logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-750/2005
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
2. OR.I-0151-749/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
3. OR.I-0151-748/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
4. OR.I- 0151-747/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
5. OR.I-0151-746/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
6. OR.I-0151-745/2005
dotyczace zmiany uchwały Nr 2973/98 Zarządu Miasta Opola z dnia 20 sierpnia 1098 r. w sprawie lokali użytkowych oraz zarządzenia Nr OR.1-01 51-549/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 września 2005
7. OR.I-0151-744/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
8. OR.I-0151-743/2005
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2005r., oraz umorzenia odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty.
9. OR.I–0151-742/2005-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-135/07 z dnia 07 marca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków oraz udzielania dofinansowania z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
10. OR.I-0151-741/2005
w sprawie ustanowienia likwidatora instytucji artystycznej
11. OR.I-0151-740/2005-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.179.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
12. OR.I-0151-739/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2
13. OR.I-0151-738/2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
14. OR.I-0151-737/2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
15. OR.I-0151-736/2005
w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowan
16. OR.I-0151-735/2005
w sprawie ustalenia na rok 2006 wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu przy ul. Osmańczyka 20.
17. OR.I-0151-734/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
18. OR.I-0151-733/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
19. OR.I-0151-732/2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Mikołaja Kopernika w Opolu
20. OR.I-0151-731/2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
21. OR.I-0151-730/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
22. OR.I-0151- 729/2005
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola
23. OR.I-0151-728/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Publiczne gimnazjum nr 2 Opole ul. Reymonta 43 -termomodernizacja obiektu
24. OR.I-0151-727/2005-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-1146/09 z dnia 12.01.2009 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady dysponowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo
25. OR.I-0151–726/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
26. OR.I-0151-725/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
27. OR.I-0151-724/2005
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przewidzianego w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 rok
28. OR.I-0151-723/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
29. OR.I-0151-722/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
30. OR.I-0151-721/2005
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, monitorów oraz drukarek
31. OR.I-0151-720/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
32. OR.I-0151-719/2005
w sprawie umorzenia kosztów procesu
33. OR.I-0155-718/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
34. OR.I–0151-717/2005
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości do gminnego zasobu
35. OR.I-0151-716/2005
w sprawie zwolnienia z czynszu za najem lokalu
36. OR.I-0151-715/2005
w sprawie prolongaty w zapłacie czynszu
37. OR.I- 0151- 714 /2005
w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu
38. OR.I-0151-713/2005
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
39. OR.I-0151-712/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.
40. OR.I-0151-711/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Interwencyjne porządkowanie terenów zieleni
41. OR.I- 0151-710/2005
w sprawie ustalenia na rok 2006 wysokości opłat z usługi świadczone przez Szkolny Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy w Zieleńcu
42. OR.I-0151-709/2005
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Podłączenie sieci urzędu miasta do miejskiej sieci komputerowej MSK".
43. OR.I-0151 -708/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
44. OR.I-0151-707/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury.
45. OR.I-0151-706/2005
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.I-0151-625/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 października 2005 r.
46. OR.I-0151-705/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
47. OR.I-0151-704/2005
zmieniające zarządzenie nr OR.I-0151-650 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 listopada 2005 r., w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium dla studentów w ramach projektu
48. OR.I-0151-703/2005
w sprawie zmiany Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 r.
49. OR.I-0151-702/2005
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Opola
50. OR.I-0151-701/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.

Ilość odwiedzin: 2864
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-701/2005 do numeru OR.I-0151-750/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 12:32:56
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 12:32:56
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-20 09:18:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner