logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

Pieczęć Nagłówkowa

 

 

 

 

 

 


 

KWiA.I.1712.00007.2013

Opole, 11.07.2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 20/2013

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

   Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

24.05.2013 r. – 24.06.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisieckainspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Wydawanie decyzji administracyjnych

Okres objęty kontrolą

2012 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Beata Wartenberg - Naczelnik Wydziału

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Z-ca Naczelnika

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Beata Wartenberg - Naczelnik Wydziału

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Referatu Budownictwa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Referatu Architektury

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.267),
 2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.),
 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 647),
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194),
 6. Ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr. 239 poz. 2019),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.Nr 23, poz.135, z póź. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1588),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1597),
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877 oraz z 2009 r. Nr 108, poz. 907),
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987),
 13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055),
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 240, poz. 1753),
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
 17. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Poz. 463),
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539.),
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554),
 20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462)
 21. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola,
 22. Zarządzenie Wewnętrzne Nr UAB.2010.1.2011.BW naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa z dnia 17.11.2011 r. z późn.zm. w sprawie organizacji pracy Wydziału.

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości działań wydziału w zakresie objętym kontrolą pod kątem zgodności postępowań z przepisami prawa.

Kryteria

1. Zgodnie z art. 35. § 1 – 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

     - organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,  

     - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,  

     - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,  

     - przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3, 

     - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

2. Zgodnie z art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 Metodyka kontroli

Zapoznano się ze stosowaną procedurą i sposobem postępowania od momentu wpłynięcia i zarejestrowania wniosku do podjęcia decyzji. Zwrócono szczególną uwagę na terminowość załatwiania spraw oraz kompletność zebranej dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji. Prawidłowość postępowania we wszystkich badanych sprawach ustalono poprzez porównanie badanej dokumentacji z przepisami prawa w tym zakresie.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

Zgodnie z paragrafem 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola - do zakresu działania Wydziału należy między innymi:

- wykonywanie zadań z zakresu planowania przestrzennego w gminie, określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach dotyczących gospodarki  nieruchomościami,

- wykonywanie obowiązków starosty jako organu administracji architektoniczno–budowlanej określonych przepisami prawa budowlanego oraz wynikających z ustawy o własności lokali.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa dzieli się na referaty:

 1. Planowania Przestrzennego,
 2. Architektury,
 3. Budownictwa.

Zgodnie z zarządzeniem Wewnętrznym nr UAB.2010.1.2011.BW naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa z dnia 17.11.2011 r. z późn.zm.

- do zadań Referatu Architektury należy wykonywanie zadań z zakresu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- do zadań Referatu Budownictwa należy realizacja zadań miasta na prawach powiatu, tj. wykonywanie obowiązków organu administracji architektoniczno – budowlanej określonej przepisami prawa budowlanego.

Ustalono, że Wydział nie posiada pisemnych procedur. Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki oraz w oparciu o przepisy prawa.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wydział prowadzi rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2012r. oraz rejestr decyzji o pozwolenia na budowę. Ustalono, że w 2012r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wydał ogółem 1.270 decyzji w różnych sprawach. Wniesiono 39 odwołań od tych decyzji (w tym uwzględniono - 5, nieuwzględniono - 6, w trakcie rozpatrywania - 28).  Najwięcej decyzji wydano w zakresie: pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, budowli i urządzeń budowlanych – 777, decyzji o warunkach zabudowy – 144, natomiast sprzeciwów do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych – 77.

W 2012 r. w Referacie Budownictwa wydano ogółem 777 decyzji o pozwolenie na budowę, a w Referacie Architektury wydano 173 decyzje o warunkach zabudowy. Szczegółową kontrolą objęto 30 ostatnich decyzji wydanych w 2012r., w tym: 20 decyzji wydanych w Referacie Budownictwa i 10 decyzji wydanych w Referacie Architektury.

W zakresie decyzji wydanych przez Referat Budownictwa

 

Poniższa tabela przedstawia wykaz badanych 20 ostatnich decyzji wydanych w referacie w 2012 r. Decyzje te zostały wydane w okresie od 18.12.2012r. do 31.12.2012r.

 

Tabela nr 1

Lp.

Nr sprawy

dotyczy

Data wpływu wniosku

Nr i data

wydania decyzji

 

1

 

5846

UAB.6740.935.2012.BB

Zabudowa produkcyjno – usługowa, budowa wiatrołapu przy hali produkcyjnej w Opolu

23.11.2012

757/12

18.12.2012

 

2

 

5847

UAB.6740.936.2012.BB

Zabudowa produkcyjno – usługowa, budowa namiotowych hal magazynowych w Opolu

23.11.2012

758/12

18.12.2012

 

3

 

6210

UAB.6740.980.2012.AZ

Remont wraz z termomodernizacją elewacji budynku wielorodzinnego w Opolu

12.12.2012

759/12

18.12.2012

 

4

 

5938

UAB.6740.943.2012.HZ

Przebudowa poddasza na lokal mieszkalny w Opolu

27.11.2012

760/12

18.12.2012

 

5

 

5690

UAB.6740.905.2012.JP

Przebudowa strychu na lokal mieszkalny w Opolu

15.11.2012

761/12

19.12.2012

 

6

 

5314

UAB.6740.861.2012.AP

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części strychu na mieszkanie w Opolu

26.10.2012

762/12

19.12.2012

 

7

 

6228

UAB.6740.978.2012.AG

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Opolu

12.12.2012

763/12

19.12.2012

 

8

 

6273

UAB.6740.991.2012.BO

Przebudowa ścian zewnętrznych w 4 budynkach wielorodzinnych w Opolu

14.12.2012

764/12

20.12.2012

 

9

 

6235

UAB.6740.982.2012.AP

Wewnętrzna instalacja gazu w lokalu mieszkalnym w Opolu

12.12.2012

765/12

20.12.2012

 

10

 

6211

UAB.6740.981.2012.HZ

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Opolu

12.12.2012

766/12

20.12.2012

 

11

 

5977

UAB.6740.949.2012.UW

Przebudowa poddasza na lokal mieszkalny w Opolu

29.11.2012

767/12

20.12.2012

 

12

 

5937

UAB.6740.942.2012.AZ

Budynek garażu jednostanowiskowego

27.11.2012

768/12

21.12.2012

13

6224

UAB.6740.976.2012.BO

Rozbudowa wiaty na narzędzia rolnicze

12.12.2012

769/12

21.12.2012

14

5746

UAB.6740.915.2012.KM

Przebudowa lokalu sklepowego na pizzerię

19.11.2012

770/12

27.12.2012

15

6304

UAB.6740.995.2012.WK

Rozbudowa budynku jednorodzinnego oraz zmniejszenie warsztatu

17.12.2012

771/12

27.12.2012

16

6277

UAB.6740.992.2012.HZ

Montaż konstrukcji zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach wielorodzinnych

17.12.2012

772/12

27.12.2012

17

6337

UAB.6740.1005.2012.HZ

Wykonanie instalacji gazu dla budynku przy ul. Kremsera w Opolu

19.12.2012

773/12

27.12.2012

18

6261

UAB.6740.988.2012.AG

Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku jednorodzinnym w Opolu

14.12.2012

774/12

31.12.2012

19

5666

UAB.6740.906.2012.AZ

Przebudowa strychu na mieszkanie w Opolu

15.11.2012

775/12

31.12.2012

20

6132

UAB.6740.966.2012.HZ

Budynek jednorodzinny wolnostojący z garażem w Opolu

07.12.2012

776/12

31.12.2012

 

Uzupełnienie danych zawartych w tabeli

 

     W wyniku szczegółowej analizy postępowań uwidocznionych w tabeli powyżej zespól kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane decyzje posiadały kompletną dokumentację i zostały wydane w terminie do 2 miesięcy.

 

W zakresie decyzji wydanych przez Referat Architektury

 

Poniższa tabela przedstawia wykaz badanych 10 ostatnich decyzji wydanych w 2012 r. Decyzje te zostały wydane w okresie od 12 do 28.12.2012r.

 

Tabela nr 2

Lp.

Nr sprawy

dotyczy

Data wpływu wniosku

Data

wydania decyzji

 

1

 

UAB.6730.158.2012.WA

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem

13.07.2012

12.12.2012

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB.6730.157.2012.WA

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem

13.07.2012

12.12.2012

 

3

 

UAB.6730.230.2012.JK

Zabudowa usługowa – budowa salonu samochodowego, budowa pylonu reklamowego

09.10.2012

12.12.2012

 

4

 

UAB.6730.152.2012.WP

Zabudowa mieszkaniowo – usługowa – rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część mieszkalno - usługową

11.07.2012

14.12.2012

 

5

 

UAB.6730.183.2012.DW

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z dwoma garażami

09.08.2012

17.12.2012

 

6

 

UAB.6730.256.2012.WP

Zabudowa produkcyjno – usługowa – budowa budynku magazynowego z częścią biurową

12.11.2012

17.12.2012

 

7

 

UAB.6730.251.2012.DW

Produkcyjna – istniejącej hali magazynowej na chłodnię składową z pomieszczeniem technicznym i rampą

08.11.2012

19.12.2012

 

8

 

UAB.6730.233.2012.DW

Zabudowa usługowa – nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy oraz budowa parkingu

17.10.2012

20.12.2012

 

9

 

UAB.6730.155.2012.WA

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem

13.07.2012

27.12.2012

 

10

 

UAB.6730.239.2012.AB

Zabudowa mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego

24.10.2012

28.12.2012

 

Uzupełnienie danych zawartych w tabeli

 

     W wyniku szczegółowej analizy postępowań uwidocznionych w tabeli powyżej zespół kontrolny ustalił co następuje:

 

Ad.poz.1.

20.07.2012 – wezwanie do usunięcia braków we wniosku,

23.07.2012 – uzupełnienie braków przez wnioskodawcę,

13.08.2012 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

26.07.2012 – zawiadomienie innych stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

18.10.2012 – uzgodnienie projektu Decyzji z Miejskim Zarządem Dróg,

07.11.2012 – poinformowanie stron o możliwości udziału w każdym stadium postępowania.

Decyzję wydano po upływie prawie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach brak powiadomienia stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

 

Ad.poz.2.

18.07.2012 – notatka pracownika WUAiB o niekompletności wniosku,

20.07.2012 – wezwanie do usunięcia braków we wniosku,

23.07.2012 – uzupełnienie braków przez wnioskodawcę,

13.08.2012 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

26.07.2012 – zawiadomienie innych stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

18.10.2012 – uzgodnienie projektu Decyzji z Miejskim Zarządem Dróg,

07.11.2012 – poinformowanie stron o możliwości udziału w każdym stadium postępowania.

Decyzję wydano po upływie prawie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach brak powiadomienia stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

 

Ad.poz.4.

17.07.2012 –uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę,

19.07.2012 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

30.07.2012 – pismo strony w toku postępowania,

09.08.2012 – pismo WUAiB z prośbą o zajęcie stanowiska do uwag i zastrzeżeń,

28.08.2012 – odpowiedź na zastrzeżenia,

06.09.2012 – pismo WUAiB do MZD z prośbą o zaopiniowanie inwestycji w zakresie komunikacji drogowej,

17.09.2012 – poinformowanie wnioskodawcy, iż wniosek nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa,

11.09.2012 – zaopiniowanie inwestycji przez MZD,

04.10.2012 – pismo do pełnomocnika wnioskodawcy z prośbą o zajęcie stanowiska,

17.10.2012 – stanowisko wnioskodawcy,

12.11.2012 – notatka służbowa informująca, iż przedstawiciel inwestora przybył do urzędu i zapoznał się z analizą funkcji oraz cechami zabudowy i zagospodarowania terenu,

07.12.2012 – uzgodnienie projektu Decyzji z Miejskim Zarządem Dróg,

27.11.2012 – poinformowanie stron o możliwości udziału w każdym stadium postępowania.

Decyzję wydano po upływie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

 

Ad.poz.5.

10.08.2012 – notatka pracownika WUAiB o kompletności złożonego wniosku,

10.08.2012 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

10.08.2012- pismo do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

19.09.2012 – poinformowanie wnioskodawcy, iż wniosek nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa,

06.11.2012 – poinformowanie stron o możliwości udziału w każdym stadium postępowania,

03.12.2012 – przesłanie projektu decyzji do WOŚiR celem uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych,

17.12.2012 – odpowiedź z WOŚiR.

Decyzję wydano po upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

 

Ad.poz.8.

19.10.2012 – notatka pracownika WUAiB o kompletności złożonego wniosku,

19.10.2012 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

30.10.2012 – przesłanie projektu decyzji do Miejskiego Zarządu Dróg celem uzgodnienia,

30.10.2012 – poinformowanie wnioskodawcy, iż wniosek nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa,

14.11.2012 – uzgodnienie z MZD projektu decyzji o warunkach zabudowy,

27.11.2012 – poinformowanie stron o możliwości udziału w każdym stadium postępowania.

Decyzję wydano po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

 

Ad.poz.9.

17.07.2012 – wezwanie do usunięcia braków we wniosku,

23.07.2012 – uzupełnienie braków przez wnioskodawcę,

13.08.2012 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

26.07.2012 – zawiadomienie innych stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,

18.10.2012 – uzgodnienie projektu Decyzji z Miejskim Zarządem Dróg,

07.11.2012 – poinformowanie stron o możliwości udziału w każdym stadium postępowania.

Decyzję wydano po upływie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach brak powiadomienia stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

 

Na okoliczność powyższych ustaleń Kierownik Referatu Architektury Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)złożył pisemne wyjaśnienie. Z wyjaśnienia wynika, że przyczyny nie zachowania terminu 2 miesięcy na załatwienie spraw związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mają źródła przede wszystkim formalne.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. nałożyła obowiązek uzgadniania decyzji z odpowiednimi organami (art.53 ust.4) oraz dodatkowo z marszałkiem województwa w przypadku inwestycji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim (art.51 ust.1). O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (art.53 ust.1). Dodatkowo, zgodnie z §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1588), które weszło w życie 27.09.2003r., należy wykonać analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.

Zdaniem kierownika referatu terminy załatwiania spraw przewidziane w KPA nie są adekwatne do procedury wyznaczonej w ww. ustawie. Aby zgodnie z zasadami prowadzenia postępowania administracyjnego spełnić wymogi tych ustaw, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien kolejno wykonać następujące czynności:

- ocenić kompletność wniosku, a w przypadku braków wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia (art.64 §2 kpa);

- zawiadomić strony o wszczęciu postępowania administracyjnego (art.61 §4 kpa);

- zebrać materiały i dowody niezbędne do rozpatrzenia wniosku, w tym uwagi i żądania stron oraz stanowiska organów opiniodawczych;

- wykonać analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- przygotować wstępny projekt decyzji;

- uzgodnić projekt decyzji z odpowiednimi organami;

- przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art.10 §1 kpa);

- wydać decyzję.

Wykonanie powyższych czynności przy założeniu, że nie występują żadne okoliczności przedłużające postępowanie (np. konieczność uwzględnienia uzasadnionych uwag i żądań stron lub konieczność uzupełnienia w trakcie postępowania materiałów o nowe dowody i materiały) w praktyce trwa nie krócej niż 2 miesiące - np. na uzgodnienia decyzji tut. organ oczekuje ok. 30 dni, a wykonanie analizy funkcji oraz cech zabudowy wiąże się z zamówieniem odpowiednich map sytuacyjno-wysokościowych, z wizją w terenie oraz przeprowadzeniem inwentaryzacji urbanistyczno-architektonicznej i analizy terenu wokół projektowanej inwestycji obejmującej obszar o powierzchni około 50-krotnie większej od powierzchni terenu inwestycji.

Czas trwania wielu z tych czynności nie jest zależny od organu prowadzącego sprawę, ponadto czynności te należy wykonywać w kolejności przedstawionej powyżej, ponieważ każda jest konsekwencją poprzedniej i bez jej zakończenia nie można kontynuować prowadzenia sprawy. Np. samo zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego (tj. skuteczne dostarczenie zawiadomienia oraz umożliwienie zapoznania się ze sprawą i złożenia uwag przez strony postępowania) w praktyce trwa co najmniej 2 tygodnie. Termin dwumiesięczny może zostać zachowany jedynie w przypadkach najprostszych i przy małej ilości stron postępowania. W większości spraw termin ten wynosi jednak ok. 4 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w niektórych wypadkach nawet 6-7 miesięcy i dłużej. Bywają decyzje wymagające udziału nawet kilkuset stron postępowania lub przeprowadzenia analizy obszaru kilkunastu hektarów terenu.

 

W badanych sprawach 6 z 10 decyzji zostało wydanych w czasie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku. Jednak mając na względzie powyższe wyjaśnienia oraz fakt, iż przy obliczaniu terminów załatwienia sprawy należy stosować zasady określone w art. 35 §5 Kpa, należy stwierdzić, że w większości przypadków sprawy są załatwiane w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, a więc zgodnie z terminem przewidzianym w Kpa ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

W trzech badanych sprawach zwrócono uwagę na brak zawiadomienia stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu zgodnie z art.36 kpa. Wszystkie 3 sprawy były prowadzone przez tego samego pracownika i dotyczyły bliźniaczych postępowań, w ramach których wykonano analizy urbanistyczne na bardzo dużym obszarze wielkości kilkunastu hektarów. Ponadto w każdym z tych postępowań uczestniczyło po 30 stron postępowania. Uchybienie polegające na braku zawiadomienia stron z art.36 kpa wynikło z przeoczenia pracownika prowadzącego sprawę, o czym został on powiadomiony i pouczony o konieczności wykonywania tej czynności w podobnych przypadkach.

 

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

 

 

 

Data: ..........................................

 

                   Zespół kontrolny

 

 

(podpisy)

 

 

 

Data: …………………………………………………

 

 

         

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 09:44:12 - Wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4484
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 09:40:33
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 09:40:33
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 09:45:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner