.Zgodnie z art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami -  podziału  nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli:  

   - jest on niezbędny do realizacji celów publicznych;  

   - nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.(akta kontroli tom I s. 11 do 17).

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

 

Wydział nie posiada pisemnych procedur. Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki oraz w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w sprawie organizacji pracy Wydziału - zadania w zakresie objętym kontrolą realizuje Referat Ewidencji Gruntów i Budynków. W SOD sprawy z tego zakresu ewidencjonowane są pod nr JRWA 6831. Postępowania wszczynane są na wniosek i z urzędu. W 2012 r. zarejestrowano 152 sprawy, w tym 39 wszczętych z urzędu.  Do każdej sprzedaży prowadzona jest odrębna dokumentacja.

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie postępowania wszczęte z urzędu w II półroczu 2012 r. oraz 12 postępowań wybranych drogą losową po 1 z każdego miesiąca. Zapoznano się ze stosowaną procedurą i sposobem postępowania od momentu wpłynięcia i zarejestrowania wniosku do podjęcia decyzji. Szczególną uwagę zwrócono na terminowość załatwiania spraw oraz kompletność zebranej dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji. Badaną dokumentację postępowania we wszystkich sprawach porównano z odpowiednimi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

 

 

 

  1. Podział nieruchomości prowadzony z urzędu

 

 

W związku z tym, iż  w kontrolowanym Wydziale nie ma pisemnych procedur dotyczących podziału nieruchomości z urzędu - do zbadania tego procesu w oparciu o Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustalono ścieżkę postępowania dla:

 

Podziału niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie wymagającego wydania opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5- w trybie art. 95 w/w ustawy.

 

1.Wpływ pisma inicjującego podział z celem podziału.

2.Kontrola wstępna to jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz dołączonych do pisma załączników, o których mowa w art. 97 ust 1a pkt 1,2, 5-8 tj.: 

    

- dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4,

 

- wypisu z katastru nieruchomości i kopii mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

 

- protokołu z przyjęcia granic nieruchomości,

 

- wykazu zmian gruntowych,

 

- wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

 

- mapy z projektem podziału

 

Ponadto:

 

- pozwolenia na podział wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – zgodnie z art. 96 ust. 1a  u.g.n

 

–opinii odpowiednio starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu województwa - w przypadku gdy podział dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, powiatu lub województwa– zgodnie z art. 97 ust.5 u.g.n.

 

– rzutów poszczególnych kondygnacji budynku z przedstawionym odcinkiem granicy wewnątrz budynku - gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powoduje też podział budynku ( art. 93 ust. 3b w/w ustawy ) – zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 268 poz. 2663)

3. W przypadku stwierdzenia braku w/w dokumentów:

 

-zgodnie z art. 220 §1 pkt 1, 2 k.p.a - kontrola danych w dostępnych rejestrach               publicznych  tj. w operacie ewidencji gruntów i budynków ( w zakresie wypisu i wyrysu z katastru)  oraz za pomocą przeglądarki Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, dostępnej na internetowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ( w zakresie stanu prawnego nieruchomości)

 

W pozostałych przypadkach:

 

-pismo do inicjatora podziału o uzupełnienie brakujących dokumentów

 

4. Decyzja zatwierdzająca podział – zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n

 

Podziału dokonywanego zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku jego braku zgodnie z przepisami odrębnymi alb decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( wymagający wydania opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4,5) - w trybie art. 93, art.94 w/w ustawy

 

1.Wpływ pisma inicjującego podział.

 

2.Kontrola wstępna to jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz dołączonych do pisma załączników - dokumentów o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 1-4 tj.:    

 

- dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4,

 

- wypisu z katastru nieruchomości i kopii mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

 

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa  w art. 94 ust. 1 pkt 2

 

-wstępnego projekt podziału  ( kontrola zgodności jego sporządzenia z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 268 poz. 2663) - § 3 ust. 1, 2 )

Ponadto:

 

- pozwolenia na podział wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – zgodnie z art. 96 ust. 1a  u.g.n

 

–opinii odpowiednio starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu województwa - w przypadku gdy podział dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, powiatu lub województwa– zgodnie z art. 97 ust.5 u.g.n.

 

– rzutów poszczególnych kondygnacji budynku z przedstawionym odcinkiem granicy wewnątrz budynku - gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powoduje też podział budynku ( art. 93 ust. 3b w/w ustawy ) – zgodnie z § 4 ust. 2 wyżej powołanego rozporządzenia

 

3. W przypadku stwierdzenia braku w/w dokumentów:

 

- zgodnie z art. 220 §1 pkt 1, 2 k.p.a - kontrola danych w dostępnych rejestrach  publicznych  tj. w operacie ewidencji gruntów i budynków ( w zakresie wypisu i wyrysu z katastru) oraz za pomocą przeglądarki Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, dostępnej na internetowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ( w zakresie stanu prawnego nieruchomości

 

W pozostałych przypadkach:

 

- pismo do inicjatora podziału o uzupełnienie brakujących dokumentów.

 

4.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - z art. 61 § 4 k.p.a.

 

5.Wystąpienie do Wydz. Urbanistyki Architektury i Budownictwa o wydanie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4,5 u.g.n.

Na tym etapie możemy:

 

a) uzyskać postanowienie negatywnie opiniujące przedmiotowy podział – wówczas:

 

- informacja do strony - zgodnie z art. 10 k.p.a.

 

- decyzja odmawiająca zatwierdzenia podziału – zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n

 

b) uzyskać postanowienie pozytywnie opiniujące przedmiotowy podział  - wówczas po dołączeniu przez inicjatora postępowania dokumentów, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 oraz sprawdzeniu ich kompletności – wydanie decyzji zatwierdzającej przedmiotowy (podział zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n)

 

c) uzyskać informację, o konieczności zawieszenia postępowania do czasu uchwalenia planu jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy – dot. przypadków, o których mowa w art. 94 ust. 2, wówczas:

- postanowienie o zawieszeniu postępowania- zgodnie z art. 94 ust. 2 , art 101 k.p.a.

 

- postanowienie podejmujące postępowanie – gdy ustaną przyczyny zawieszenia zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a

 

- po dołączeniu przez inicjatora postępowania dokumentów, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 oraz sprawdzeniu ich kompletności – wydanie decyzji zatwierdzającej przedmiotowy (podział zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n)

 

d) uzyskać informację, o konieczności zawieszenia postępowania do czasu uchwalenia planu  – dot. przypadków, o których mowa w art. 94 ust. 3 ( tereny objęte obowiązkiem sporządzenia planu)

wówczas:

- postanowienie o zawieszeniu postępowania - zgodnie z art. 94 ust. 3 , art 101 k.p.a.

 

- postanowienie podejmujące postępowanie – gdy ustaną przyczyny zawieszenia z art. 97 § 2 k.p.a

 

- po dołączeniu przez inicjatora postępowania dokumentów, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 oraz sprawdzeniu ich kompletności – wydanie decyzji zatwierdzającej przedmiotowy podział zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n. (akta kontroli tom I s. 18 do 21).

 

 

Poniższa tabela nr 1 przedstawia wykaz badanych spraw wszczętych z urzędu w II półroczu 2012 r.

 

 

Lp.

Nr sprawy

dotyczy

Data wszczęcia

Data

zakończenia

Kompletność dokumentacji

 

 

1

 

 

GiK.

6831.84.2012.JA

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 96/2 k.m.7 obręb Kolonia Gosławicka.

 

 

13.07.2012

 

10.12.29012

 

 

 

Tak

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GiK.

6831.85.2012.JA

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działek nr 3/2, 3/11, 4/61, 4/40, 4/53 k.m.75 obręb Nowa Wieś Królewska i działki nr 4/37 k.m.75

 

 

obręb Nowa Wieś Królewska.

 

 

18.07.2012

 

18.10.2012

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

GiK.

6831.86.2012.BU

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 1020 k.m. obręb Zakrzów

 

 

12.07.2012

 

07.11.2012

 

Tak

 

4

 

 

GiK.

6831.87.2011.BU

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 26/15 k.m.48 obręb Opole

 

 

13.07.2012

 

12.11.2012

 

Tak

 

5

 

 

GiK.

6831.94.2012.JA

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 51/5 k.m.28 obręb Półwieś

 

 

24.07.2012

 

28.11.2012

 

Tak

 

6

 

 

GiK.

6831.99.2012.BU

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działek nr 82/8, 82/9, 82/10 własność gminy Opole oraz działki nr 79/40 k.m.28 obręb Półwieś.

 

 

 

10.08.2012

 

05.11.2012

 

Tak

 

7

 

 

GiK.

6831.109.2012.BK

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 10/3 k.m.29 obręb Półwieś.

 

 

20.08.2012

 

29.10.2012

 

Tak

 

8

 

 

GiK.

6831.110.2012.BU

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działek nr 67, 68, 69/2 i 70/2 z k.m.30 obręb Półwieś

 

 

 

03.09.2012

 

23.11.2012

 

Tak

 

9

 

 

GiK.

6831.115.2012.JA

 

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 102 k.m.8 obręb Proszowice

 

 

10.09.2012

 

19.09.2012

 

Tak

 

10

 

 

GiK.

6831.117.2012.JA

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 28 k.m.11 obręb Proszowice

 

 

18.09.2012

 

29.10.2012

 

Tak

 

11

 

 

GiK.

6831.122.2012.UM

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 11/16 k.m.43 obręb Opole

 

 

09.10.2012

 

04.12.2012

 

Tak

 

12

 

 

GiK.

6831.128.2012.JA

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 183/1 k.m.5 obręb Kolonia Gosławicka

 

 

 

18.10.2012

 

23.10.2012

 

Tak

 

13

 

 

GiK.

6831.129.2012.JA

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 4/67 k.m.75 obręb Nowa Wieś Królewska

 

 

18.10.2012

 

23.10.2012

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

GiK.

6831.104.2012.BU

 

 

Wniosek z Urzędu o zatwierdzenie podziału nieruchomości działek nr 11/6, 12/6, 11/7, 12/7, 14/3, 13/4, k.m.7 obręb Półwieś

 

 

10.08.2012

 

07.12.2012

 

Tak

 

 

 

 

(akta kontroli tom I s. 22 do 26)

 

 

Uzupełnienie danych zawartych w tabeli

 

     W wyniku szczegółowej analizy postępowań uwidocznionych w tabeli powyżej zespól kontrolny ustalił co następuje:

 

Ad.1.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 3 miesiące i 27 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 4 miesiącach i 3 dniach  od daty ostateczności postanowienia.

 

Ad.2.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 1 miesiąc po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 2 miesiącach i 10 dniach  od daty ostateczności postanowienia.

 

Ad.3.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 1 miesiąc i 25 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 4 miesiącach i 11 dniach  od daty ostateczności postanowienia.

 

Stwierdzono ponadto brak daty i podpisu  potwierdzających przyjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

 

Ad.4.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 1 miesiąc i 29 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 2 miesiącach i 11 dniach  od daty ostateczności postanowienia.

 

Stwierdzono ponadto brak daty i podpisu  potwierdzających przyjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

 

Ad.5.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 2 miesiąc i 4 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 4 miesiącach i 12 dniach od daty ostateczności postanowienia.

 

Ad.6.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 25 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 1 miesiącu od daty ostateczności postanowienia.

 

Stwierdzono ponadto brak daty i podpisu  potwierdzających przyjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

 

Ad.7.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 9 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 1 miesiącu i 15 dniach od daty ostateczności postanowienia.

 

Ad.8.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 20 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Zdaniem kontrolujących przekroczenie terminu  do jej wydania nastąpiło z winy kontrolowanego Wydziału.

 

Ad.9.

Decyzja wydana w terminie.

 

Brak w aktach sprawy zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

 

Ad.12.

 Decyzja wydana w terminie.

 

 Brak w aktach sprawy zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

 

Ad.13.

Decyzja wydana w terminie.

 

Brak w aktach sprawy zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

 

Ad.14.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 1 miesiąc i 27 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 1 miesiącu i 15 dniach od daty ostateczności postanowienia.

 

Brak daty i podpisu potwierdzającej przyjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

 

 

2. Podział nieruchomości prowadzony na wniosek strony

 

W wyniku prowadzonych czynności zespół prowadzący postępowanie ustalił, że, w kontrolowanym Wydziale nie ma pisemnych procedur dotyczących podziału nieruchomości z urzędu.

W związku z powyższym do zbadania tego procesu w oparciu o Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 z późn. zm.) ustalono ścieżkę postępowania dla:

 

Podziału dokonywanego zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku jego braku zgodnie z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( wymagająca wydania opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4,5) - w trybie art. 93, art.94 w/w ustawy.

 

1.Wpływ wniosku o podział.

 

2.Kontrola wstępna to jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz dołączonych do wniosku załączników - dokumentów o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 1-4 tj.: 

    

- dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4,

- wypisu z katastru nieruchomości i kopii mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

 

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa  w art. 94 ust. 1 pkt 2

-wstępnego projekt podziału  ( kontrola zgodności jego sporządzenia z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 268 poz. 2663) - § 3 ust. 1, 2 )

 

Ponadto:

 

- pozwolenia na podział wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – zgodnie z art. 96 ust. 1a  u.g.n

 

– rzutów poszczególnych kondygnacji budynku z przedstawionym odcinkiem granicy wewnątrz budynku - gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powoduje też podział budynku ( art. 93 ust. 3b w/w ustawy ) – zgodnie z § 4 ust. 2 wyżej powołanego rozporządzenia

 

3. W przypadku stwierdzenia braku w/w dokumentów:

-zgodnie z art. 220 §1 pkt 1, 2 k.p.a - kontrola danych w dostępnych rejestrach               publicznych  tj. w operacie ewidencji gruntów i budynków ( w zakresie wypisu i wyrysu z katastru).

W pozostałych przypadkach:

-pismo do stron postępowania o uzupełnienie brakujących dokumentów.

 

4.Wystąpienie do Wydz. Urbanistyki Architektury i Budownictwa o wydanie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4,5 u.g.n.

 

Na tym etapie możemy:

 

a) uzyskać postanowienie negatywnie opiniujące przedmiotowy podział – wówczas:

 

- informacja do strony - zgodnie z art. 10 k.p.a.

 

- decyzja odmawiająca zatwierdzenia podziału – zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n

 

b) uzyskać postanowienie pozytywnie opiniujące przedmiotowy podział - wówczas po dołączeniu przez strony postępowania dokumentów, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 oraz sprawdzeniu ich kompletności – wydanie decyzji zatwierdzającej przedmiotowy podział zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n.

 

c) uzyskać informację, o konieczności zawieszenia postępowania do czasu uchwalenia planu jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy – dot. przypadków, o których mowa w art. 94 ust. 2, wówczas:

- postanowienie o zawieszeniu postępowania- zgodnie z art. 94 ust. 2 , art 101 k.p.a.

 

- postanowienie podejmujące postępowanie – gdy ustaną przyczyny zawieszenia zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a

 

- po dołączeniu przez inicjatora postępowania dokumentów, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 oraz sprawdzeniu ich kompletności – wydanie decyzji zatwierdzającej przedmiotowy podział zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n.

 

d) uzyskać informację, o konieczności zawieszenia postępowania do czasu uchwalenia planu  – dot. przypadków, o których mowa w art. 94 ust. 3 ( tereny objęte obowiązkiem sporządzenia planu)

wówczas:

 

- postanowienie o zawieszeniu postępowania - zgodnie z art. 94 ust. 3 , art 101 k.p.a.

 

- postanowienie podejmujące postępowanie – gdy ustaną przyczyny zawieszenia z art. 97 § 2 k.p.a

 

- po dołączeniu przez strony postępowania dokumentów, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 oraz sprawdzeniu ich kompletności – wydanie decyzji zatwierdzającej przedmiotowy podział - zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n.

 

 

Podziału niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( nie wymagającej wydania opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4,5) - w trybie art. 95 w/w ustawy

 

1.Wpływ wniosku z określonym celem podziału.

 

2.Kontrola wstępna to jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz dołączonych do wniosku załączników, o których mowa w art. 97 ust 1a pkt 1,2, 5-8 tj.:

      

- dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4,

 

- wypisu z katastru nieruchomości i kopii mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

 

- protokołu z przyjęcia granic nieruchomości,

- wykazu zmian gruntowych,

 

- wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

- mapy z projektem podziału

 

Ponadto:

 

- pozwolenia na podział wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – zgodnie z art. 96 ust. 1a  u.g.n

 

– rzutów poszczególnych kondygnacji budynku z przedstawionym odcinkiem granicy wewnątrz budynku - gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powoduje też podział budynku ( art. 93 ust. 3b w/w ustawy ) – zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 268 poz. 2663)

 

3. W przypadku stwierdzenia braku w/w dokumentów:

 

-zgodnie z art. 220 §1 pkt 1, 2 k.p.a - kontrola danych w dostępnych rejestrach               publicznych  tj. w operacie ewidencji gruntów i budynków ( w zakresie wypisu i wyrysu z katastru).

 

W pozostałych przypadkach:

 

-pismo do stron postępowania o uzupełnienie brakujących dokumentów.

 

4. Decyzja zatwierdzająca podział – zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n (akta kontroli tom I s. 27 do 29).

 

 

Poniższa tabela Nr 2 przedstawia wykaz badanych 12 spraw wybranych drogą losową po 1 z każdego miesiąca 2012 r. wszczętych na wniosek.

 

 

Lp.

Nr sprawy

dotyczy

Data wpłynięcia wniosku

Data

zakończenia

Kompletność dokumentacji

 

1

 

 

GiK.

6831.1.2012.BK

 

 

 

Wniosek o wydanie decyzji

w sprawie

podziału działki 384 z k.m.3 płożonej w Grudzicach przy ul. Witolda Doroszewskiego

 

 

30.12.2011

 

 

 

 

21.12.2012

      

 

 

 

Tak

 

 

 

 

2

 

 

GiK.

6831.41.2011.JA

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki 627 obręb Malina położonej przy ul. Teligi

 

 

28.09.2011

 

30.11.2012

 

Tak

 

3

 

 

GiK.

6831.95.2012.JA

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości-działki nr 939/25 k.m.3 obręb Grudzice w celu wydzielenia drogi dojazdowej

 

 

23.07.2012

 

24.09.2012

 

Tak

 

4

 

 

GiK.

6831.101.2012.BU

 

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 106 k.m.2 obręb Gosławice

 

 

31.07.2012

 

02.08.2012

 

Tak

 

5

 

 

GiK.

6831.63.2012.JA

 

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości – działki nr 87/3 k.m.68  obręb Nowa Wieś Królewska

 

 

 

 

 

31.05.2012

 

30.07.2012

 

Tak

 

6

 

 

GiK.

6831.27.2012.JA

 

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 86 k.m. 68 obręb Nowa Wieś Królewska

 

 

19.03.2012

 

30.07.2012

 

Tak

 

7

 

 

GiK.

6831.46.2012.BU

 

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 478 obręb Wróblin

 

 

 

 

24.04.2012

 

18.06.2012

 

Tak

 

8

 

 

GiK.

6831.37.2012.JA

 

 

Wniosek o zatwierdzenie Projektu podziału działki nr 318 k.m.6 obręb Zakrzów

 

 

26.03.2012

 

21.05.2012

 

Tak

 

9

 

 

GiK.

6831.17.2012.BU

 

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 1357 k.m.11 obręb Zakrzów

 

 

14.02.2012

 

24.04.2012

 

Tak

 

10

 

 

GiK.

6831.26.2012.JA

 

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr330/1 k.m.6 obręb Gosławice

 

 

12.03.2012

 

14.03.2012

 

Tak

 

11

 

 

GiK.

6831.15.2012.JA

 

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr 354/3 k.m.7 obręb Gosławice

 

 

 

 

 

 

31.01.2012

 

08.02.2012

 

Tak

 

12

 

 

GiK.

6831.54.2011.BU

 

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki nr1218/105 k.m.13 obręb Bierkowice

 

 

25.10.2011

 

02.01.2012

 

Tak

 

(akta kontroli tom I s. 30 do 35)

 

Uzupełnienie danych zawartych w tabeli

 

     W wyniku szczegółowej analizy postępowań uwidocznionych w tabeli powyżej zespól kontrolny ustalił co następuje:

 

Ad.1.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 9 miesięcy i  21 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 9 miesiącach i 12 dniach  od daty ostateczności postanowienia.

 

Ad.2.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 12 miesięcy i  2 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 12 miesiącach i 19 dniach  od daty ostateczności postanowienia.

 

Ad.3.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 12 miesięcy i  2 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 12 miesiącach i 19 dniach  od daty ostateczności postanowienia.

 

Ad.6

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 2 miesiące i 11 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 3 miesiącach i 16 dniach  od daty ostateczności postanowienia

 

Ad.9

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 10 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 1 miesiącu i 21 dniach  od daty ostateczności postanowienia

 

Ad.12.

Zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji nastąpiło 7 dni po terminie określonym w  art. 35 § 3 Kpa. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, iż powyższe opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Powstało ono z winy strony i spowodowane było przekazaniem przez geodetę protokołu z przyjęcia granic i projektu podziału dopiero po 1 miesiącu i 6 dniach  od daty ostateczności postanowienia

 

W związku ze stwierdzonymi przez zespół kontrolny uchybieniami dotyczącymi niedotrzymania terminów wynikających z art. 35 Kpa w zakresie wydawania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Naczelnik Wydziału złożył pisemne wyjaśnienia, które stanowią – (akta kontroli tom I s. 36 do 40).

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

                   Zespół kontrolny

 

 

(podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

 

 

         

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

...........................................................................................

...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-19 10:27:59 - Wystąpienie pokontrolne (38.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5867
Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji i Kartografii
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-19 10:13:39
Data udostępnienia informacji: 2013-12-19 10:13:39
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 10:34:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner